Global Home
Data protection @BASF

Gegevensverwerking in de BASF-groep

Op deze website willen wij u graag uitleggen hoe persoonsgegevens in het algemeen binnen de BASF-groep worden verwerkt.

De kwestie van gegevensbescherming heeft de hoogste prioriteit bij BASF. Daar hoort ook een hoge mate van transparantie bij. Hier leest u hoe BASF de persoonsgegevens verwerkt van contactpersonen of contactpersonen bij onze klanten en zakenpartners.

Alexandra Haug

BASF's EU-functionaris voor gegevensbescherming

Data_Protection_051905_shutterstock_1089540224_RGB.jpg

Een overzicht van de EU-coördinatoren voor gegevensbescherming vindt u hier.

De BASF-onderneming waarmee u in contact staat, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, tenzij anders vermeld (hierna "BASF" of "verantwoordelijke" of "wij" genoemd). De verantwoordelijke voor de verwerking kan bijvoorbeeld als volgt worden geïdentificeerd:

 

 • Als u een klant, dienstverlener of leverancier van ons bent of een andere zakelijke relatie met BASF hebt, is uw contractuele partner van BASF de verantwoordelijke
 • Op websites of op socialemediakanalen is de BASF-onderneming die in het privacybeleid, het impressum of de gebruiksvoorwaarden wordt genoemd, de verantwoordelijke.
 • Als u een bezoeker bent van een BASF-evenement, is de BASF-onderneming die het evenement organiseert, de verantwoordelijke voor de verwerking. 
 • Voor digitale evenementen is de BASF-onderneming die uitnodigt voor het desbetreffende digitale evenement, de verantwoordelijke.
 • Als u een bezoeker bent van onze vestiging, is het BASF-bedrijf waarmee u een afspraak hebt en waarvan u het terrein betreedt, de verantwoordelijke.
 • Als u boekt in een BASF-hotel of te gast bent in een BASF-restaurant, is de BASF-onderneming die de betreffende faciliteit exploiteert de verantwoordelijke.

Als internationaal actieve groep heeft BASF voor elk land contactpersonen voor gegevensbescherming. Voor landen van de Europese Unie vindt u hier een overzicht met de contactadressen.

Bovendien kunt u te allen tijde met vragen en opmerkingen over gegevensbescherming terecht bij onze centrale dienst Gegevensbescherming:

data-protection.eu@basf.com

Binnen de BASF-groep vervult BASF SE, als houdstermaatschappij, centrale functies die de verwerking van persoonsgegevens vereisen en die ook voor andere ondernemingen van de BASF-groep kunnen worden vervuld. Dergelijke centrale functies kunnen bijvoorbeeld zijn:

 

 • Afdeling Bedrijfscommunicatie
 • Afdeling Personeelszaken/HR
 • Gecentraliseerd management
 • Juridische afdeling, Compliance, Fabrieksbeveiliging, Corporate Auditing, Gegevensbescherming
 • Centrale inkoop

 

Daarnaast verwerken bepaalde ondernemingen van de BASF-groep persoonsgegevens als dienstverleners binnen de groep, waarbij de gegevensverwerking ook kan worden uitgevoerd namens de respectieve ondernemingen van de BASF-groep. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 

 • IT Diensten
 • Centra voor gedeelde diensten

 

BASF gebruikt ook centrale gegevensverwerkingssystemen die gestandaardiseerde gegevensverwerkingsprocessen mogelijk maken. Dergelijke systemen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 

 • Centrale databanken, zoals CRM of systemen voor leveranciersbeheer
 • Centrale systemen voor archivering en documentbeheer
 • Centrale communicatiesystemen

BASF verwerkt persoonsgebonden gegevens uitsluitend voor specifieke doeleinden. In het kader van onze bedrijfsactiviteiten doen zich verschillende verwerkingssituaties voor, waarover wij u in het algemeen in het kader van de betreffende activiteit zullen informeren, bv. in de vorm van een gegevensbeschermingsverklaring op een website.

 

In het algemeen verwerkt BASF uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • Contract

Als u of het bedrijf waarvoor u werkt een contract heeft afgesloten met BASF, verwerken wij persoonsgegevens als en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. De gegevensverwerking omvat stam- en contactgegevens evenals contractrelevante gegevens, die ook persoonlijke gegevens van onze klanten, verkooppartners, dienstverleners, leveranciers, verkopers en andere zakelijke partners kunnen bevatten. 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) b) GDPR en f) GDPR, voor zover het contract is gesloten tussen BASF en een andere juridische entiteit.

