26 maart 2021
Nieuws & Media

BASF zet stappenplan op naar klimaatneutraliteit

  • Streven naar netto nul CO2-uitstoot¹ wereldwijd tegen 2050
  • Aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot met 25 procent reeds tegen 2030
  • Tot vier miljard euro aan investeringen gepland tegen 2030

BASF stelt zichzelf nog ambitieuzere doelen op haar weg naar klimaatneutraliteit en streeft ernaar om vanaf 2050 klimaatneutraal te zijn. Op basis van recente vooruitgang in de ontwikkeling van CO2-gereduceerde en CO2-vrije technologieën verhoogt de onderneming tegelijkertijd haar doelstelling voor de vermindering van broeikasgasemissies op middellange termijn tegen 2030 aanzienlijk: BASF wil de hoeveelheid broeikasgassen die wereldwijd wordt uitgestoten met 25 procent verminderen ten opzichte van 2018 - ondanks de beoogde groei en de bouw van een grote Verbund-vestiging in Zuid-China. Als de geplande groei buiten beschouwing wordt gelaten, betekent dit dat de CO2-uitstoot van de bestaande activiteiten tegen het einde van het decennium gehalveerd moet zijn. In totaal is BASF van plan om tegen 2025 tot 1 miljard euro en tegen 2030 nog eens 2 tot 3 miljard euro te investeren om de nieuwe klimaatdoelstelling te halen.

In 2018 bedroeg de wereldwijde uitstoot van de BASF-groep 21,9 miljoen ton CO2-equivalenten. In 1990 waren ze ongeveer twee keer zo hoog. De nieuwe emissiedoelstelling voor 2030 komt overeen met een vermindering van ongeveer 60 procent ten opzichte van 1990 en zal de doelstelling van de Europese Unie van min 55 procent overtreffen. "De nieuwe klimaatdoelstellingen onderstrepen onze vastberadenheid en het engagement van BASF ten aanzien van het klimaatakkoord van Parijs. Klimaatverandering is de grootste uitdaging van de 21e eeuw. Wij moeten onze processen en onze productportefeuille daarop afstemmen. Daarom moeten we deze transformatie nu versnellen. Het zijn de eerste meters van de reis die belangrijk zijn, niet de laatste. Daarom zullen we ons bij BASF steeds meer concentreren op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, en versnellen we de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe CO2-vrije processen voor de productie van chemicaliën. Met transparantie en aanbiedingen voor de doelgerichte stapsgewijze vermindering van de koolstofvoetafdruk van BASF-producten doorheen de hele waardeketen, ondersteunen we onze klanten in alle sectoren bij het verminderen van de koolstofvoetafdruk van hun eigen producten," aldus Dr. Martin Brudermüller, voorzitter van de raad van bestuur van BASF SE.

BASF vervangt fossiele brandstoffen door nieuwe technologieën

De kern van de langetermijnovergang naar een netto-uitstoot van CO2 vanaf 2050 wordt gevormd door het gebruik van nieuwe technologieën die fossiele brandstoffen zoals aardgas vervangen door elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. De meeste van deze technologieën zijn door BASF en samen met partners nieuw ontwikkeld en bevinden zich momenteel in de proeffase. De volledige schaalvergroting van deze technologieën zal pas na 2030 haalbaar zijn. Om de vermindering van CO2-emissies vóór die tijd te versnellen, zal BASF doorgaan met het systematisch implementeren van continue verbeteringsprocessen voor bestaande productie-installaties. Bovendien zal BASF haar elektriciteitsbehoeften geleidelijk omschakelen op hernieuwbare bronnen en wil zij daartoe ook investeren in windkrachtcentrales.

Tot de belangrijkste nieuwe technologieën die BASF momenteel ontwikkelt, behoren elektrisch aangedreven stoomkrakers voor de productie van basischemicaliën zoals ethyleen, propyleen of butadieen. Deze staan aan het begin van talrijke waardeketens en zijn van fundamenteel belang voor de chemische productie. Waterstof is een andere belangrijke grondstof voor veel chemische productieprocessen. Voor de CO2-vrije productie van waterstof doet BASF een beroep op twee parallelle processen: de in de handel verkrijgbare waterelektrolyse en methaanpyrolyse, waarvoor BASF een nieuwe procestechnologie heeft ontwikkeld. Een andere hefboom voor meer energie-efficiëntie is het gebruik van elektrische warmtepompen om uit afvalwarmte CO2-vrije stoom te genereren. Het doel van BASF is om deze technologie geleidelijk op industriële schaal te brengen in samenwerking met Siemens Energy en ze te gebruiken voor de terugwinning van afvalwarmte op volledige locaties.

