Ελλάδα

Όροι Πώλησης - BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

1. Πλαίσιο Εφαρμογής

Όλες οι προμήθειες και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτές θα πρέπει να παρέχονται αποκλειστικά στη βάση αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης. Οι αναφορές που γίνονται από τον Αγοραστή στους δικούς του γενικούς όρους και συνθήκες απορρίπτονται με το παρόν. Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν και σε όλες τις μελλοντικές επιχειρήσεις. Η απόκλιση από αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης απαιτεί την σαφή γραπτή έγκριση της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. ( από εδώ και στο εξής «BASF»).

 

2. Προσφορά και Αποδοχή

Οι προσφορές της BASF δεν είναι δεσμευτικές προσφορές αλλά πρέπει να θεωρηθούν σαν προσκλήσεις προς τον Αγοραστή για να υποβάλλει μια δεσμευτική προσφορά. Το συμβόλαιο θα είναι καταληκτικό σύμφωνα με την παραγγελία (προσφορά) του Αγοραστή και την αποδοχή από την BASF. Σε περίπτωση που η αποδοχή διαφέρει από την προσφορά, αυτή η αποδοχή συνιστά μια νέα μη δεσμευτική προσφορά από πλευράς της BASF.

 

3. Ποιότητα προϊόντος, είδη και δείγματα, εγγυήσεις

 

3.1

Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, η ποιότητα των αγαθών καθορίζεται αποκλειστικά από τις προδιαγραφές των προϊόντων της BASF. Οι αναγνωρισμένες χρήσεις υπό τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό των Χημικών REACH που αφορούν στα αγαθά δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν μια συμφωνία ούτε για την αντίστοιχη συμβατική  ποιότητα των αγαθών ούτε για την προκαθορισμένη χρήση τους σύμφωνα με αυτό το συμβόλαιο.

3.2

Οι ιδιότητες των ειδών και των δειγμάτων είναι δεσμευτικές μόνο στον βαθμό που έχουν συμφωνηθεί σαφώς ότι προσδιορίζουν την ποιότητα των αγαθών.

3.3

Η ποιότητα και τα δεδομένα της χρονικής σταθερότητας συνιστούν μια εγγύηση μόνο αν έχουν συμφωνηθεί και προκαθοριστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο.

4. Συστάσεις

Οποιαδήποτε σύσταση παρέχεται από την BASF δίνεται με βάση την βέλτιστη γνώση της. Οποιαδήποτε σύσταση και πληροφορία σχετικά με την καταλληλότητα και την εφαρμογή των αγαθών δεν θα απαλλάσσει τον Αγοραστή από την διενέργεια των δικών του ερευνών και ελέγχων.

 

5. Τιμές

Αν οι τιμές της BASF ή οι όροι πληρωμής της BASF έχουν γενικώς τροποποιηθεί μεταξύ της ημερομηνίας του συμβολαίου και της ημερομηνίας αποστολής, η BASF ενδέχεται να εφαρμόσει τις τιμές ή τους όρους πληρωμής που ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής. Στη περίπτωση της αύξησης της τιμής, ο Αγοραστής δικαιούται να αποσυρθεί από το συμβόλαιο ενημερώνοντας την BASF εντός 14 ημερών μετά την γνωστοποίηση της αύξησης της τιμής.

 

6. Παράδοση

Η Παράδοση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί όπως συμφωνήθηκε στο συμβόλαιο. Οι Γενικοί Εμπορικοί Όροι θα πρέπει να ερμηνευτούν σύμφωνα με τους INCOTERMS που είναι σε ισχύ την ημερομηνία που το συμβόλαιο έχει συμφωνηθεί.

 

7. Ζημιές κατά τη Μεταφορά

Η γνωστοποίηση απαιτήσεων που προκύπτουν από ζημιές κατά τη μεταφορά πρέπει να υποβάλλονται από τον Αγοραστή άμεσα στον μεταφορέα εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο συμβόλαιο μεταφοράς και θα πρέπει να παρέχεται στην BASF ένα σχετικό αντίγραφο.

 

8. Συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις

Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά ειδικά γι’ αυτό, ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να συμμορφωθεί με όλους του νόμους και τους κανονισμούς σχετικούς με την εισαγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και την χρήση των αγαθών.

 

9. Καθυστέρηση στην Πληρωμή

 

9.1

Αποτυχία στην πληρωμή της τιμής αγοράς κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία συνιστά μια βασική παραβίαση των συμβατικών  υποχρεώσεων.