 

 • Communicatie met contactpersonen

Als u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens die u in het desbetreffende contactformulier hebt verstrekt, om uw verzoek te behandelen of om met u te communiceren. Indien nodig sturen wij uw verzoek intern door naar collega's die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van uw verzoek. 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1)  f) GDPR.

 

 • Samenwerking met zakelijke partners

Buiten de relaties met klanten, dienstverleners en leveranciers werken wij ook samen met bedrijven en instellingen aan projecten, joint ventures en andere samenwerkingsverbanden om de wetenschappelijke vooruitgang te bevorderen en bij te dragen aan onderwerpen die relevant zijn voor onze zakelijke doelstellingen. In het bijzonder verwerken wij contactgegevens van onze samenwerkingspartners en gegevens met betrekking tot de respectieve samenwerking ten behoeve van de projectuitvoering en het netwerken. 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1)  f) GDPR.

 

 • Public relations en belangenbehartiging in de openbare en de politieke sector

BASF volgt de actualiteit en publieke debatten die een invloed hebben op onze producten en bedrijfsdoelstellingen op de voet. In deze context werken we regelmatig samen met kranten en tijdschriften om vragen te beantwoorden en om artikelen te coördineren. Daarnaast gebruiken wij pers-mailinglijsten om geselecteerde vertegenwoordigers van de onafhankelijke media te informeren over voor het bedrijf relevante ontwikkelingen. Voor deze doeleinden verwerken wij contactgegevens van journalisten en persvertegenwoordigers. 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1)  f) GDPR.

 

Daarnaast onderhoudt en exploiteert BASF websites waarop wij informatie verstrekken aan belangstellenden, klanten en andere zakelijke partners. In dit verband verwerkt BASF persoonsgegevens die om technische redenen noodzakelijk zijn voor de presentatie van de website (bv. IP-adres en strikt noodzakelijke cookies). Daarnaast worden cookies ook occasioneel gebruikt om de prestaties van de website te meten. Meer informatie over het specifieke gebruik van dergelijke diensten en over de verdere verwerking van persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van de desbetreffende website.

 

 

 • Evenementen

Als BASF evenementen organiseert, verwerken we de contactgegevens van de deelnemende gasten om het evenement te kunnen uitvoeren. Afhankelijk van het evenement kan dit ook informatie omvatten die relevant is voor de catering, bv. voedselintoleranties of -allergieën. Als er tijdens het evenement foto's, video-opnamen of andere opnamen worden gemaakt, zullen wij onze deelnemende gasten hiervan apart op de hoogte brengen, in het bijzonder als een publicatie van de opnamen en opnamen is gepland, en zullen we hiervoor de eventueel noodzakelijke toestemmingen verkrijgen. 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) f) GDPR, tenzij anders vermeld.

 

 • Marketing

Als wij uw toestemming hebben of het anderszins is toegestaan, zullen wij u informatie verstrekken over producten en onderwerpen van BASF, inclusief informatie met betrekking tot evenementen. Om u deze informatie te kunnen verstrekken, verwerken wij uw contactgegevens die u in de desbetreffende registratie- of aanvraagformulieren hebt verstrekt, met het oog op het uitvoeren van de desbetreffende marketingactiviteit, bv. het versturen van de nieuwsbrief of het klanttevredenheidsonderzoek. De precieze informatie over het communicatiekanaal, de verwerkingsdoeleinden en de verwerkte persoonsgegevens vindt u in het desbetreffende verzoek om toestemming en/of de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming.

Indien en voor zover u ons feedback geeft, verwerken wij uw informatie om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren. In dat geval kunnen wij contact met u opnemen om eventuele vervolgvragen te bespreken die uit die feedback kunnen voortvloeien. 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, Art. 6 (1) a) GDPR of de respectieve rechtsgrondslag zoals anderszins en specifiek aan u meegedeeld.

