Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Οι στόχοι μας

Η επιτυχία του αύριο για μια εταιρεία σημαίνει δημιουργία αξίας για το περιβάλλον, την κοινωνία και την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας. Έχουμε θέσει νέους οικονομικούς και μη οικονομικούς στόχους, έτσι ώστε οι πελάτες μας, οι επενδυτές, οι εργαζόμενοι και οι άλλοι εμπλεκόμενοι να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξή μας.

Θέλουμε να αναπτυχθούμε πιο γρήγορα από την αγορά, εξασφαλίζοντας οικονομική επιτυχία και κερδοφορία. Επιπλέον, θέλουμε να παρέχουμε απαντήσεις στις πιο επείγουσες σύγχρονες προκλήσεις. Για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη, δεσμευόμαστε στην αύξηση του όγκου της παραγωγής χωρίς την αντίστοιχη αύξηση των εκπομπών CO2 έως το 2030. Αυτό σημαίνει ότι θα αποσυνδέσουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την οργανική ανάπτυξη. Έχουμε επίσης ορίσει στόχους για ένα χαρτοφυλάκιο βιώσιμων προϊόντων, υπεύθυνη επιλογή προμηθειών και συνειδητοποιημένους εργαζόμενους. Η ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, η ένταξη της ποικιλομορφίας και η διαχείριση του νερού παραμένουν οι κορυφαίες προτεραιότητές μας.

Οικονομικοί στόχοι

 • Να αυξάνουμε τον όγκο των πωλήσεων ταχύτερα από την παγκόσμια χημική παραγωγή ετησίως
 • Να αυξήσουμε το EBITDA προ εκτάκτων αποτελεσμάτων από 3% σε 5% ανά έτος
 • Να κατορθώσουμε Απόδοση του Απασχολούμενου Κεφαλαίου (ΑΑΚ)1 πολύ παραπάνω από το κόστος του ποσοστού κεφαλαίου ετησίως
 • Να αυξήσουμε το ποσό του μερίσματος ανά μετοχή κάθε χρόνο με βάση μια ισχυρή, διαθέσιμη ταμειακή ροή

Μη οικονομικοί στόχοι

 • Να γίνουμε ανθρακικά ουδέτερη εταιρεία έως το 2030
 • Να επιτύχουμε πωλήσεις 22 δισ. ευρώ με προϊόντα Επιταχυντές2 έως το 2025
 • ·Να καλύψουμε το 90% της δαπάνης3 μας που σχετίζεται με τις αξιολογήσεις αειφορίας, και το 80% των προμηθευτών μας να βελτιώσει τις επιδόσεις αειφορίας τους κατά την επαναξιολόγηση
 • Οι εργαζόμενοί μας να αισθάνονται ότι στη BASF μπορούν να εξελιχθούν και να αποδίδουν τον καλύτερό τους εαυτό, σε ποσοστό άνω του 80%

Υπάρχοντες μη οικονομικοί στόχοι

 • Μείωση του παγκόσμιου ποσοστού ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας ανά 200.000 ώρες εργασίας στο ≤0,1 το 2025
 • Μείωση του παγκόσμιου ποσοστού περιστατικών ως προς την ασφάλεια των διεργασιών ανά 200.000 ώρες εργασίας στο  ≤0,1 το 2025
 • Εισαγωγή συστήματος βιώσιμης διαχείρισης νερού σε όλες τις παραγωγικές μονάδες σε περιοχές με έλλειψη νερού και σε όλες τις μονάδες Verbund το 2030
 • Αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε ηγετικές θέσεις με διοικητική ευθύνη στο 22–24% έως το 2021

Η Απόδοση του Απασχολούμενου Κεφαλαίου (ΑΑΚ) είναι ένας τρόπος μέτρησης της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων μας. Υπολογίζουμε αυτό το δείκτη ως το EBIT που προέρχεται από τους τομείς, ως ποσοστό του μέσου όρου του κόστους κεφαλαιακής βάσης.
2 Τα Προϊόντα Επιταχυντές είναι τα προϊόντα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιωσιμότητα στην αλυσίδα αξίας.
3 Αντιλαμβανόμαστε τη σχετιζόμενη δαπάνη ως ποσότητες προμηθειών με προμηθευτές που ορίζονται ως σχετιζόμενοι.