Global Home
Ελλάδα

disclaimer

Γενικοί Όροι Χρήσης

Τον δικτυακό τόπο αυτό έχει καταρτίσει και διαχειρίζεται η BASF η οποία κατέχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα λειτουργίας του.

Ευθύνη επί του περιεχομένου

Το περιεχόμενο που παρέχεται από τον παρόντα δικτυακό τόπο δημοσιεύεται με τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια. Η BASF δεν δύναται να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία, τη χρηστικότητα και την επικαιρότητα του περιεχομένου. Εντούτοις, ο εκάστοτε χρήστης υποχρεούται σε γενικές γραμμές να διεξάγει ή να έχει ήδη διεξάγει επαγγελματικό έλεγχο ως προς την καταλληλότητα όλου του περιεχομένου για την προοριζόμενη χρήση του.

Η BASF είναι αρμόδια για το περιεχόμενο που της ανήκει σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους βάσει της γενικής νομοθεσίας. Εντούτοις, η BASF δεν υποχρεούται να παρακολουθεί διαβιβαζόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων, καθώς και να διερευνά τυχόν συμβάντα που υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα. Τυχόν υποχρεώσεις ως προς την αφαίρεση ή τη συστηματική απόρριψη χρήσης πληροφοριών που υπόκεινται στη γενική νομοθεσία δεν επηρεάζονται. Η ευθύνη ωστόσο δύναται να καταλογισθεί από την ημερομηνία που λάβαμε γνώση για τη διενέργεια συγκεκριμένης παράβασης. Ύστερα από γνωστοποίηση τέτοιων παραβιάσεων, η BASF θα αφαιρεί αμέσως το περιεχόμενο.

Ο παρόν δικτυακός τόπος και οι πληροφορίες προϊόντων που διατίθενται (στο εξής «Πληροφορίες Προϊόντων» ή «Περιεχόμενο Προϊόντων») παρέχονται στο χρήστη «όπως είναι» και χωρίς τις εγγυήσεις ή αντιπροσωπεύσεις οποιουδήποτε είδους (σαφούς ή εννοούμενου) ή οποιασδήποτε ευθύνης, η οποία υπαγορεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Εκτός από την περίπτωση της σκόπιμης κακής μεταχείρισης, η BASF δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες που έχουν προκληθεί από ή σχετικά με τη χρήση των παρόντων πληροφοριών. Η BASF, εντούτοις, δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη και απεκδύεται κάθε υποχρέωση για οποιεσδήποτε έμμεσες, συμπτωματικές, επακόλουθες και ιδιάζουσες ζημίες, οι οποίες έχουν προκληθεί από ή σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου.

Ευθύνη για τους εξωτερικούς συνδέσμους

Ο παρόν δικτυακός τόπος περιέχει επιπλέον συνδέσμους προς εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, επί τους οποίους η BASF δεν ασκεί κανέναν έλεγχο. Η BASF δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο εκάστοτε πάροχος ή φορέας εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων εξωτερικών δικτυακών τόπων φέρει πάντοτε την ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι συνδεδεμένοι δικτυακοί τόποι ελέγχθησαν κατά τη στιγμή της σύνδεσης για τυχόν νομικές παραβιάσεις. Τυχόν παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο. Οποιοσδήποτε μόνιμος έλεγχος των συνδεδεμένων ιστοσελίδων χωρίς απτές αποδείξεις παραβιάσεων θεωρείται μη εύλογος. Ύστερα από γνωστοποίηση τυχόν παραβιάσεων, η BASF θα αφαιρεί αμέσως τους εν λόγω συνδέσμους. Επιπρόσθετα, η BASF δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των δικτυακών τόπων αυτών ή του περιεχομένου τους.

Νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και το υλικό των παρόντων ιστοσελίδων που έχει συγκεντρωθεί από τη BASF υπόκειται στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αντιγραφή, η επεξεργασία, η διάδοση και κάθε είδους χρήση εκτός των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτεί έγγραφη άδεια από τη BASF. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο δεν αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία της BASF, τηρούνται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο τρίτων φέρουν ανάλογη επισήμανση. Εάν οι χρήστες του δικτυακού τόπου λάβουν γνώση της οποιασδήποτε παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, η BASF ζητά από αυτούς να το γνωστοποιήσουν. Ύστερα από γνωστοποίηση τέτοιων παραβιάσεων, η BASF θα αφαιρεί αμέσως το περιεχόμενο.

Πληροφορίες Προϊόντων

Πληροφορίες και έγγραφα που παρέχονται από τρίτους

Εφόσον οι Πληροφορίες Προϊόντων που παρέχονται στο χρήστη βασίζονται σε απογραφικά δεδομένα (inventory data) τρίτων, η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης θα αντλείται από το  δελτίο δεδομένων.

Αν και η BASF καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εγγυηθεί την ακρίβεια, την πληρότητα, αξιοπιστία, την επικαιρότητα και τη χρηστικότητα των πληροφοριών που προέρχονται από τρίτους, η BASF αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης, ή εγγύησης καθώς υπαγορεύεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες και έγγραφα της BASF

Οποιεσδήποτε πληροφορίες για τα προϊόντα της BASF βασίζονται στη γνώση και τη γενική εμπειρία της BASF και συμμορφώνονται με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές εισαγωγής δεδομένων. Εντούτοις, ο χρήστης δεν απαλλάσσεται από την διενέργεια προσωπικής έρευνας και αξιολόγησης εξαιτίας πλήθους παραγόντων που πιθανόν να επηρεάσουν τη διαδικασία επεξεργασίας και εφαρμογής των προϊόντων. Καθώς η αποθήκευση και η χρήση δεν υπόκεινται στον έλεγχο της BASF και η BASF δεν δύναται να προβλέψει όλες τις συναφείς συνθήκες, η BASF αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημιές που πιθανόν να προκύψουν λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης ή χρήσης.

Οι εφαρμογές του προϊόντος σε παρόμοιους τομείς που δεν περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν υπόκεινται στον έλεγχο της BASF. Αυτό ισχύει κυρίως για εφαρμογές που καλύπτονται από άδεια ή εξουσιοδότηση από τις αρμόδιες αρχές εισαγωγής δεδομένων, χωρίς ωστόσο να συνίστανται από τη BASF. Η BASF αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημιές που πιθανόν να προκύψουν λόγω παρόμοιας εφαρμογής.

Ποικίλοι παράγοντες, τοπικές ή περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες, ενδέχεται να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.  Για τέτοιες συνέπειες, η BASF ή οι συνεργάτες της BASF δεν μπορούν να αποδεχτούν καμία ευθύνη.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας, νόμοι και κανονισμοί καθώς και διατάξεις έγκρισης του προϊόντος και των οδηγιών αυτού, που βρίσκονται σε ισχύ, οφείλουν να τηρηθούν από το χρήστη του προϊόντος.  Οι δηλώσεις κι οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Γενικοί Όροι Πώλησης

Οι Γενικοί Όροι Πώλησης της BASF δεν θα μεταβληθούν από το δικτυακό τόπο, το περιεχόμενο, τα υλικά, τις συστάσεις και τις πληροφορίες του, εκτός και αν ειδικότερα προβλεφθεί εγγράφως.

Τροποποίηση και Ενημέρωση

Χωρίς καμία ευθύνη, η BASF δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόψει τη λειτουργία όλου ή μέρους αυτού του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε στιγμή, αποκλειστικά και κατ’ απόλυτη ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του δικτυακού τόπου.

Τελικές διατάξεις

Οποιεσδήποτε αξιώσεις ή αιτήματα που συνδέονται με το δικτυακό τόπο ή τη χρήση του θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, αποκλείοντας τις συγκρούσεις με τις δικονομικές αρχές.