Česká republika
Kdo jsme

Naše cíle

Obchodní úspěch zítřka znamená vytvářet hodnotu pro životní prostředí, společnost a podnikání. Stanovili jsme si nové finanční a nefinanční cíle, aby naši zákazníci, investoři, zaměstnanci a jiné zainteresované strany mohli sledovat náš pokrok.

Chceme růst rychleji než trh a být tak ekonomicky úspěšní a ziskoví. Dále chceme poskytnout odpovědi na nejtíživější problémy naší doby. V rámci boje proti změnám klimatu a globálnímu oteplování jsme se až do roku 2030 zavázali zvyšovat objemy výroby, aniž bychom dále zvyšovali emise CO2. To znamená, že budeme eliminovat emise skleníkových plynů z organického růstu. Definovali jsme rovněž cíle pro udržitelné produktové portfolio, zodpovědné nákupy surovin a angažované zaměstnance. Bezpečnost pro lidi a pro životní prostředí, inkluze diverzity a vodní hospodářství, zůstává naší hlavní prioritou.

Naším cílem je:

 • zvyšovat objemy prodeje rychleji ve srovnání s globální chemickou produkcí,
 • zvyšovat EBITDA před mimořádnými položkami o 3 až 5% ročně,
 • každoročně dosahovat návratnost vloženého kapitálu (ROCE) výrazně nad procentními náklady na kapitál,
 • každoročně zvyšovat dividendu na akcii na základě silného volného peněžního toku,
 • růst při neutrální bilanci CO2 do roku 2030,
 • díky naší inovační síle dosáhnout do roku 2025 objem prodeje akcelerátorů ve výši 22 miliard eur,
 • do roku 2025 provést hodnocení dodavatelů z hlediska trvalé udržitelnosti, pokrývající 90 % našich relevantních výdajů, a u 80 % našich dodavatelů dosáhnout zlepšení z hlediska trvalé udržitelnosti na základě přehodnocení,
 • chceme, aby více než 80 % našich zaměstnanců mělo pocit, že ve společnosti BASF mohou prosperovat a maximálně využívat své schopnosti.

Bezpečnost lidí a ochrana životního prostředí, jakož i vodní hospodářství budou vždy hlavními prioritami v našich výrobních závodech a při všech činnostech naší společnosti.

Podle těchto klíčových ukazatelů výkonnosti měříme náš ekonomický úspěch.

Finanční cíle 

 • Každý rok navyšovat objemy prodejů rychleji než globální chemická produkce
 • Zvyšovat EBITDA před zvláštními položkami o 3-5 % ročně
 • Dosahovat každoročně reálné výnosnosti vloženého kapitálu (ROCE)1 vysoko nad procentem kapitálových nákladů
 • Každoročně zvyšovat dividendu na akcii na základě silného volného cash flow

 

Nefinanční cíle

 • Zajistit neutrální růst CO2 až do roku 2030
 • Dosáhnout do roku 2025 akcelerovaných tržeb2 ve výši 22 miliard €
 • Pokrýt 90 % našich relevantních výdajů3 posouzením udržitelnosti a zajistit, aby 80 % našich dodavatelů zlepšilo své výsledky v oblasti udržitelnosti při opětovném posouzení
 • Více než 80 % našich zaměstnanců vnímá BASF jako společnost, kde mohou být úspěšní a dosahovat nejlepších výsledků

Stávající nefinanční cíle

 • Snížit celosvětově koeficient četnosti úrazů na 200 000 pracovních hodin na ≤ 0,1 do roku 2025
 • Snížit celosvětově četnost procesně-bezpečnostních incidentů úrazů na 200 000 pracovních hodin na ≤ 0,1 do roku 2025
 • Zavést do roku 2030 udržitelné vodní hospodářství ve všech výrobních závodech v oblastech náročných na zásobování vodou a ve všech závodech konceptu Verbund
 • Zvýšit podíl žen na vedoucích pozicích s kázeňskou odpovědností na 22-24 % do roku 2021

Reálná výnosnost vloženého kapitálu (ROCE) je míra ziskovosti našich operací. Tento ukazatel vypočítáváme jako zisk před zdaněním a úroky (EBIT) generovaný segmenty jako procento báze průměrných kapitálových nákladů.

2 Akcelerované výrobky jsou výrobky, které významně přispívají udržitelnosti v rámci hodnotového řetězce.
3 Relevantní výdaje chápeme jako objemy nákupů u dodavatelů definovaných jako relevantní.