9.2

Στην περίπτωση προβλήματος κατά την πληρωμή από τον Αγοραστή, η BASF δικαιούται να χρεώσει τόκο στο ανεξόφλητο ποσό της τάξης των 8 μονάδων επί τοις εκατό επιπλέον του βασικού επιτοκίου που έχει ανακοινωθεί από την German Federal Bank κατά τη χρονική στιγμή που πρέπει να γίνει η πληρωμή, αν το ποσό έχει τιμολογηθεί σε ευρώ, ή, αν η τιμολόγηση είναι με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, στο επιτόκιο των 8 μονάδων επί τοις εκατό επιπλέον του επιτοκίου έκπτωσης του κύριου τραπεζικού ιδρύματος της χώρας του τιμολογημένου νομίσματος κατά την χρονική στιγμή που πρέπει να γίνει η πληρωμή.

 

10. Δικαιώματα του Αγοραστή σχετικά με ελαττωματικά προϊόντα

 

10.1

Η BASF πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τα οποιαδήποτε ελαττώματα που ανακαλύφθηκαν κατά τις τακτικές επιθεωρήσεις εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή των αγαθών. Άλλα ελαττώματα πρέπει να γνωστοποιηθούν εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ανακάλυψή τους. Η γνωστοποίηση πρέπει να είναι γραπτή και να περιγράφει με ακρίβεια την φύση και την έκταση των ελαττωμάτων.

10.2

Αν τα αγαθά είναι ελαττωματικά και ο Αγοραστής έχει ενημερώσει την BASF καθώς έπρεπε σύμφωνα με το σημείο 10.1, ο Αγοραστής διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του, με την προϋπόθεση ότι:

a) η BASF έχει το δικαίωμα να επιλέξει αν θα επιδιορθώσει τα ελαττώματα ή αν θα προμηθεύσει τον Αγοραστή με μη ελαττωματικά προϊόντα ως αντικατάσταση.

b) η BASF μπορεί να επιχειρήσει δύο απόπειρες σχετικές με το σημείο a) παραπάνω.

Αν αυτές αποτύχουν ή προκαλέσουν αδικαιολόγητη ταλαιπωρία στον Αγοραστή, ο Αγοραστής μπορεί είτε να αποσυρθεί από το συμβόλαιο είτε να ζητήσει μια μείωση στην τιμή αγοράς.

c) Σχετικά με αιτήματα για αποζημίωση και επιστροφή εξόδων λόγω ελαττώματος, ισχύει το σημείο 11.

10.3

Τα αιτήματα του Αγοραστή σχετικά με τα ελαττωματικά αγαθά υπόκεινται σε μια περιοριστική χρονική περίοδο ενός έτους από την παραλαβή των αγαθών.

 

Στις ακόλουθες περιπτώσεις οι νόμιμες περιοριστικές περίοδοι βρίσκουν εφαρμογή αντί της περιόδου ενός έτους:

 

a) ευθύνη για ηθελημένο δόλο,

 

b) δόλια απόκρυψη ενός ελαττώματος,

 

c) αιτήματα κατά της BASF που σχετίζονται με την ελαττωματικότητα των αγαθών που όταν εφαρμόζονται σε ένα κτίριο κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο το κάνουν ελαττωματικό,

 

d) αιτήματα για βλάβες ζωής, σωματικές και υγείας που προκαλούνται από την παραβίαση καθήκοντος λόγω αμέλειας από πλευράς της BASF, ή από την σκόπιμη ή παραβίαση καθήκοντος λόγω αμέλειας από πλευράς των νόμιμων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων της BASF,

 

e) αιτήματα για άλλες ζημιές που προκαλούνται από παραβίαση καθήκοντος λόγω εγκληματικής αμέλειας από πλευράς της BASF, ή από την σκόπιμη ή παραβίαση καθήκοντος λόγω εγκληματικής αμέλειας από πλευράς των νόμιμων εκπροσώπων ή αντιπροσώπων της BASF,

 

f) στην περίπτωση προσφυγής του Αγοραστή με βάση τις διατάξεις περί αγοράς καταναλωτικών αγαθών.

 

11. Ευθύνη

 

11.1

Η BASF είναι γενικά υπεύθυνη για ζημιές σύμφωνα με τη νομοθεσία. Στην περίπτωση μιας απλής παραβίασης των βασικών της συμβατικών  υποχρεώσεων λόγω αμέλειας, ωστόσο, η ευθύνη της BASF θα πρέπει να περιορίζεται στην αποζημίωση για τυπικές, αναμενόμενες απώλειες. Στην περίπτωση μιας απλής παραβίασης των μη βασικών της συμβατικών  υποχρεώσεων λόγω αμέλειας, η BASF δεν φέρει ευθύνη. Οι περιορισμοί αυτοί όσον αφοράς την ευθύνη δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις βλαβών ζωής, σωματικές ή υγείας.

 

11.2

Η BASF δεν είναι υπόλογη στον Αγοραστή σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της να προμηθεύσει, αν η αδυναμία ή η καθυστέρησή της οφείλονται στην κανονική συμμόρφωση με τις κανονιστικές και νομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό των Χημικών REACH και η οποία προκαλείται από τον Αγοραστή.