 

 • Handhaving en bescherming van de veiligheid van onze faciliteiten, producten en diensten

Om veiligheidsrisico's, frauduleuze procedures of andere criminele of schadelijke handelingen te voorkomen en op te sporen; verwerken wij stam- en contactgegevens om de betrokkenen te identificeren, bv. in het kader van de onboarding van dienstverleners of in het kader van het verlenen van toegang tot klantenportalen. De gegevensverwerking omvat ook de naleving en vervulling van de zorgplichten en due diligence van BASF. In dergelijke gevallen verwerken we uw contactgegevens om u te informeren over belangrijke wijzigingen in productformuleringen of goedkeuringen. 

Als u ons persoonlijk bezoekt, geven wij dagkaarten af om u toegang te verlenen tot ons terrein en om de toegang om veiligheidsredenen te controleren door middel van processen zoals de afgifte van een bezoekerspas. Daartoe verwerken wij specifieke informatie over u, zoals uw naam, uw geboortedatum, de personen die u bezoekt, uw identiteitskaartnummer, uw telefoonnummer en de duur van uw bezoek. Indien nodig moet u in een veiligheidstest testvragen beantwoorden over het veilige gedrag op het fabrieksterrein; in dat geval worden de testresultaten opgeslagen. Voor chauffeurs verwerkt BASF ook het kenteken van het gebruikte voertuig. Als u als chauffeur gevaarlijke goederen vervoert, worden de gevaarlijke goederen gecontroleerd en wordt de controle gedocumenteerd.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) f) GDPR, tenzij anders vermeld.

 

 • Naleving van wettelijke voorschriften 

Indien en voor zover vereist door de wet, verwerken wij uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke vereisten. Dit kunnen bijvoorbeeld fiscale en commerciële bewaarplichten zijn of voorschriften ter voorkoming van het witwassen van geld.

Als u aandeelhouder van BASF bent, verwerken wij uw persoonsgegevens ook die nodig zijn voor uw inschrijving in het aandeelhoudersregister van BASF om vennootschapsrechtelijke en aandelenrechtelijke redenen (bv. op grond van § 67 Duitse aandelenwet - Aktiengesetz). Wij ontvangen uw persoonlijke gegevens van de bank/instantie die betrokken is bij de aankoop van aandelen.

Indien en voor zover nodig, werken wij ook samen met vertegenwoordigers van de autoriteiten om juridisch relevante kwesties met hen af te stemmen. In dit verband verwerken wij met het oog op de juridische coördinatie contactgegevens en gegevens over de desbetreffende samenwerking.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) c) en f) GDPR, tenzij anders vermeld.

 

 • Gegevensverwerking in het kader van juridische kwesties

In het kader van juridische geschillen kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken dus ook persoonsgegevens indien en voor zover dat nodig is om juridische geschillen te beslechten; bestaande contracten af te dwingen; en rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen en te verdedigen. 

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is Art. 6 (1) f) GDPR, tenzij anders vermeld.

 

Als internationale groep vertrouwt BASF op flexibele en gebruiksvriendelijke vormen van communicatie en heeft zij er tegelijk belang bij efficiënt en naar behoefte te communiceren, zowel intern als met externe partijen.

 

Om deze redenen gebruikt BASF digitale conferentiesystemen voor de uitvoering van met name digitale evenementen:

 

 • Communicatie met interne en externe belanghebbenden, bv. in het kader van vergaderingen en online conferenties
 • Uitvoering van online-evenementen (bv. webinars, opleidingsinformatie-evenementen)

 

Wanneer u een van onze digitale conferentiesystemen gebruikt, verwerken wij om technische redenen de volgende categorieën persoonsgegevens: 

 

 • Communicatiegegevens (bv. uw e-mailadres)
 • Logbestanden, loggegevens (bv. versie van het conferentiesysteem, IP-adres, audio- en videocodec) 
 • Metagegevens (bv. tijdstip van deelname, aanduiding van het mediaknooppunt, de gebruikte hardware, versie van het besturingssysteem, enz.)
 • Gebruikersprofielgegevens (bv. uw gebruikersnaam (indien u die zelf opgeeft) en uw profielfoto, indien en voor zover die technisch beschikbaar is)
 • BASF-account informatie (indien gebruikt door BASF-medewerkers)

 

Afhankelijk van het type en het formaat van het digitale evenement verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens, op voorwaarde dat u deze vrijwillig aan ons verstrekt:

 

 • Geluidsopnames, tenzij u uw microfoon heeft gedempt
 • Tekstinvoer, als u de respectievelijke chatfunctie gebruikt
 • Video-opnames, als de camerafunctie door u is geactiveerd
 • Bijlagen, wanneer u ze uploadt tijdens een evenement

 

Wij voeren de respectieve gegevensverwerking uit op basis van een gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 (1) f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverwerking. 
 

