BASF Antwerpen

IMPROVED

BASF is een van de partners van het project IMPROVED, een grensoverschrijdend onderzoek naar duurzame alternatieven voor proceswater.

Improved BASF

IMPROVED staat voor 'Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta. Tien partners zetten zich met dit project in voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen.

 

Doel van het project

‘IMPROVED’ heeft als doel het bouwen en uittesten van een gemakkelijke verplaatsbare onderzoeksinstallatie. Dit doen zij door nieuwe waterzuiveringsconfiguraties op maat van specifieke industriële processen te ontwikkelen, waarmee water van diverse kwaliteiten opgewerkt kan worden tot proceswater van de gewenste kwaliteit.

Proceswater wordt tot op heden vaak gemaakt uit grondwater of (zoet) oppervlaktewater. Het project ‘IMPROVED’ onderzoekt of het mogelijk is om ook andere watersoorten, zoals brak water en afvalwater, op te werken tot proceswater van de juiste kwaliteit. Door deze juiste eindkwaliteit experimenteel vast te leggen, kan éénduidig aangetoond worden welke bronnen mogelijk zijn, en welke zuivering daarvoor nodig is. Als het onderzoek slaagt, kan de waterkringloop beter gesloten worden en vermindert de zoetwatervraag van de industrie. Hiervoor wordt een mobiele infrastructuur ontworpen, gebouwd en toegepast/getest bij verschillende grote industriële waterverbruikers. Naast BASF Antwerpen wordt de mobiele installatie ook bij Dow Terneuzen (NL) en Yara Terneuzen (NL) getest.

 

Status - December 2018

De onderzoekcontainers van IMPROVED stonden tussen eind april en eind november op de site van BASF Antwerpen. We bestudeerden 2 types proceswater: oppervlaktewater van Biesbosch en condensaat dat we terug opwerken tot gedemineraliseerd water voor stoomproductie.

We zijn gestart met het behandelen van oppervlaktewater met omgekeerde osmose (RO), elektrodialyse (ED) en membraandestillatie (MD) en daarna met ionenwisselaar (IX) en mixed bed technologie (MB). Deze 2 laatste technieken gebruiken we al in onze eigen BASF-installatie en fungeren binnen het IMPROVED-project als referentie voor het onderzoek. Begin augustus zijn we omgeschakeld op condensaat. Daar pasten we een combinatie van volgende zuiveringstechnieken toe: omgekeerde osmose (RO), mixed bed (MB) en sterk zure kationwisselaar in combinatie met MB (SAC – MB). Eind september schakelden we terug over naar oppervlaktewater om de laatste testen m.b.v. zuiveringsmethodes met actief kool (GAC) en geavanceerde oxidatie (AOP) af te ronden. Voorlopig leveren de tests met omgekeerde osmose (RO) voor zowel oppervlaktewater als condensaat het beste resultaat.

De partners binnen het project komen regelmatig bijeen om resultaten en vorderingen te bespreken, zo ging er op 18 juni een workshop door op de site van BASF Antwerpen. Op het programma? Een bezoekje aan de containers en bespreking van de testresultaten bij Yara en BASF.

 

Publiek-private samenwerking

IMPROVED is een grensoverschrijdend initiatief waarin bedrijfsleven en kennisinstituten nauw met elkaar samenwerken. Collega Kristof De Neve begeleidt het project bij BASF Antwerpen en is enthousiast over de samenwerking: 'Theorie en praktijk gaan hand en hand in dit project. We testen niet alleen innovatieve technologieën die een oplossing kunnen bieden voor een reële behoefte, we onderzoeken meteen ook of ze haalbaar zijn op grote schaal. Dat is voor mij een voorbeeld van duurzaam ondernemen.'

IMPROVED is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

 

Project partners

Projectverantwoordelijke:
Universiteit Gent

Partners:

  • BASF Antwerpen
  • Dow Benelux B.V.
  • Evides Industriewater BV
  • HZ University of Applied Sciences
  • Innovation Engineering & Construction (IEC N.V.)
  • Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW)
  • Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)
  • Yara Sluiskil B.V.
  • Cleantech Flanders

Meer info over het project vind je op www.improvedwater.eu.

logo-interreg.jpg

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europese Interreg-programma Vlaanderen-Nederland en de Provincie Zeeland.

vlag-europa.jpg