Česká republika
Média

Ve válce s malárií

Laughing girls

Malárie zabíjí každý rok přibližně 780 000 lidí – většinu z nich v Africe. V důsledku řádění této choroby jsou milióny obyvatel polapeny v nekonečném cyklu chudoby, ale díky probíhající masivní mezinárodní kampani pro boj s touto nemocí existuje možnost, že malárii brzo dojde dech. Jsme tedy svědky začátku jejího konce?

Statistické údaje mohou působit bezútěšně: v roce 2012 zemřelo každých 45 sekund na malárii jedno dítě a každoročně takto zemře v úhrnu více než 780 000 lidí. Přesto ve srovnání s předcházejícími třemi roky – kdy bylo odhadnuto, že jedno dítě v důsledku této choroby umírá každých 30 sekund a počet úmrtí na celém světě činil téměř milión – nabízejí tyto údaje určitou naději.

Pravdou je, že počet případů onemocnění malárií se snižuje, a to díky pravděpodobně nejrozsáhlejší hromadné kampani, jakou kdy svět viděl. Úsilí v boji s malárií se stupňuje již od konce devadesátých let, kdy zdravotnické a humanitární organizace, vlády a soukromé podniky začaly spojovat své síly. Celá kampaň je organizována prostřednictvím mnoha meziregionálních partnerství a iniciativ, které zahrnují Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií, stejně jako Prezidentskou iniciativu pro boj s malárií ve Spojených státech a iniciativu Roll Back Malaria.

Kolektivní úsilí je zaměřeno na dosažení rozvojových cílů tisíciletí OSN – jedním z nich je zastavit přibývající případy výskytu malárie a dalších závažných onemocnění do roku 2015. Iniciativa Roll Back Malaria si stanovila ještě ambicióznější cíl: snížit počet úmrtí na malárii do roku 2015 na minimum – s konečným cílem vymýtit malárii úplně.

Women with childs on the arm

Nejzranitelnější vůči malárii jsou těhotné ženy a malé děti. Každý rok zemře pouze v Africe v důsledku onemocnění malárií přibližně 10 000 těhotných žen a až 200 000 dětí.

Na rozdíl od jiných smrtelných onemocnění je u malárie možná nejen její léčba, ale i prevence. Výzkum také ukázal, že hospodářské a sociální dopady malárie jsou zničující. Její výskyt brání dětem navštěvovat školu a dospělým chodit do práce, celé rodiny dokáže stáhnout do hlubin chudoby a držet je na okraji společnosti.

Nejhorší dopad má samozřejmě na ty nejchudší na celém světě – na ty, kteří si léky nemohou dovolit nebo mají ke zdravotní péči omezený přístup. Celkově způsobuje malárie v zemích s vysokým přenosem průměrnou ztrátu 1,3 % ročního hospodářského růstu. V mnoha zemích znamená vítězství nad malárií zároveň také velký krok v boji proti přetrvávající chudobě.

Není to poprvé, kdy se svět pokusil zastavit malárii. V roce 1955 předložila Světová zdravotnická organizace ambiciózní návrh na vymýcení malárie na celém světě.

V některých zemích se to skutečně podařilo; jinde byli méně úspěšní a počáteční snížení následovalo prudké zvýšení výskytu po ukončení projektu.

Rozdíl mezi úspěchem a selháním mnohdy záležel na podnebí: v zemích v mírném pásu, kde se malárie vyskytuje pouze sezónně, se eradikace podařila. Nikoliv však v zemích, kde se malárie objevuje celoročně. Klimatický faktor alespoň částečně vysvětluje, proč je chorobou vůbec nejvíce zatížená subsaharská Afrika a kolem 90 % všech případů malárie se objevuje na africkém kontinentu.

Kritikové zdravotnických projektů samozřejmě neotáleli s otázkou, proč, pokud se eradikace nezdařila v padesátých letech, by se měla povést nyní. Mnohé se však od té doby změnilo: jak prohlašuje Světová zdravotnická organizace a jak je uvedeno v Globálním akčním plánu pro boj s malárií, pokrok ve znalostech, léčbě a technologii v oblasti veřejného zdraví umožňují vývoj důmyslných a účinných strategií v boji proti malárii.

Worldwide malaria distribution 2010 diagram

20 %

Malárie způsobuje 20 % veškerých dětských úmrtí v Africe.

40 %

Do boje s malárií proudí přibližně 40 % veřejných výdajů na zdravotnictví v sub-saharské Africe, 20 % až 50 % hospitalizovaných pacientů a 50 % ambulantních pacientů trpí právě touto chorobou.

 

85 %

85 % úmrtí v důsledku onemocnění malárií se vyskytuje u dětí mladších pěti let.

4,2 miliónu

Odhaduje se, že opatření na prevenci a léčbu malárie, budou-li přijata v plném rozsahu, zachrání do roku 2015 ve dvaceti nejvíce ohrožených afrických zemích až 4,2 milionu životů – jedná se zejména o používání ochranných insekticidních moskytiér a sprejů, rychlou lékařskou diagnostiku a dostatek léků.

