България
Кои сме ние

Цел, сфери на действие, ценности

Нашата цел

 

Целта на BASF отразява какво правим и защо го правим:

 

Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще.

 

Нашето желание е да допринасяме за това светът да ни гарантира добро бъдеще и по-високо качество на живот за всекиго. Правим това, като създаваме химия за своите клиенти и обществото и оползотворяваме наличните ресурси по възможно най-добрия начин. Реализираме корпоративната си цел, като: набавяме ресурсите си и произвеждаме отговорно, действаме като честен и надежден партньор, свързваме в мрежа творчески умове, за да намираме най-добрите решения за потребностите на пазара. Ето това е смисълът на успешния бизнес за нас.

За да постигнем тези цели, сме определили нашите сфери на действие.

 

Нашите области за стратегически действия

 

За да постигнем целите си и да бъдем водещото дружество в химическата индустрия за нашите клиенти, искаме да подобрим ефективността си в нововъведенията и дейностите като водещия производител на химикали и оператор на производствени съоръжения, да се възползваме от дигиталните начини на работа в цялото дружество и да интегрираме устойчивостта още по-дълбоко в бизнес решенията си. Искаме да усилим ангажимента си към нашите клиенти във всички служители. Стремим се да разширим портфолиото си и да развием организацията си, за да изпълняваме по-добре нуждите на клиентите, като използваме силата на интегрирането на нашият Verbund. Определихме шест стратегически области на действие, чрез които ще засилим фокуса върху клиентите.

Иновации

Амбицията ни е да бъдем най-привлекателният партньор за клиентите ни, когато се изправят пред предизвикателства, които могат да се разрешат чрез силата на химията. Компетенциите ни в развойната и научноизследователската дейност са уникални в химическата индустрия. Стремим се да надграждаме и използваме позицията си на водещ новатор, за да разработваме съвместно нововъведения за клиентите ни. Ще проектираме възможно най-безпроблемна верига за нововъведенията, за да можем да предлагаме по-бързо нови продукти на пазара. Това означава, че ще развием по-високо ниво на съвършенство в целия процес на нововъведенията, като започнем от лабораторията и стигнем до клиентите.

Устойчивост

Постигаме дългосрочен успех, когато продуктите, решенията и технологиите ни осигуряват стойност за околната среда, обществото и икономиката. Искаме да ни считат за лидер в устойчивостта и да увеличим значението на устойчивостта в процесите ни за взимане на решения и бизнес моделите ни. Така ще гарантираме дългосрочния успех на дружеството, ще създадем бизнес възможности и ще се утвърдим като ключов партньор в подкрепа на клиентите си.

Оперативна дейност

Посветени сме да управляваме производствените си процеси по безопасен, ефикасен и надежден начин, за да предоставяме продукти на клиентите си според спецификациите и навреме. Стремим се да подобрим още повече надеждността и наличността на съоръженията си, както и гъвкавостта си. Непрекъснатите подобрения на процесите и ефективното увеличаване на капацитета на съществуващите ни активи са от първостепенно значение, за да гарантираме конкурентоспособността си.

Дигитализация

Искаме да превърнем дигитализацията в неразделна част от бизнеса на BASF. Така ще създадем допълнителна стойност за клиентите ни, ще разраснем бизнеса си и ще подобрим ефективността. Като популяризираме задълбочените дигитални умения сред бъдещите ни лидери и служителите ни, ще гарантираме наличността на необходимите ресурси.

Портфолио

Ще разширим портфолиото си и ще фокусираме още повече разпределението на капитала към развиващите се бизнеси. Ще се фокусираме предимно върху органичния растеж чрез капиталови разходи и нововъведения, но също така ще извършваме насочени придобивания, където това е стратегически оправдано и създава стойност. Новата структура на сегментите ни ще създаде по-голяма прозрачност по отношение на насоката на бизнесите ни, значението на веригите на доставките и ролята на нашите Verbund. Физическото, технологично, пазарно и дигитално внедряване на Verbund продължава да е в основата на портфолиото ни и уникална наша силна страна.

Хора

Стремим се да позиционираме ясно всеки бизнес спрямо съответните конкуренти и да създадем организация с висока ефективност, която да ни позволи да сме успешни във все по-конкурентната пазарна среда. Ще адаптираме бизнес моделите и организационните си структури, така че всяко бизнес звено да може да обслужва оптимално пазарния си сегмент. Хората са тези, които ще гарантират успешното внедряване на актуализираната ни стратегия. Разчитаме на ангажираността на служителите ни и им осигуряваме необходимите инструменти и умения, за да могат да предлагат на клиентите ни обособени и персонализирани продукти и услуги.

Нашите ценности

водят нашето поведение и действия

 

Как действаме е от решаващо значение за успешното изпълнение на нашата стратегия: Това представляват нашите ценности. Те ръководят нашите действия и определят как искаме да работим заедно - като екип, с нашите клиенти и партньори

Предприемачески дух

 • Поставяме фокуса върху клиентите си – като индивиди и като компания.
 • Възползваме се от възможностите и планираме.
 • Ангажираме се лично и поемаме отговорност.

Творчество

 • Създаваме качествени продукти и решения за нашите клиенти.
 • Преследваме смели идеи и създаваме условия за тяхното развитие.
 • Действаме с оптимизъм и се вдъхновяваме взаимно.

Отвореност

 • Ценим многообразието от хора, мнения и опит.
 • Насърчаваме обратна връзка, основаваща се на честност, уважение и взаимно доверие.
 • Учим се от грешките си.

Отговорност

 • Поставяме здравето и безопасността на хората на първо място.
 • Устойчивостта е част от всяко наше решение.
 • Стремим се да спазваме стриктно нормите за съответствие и екологичните стандарти.