 

12. Συμψηφισμός

Ο Αγοραστής μπορεί να συμψηφίσει απαιτήσεις της BASF μόνο έναντι μιας αναμφισβήτητης και αποδεδειγμένης απαίτησής του προς την BASF.

 

13. Ασφάλεια

Αν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα του Αγοραστή να πληρώσει, ειδικά αν ο Αγοραστής έχει καθυστερήσει στην πληρωμή, η BASF μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω απαιτήσεις, να ανακαλέσει τις συμφωνημένες περιόδους πίστωσης και να κάνει περαιτέρω παραδόσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζει επαρκή ασφάλεια.

 

14. Διατήρηση Τίτλου

 

14.1 Απλή Διατήρηση Τίτλου

Ο τίτλος των παραδοθέντων αγαθών δεν θα πρέπει να περάσει στον Αγοραστή προτού εξοφληθεί η τιμή αγοράς.

 

14.2 Διευρυμένη Διατήρηση Τίτλου

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής έχει πληρώσει την τιμή αγοράς για τα παραδοθέντα αγαθά αλλά δεν έχει ακόμη εξοφλήσει άλλα χρέη του που προκύπτουν από την επαγγελματική του σχέση με την BASF, η BASF διατηρεί επιπλέον τον τίτλο των παραδοθέντων αγαθών μέχρι όλα τα εκκρεμή χρέη να εξοφληθούν πλήρως.

 

14.3 Διατήρηση Τίτλου με ρήτρα επεξεργασίας

Στην περίπτωση που ο Αγοραστής επεξεργάζεται τα αγαθά που του παραδίδονται από την BASF, η BASF θα πρέπει να θεωρηθεί παρασκευαστής και θα πρέπει να αποκτά άμεσα τον αποκλειστικό τίτλο στα νέο-παραχθέντα αγαθά. Αν η επεξεργασία αφορά άλλα υλικά, η BASF θα πρέπει να αποκτά άμεσα κοινό τίτλο στα νέο-παραχθέντα αγαθά κατ’ αναλογία με την αξία επί του τιμολογίου των παραδοθέντων αγαθών της BASF σε σχέση με την αξία επί του τιμολογίου των υπόλοιπων υλικών.

 

14.4 Διατήρηση του Τίτλου με ρήτρα συνδυασμού και ανάμιξης

Αν τα παραδοθέντα αγαθά της BASF συνδυάζονται ή αναμιγνύονται με υλικά της ιδιοκτησίας του Αγοραστή, τα οποία θεωρούνται τα κύρια υλικά, θεωρείται ότι πρέπει να συμφωνηθεί ότι ο Αγοραστής θα μεταφέρει στην BASF τον κοινό τίτλο σε ένα τέτοιο υλικό κατ’ αναλογία της αξίας επί του τιμολογίου των παραδοθέντων αγαθών της BASF σε σχέση με την αξία επί του τιμολογίου (ή, αν η αξία επί του τιμολογίου δεν μπορεί να καθοριστεί, με την αξία στην αγορά) του κύριου υλικού. Ο Αγοραστής φυλάσσει υπό την εποπτεία του για λογαριασμό της BASF οποιοδήποτε αποκλειστικό ή κοινό τίτλο ιδιοκτησίας εκ τούτου χωρίς επιβάρυνση για την BASF.

 

14.5 Εκτεταμένη Διατήρηση Τίτλου με καθολική ανάθεση

Ο Αγοραστής θα έχει κατά την συνηθισμένη διεξαγωγή των εργασιών της επιχείρησης ελεύθερη διάθεση των αγαθών της ιδιοκτησίας της BASF, υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν κατά την επαγγελματική του σχέση με την BASF εν ευθέτω χρόνο. Ο Αγοραστής ήδη εκχωρεί στην BASF όλες τις απαιτήσεις που συνδέονται με την πώληση των αγαθών αυτών για τα οποία η BASF διατηρεί το δικαίωμα της διατήρησης του τίτλου όταν ολοκληρώνεται η συμφωνία πώλησης με την BASF. Αν η BASF έχει αποκτήσει κοινό τίτλο στη περίπτωση της επεξεργασίας, του συνδυασμού ή της ανάμιξης, μια τέτοια εκχώρηση στην BASF πραγματοποιείται στην αναλογία της αξίας των παραδοθέντων αγαθών της BASF με διατήρηση του τίτλου σε σχέση με την αξία των αγαθών τρίτων φορέων που διατηρούν τον τίτλο τους. Ο Αγοραστής ήδη εκχωρεί στην BASF οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη μελλοντική απαίτηση ισοζυγίου υπό τις τρέχουσες συμφωνίες λογαριασμών κατά το ποσό των εκκρεμών απαιτήσεων της BASF όταν ολοκληρώνεται η συμφωνία πώλησης με την BASF.