Pozitivní výsledky

V posledním desetiletí došlo také k řadě inovací, které umožňují splnění cíle pro rok 2015. První z nich jsou moskytiéry ošetřené insekticidem s dlouhou životností (LLIN – long-lasting instecticide treated nets). Tyto sítě, které vydrží minimálně tři roky, snižují přenos choroby o 90 %, její výskyt o 50 % a dětskou úmrtnost o 15 %. Během posledních několika let se mezinárodní organizace snaží dodávat tyto moskytiéry hromadně do zasažených regionů: Světová zdravotnická organizace uvedla, že mezi roky 2008 a 2010 bylo do subsaharské Afriky dodáno 289 milionů takových sítí. Toto číslo pokrývá spotřebu 76 % ohrožené populace.

Domácí reziduální spreje (IRS – indoor residual spraying) – spreje obsahující insekticidy a jimiž lze vystříkat vnitřní stěny příbytku – rovněž snižují přenos choroby a Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby byly používány v kombinaci s LLIN. I co se týče sprejů, jejich dodané množství se pohybuje v uspokojivých cifrách –  přibližně 73 milionů lidí v Africe je díky IRS chráněno před malárií, na rozdíl od roku 2005, kdy to bylo „pouhých“ 13 miliónů.

Kromě toho se za poslední desetiletí objevily také larvicidy, nová generace léků proti malárii a rychlé diagnostické testy, které umožňují promptní diagnózu a přesněji zacílenou léčbu.

Distribuce těchto technologií spolu s lepším zvládáním případů onemocnění a vzděláváním již přináší pozitivní výsledky. Jedenáct afrických zemí zaznamenalo v letech 2000 až 2009 pokles počtu případů výskytu malárie minimálně o 50 %. Do roku 2009 klesl meziroční počet úmrtí na malárii o 20 % ve srovnání s počátkem tisíciletí. V roce 2010 vyhlásil generální ředitel Světové zdravotnické organizace, že malárii se podařilo úplně vymýtit v Maroku a v Turkmenistánu.

child in bed
Inovace v lékařství umožňují rychlejší diagnózu a přesněji zacílenou léčbu.

Budoucí výzvy

Jinými slovy, úsilí snížit výskyt malárie přináší své ovoce – avšak stále ještě zbývá urazit dlouhou cestu. Zvláštní pozornost je v současnosti věnována distribuci ochranných insekticidních moskytiér. Iniciativa Roll Back Malaria odhaduje, že je potřeba financovat a po celém světě distribuovat asi 100 milionů LLIN, aby bylo možné udržet jejich počet v populaci a nahrazovat již opotřebované sítě. Ale při existenci distribučních překážek, které se v některých zemích stále vyskytují, lze tohoto cíle dosáhnout jen obtížně – stejně jako v případě distribuce sprejů IRS.

Malárie se také znovu objevila v určitých regionech nejméně tří afrických zemí: Rwandy, Svatého Tomáše a Princova ostrova a Zambie. Důvody se nepodařilo přesně stanovit, ale jednou z možných příčin je uvolnění snah o boj s malárií; ve státě Svatý Tomáš a Princův ostrov se malárie znovu objevila v témže roce, kdy byla ukončena distribuce sprejů IRS.

woman with child
Distribuce insekticidních moskytiér hraje ve strategii boje s malárií klíčovou roli: bylo prokázáno, že při jejich používání se přenos malárie snižuje o 90 %.

Procento domácností, které v roce 2010 vlastnily alespoň jednu ochrannou insekticidní síť

(Zdroj: Globální databáze výskytu malárie organizace UNICEF, 2011)

Diagram of percentage of households owning at least one insecticide-treated net 2010

Stále rovněž přetrvává hrozba vzniku rezistence choroby na běžně používané insekticidy i na některé léky. Léky na bázi artemisininu, distribuované například v Kambodži, o kterých se předpokládá, že v současnosti představují nejúčinnější formu léčby malárie, začínají účinkovat mnohem pomaleji. Není zcela jasné proč, ale ve stejném regionu se již objevila rezistence vůči starším antimalarikům chlorochinu a meflochinu.

Je však nemožné tyto problémy řešit, pokud globální komunita nedokáže udržet výši svých investic a úroveň zájmu v souladu se stanoveným cílem pro rok 2015.

Kromě toho také vzrůstají obavy, že se kampaň pro boj s malárií může stát obětí vlastního úspěchu: Jakmile totiž opadne nejhorší nápor nemoci, politické odhodlání slábne a finanční závazky polevují. Vzhledem k současné globální recesi je reálné obávat se toho, že se boj s malárií na žebříčku priorit značně propadne. Přesto existuje naděje: v roce 2012 vláda Spojeného království oznámila, že zvýší své investice do kampaně pro boj s malárií. Pokud celosvětová komunita dokáže udržet dynamiku své angažovanosti, existuje reálná šance, že se podaří malárii zcela vymýtit.

Podium discussion

Financování funguje

Child in bed

Infekční cyklus malárie

Woman with child

Vakcína proti malárii?

Prof. Jeffrey Sachs

V přední linii

Woman under a mosquito net

Ochranné sítě

Three girls in a hammock

Viditelné výsledky