Česká republika
Kdo jsme

Naše cíle

Obchodní úspěch zítřka znamená vytvářet hodnotu pro životní prostředí, společnost a podnikání. V celém našem hodnotovém řetězci jsme si stanovili ambiciózní globální cíle.
Transparentně komunikujeme naše výsledky, aby naši zákazníci, investoři, zaměstnanci a jiné zainteresované osoby mohli monitorovat náš pokrok.

Chceme růst rychleji než trh a být tak ekonomicky úspěšní a ziskoví. Dále chceme poskytnout odpovědi na nejtíživější problémy naší doby. V boji proti klimatickým změnám a globálnímu oteplování jsme se rozhodli omezit celkové emise skleníkových plynů z našich výrobních závodů a naše nákupy energie na úroveň roku 2018 a zároveň zvýšit objem výroby. Jinými slovy, chceme oddělit emise skleníkových plynů od organického růstu. Stanovili jsme také cíle v oblasti bezpečnosti pro lidi a životní prostředí, portfolio udržitelných produktů, zodpovědné zakázky, trvale udržitelné hospodaření s vodou, angažovaných zaměstnanců a začlenění diverzity. Úlohou těchto cílů je nasměřovat naše podnikání do udržitelné budoucnosti a zároveň přispět k realizaci cílů OSN v oblasti trvale udržitelného rozvoje (SDG).1 Zaměřujeme se na otázky, ke kterým můžeme jako společnost významně přispět, například ochrana klimatu, trvale udržitelná spotřeba a výroba, stejně jako boj proti hladu.

Více informací ohledně cílů trvale udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals - SDG), najdete v naší zprávě a na webové stránce sustainabledevelopment.un.org.

Finanční cíle 

 • Každý rok navyšovat objemy prodejů rychleji než globální chemická produkce
 • Zvyšovat EBITDA před zvláštními položkami o 3-5 % ročně
 • Dosahovat každoročně reálné výnosnosti vloženého kapitálu (ROCE)1 vysoko nad procentem kapitálových nákladů
 • Každoročně zvyšovat dividendu na akcii na základě silného volného cash flow

 

Nefinanční cíle

 • Zajistit neutrální růst CO2 až do roku 2030
 • Dosáhnout do roku 2025 akcelerovaných tržeb2 ve výši 22 miliard €
 • Pokrýt 90 % našich relevantních výdajů3 posouzením udržitelnosti a zajistit, aby 80 % našich dodavatelů zlepšilo své výsledky v oblasti udržitelnosti při opětovném posouzení
 • Více než 80 % našich zaměstnanců vnímá BASF jako společnost, kde mohou být úspěšní a dosahovat nejlepších výsledků
 • Snížit celosvětově koeficient četnosti úrazů na 200 000 pracovních hodin na ≤ 0,1 do roku 2025
 • Snížit celosvětově četnost procesně-bezpečnostních incidentů úrazů na 200 000 pracovních hodin na ≤ 0,1 do roku 2025
 • Zavést do roku 2030 udržitelné vodní hospodářství ve všech výrobních závodech v oblastech náročných na zásobování vodou a ve všech závodech konceptu Verbund
 • Zvýšit podíl žen na vedoucích pozicích s kázeňskou odpovědností na 30 % do roku 2030

Reálná výnosnost vloženého kapitálu (ROCE) je míra ziskovosti našich operací. Tento ukazatel vypočítáváme jako zisk před zdaněním a úroky (EBIT) generovaný segmenty jako procento báze průměrných kapitálových nákladů.

2 Akcelerované výrobky jsou výrobky, které významně přispívají udržitelnosti v rámci hodnotového řetězce.
3 Relevantní výdaje chápeme jako objemy nákupů u dodavatelů definovaných jako relevantní.