Česká republika
Média

V přední linii

Prof. Jeffrey Sachs

Rozhovor s profesorem Jeffreym Sachsem

Creating Chemistry: Je možné natolik infekční chorobu, jakou je malárie, skutečně porazit a vymýtit – a stojí takový boj za všechno vynaložené úsilí? Podle profesora Jeffreyho Sachse zní odpověď jednoznačně „ano“.

Profesor Jeffrey Sachs: Průkopnický ekonom Jeffrey Sachs se již dlouhodobě a obtížně snaží u globální komunity zasadit za kampaň vedoucí k ukončení chudoby ve světě, jehož klíčovou součástí je také zvládnutí šíření malárie. Byl jedním z prvních, kteří dokázali v globálním měřítku vzbudit zájem o důležitost boje s malárií, stejně jako o její proveditelnost. V současnosti byly cíle boje s malárií poněkud přizpůsobeny Rozvojovým cílům tisíciletí OSN: do roku 2015 zastavit a zvrátit výskyt choroby a dalších závažných onemocnění. Sachs coby zvláštní poradce generálního tajemníka OSN pro rozvojové cíle tisíciletí, chápe lépe než mnozí jiní, co všechno je třeba udělat, aby byly cíle splněny včas.

Rozvíjející se svět trpí mnoha problémy, od nejrůznějších onemocnění až po ozbrojené konflikty, od nestabilních vlád až po extrémní chudobu... Proč je konkrétně malárie tak důležitým tématem?

Malárie je hlavní překážkou hospodářského rozvoje, protože nejenže způsobuje onemocnění a smrt, ale také brání investicím a její všudypřítomné účinky zpomalují a blokují hospodářský růst. Je to ovšem choroba, se kterou se můžeme úspěšně vypořádat a v boji proti ní učinit obrovský pokrok za relativně nízkou cenu. Takže kombinace toho, že jde o velký problém a zároveň problém, jehož řešení je reálné, činí z malárie položku umístěnou velmi vysoko na seznamu našich priorit.

Jedním z rozvojových cílů tisíciletí OSN je do roku 2015 zastavit šíření malárie a snížit její výskyt. Myslíte si, že je tento cíl stále dosažitelný?

Ten cíl právě teď naplňujeme. V téměř všech částech světa dochází k zásadnímu zvratu – nejvíce v subsaharské Africe, která je celosvětovým epicentrem malárie. Pokud naše stávající kroky posílíme a provedeme dle plánu, pokrok do roku 2015 by mohl být ještě rychlejší. Boj s malárií je jedním z největších úspěchů rozvojových cílů tisíciletí.

Prof. Jeffrey Sachs

Profesor Jeffrey Sachs

Ředitel Institutu Země, profesor udržitelného rozvoje a zdravotní politiky a managementu na Kolumbijské univerzitě v New Yorku

Sachs je také zvláštním poradcem generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna. V letech 2002 až 2006 byl ředitelem projektu tisíciletí OSN a zvláštním poradcem generálního tajemníka Organizace spojených národů Kofiho Annana ve věci Rozvojových cílů tisíciletí, tj. mezinárodně schválených cílů snížit do roku 2015 chudobu, nemoci a hlad.

Jaké jsou důvody tak velkého úspěchu?

Boj s malárií podléhá přísné kontrole prostřednictvím zavedených protokolů. Probíhá ve dvou hlavních oblastech: Jednou z nich je regulace vektorového přenosu, jehož cílem je zamezit přenosu choroby prostřednictvím tzn. vektorů (přenašečů), a druhým dohled nad jednotlivými případy léčby onemocnění. Obě oblasti se vzájemně ovlivňují, protože efektivnější léčba ve svém důsledku také zamezuje dalšímu přenosu.

V posledních 15 letech se objevila celá řada zásadních technologií, které byly v rámci naší kampaně zavedeny: nová generace léčiv založená na artemisininu; nové a rychlejší diagnostické testy, které odstranily potřebu mikroskopického zkoumání tkání; mnohem lepší možnosti regulace vektorového přenosu díky moskytiérám ošetřeným insekticidy s dlouhou životností (LLIN); lepší systém léčby v rámci komunit. Když dáte všechno dohromady, vznikne potenciál, díky kterému můžeme zvítězit.