 

14.6 Δικαίωμα Προσβασης/Εμπιστευτικότητα

Κατ’ απαίτηση της BASF, ο Αγοραστής θα πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο των αγαθών της ιδιοκτησίας της BASF και με τις απαιτήσεις που εκχωρούνται στην BASF. Επιπλέον, κατά την απαίτηση της BASF, ο Αγοραστής θα πρέπει να καταγράφει πάνω στην συσκευασία των αγαθών τον τίτλο της BASF  και θα πρέπει να ενημερώνει τους πελάτες του για την εκχώρηση των απαιτήσεων στην BASF.

 

14.7 Καθυστερημένη Πληρωμή

Στην περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής του Αγοραστή, η BASF δικαιούται, χωρίς να καταγγείλει την συμφωνία πώλησης και χωρίς να δώσει περίοδο χάριτος, να απαιτήσει την προσωρινή παράδοση των αγαθών της ιδιοκτησίας της με έξοδα του Αγοραστή.

 

14.8 Μονομερής Ρήτρα Παραίτησης

Αν η αξία των χρεογράφων ξεπερνά τις απαιτήσει της BASF κατά περισσότερο από, η BASF παραιτείται των τίτλων σε αυτό το ποσοστό.

 

15. Ανωτέρα Βία

Στο βαθμό που οποιοδήποτε περιστατικό ή συνθήκη πέρα από τον έλεγχο της BASF (συμπεριλαμβανομένων φυσικών αιτιών, πολέμου, απεργιών, στάσεων εργασίας, εξάντληση πρώτων υλών και ενέργειας, παρεμπόδιση μεταφορών, καταστροφή του εξοπλισμού παρασκευής, φωτιάς, έκρηξης, κυβερνητικών πράξεων), μειώσει την διαθεσιμότητα των αγαθών από το εργοστάσιο από το οποίο η BASF λαμβάνει τα αγαθά, έτσι που η BASF δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με αυτό το (λαμβάνοντας υπόψη άλλες υποχρεώσεις προμήθειας σε μια βάση prorata), η BASF θα πρέπει (ι) να αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με αυτό το συμβόλαιο στον βαθμό που η BASF παρεμποδίζεται από το να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και (ιι) να μην έχει καμία υποχρέωση να προμηθευτεί τα αγαθά από άλλες πηγές.

Η πρώτη πρόταση εφαρμόζεται επίσης στον βαθμό που ένα τέτοιο περιστατικό ή συνθήκη καθιστά την συμβατική  πρακτική της BASF εμπορικά άχρηστη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ή συμβαίνει σε προμηθευτές της BASF. Αν τα προαναφερόμενα περιστατικά διαρκέσουν για μια περίοδο μεγαλύτερη των 3 μηνών, η BASF δικαιούται να αποσυρθεί από το συμβόλαιο χωρίς ο Αγοραστής να έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.

 

16. Τόπος Πληρωμής

Άσχετα από τον τόπο παράδοσης των αγαθών ή των εγγράφων, ο τόπος πληρωμής θα πρέπει να είναι η έδρα επιχείρησης της BASF.

 

17. Επικοινωνία

Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία που απαιτείται να πραγματοποιηθεί με έναν φορέα θεωρείται ότι έχει ισχύ τη στιγμή που θα φτάσει στον φορέα αυτόν. Αν πρέπει να υπάρξει ένα χρονικό όριο, η ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία πρέπει να φτάσει στον αποδέκτη φορέα εντός του χρονικού αυτού ορίου.

 

18. Δικαιοδοσία

Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από ή σε σύνδεση με αυτό το συμβόλαιο θα πρέπει να συζητηθεί, κατά την επιλογή της BASF, στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον κύριο τόπο επιχείρησης της BASF ή του Αγοραστή.

 

19. Νομοθεσία σε Ισχύ

Η σύμβαση θα πρέπει να διέπεται από την νομοθεσία που ισχύει στον τόπο της κύριας έδρας της BASF, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Συνθήκης των Συμβολαίων των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις των Αγαθών με ημερομηνία 11 April 1980 (CISG), ασχέτως αν ο τόπος επιχείρησης του Αγοραστή είναι ένα κράτος CISG ή όχι.

 

20. Γλώσσα Συμβολαίου

Αν αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης κοινοποιήθηκαν στην Αγοραστή σε άλλη γλώσσα, επιπροσθέτως της γλώσσας στην οποία συνάφθηκε το συμβόλαιο (Γλώσσα Συμβολαίου), αυτό έγινε μόνο για την διευκόλυνση του Αγοραστή. Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές στην ερμηνεία, η εκδοχή στην Γλώσσα Συμβολαίου θα είναι δεσμευτική.