Česká republika
Média

Dokonalý zaměstnanecký balíček

Conference situation with facing participant

Dr. Wolfgang Hapke je vedoucím oddělení lidských zdrojů ve společnosti BASF. Hovořili jsme s ním o trendech v této oblasti. Jeho názor zní: Celoživotní učení přináší úspěch – a to jak společnostem, tak jejich zaměstnancům.

Creating Chemistry: Předtím, než jste se stal vedoucím oddělení lidských zdrojů, jste u BASF vedl oddělení strojírenských plastů. Kde spatřujete v rámci své nové pozice ty největší výzvy?

Dr. Wolfgang Hapke: Svou hlavní zodpovědnost vnímám v úkolu sladit ambice a očekávání více než 110 000 zaměstnanců s potřebami našich obchodních jednotek. Z vlastní zkušenosti vím, jak důležité je, aby lidské zdroje a provozní divize navzájem úzce spolupracovaly. Snažím se zajistit, aby nové provozní požadavky naší společnosti byly promptně realizovány prostřednictvím lidských zdrojů. Chceme naše zaměstnance podporovat při plnění jejich každodenních úkolů. Stejně tak se snažíme rozpoznat trendy v oblasti lidských zdrojů v jejich počáteční fázi a integrovat je do naší vlastní činnosti. To nám umožní nabízet našim obchodním jednotkám dlouhodobě kvalitní služby. Dvěma nejdůležitějšími trendy současnosti jsou podle mého názoru rozvoj zaměstnanců a celoživotní učení.

Dr. Wolfgang Hapke

Dr. Wolfgang Hapke

Prezident lidských zdrojů v BASF

Dr. Wolfgang Hapke je vedoucím Human Resources Competence Center skupiny BASF od března 2013 a součástí jeho práce je zodpovědnost za lidské zdroje BASF po celém světě. Během své dosavadní kariéry pracoval ve Spojených státech a v Hongkongu, kde řídil divizi Market and Business Development BASF v Asii a Tichomoří.

Několik let jste působil ve Spojených státech a v Hongkongu. Zaznamenali jste nějaké regionální rozdíly, co se týče profesního rozvoje a učení zaměstnanců?

Lidé se od sebe v různých regionech navzájem liší – a přesto mají mnoho společného. Potřeba neustále rozvíjet a zlepšovat naše dovednosti je něco, co sdílíme všichni. Nicméně mezi námi existují významné rozdíly, pokud jde o to, jak se učíme, jak rychle se učíme a co se učíme. Podívejte se například na rozvíjející se asijské trhy: místní zaměstnanci se urputně snaží co nejrychleji dohonit Západ, takže jsou neuvěřitelně horliví a ochotni se učit. Lidé v Číně se zajímají především o technologie budoucnosti. Téměř nikdo se tam nevyzná ve starých typech televizorů, ale skoro každý bude vědět vše o nejnovějších trendech na trhu. Ve vztahu k práci s lidskými zdroji to znamená, že musíme najít správnou cestu, jak integrovat důležitá globální témata a jak je realizovat v prostředí specifickém pro každou kulturu a zemi.

Mohl byste uvést nějaký příklad? Jak konkrétně slučuje mezinárodní společnost regionální a globální aspekty v personální strategii?

BASF má globální strategii. Na základě toho jsme vyvinuli naši týmovou strategii. V rámci ní vytyčujeme nejdůležitější témata v oblasti lidských zdrojů pro nadcházející léta: vynikající lidé, vynikající pracoviště a vynikající lídři. Takto stále zlepšujeme kulturu firemního vedení. To je náš globální rámec. V rámci BASF existuje několik témat, u kterých se snažíme o jednotný přístup napříč celou společností. Jedním z nich je například otázka vedení: V našem globálním kompetenčním modelu popisujeme chování, které očekáváme od našich zaměstnanců a manažerů. U dalších témat mohou regionální pobočky doplňovat podrobnosti dle vlastních preferencí. Jinými slovy: chceme nabídnout našim zaměstnancům atraktivní práci po celém světě, a to včetně pojištění, benefitů a pracovního prostředí, které je orientováno na životní úroveň zaměstnanců a zaměřuje se na jejich osobní rozvoj. Každá společnost pak přizpůsobuje tyto nabídky místním podmínkám.