Další dvě věci, které se za posledních 10 let změnily, jsou jednak lepší financování při provádění výše uvedených opatření, a jednak lepší fungování systémů od globální až po místní úroveň. Vynaložili jsme opravdu značné úsilí – byl to vskutku boj, boj o získání pozornosti, mobilizaci zdrojů a vybudování systémů – ale konečně naše kampaň přináší ovoce.

Domníváte se tedy, že vaše práce bude nadále spočívat v posilování již probíhajících opatření?

Vždy existuje potřeba pokračovat v inovacích, zejména proto, že léčivé přípravky proti malárii a prostředky regulace vektorového přenosu mohou ztratit svou účinnost, především z důvodu vzniku rezistence – buďto rezistence komárů vůči insekticidům, nebo rezistence parazitů vůči lékům. V současné chvíli však víme, že tato velmi účinná kombinace fungujících opatření vyžaduje komplexní distribuční systém. A k tomu potřebujete zdroje: přírodní zdroje, lidské zdroje, organizační kapacity, ochotu politiků. A udržování takového systému není jednoduchou záležitostí.

Nejedná se o proces přirozeně řízený trhem. Je to proces řízený veřejnou snahou – což způsobuje, že jeho realizace je těžší, než kdyby se jednalo o prodej produktů na otevřeném trhu.

Intenzívní kampaň proti malárii si žádá obrovské množství energie, intelektuálního úsilí a manažerských schopností. Zatím jsme dosáhli poměrně velkého pokroku – a k tomu bylo zapotřebí zvítězit nad všeobecnou nevědomosti a lhostejností. Mnoho zemí zasažených malárií potřebovalo k úspěšnému boji s touto chorobou podporu států s vysokými příjmy, a také ji dostalo. Nyní čelíme další výzvě: rozvinuté země právě procházejí hospodářskou a politickou krizí. Zda budou schopni vytrvat a podporovat nás i nadále, to je pro nás v současnosti nejdůležitější otázkou.

„Boj s malárií je jedním z největších úspěchů Rozvojových cílů tisíciletí.“
Profesor Jeffrey Sachs

Máte pocit, že politická ochota pomoci klesá?

V Evropě, Spojených státech a Japonsku jsou veřejné rozpočty terčem neustálého tlaku – přestože celkové náklady na boj s malárií, které se pohybují mezi 3 a 4 miliardami dolarů ročně, jsou vlastně velmi malé. Zmobilizovat financování na této úrovni je velice obtížné, protože kampaň musí čelit sílícím tendencím celkově snižovat poskytovanou rozvojovou pomoc, které jsou zvlášť patrné například v americkém Kongresu, ale i jinde. Takže jsme uprostřed velmi těžkého období. Navíc se domnívám, že v Evropě je ochota bojovat s malárií i nadále velmi omezená a křehká. Takže ano, máme za sebou velký úspěch, ale nemyslím si, že by v blízké budoucnosti nemohlo nastat určité zpomalení.

Jak tedy chcete udržet tempo kampaně a angažovanost svých sponzorů?

Bude k tomu třeba obrovské množství práce. V prvních letech jsem se sám do kampaně intenzivně zapojil: pomáhal jsem založit Globální fond, Prezidentskou iniciativu malárie ve Spojených státech, kampaň za masovou distribuci lůžkových moskytiér a podílel jsem se na mnoha dalších dílčích projektech. A dnes k tomu mohu říct asi tolik – po mnoho, opravdu mnoho let čelíte nepřítomným pohledům vysokých státních úředníků. Proto kampaň potřebuje lidi, kteří jsou připraveni strávit poměrně velké množství času tím, že budou provádět osvětu, radit lidem, přemlouvat je, korigovat je a vést. Potřebujeme co nejvíce podobných bojovníků, kteří dokážou promluvit nahlas, jasně a odvážně a zapůsobit na etické cítění – myslím, že právě v tom spočívá klíč k úspěchu. Úspěch vyžaduje obrovské vytrvalé úsilí mnoha zúčastněných stran.

