Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Οι στόχοι μας

Η μελλοντική επιχειρηματική επιτυχία σημαίνει τη δημιουργία αξίας για το περιβάλλον, την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Έχουμε θέσει, εμείς οι ίδιοι, φιλόδοξους στόχους σε παγκόσμιο επίπεδο μαζί με ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας. Δημοσιεύουμε τις εκθέσεις με διαφάνεια σχετικά με την επίτευξη των στόχων μας, έτσι ώστε οι πελάτες, επενδυτές, εργαζόμενοι και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδό μας.

Επιθυμούμε να αναπτυχθούμε γρηγορότερα από την αγορά και με τον τρόπο αυτό να είμαστε οικονομικά επιτυχημένοι και επικερδείς. Επιπλέον, θέλουμε να παρέχουμε απαντήσεις στις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής μας. Για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έχουμε αποφασίσει να περιορίσουμε τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα εργοστάσιά μας και τις αγορές ενεργειακών προϊόντων στο επίπεδο του 2018, ενώ ταυτόχρονα θα αυξάνουμε τον όγκο της παραγωγής μας. Με άλλα λόγια, θέλουμε να αποσυνδέσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την οργανική ανάπτυξη. Έχουμε επίσης καθορίσει τους στόχους για την ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, για ένα βιώσιμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, για μια υπεύθυνη διαχείριση προμηθειών, για τη βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων, για εργαζόμενους που ενδιαφέρονται πραγματικά για την επιχείρηση και για την ένταξη της διαφορετικότητας.

Ο τελικός αντικειμενικός σκοπός αυτών των στόχων είναι να οδηγήσουμε την επιχείρησή μας σε ένα αειφόρο μέλλον και, παράλληλα, να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων  Εθνών (SDGs)1. Επικεντρωνόμαστε σε θέματα όπου εμείς, ως εταιρία μπορούμε να κάνουμε μια σημαντική συνεισφορά, όπως η προστασία του κλίματος, η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και η καταπολέμηση της πείνας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), βλ. About This Report και στο διαδίκτυο στο sustainabledevelopment.un.org

Οικονομικοί στόχοι

Ανάπτυξη του όγκου των πωλήσεων γρηγορότερα από την παγκόσμια παραγωγή χημικών ετησίως

Αύξηση  της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) προ έκτακτων πληρωμών από 3% σε 5% ανά έτος

Αύξηση  της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) προ έκτακτων πληρωμών από 3% σε 5% ανά έτος

Επίτευξη της απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE)1 σημαντικά επάνω από το ποσοστό του

Αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή κάθε χρόνο χάρη σε ισχυρές διαθέσιμες ταμειακές ροές

 

1 Η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) είναι μια μέτρηση της αποδοτικότητας των εργασιών μας. Υπολογίζουμε αυτόν τον δείκτη ως το EBIT  που δημιουργείται από τους επιμέρους τομείς δραστηριότητας μας, ως ποσοστό του μέσου κόστους της κεφαλαιακής βάσης.

Μη οικονομικοί στόχοι

Ανάπτυξη με ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών  CO2 μέχρι το 2030

Επίτευξη πωλήσεων σε προϊόντα Accelerator1 ύψους 22 δις Ευρώ μέχρι το 2025

Κάλυψη του 90% των σημαντικών δαπανών2 με εκτιμήσεις βιωσιμότητας μέχρι το 2025 και επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της απόδοσης σχετικά με τη βιωσιμότητα στο 80% των προμηθευτών μας, μέσω της επαναξιολόγησης.

Περισσότεροι από το 80% των εργαζόμενων μας αισθάνονται ότι στην BASF μπορούν να εξελιχθούν και να αποδώσουν τα μέγιστα.

Μείωση του παγκόσμιου ποσοστού ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας ανά 200.000 ώρες εργασίας σε ≤ 0,1 μέχρι το 2025

Μείωση παγκοσμίως των περιστατικών ασφάλειας στις διαδικασίες ανά 200.000 ώρες εργασίας σε ≤ 0,1 μέχρι το 2025

Εισαγωγή βιώσιμης διαχείρισης υδάτινων πόρων σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής σε περιοχές με μειωμένα υδάτινα αποθέματα  και σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής Verbund μέχρι το 2030

Αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις ευθύνης στο 30% μέχρι το 20303

1 Τα προϊόντα Accelerator είναι προϊόντα που  κάνουν μια σημαντική συνεισφορά αειφορίας στην αλυσίδα αξίας.

2 Ως σημαντικές δαπάνες νοούνται οι όγκοι προμηθειών με προμηθευτές που θεωρούνται σημαντικοί.

3 Προσαρμογή 2020.

Ενεργούμε σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης  Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών