1. března 2018
Česká republika
Média

BASF očekává úspěšný rok 2018

Poslední čtvrtletí roku 2017:

 • Tržby ve výši 16,1 miliardy eur (meziroční nárůst 8 %)
 • EBIT před započtením mimořádných položek ve výši 1,9 miliardy eur (meziroční nárůst 58 %)

Shrnutí roku 2017:

 • Významný růst objemu ve všech segmentech
 • Výnos na akcii ve výši 6,62 eur (plus 50 %); upravený výnos na akcii 6,44 eur (plus 33 %)
 • Provozní peněžní tok ve výši 8,8 miliardy eur (plus 14 %); volné peněžní toky ve výši 4,8 miliard eur (plus 34 %)
 • Navržené dividendy za rozpočtový rok 2017 ve výši 3,10 eur (2016: 3 eura)

Prognóza na rok 2018:

 • Mírný růst tržeb, daný vyššími objemy prodeje
 • EBIT před započítáním mimořádných položek by se měl oproti roku 2017 mírně zvýšit

Ludwigshafen, Německo – 1. března 2018 – Společnost BASF zaznamenala pozitivní začátek letošního roku, a navázala tak na loňské obchodní úspěchy. „Loni jsme dosáhli významného růstu a dařilo se nám nadále zvyšovat ziskovost. Navíc jsme položili důležité základy budoucího rozvoje společnosti, a to jak v personálním, tak ve strategickém smyslu,“ řekl Dr. Kurt Bock, předseda představenstva výkonných ředitelů BASF SE, na výročním představení hospodářských výsledků firmy v německém Ludwigshafenu.

Ve 4. čtvrtletí 2017 BASF evidovala tržby ve výši 16,1 miliardy eur. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 jde o 8% růst. Ceny vzrostly o 9 %. Objemy prodeje BASF se zvýšily o 4 %, na čemž se podílely všechny segmenty s výjimkou divize Oil & Gas. Naopak záporné vlivy směnných kurzů byly v roce 2017 výrazně vyšší a snížily zisky z prodeje o 5 %. Zisk skupiny z provozní činnosti činil ve 4. čtvrtletí 1,9 miliardy eur, což znamenalo meziroční růst o 58 %. Nižší zisky segmentů Functional Materials & Solutions a Performance Products vyvážilo významné posílení zisků v divizích Chemicals, Agricultural Solutions a Oil & Gas.

Ekonomická aktivita se v roce 2017 celosvětově zvýšila. „Z tohoto vývoje jsme dokázali vytěžit maximum. Ve srovnání s předchozím rokem jsme v tom loňském celkově dosáhli nárůstu prodeje a zisku,“ pokračuje Bock. Díky vysoké poptávce prodala BASF objemově víc ve všech divizích a výrazně posílila ziskovost. K tomu přispěly vyšší ceny, zejména v segmentu Chemicals. Celkově vzrostl prodej BASF o 12 %, což odpovídá 64,5 miliardám eur. Přispěla k tomu i akvizice firmy Chemetall, jež vyvíjí řešení na míru v oblasti ošetřování kovových povrchů. Součástí BASF se stala na konci roku 2016.

Zisky BASF vzrostly ještě výrazněji, přibližně o třetinu. Společnosti se podařilo dosáhnout hodnoty EBIT před započítáním mimořádných položek ve výši 8,3 miliard eur, k čemuž přispěl zejména segment Chemicals. Vyšší marže a objemy, které vykázaly podniky zabývající se základními chemikáliemi a meziprodukty, bohatě vyrovnaly nižší marže v jiných podnicích BASF. Tržby v chemické sféře (do níž spadají segmenty Chemicals, Performance Products a Functional Materials & Solutions) byly meziročně výrazně vyšší. EBIT před započítáním mimořádných položek činil v této oblasti 7,3 miliardy eur, což odpoví-dá meziročnímu nárůstu o 26 %.

Výnos na akcii se zvýšil o celých 50 %, a to z 4,42 eur na 6,62 eur. Výnos na akcii upravený o mimořádné položky a odpis nehmotného majetku se zvýšil na 6,44 eur, zatímco v předchozím roce činil 4,83 eur.

Zlepšení provozního peněžního toku
Provozní zisk v roce 2017 vzrostl o 1,1 miliardy eur na 8,8 miliard. Zásluhu na tom má 50% nárůst čistého příjmu, jenž činil 6,1 miliardy eur. Na rozdíl od předchozího roku byl peněžní tok nižší. Způsobila to změna v čistém provozním kapitálu, kterou lze přisoudit vyššímu objemu financí držených z provozních důvodů v rezervách a obchodních pohledávkách.

Částka použitá v investičních aktivitách činila 4 miliardy eur (v roce 2016 to bylo 6,5 miliard eur). Platby za nemovitosti, továrny a vybavení, včetně plateb za nehmotný majetek, se meziročně snížily z 4,1 miliard eur na 4 miliardy eur. Volné peněžní toky dosáhly hodnoty 4,8 miliard eur, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 34 %. Poměr vlastního kapitálu byl 44,1 % (2016: 42,6 %). Čistý dluh klesl o 2,9 miliard eur na částku 11,5 miliard eur.

Navrhovaná dividenda ve výši 3,10 eur
BASF na roční schůzi akcionářů navrhne dividendu ve výši 3,10 eur za akcii – částka se meziročně zvýší o 0,10 eur. Podíl BASF by tak měl opět nabídnout zajímavý dividendový výnos ve výši 3,4 %, a to na základě ceny akcií z konce roku 2017 ve výši 91,74 eur. Očekává se, že BASF svým akcionářům vyplatí celkem 2,8 miliard eur.

Vývoj obchodu v regionech
Vývoj na regionálních trzích Dr. Kurt Bock komentoval těmito slovy: „Potěšil nás zejména silný růst v Asii. Naše investice v tomto regionu se vyplatily. Hlavně díky vyšším maržím a objemům se nám v Asii podařilo zdvojnásobit tržby, které dosáhly 2,2 miliard eur. Tím se pro nás stala nejvýnosnějším regionem.“

Také v Evropě nabíral ekonomický růst na obrátkách. Hodnota EBIT vzrostla o 31 % a dosáhla částky 4,7 miliard eur. Zasloužily se o to především vyšší zisky v segmentu Oil & Gas. V USA se růst trhu na počátku roku 2017 utlumil, ale v průběhu roku se situace zlepšila. EBIT v severní Americe vzrostl z 1,1 miliard na 1,2 miliard eur. V Jižní Americe, Africe a na Blízkém východě klesl EBIT z 432 milionů na 335 milionů eur.

Vývoj v portfoliu BASF
BASF v uplynulém roce učinila důležitá rozhodnutí, jejichž cílem bylo získat do portfolia rychle rostoucí a vůči hospodářským cyklům odolné podniky. V roce 2018 posílí segment Agricultural Solutions akvizice významných částí podniků v oblasti osiv a herbicidů společnosti Bayer. „Akvizice výborně doplňuje naše již zavedené a úspěšné působení v oblasti ochrany rostlin a také aktivity v oblasti biotechnologií. Do oblasti obchodování se semeny vstoupíme s vlastnickými aktivy na klíčových zemědělských trzích. To nám umožní rychle implementovat výsledky našeho výzkumu osiva,“ uvedl Dr. Kurt Bock.

BASF v tomto roce plánuje rovněž akvizici firmy Solvay, globálního hráče na poli polyamidů. Tato akvizice rozšíří sortiment inženýrských plastů pro oblast dopravy, konstrukce a spotřebního zboží a zároveň také posílí přístup BASF k surovinám. Společnost BASF navíc očekává lepší přístup k rostoucím trhům v Asii a jižní Americe.

„Podniky odprodáváme, zejména když očekáváme, že budou úspěšnější v jiné vlastnické konstelaci,“ vysvětluje Dr. Kurt Bock strategii BASF. V září 2017 tak BASF odprodala svůj podíl v podniku zabývajícím se chemikáliemi pro zpracování kůže. Podíl od BASF koupila skupina Stahl, jež se v daném odvětví řadí k jedničkám na trhu. Ve skupině Stahl má BASF nyní 16% podíl.

