24 juni 2021
BASF Antwerpen

Persbericht: Vattenfall en BASF sluiten een akkoord voor de verkoop van 49,5% van het offshore windpark Hollandse Kust Zuid

  • HKZ wordt het grootste offshore windpark ter wereld 
  • Het is tevens het eerste offshore windpark ooit dat zonder subsidies elektriciteit zal produceren
  • BASF gebruikt de elektriciteit van Hollandse Kust Zuid voor de bevoorrading van haar chemische productiesites in Europa
P238_Vattenfall_Kentish_flats_10.jpg

BASF en Vattenfall ondertekenden een contract voor de verkoop van 49,5% van Vattenfall’s windpark Hollandse Kust Zuid door BASF voor een bedrag van 0,3 miljard EUR. Aangezien BASF ook financieel tussenkomt in de bouw van het windpark, komt de totale investering op 1,6 miljard EUR. De transactie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond, op voorwaarde van goedkeuring door de bevoegde autoriteiten. De bouw van het offshore windpark start in juli 2021.

 

Eenmaal operationeel, wordt het windpark het grootste offshore windpark van de wereld, met 140 windturbines en een totale capaciteit van 1,5 gigawatt. Het Hollandse Kust Zuid windpark zal eveneens wereldwijd het eerste commerciële offshore windpark zijn dat geen prijssubsidies voor de opgewekte elektriciteit ontvangt. Het project zal naar verwachting in 2023 volledig operationeel zijn.

 

BASF zal de elektriciteit, in verhouding tot zijn aandeel als eigenaar, aanschaffen via een lange termijn aankoopcontract (ook bekend als PPA of ‘power purchase agreement’). Dit laat BASF toe om innovatieve, lage emissie-technologieën in te zetten in meerdere productiesites in Europa. Vooral BASF Antwerpen zal veel voordeel uit deze hernieuwbare energie halen. BASF Antwerpen is de grootste chemische productiesite in België en de tweede grootste van de BASF Groep. De bevoorrading van andere BASF sites in Europa zal afhangen van de verdere ontwikkelingen in de desbetreffende wetgeving rond hernieuwbare energie. 

 

“Dit windpark is een belangrijke bouwsteen in de bevoorrading van onze Antwerpse Verbund site en andere Europese sites met hernieuwbare elektriciteit. Het is de eerste grote investering van BASF in faciliteiten voor hernieuwbare energie. Met deze investering verzekeren we BASF van aanzienlijke volumes elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dit is essentieel voor onze transformatie naar klimaatneutraliteit.” zei Martin Brudermüller, voorzitter van de Board of Executive Directors van BASF SE.

 

BASF streeft naar een reductie van 25% van haar broeikasgasemissies  tegen 2030 en een netto nulemissie tegen 2050. Een belangrijke hefboom om dit te bereiken is de vervanging van fossiele elektriciteit door fossielvrije elektriciteit. BASF verzekert zich van een voldoende voorraad aan hernieuwbare energie via een “make and buy” aanpak. Het is de bedoeling om financiële mede-investeerders aan te trekken, zodat het kapitaal efficiënt gebruikt wordt. BASF werkt aan de opschaling van lage emissie technologieën naar industriële dimensies. Vanaf 2030 verwacht BASF de invoering van technologieën zoals CO2-vrije methodes voor de productie van waterstof en elektrische steam crackers die BASF’s behoefte aan hernieuwbare energie gevoelig zal doen stijgen. Steam crackers spelen een belangrijke rol in de productie van basischemicaliën en vereisen een grote hoeveelheid energie om koolwaterstof onder hoge temperaturen en druk te splitsen in olefinen en aromaten.   Offshore windparken kunnen een sleutelrol spelen in het aanleveren van de vereiste hoeveelheden hernieuwbare energie. 

 

Het gezamenlijke persbericht van BASF en Vattenfall is te vinden in Engels en Duits.

Fanny Heyndrickx
Head of Communications
Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium
Laatste update 24 juni 2021