Ελλάδα
Σταδιοδρομία

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τα προϊόντα μας

Συνεργαστείτε μαζί μας στους τομείς: ασφάλεια προϊόντων, τοξικολογία, οικολογία, νομοθεσία χημικών και έλεγχος εμπορίου.

Η υπεύθυνη χρήση των προϊόντων μας καθώς και η πρόληψη κατάχρησης ή παράνομης χρήσης τους, αποτελεί κοινωνική μας ευθύνη και εταιρική υποχρέωση.

Στην BASF εστιάζουμε στην ασφάλεια των προϊόντων μας - στην έρευνα, την παρασκευή και κατά τη χρήση τους από τους πελάτες μας. Προσπαθούμε συνεχώς να εξασφαλίζουμε ότι όταν τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται σωστά και υπεύθυνα δεν παρουσιάζουν κινδύνους για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον. Η συμμορφώσή μας με υψηλά ποιοτικά πρότυπα κατοχυρώνεται μέσα από τακτικούς παγκόσμιους ελέγχους που αποδεικνύουν μαζί με πλήθος εθελοντικών πρωτοβουλιών, ότι οι νομικές απαιτήσεις τηρούνται πλήρως