Proč podle vašeho názoru hraje celoživotní vzdělávání tak klíčovou roli?

Lidé, kteří se po celý život učí, jsou jednoduše úspěšnější. Totéž platí pro firmy. Pro nás je důležité být připraveni na neustálé změny a udržovat naše zaměstnance ve formě. Právě proto nabízíme zaměstnancům příležitost se učit – a to po celý jejich pracovní život. Zavádíme také nový globální koncept zaměstnaneckého rozvoje. Klíčovým aspektem tohoto konceptu je sdílení odpovědnosti za jednotlivé vývojové kroky a opatření mezi zaměstnanci a manažery. Zaměstnanci, kteří se sami podílejí na vlastním osobním rozvoji, mají lepší motivaci a jsou lépe výkonní. Náš vzdělávací areál je živoucí ukázkou toho, jak je u nás v BASF realizován koncept celoživotního učení. Jedná se o vzdělávací platformu, která kombinuje globální příležitosti pro další vzdělávání s regionálními nabídkami a umožňuje zaměstnancům vytvářet si vlastní osobní vzdělávací program. Tímto způsobem podporujeme jejich osobní a profesní rozvoj. Zároveň tím pomáháme i cílům našeho podnikání, protože cíle naší firemní strategie jsme integrovali do vzdělávacích programů. Snažíme se tak naše zaměstnance připravit na výzvy, jimž budou čelit za deset nebo dvacet let.

Co musí v dnešní době firma nabídnout svým zaměstnancům?

Samotné peníze jistě nestačí. Zaměstnanci dnes chtějí dokonalý balíček: zajímavé pravomoce, osobní rozvoj a pracovní prostředí, které je flexibilní a přitom stabilní. Dále jsme zjistili, že je stále důležitější umožnit zaměstnancům sladit jejich pracovní a osobní život. V našem největším závodě v německém Ludwigshafenu se v současné době chystáme založit nové centrum pro management pracovního života – včetně centra péče o děti, sociálního poradenství a fitness centra, vše pod jednou střechou. Nicméně management pracovního života zahrnuje i další aspekty, například flexibilní pracovní dobu a kulturu řízení, která je takové pracovní době nakloněna. Jak vidíte, celoživotní učení tvoří důležitou součást práce s lidskými zdroji.

Rozvoj zaměstnanců je klíčem k úspěchu

„Sami můžeme uspět jen tehdy, pokud rozvíjíme potenciál v druhých.“ K tomuto závěru došel americký podnikatel Harvey Samuel Firestone, který v roce 1900 založil firmu na výrobu pneumatik značky Firestone, a tento výrok platí dodnes. Demografické změny, rostoucí globální konkurence a technologický pokrok znamenají, že zaměstnanci a společnosti musí hledět kupředu a být adaptabilní. Aby dokázala těmto současným výzvám čelit, společnost BASF v posledních dvou letech postupně zavádí standardizovanou globální koncepci rozvoje zaměstnanců. Mimořádným aspektem této koncepce je fakt, že zahrnuje více než 110 000 zaměstnanců společnosti BASF. Do roku 2017 se všichni zaměstnanci dohodnou na rozvojových opatřeních se svými nadřízenými. Rozvoj zaměstnanců je pro manažery hlavní prioritou. Vedoucí pracovníci radí a pomáhají zaměstnancům, kteří hodnotí své vlastní dovednosti a zájmy a aktivně přispívají nápady na vlastní rozvoj. Cílem rozvoje zaměstnanců společnosti BASF je vznik flexibilního, vysoce kvalifikovaného a motivovaného týmu, který dlouhodobě zvýší konkurenceschopnost společnosti.

„Naše koncepce nám umožňuje přistupovat k rozvoji zaměstnanců individuálně a zohledňovat různé fáze jejich života,“ vysvětluje Anke Schmidt, vedoucí projektu zaměstnaneckého rozvoje společnosti BASF. „Současně jsou naše obchodní jednotky ve všech regionech schopny rychle reagovat na poptávku po konkrétních dovednostech.“

Business talk from bird's eye view of
Child with a touchable

Kariéra prostřednictvím celoživotního učení

Business talk with four persons

Každý věk hraje důležitou roli