BASF dále oznámila zásadní změny činnosti v oblasti ropy a zemního plynu. Předpokládá se, že BASF a skupina LetterOne spojí své ropné a plynárenské aktivity ve společném podniku s názvem Wintershall DEA. Tato nová společnost má potenciál stát se jedním z největších nezávislých výzkumných a výrobních podniků v Evropě, navíc s vynikající perspektivou růstu. Ve střednědobém horizontu pak by měla tato společná firma vstoupit na burzu.

Výhled na rok 2018
BASF očekává, že v roce 2018 bude globální a chemická produkce růst stejným tempem jako v roce 2017. Další růst se očekává ve všech regionech a BASF předpokládá, že bude pokračovat zotavování trhů v Brazílii a Rusku. Navzdory těmto pozitivním výhledům se v roce 2018 rýsuje rovněž zvýšená volatilita celého trhu. Také směnný kurz amerického dolaru bude mít pravděpodobně negativní vliv na prodej a tržby.

Vzhledem k výše uvedenému očekává BASF následující ekonomické podmínky (čísla z předchozího roku jsou uvedena v závorkách):

 • Globální ekonomický růst ve výši +3 % (+3,1 %)
 • Růst globální chemické produkce ve výši +3,4 % (+3,5 %)
 • Průměrný směnný kurz eura vůči dolaru ve výši 1,20 dolaru za euro (1,13 dolaru za euro)
 • Průměrná cena ropy (Brent) ve výši 65 dolarů za barel (54 dolarů za barel)

„Na základě těchto předpokladů chceme nadále udržet posilování zisků společnosti. V plánu je také dosáhnout během roku 2018 mírného navýšení prodeje a EBIT před započtením mimořádných položek,“ doplňuje Dr. Kurt Bock. Nárůst zisku z prodeje by se měl dostavit v důsledku zvýšení objemů. Zvýšení tržeb pak ovlivní především nezanedbatelný přínos segmentů Performance Products, Functional Materials & Solutions a Oil & Gas. Vzhledem k silnému roku 2017 očekává BASF výrazně nižší EBIT před započítáním mimořádných položek v oblasti chemikálií, příčinou mají být nižší marže.

Prognóza pro rok 2018 počítá s již dohodnutou akvizicí značné části obchodu s osivy a neselektivními herbicidy firmy Bayer. Převzetí by mělo být dokončeno v první půlce roku 2018. Vzhledem k časovému plánu akvizice, sezónní povaze byznysu a nákladům na převzetí bude mít akvizice v roce 2018 pozitivní dopad na zisky z prodeje, ale zároveň také negativní vliv na tržby segmentu Agricultural Solutions a skupiny BASF.

Prognóza naopak nezohledňuje zamýšlenou fúzi ropných a plynárenských aktivit společností BASF a LetterOne. Při podpisu transakčních smluv nebyly příjmy segmentu Oil & Gas zahrnuty do prodeje a EBIT skupiny BASF, a to se zpětnou platností od 1. ledna 2018, přičemž údaje z předchozího roku se přehodnotily. Příjmy segmentu Oil & Gas budou spíše zahrnuty v příjmech před menšinovými podíly BASF jako samostatná položka s názvem Výnosy z ukončovaných činností. Od data uzavření transakce se pak bude podíl BASF na příjmech z fúzovaného podniku Wintershall DEA pravděpodobně účtovat ekvivalenčním způsobem a zahrne se do EBIT skupiny BASF.

Vývoj v jednotlivých segmentech
V příznivém tržním prostředí vzrostl během posledních tří měsíců roku 2017 odbyt v segmentu Chemicals o 21 %, a to na 4,2 miliard eur. Příčinou byly vyšší ceny i objemy. BASF zvýšila marže zejména v oblasti izokyanátů, kyselin a polyalkoholů, produktů krakování a akrylových monomerů. Zisk z provozní činnosti (EBIT) před započítáním mimořádných položek byl v meziročním srovnání o 67 % vyšší, konkrétně činil 1,1 miliardy eur. Všechny divize vykazovaly vyšší tržby.