BASF verwacht dat de omschakeling naar klimaatneutrale productieprocessen in het komende decennium zal leiden tot een sterke stijging van de vraag naar elektriciteit in grote vestigingen zoals haar hoofdfabriek in Ludwigshafen. Vanaf ongeveer 2035 zal dit naar verwachting meer dan driemaal de huidige elektriciteitsvraag zijn.

"Dit zal investeringen vergen voor de ontwikkeling en de bouw van nieuwe productie-installaties. Een eerste vereiste voor de omschakeling van de chemische productie is de betrouwbare beschikbaarheid van grote hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit tegen concurrerende prijzen. Geen van beide is vandaag verkrijgbaar in Duitsland. BASF is daarom voornemens te investeren in installaties voor de productie van duurzame energie voor eigen gebruik. Regelgevende randvoorwaarden die deze transformatie economisch haalbaar maken zijn ook essentieel," vervolgde Brudermüller.

BASF werkt aan talrijke concrete projecten voor de toekomst

Naast de geplande investeringen in hernieuwbare energiebronnen, werkt BASF aan een aantal concrete projecten voor de toekomst:

  • Samen met SABIC en Linde werkt BASF aan de realisatie van 's werelds eerste elektrisch verwarmde stoomkraker-pilootoven. In vergelijking met conventionele installaties zou dit de productie van basischemicaliën mogelijk maken met vrijwel geen CO2-uitstoot. Afhankelijk van de nodige subsidies zal een proefinstallatie naar verwachting al in 2023 in bedrijf kunnen worden genomen.
  • BASF ontwikkelt methaan-pyrolysetechnologie voor de CO2-vrije productie van waterstof uit aardgas. In vergelijking met andere processen voor emissievrije waterstofproductie is voor methaanpyrolyse slechts iets minder dan een vijfde van de elektrische energie nodig. De bouw van een testfabriek in Ludwigshafen is voltooid en de inbedrijfstelling is thans aan de gang. Het project wordt gefinancierd door het Duitse Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek.
  • BASF onderzoekt momenteel in samenwerking met Siemens Energy de mogelijkheden voor de bouw van een PEM (Proton Exchange Membrane) waterelektrolyse-installatie met een capaciteit van 50 megawatt voor de CO2-vrije produktie van waterstof uit water en elektriciteit op de locatie te Ludwigshafen. Deze CO2-vrije waterstof zal in de eerste plaats worden gebruikt als materiaal in het Verbund en in beperkte mate om de mobiliteitsmarkt in de metropoolregio Rijn-Neckar te stimuleren.
  • Op de Antwerpse locatie is BASF van plan deel te nemen aan een van de grootste projecten voor de opslag van CO2 onder de Noordzee (carbon capture and storage, CCS). Samen met de partners in het consortium "Antwerpen@C" biedt dit de mogelijkheid om de uitstoot van meer dan 1 miljoen ton CO2 per jaar bij de productie van basischemicaliën te vermijden. Een definitief investeringsbesluit wordt verwacht in 2022.

Het concurrentievermogen moet worden gehandhaafd

BASF heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld: klimaatneutraliteit in 2050, omdat de onderneming overtuigd is van de strategische noodzaak op lange termijn en van de technische haalbaarheid. Toch zijn de meeste nieuwe technologieën onder de huidige randvoorwaarden nog niet concurrerend. Aangezien de vervanging van bestaande zeer efficiënte productieprocessen door nieuwe fabrieken zeer kapitaalintensief is, zoekt BASF financiering in het kader van Europese en nationale programma's zoals IPCEI (Important Projects of Common European Interest).

"Wij zijn ervan overtuigd dat uiteindelijk alle krachten zullen samenwerken om deze eeuwwisseling economisch tot een succes te maken. Dit houdt onder meer in dat de consument bereid is in de waardeketens hogere prijzen te betalen voor CO2-vrije producten ter compensatie van de hogere bedrijfskosten en extra investeringen. Hiervoor hebben we een nieuwe samenwerking tussen industrie en politiek nodig die leidt tot positieve, resultaatgerichte regelgeving en die ons internationale concurrentievermogen in stand houdt," zegt Brudermüller.

 

¹Gebaseerd op de Scope 1- en Scope 2-emissies van de BASF-groep; andere broeikasgassen zijn omgerekend naar CO2-equivalenten volgens het Greenhouse Gas Protocol.

 

Ontvang de laatste persberichten van BASF ook via push-notificatie op uw smartphone. Meld u aan voor onze nieuwsservice op basf.com/pushnews.

Klik hier voor meer informatie en contact.

 

Thomas Nonnast
Thomas Nonnast
Corporate Media Relations
Politische Fragestellungen, Energie & Klima
Laatste update 26 maart 2021