Jakou roli hrají v kampani komerční subjekty?

Firmy hrají důležitou roli při poskytování kvalitních výrobků a při zlepšování technologií. A také, řekl bych, při kritické – a neobvyklé, v některých ohledech – spolupráci s organizacemi veřejného sektoru nebo s multilaterálními organizacemi, jako je Globální fond, popřípadě při spolupráci s generálním tajemníkem OSN, aby tak pomohly zajistit partnerství veřejného a soukromého sektoru, díky němuž máme šanci na úspěch a efektivní fungování. Domnívám se tedy, že komerční společnosti zastávají více rolí – jsou vývojáři, stejně jako poskytovateli technologií, schopnými manažery a partnery v rámci spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Ředitelé firem si musí uvědomit, že patří mezi nejdůležitější politické činitele, protože právě je politici poslouchají. Musí i nadále vysvětlovat politikům, kteří jsou mnohdy zavaleni prací a nedostatečně si uvědomují, čeho všeho už se nám podařilo dosáhnout, že boj proti malárii musí pokračovat a musí zesílit.

Laughing group is making a gesture
Bývalý výkonný ředitel Dětského fondu OSN, Ann Veneman, a přední americký ekonom Jeffrey Sachs tančí s keňskými studenty ve vesnici Sauri, v oblasti Siaya, 450 kilometrů západně od hlavního města Keni, Nairobi. Veneman a Sachs navštívili Sauri za účelem inspekce rozvojových projektů zaměřených na děti.

Po léta jste v boji proti chudobě prosazoval integrální přístup – pokusit se vymýtit choroby, zvýšit produktivitu v zemědělství a tak dále. Projekt Millennium Villages uvedl celkem ve 33 obcích tuto teorii do praxe – a s pozitivními výsledky. Můžete nám o tom říct něco bližšího?

Tento projekt je právě uskutečňován v asi 15 zemích. Přední světoví vědci spolupracují s místními komunitami a uplatňují zde osvědčené technologie pro dosažení Rozvojových cílů tisíciletí. Boj s malárií představuje jednu z priorit. Ve snaze porazit malárii používáme metodiku, která vychází z práce s komunitou: masově distribuujeme moskytiéry LLIN a komunitní zdravotníci pak pomáhají domácnostem tyto moskytiéry správně používat, celá řada zdravotníků sleduje všechny domácnosti v komunitě kvůli případnému výskytu malárie a jejímu léčení opět v rámci komunity – tím se šetří čas potřebný k cestování na vzdálené kliniky, a zachráníme tudíž mnoho životů.

Komunitní zdravotníci při sobě nosí mobilní telefony se speciální sms aplikací, která jim umožňuje okamžitě zadávat výsledky rychlých diagnostických testů jednotlivých pacientů a poté obdrží stejnou cestou pokyny o dávkování léků a další doporučení pro jednotlivé rodiny. To je holistický přístup boje s malárií v rámci komunity, zahrnující jak regulaci vektorového přenosu choroby, tak léčbu jednotlivých případů. Jedná se o špičkovou technologii s přímo neuvěřitelnými výsledky, tj. významným snížením výskytu malárie a úmrtnosti dětí mladších pěti let, stejně jako úlevou od tíživých důsledků choroby v těchto lokalitách. V rámci projektu se nám podařilo vybudovat úspěšně fungující systém pro velmi účinné potírání malárie přímo na místě.

„Malárie je choroba, kterou můžeme porazit, můžeme dosáhnout významných výsledků za poměrně nízkou cenu.“
Profesor Jeffrey Sachs

Co byste vzkázal kritikům projektu Millennium Village, kteří tvrdí, že úspěch, kterého projekt dosáhl, nelze v jiných lokalitách zopakovat?

Opak je pravdou. V Nigérii se projekt Millennium Village právě rozbíhá kromě původních dvou míst v dalších 113 oblastech; namísto původních cca 50 000 lidí bude nyní pokrývat zhruba 20 miliónů lidí. Právě jsme podepsali dohodu s vládou Rwandy o zavedení výuky ve vesnicích v celostátním měřítku. Podobně pokračujeme v Senegalu. Používání systémů – zejména systémů informačních a komunikačních technologií, které jsou snadno replikovatelné a lze je dokumentovat a vyčíslit – je důvodem, proč je tento projekt tak důležitý.