Za celý rok 2017 posílily tržby v segmentu Chemicals o 3,4 miliardy eur, a to na částku 16,3 miliardy eur. Příčinou byl růst cen, zejména v divizi Monomers. Ve všech divizích se navíc podařilo zvýšit objemy. EBIT před započtením mimořádných položek dosáhl 4,2 miliard eur. Nárůst o 2,2 miliard eur byl dán především vyššími maržemi pro izokyanáty v divizi Monomers. Vyšší marže přispěly také ke zvýšení zisků divizí Petrochemicals a Intermediates . Mírně vyšší fixní náklady měly opačný, vyrovnávací účinek. Negativní dopad na zisky v roce 2017 měla nehoda v severní části chemického závodu v Ludwigshafenu z října 2016, ten se však podařilo kompenzovat proplacením pojistných plnění.

V segmentu Performance Products se tržby v posledním čtvrtletí roku 2017 navýšily o 2 % na 3,8 miliard eur. Záporný vliv směnných kurzů a portfolia vyvážilo zvýšení objemů ve všech divizích spolu s mírným nárůstem cen. EBIT před započtením mimořádných položek klesl z 237 milionů eur na 111 milionů eur. Příčinami byly neustálý tlak na marže, dočasné odstavení továrny na citral v Ludwigshafenu a vyšší fixní náklady.

Tržby v segmentu Performance Products ve výši 16,2 miliard eur za rok 2017 znamenaly meziroční nárůst o 659 milionů eur. Příčinou byl zejména růst objemu ve všech divizích. Rovněž vyšší prodejní ceny v divizích Care Chemicals a Dispersions & Pigments měly pozitivní dopad na tržby. Opatření v oblasti portfolia a záporný vliv směnných kurzů ve všech divizích tržby naopak mírně snížily. EBIT před započtením mimořádných položek poklesl meziročně o 361 milionů eur na 1,4 miliardy eur. Tento vývoj zapříčinily především nižší marže vyvolané vyšší cenou surovin, což nebylo možné plně promítnout do prodejních cen.

V segmentu Functional Materials & Solutions se tržby ve 4. kvartálu 2017 zvýšily o nezanedbatelných 7 %. Především v důsledku vyšších cen dosáhly tržby 5,3 miliardy eur. Vyšší náklady na suroviny vedly k nižším maržím. Z tohoto důvodu poklesl EBIT před započtením mimořádných položek o 42 % na 267 milionů eur. Také vyšší fixní náklady negativně ovlivnily výdělky.

Celý rok 2017 přinesl zvýšení tržeb na 20,7 miliard eur, v meziročním srovnání to znamená nárůst o celé 2 miliardy eur. Tento vývoj lze připsat vyšším cenám, nárůstu objemů i akvizici podniku Chemetall, jejž BASF odkoupila od společnosti Albemarle v prosinci 2016. Tržby byly opět mírně záporně ovlivněny hodnotou směnných kurzů. Růst objemu byl dán z velké části vyšší poptávkou po výrobcích BASF pro automobilový a stavební průmysl. EBIT před započtením mimořádných položek činil 1,6 miliard eur, což odpovídá meziročnímu poklesu o 329 milionů eur, jejž způsobil především vliv nižších marží a vyšších nákladů. Zvláštní náklady se v roce 2017 týkaly především nákladů na převzetí a integraci společnosti Chemetall a také akvizice západoevropského podniku specializovaného na stavební materiály pro profesionály, který BASF odkoupila od skupiny Henkel.

Prodej v segmentu Agricultural Solutions v posledním čtvrtletí posílil o 4 % na 1,3 miliard eur. Výrazně vyšší objemy bezpečně vykompenzovaly pokles cen a záporný vliv směnných kurzů. 162% zvýšení EBIT před započtením mimořádných položek znamenal nárůst o 128 milionů na 207 milionů eur.

