TOP
Česká republika
Domov

Oddaní vašemu úspěchu

Segment Chemikálií se zaměřuje na udržování a rozvíjení Výrobního Verbundu společnosti BASF. Unikátní systém Verbundů, vysoce integrovaných výrobních zařízení společnosti BASF, nabízí značné konkurenční výhody. Hlavními faktory úspěchu tohoto segmentu jsou špičková provozní a technologická kvalita, jednotná kalibrace měřítek, integrace a dostupnost surovin, spolehlivá logistika s nízkými náklady a také snadnější komunikace a jednodušší pracovní postupy.

Meziprodukty

Koncern BASF Group vyvíjí, vyrábí a prodává ve světě přibližně 700 meziproduktů. K nejdůležitějším skupinám produktů této divize patří aminy, diol, polyalkoholy, kyseliny a specializované produkty. Meziprodukty se používají například jako výchozí materiály pro výrobu nátěrů, plastů, léčiv, textilní vláken, čisticích prostředků a přípravků na ochranu plodin. Inovativní meziprodukty od společnosti BASF přispívají ke zlepšování vlastností konečných produktů a zvyšují efektivitu výrobních procesů.

Monomery

Divize Monomery dodává široké portfolio velkoobjemových monomerů, základních polymerů a anorganických chemických látek. K hlavním produktům patří: MDI (difenylmetandiisokyanát), TDI (toluen), kaprolaktam, kyselina adipová, polyamid-6 a polyamid-6-6, amoniak, kyselina dusičná, výrobky ze síry a chlóru, anorganické soli, močovina, melamin, lepidla a impregnační pryskyřice.

Petrochemické látky

Produkty jako etylen, propylen, butadien a benzen se vyrábějí z nafty nebo zemního plynu v zařízeních na parní krakování. Pomocí nich vyrábíme alkoholy, rozpouštědla a změkčovadla pro chemický a plastikářský průmysl. Alkylenoxidy a glykoly slouží jako výchozí materiál pro čisticí prostředky a odvětví automobilového, balícího a textilního průmyslu. Akrylové monomery se používají při výrobě barev, laků a kosmetických přípravků, ropné a stavební chemie a chemikálií pro úpravu vlastností papíru. Naše specializované monomery lze ideálně začlenit do hodnotového řetězce s přidanou hodnotou pro akryláty a metakryláty, díky čemuž dokážeme plnit i specifické požadavky zákazníků.

Katalyzátory

Katalyzátory umožňují vznik chemických látek. Naše produkty z oblasti katalyzátorů jsou zásadní a strategickou součástí technologií chemických procesů. Katalýza je proces, při kterém se zvyšuje rychlost chemické reakce působením speciálního zrychlujícího činidla. Každý heterogenní katalyzátor je specifický pro daný proces a lze jej přizpůsobit tak, aby poskytoval požadovaný soubor konečných výsledků – rychlost reakce nebo procesu, vylepšené vlastnosti výrobků nebo selektivity konečných produktů. Výběr správného katalyzátoru pro daný proces je kritickým faktorem úspěchu. Katalyzátory hrají rozhodující roli až u 90 % všech komerčně vyráběných chemických produktů.

Všeobecné podmínky prodeje