Také jsme vydali globální zprávu o optimálním nasazení komunitních zdravotníků a odhadli jsme, že náklady na takové nasazení představují zhruba 5 až 6 dolarů na jednoho vesničana. Spolupracujeme s vládami na rozšiřování personální základny komunitních zdravotníků coby jednoho z hlavních způsobů, jak bojovat s malárií. Ale nejen s malárií, také s dalšími problémy, jako je chronický hlad a nedostatek porodní péče.

Marker to a hospital
Celý projekt je navržen tak, aby bylo možné jej rozšířit pomocí ICT s otevřeným zdrojovým kódem a pomocí intenzívního rozložení nákladů v rámci celého systému.

Proč je tento integrální přístup natolik zásadní?

Díky masové distribuci moskytiér LLIN, kterou jsem se snažil prosadit déle než celé desetiletí, jsme dosáhli skvělých výsledků. Ale také jsem zdůraznil, že regulace vektorového přenosu musí být spojena s efektivní léčbou jednotlivých případů. A v africkém kontextu nelze efektivní léčbu provádět jako klinickou službu, protože kliniky jsou často příliš daleko, doprava je nedostačující, existuje příliš málo dostatečně kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví, jako například zdravotních sester nebo jiných zaměstnanců kliniky – takže potřebujeme léčbu přímo v komunitě. To však vyžaduje celý systém služeb: školení zdravotnických pracovníků, logistiku, personální základnu, dohled, monitorování, správu dat. Zkrátka nejde jen tak mávnout kouzelnou hůlkou a dosáhnout něčeho tak úžasného jako v případě našeho úspěchu s moskytiérami LLIN.

Veřejná diskuze se často točí kolem jednotlivých nástrojů a samozřejmě je dobré, aby veřejnost porozuměla některým z našich klíčových postupů. Ale zároveň mne to velmi znepokojuje, protože ačkoliv masová distribuce lůžkových moskytiér přinesla v posledních pár letech velké úspěchy – a také se zlepšila dostupnost kombinované terapie s použitím artemisininu – dosud neproběhlo odpovídající zlepšení základní zdravotní péče. Právě sem by měly směřovat investice z Globálního fondu, jenomže ten právě teď musí čelit nátlaku svých sponzorů – vlád západního světa, a to v důsledku jejich rozpočtových krizí. A myslím, že právě tohle je naše největší slabina. Kampaň pro rok 2015 nebude fungovat, dokud nebudeme masivně investovat do odborné přípravy a do dohledu nad zdravotníky.

Není jedním z problémů také korupce na vládní úrovni?

Jedná se o velký problém, a to jak z informačního, tak morálního hlediska, protože špatné řízení a zneužívání peněz je fenoménem přítomným všude ve světě. Dohled a transparentnost jsou naprosto nezbytné. Musíme využít informačních a komunikačních technologií, abychom zajistili, že finance jdou tam, kam mají, a ujistit se, že sledujeme výstupy a výsledky, a tím pádem také víme, jak si jednotlivé projekty vedou, a můžeme je tak nadále zlepšovat.

Jaké kroky by podle vás v nejbližší budoucnosti měly následovat?

Právě teď je nejdůležitější, aby Globální fond pro financování boje s malárií zůstal do roku 2015 stabilní a podpořil rozšiřování globálních systémů primární zdravotní péče – zvláště pak strategie týkající se potírání malárie v rámci komunit, které se týkají komunitních zdravotníků. Pokud se tak stane – pokud bude Globální fond řádně financován a pokud z něj získáme potřebné prostředky na efektivní boj s malárií v rámci komunit – pak uspějeme.

Laughing girls

Ve válce s malárií

Child in bed

Infekční cyklus malárie

Woman with child

Vakcína proti malárii?

Woman under a mosquito net

Ochranné sítě

Three girls in a hammock

Viditelné výsledky