Celkové tržby v segmentu Agricultural Solutions díky vyššímu objemu prodeje stouply o 127 milionů eur na 5,7 miliardy eur. V tržním prostředí v oblasti produktů na ochranu zemědělské výroby, nadále složitém, byl růst tržeb negativně ovlivněn hodnotou směnných kurzů a cenovými poklesy, a to zejména v Jižní Americe. EBIT před započtením mimořádných položek činil 1 miliardu eur, což představuje pokles o 54 milionů eur oproti předchozímu roku. Mírné snížení zapříčinily zejména nižší průměrné marže z odlišného produktového mixu a složitá situace na brazilském trhu. Negativní vliv měly též odstávky výrobních zařízení v texaském Beaumont a portorickém Manatí v důsledku hrozby hurikánů. Fixní náklady mírně vzrostly.

V segmentu Oil & Gas se kvůli nižším objemům snížily tržby za 4. čtvrtletí roku 2017 o 7 % na 862 milionů eur. Vyšší ceny ropy a plynu však měly na tržby pozitivní vliv. EBIT před započtením mimořádných položek se zvýšil o 97 milionů eur na 260 milionů eur.

Tržby v segmentu ropy a plynu v roce 2017 meziročně vzrostly o 476 milionů eur na 3,2 miliardy eur, a to v důsledku vyšších cen a objemů. Cena barelu ropy Brent činila v roce 2017 v průměru 54 dolarů (2016: 44 dolarů). Ceny plynu na evropských spotových trzích stouply oproti předchozímu roku o 25 %. Růst objemu zapříčinil především nárůst objemu prodeje plynu, přičemž objemy výroby zůstaly na úrovni roku 2016. EBIT před započtením mimořádných položek se zvýšil o 276 milionů eur na 793 milionů eur. Tento výsledek lze primárně přičíst nárůstu cen ropy a zemního plynu a také vyššímu podílu na zisku z ložiska zemního plynu Južno-Russkoje, jehož podíl BASF vlastní. Pozitivní vliv měla komplexní opatření zaměřená na optimalizaci průzkumných a technologických projektů stejně jako úspěšná implementace opatření na úsporu provozních nákladů. Čistý zisk vzrostl o 357 milionů na 719 milionů eur.

Zisk v segmentu Others stoupl v posledním čtvrtletí z 518 milionů eur na 608 milionů eur. EBIT před započtením mimořádných položek se zvýšil z mínus 386 milionů eur na mínus 38 milionů eur. Zásluhu na tom má především vliv oceňování dlouhodobého stimulačního programu pobídek.

Tržby v segmentu Others meziročně posílily o 224 milionů eur na 2,2 miliardy eur, především v důsledku vyšších prodejních cen při obchodování s nerostnými surovinami. EBIT před započtením mimořádných položek meziročně posílil o 286 milionů eur na mínus 764 milionů eur. I toto zvýšení tržeb je důsledkem oceňování dlouhodobého stimulačního programu pobídek.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Více než 115 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 2017 dosáhla BASF obratu přes 64,5 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. Na konci roku 2017 měla skupina BASF v České republice 314 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 666 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Výhledová prohlášení
Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech managementu společnosti BASF a na informacích, které jsou nyní dostupné. Nejsou zárukou budoucí výkonnosti, jelikož v sobě zahrnují i určitou míru rizika a nejistoty, kterou je obtížné předvídat. Rovněž jsou založena na předpokladech budoucích událostí, které nemusejí být přesné. Skutečné výsledky, výkon či úspěchy společnosti BASF může ovlivnit mnoho faktorů, a ty se následně mohou podstatně lišit od výsledků, výkonu či úspěchů, které mohou být v takových prohlášeních vyjádřeny nebo naznačeny. Společnost BASF nemá žádnou povinnost výhledová prohlášení obsažená v této zprávě aktualizovat.

Silvia Tajbliková
PR manažerka pro BASF v České a Slovenské republice
Hospodářské výsledky 2017

Hospodářské výsledky 2017

Dr. Kurt Bock

Dr. Kurt Bock

Výroční představení hospodářských výsledků firmy BASF za rok 2017

Výroční představení hospodářských výsledků firmy BASF za rok 2017

Last Update 1. března 2018