BASF maakt doorgaans gebruik van de volgende digitale conferentiesystemen:

Het conferentieprogramma van Cisco Systems stelt ons in staat u met video/audio deel te laten nemen aan onze digitale evenementen. Afhankelijk van het evenement maken wij gebruik van de modus Meeting Center, Event Center of Training Center (hierna "WebEx" genoemd).

WebEx is een software van het bedrijf

Cisco Systems Inc.

170 West Tasman Dr.
San Jose
CA 95134
VERENIGDE STATEN

(hierna "Cisco" genoemd)

De gegevensverwerking met WebEx vindt plaats op servers in datacenters in de Europese Unie. In deze context maken we gebruik van verwerkingsovereenkomsten in overeenstemming met Art. 28 GDPR om ervoor te zorgen dat er uitgebreide technische en organisatorische maatregelen worden geïmplementeerd die overeenkomen met de huidige stand van de techniek op het gebied van IT-beveiliging, bv. met betrekking tot toegangsautorisatie en end-to-end encryptieconcepten voor datalijnen, databases en servers.

Met het oog op onderhoud op afstand kan Cisco toegang tot de servers vragen. Deze toegang wordt dan per geval door ons gecontroleerd en na goedkeuring verleend. In dit geval kan deze toegang ook worden verleend door aan Cisco gelieerde ondernemingen van buiten de Europese Unie. In geval van toegang van buiten de Europese Unie hebben wij, in door ons goedgekeurde individuele gevallen, met Cisco EU-standaardcontracten (standaardbepalingen) gesloten. Om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen bij de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land, zoals in een specifiek geval de VS, hebben wij aanvullende maatregelen getroffen in de vorm van geavanceerde technische en organisatorische maatregelen, zoals toegangsautorisatie en versleutelingsconcepten voor datalijnen, databases en servers.

Met de videoconference-functie van Microsoft Teams kunnen wij u via video/audio laten deelnemen aan onze digitale evenementen. Wij gebruiken Microsoft Teams om online evenementen uit te voeren. Bij Microsoft Teams gebruiken we de modus Teamvergaderingen.

Microsoft Teams is onderdeel van Microsoft Office 365. Microsoft Teams is een productiviteits-, samenwerkings- en uitwisselingsplatform voor individuele gebruikers, teams, gemeenschappen en netwerken dat binnen BASF wordt gebruikt. MS Teams heeft ook een videoconference-functie.

Microsoft Office365 is een software van het bedrijf

Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 P521
Ierland

(hierna "Microsoft" genoemd)

Microsoft Teams maakt deel uit van de cloudapplicatie Office 365, waarvoor een gebruikersaccount moet worden aangemaakt.

De gegevensverwerking met Office 365 vindt plaats op servers in datacentra in de Europese Unie (in Ierland en Nederland). Voor dit doel hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met Microsoft in overeenstemming met Art. 28 GDPR. Dienovereenkomstig zijn wij met Microsoft voor Office 365 uitgebreide technische en organisatorische maatregelen overeengekomen die overeenkomen met de momenteel geldende stand van de IT-beveiliging, bv. met betrekking tot toegangsautorisatie en end-to-end encryptieconcepten voor datalijnen, databases en servers.

Bovendien hebben we de "Customer Lockbox"-functionaliteit geïmplementeerd in Office 365. De Customer Lockbox zorgt ervoor dat Microsoft geen toegang kan krijgen tot uw content in supportgevallen zonder de voorafgaande toestemming van een BASF-beheerder. Dit zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde verzoeken toegang geven tot uw content. De Customer Lockbox wordt alleen gebruikt als conventionele softwareoplossingen voor het oplossen van problemen niet meer helpen in het geval van ondersteuning.

Voor onderhoud op afstand kan Microsoft toegang tot de servers vragen. Deze toegang zal dan per geval door ons worden gecontroleerd en na goedkeuring worden verleend. In dit geval kan deze toegang ook worden verleend door Microsoft-gelieerde ondernemingen van buiten de Europese Unie. In het geval van toegang van buiten de Europese Unie in het individuele geval dat door ons is goedgekeurd, hebben wij met Microsoft EU-standaardcontracten (standaardbepalingen) gesloten. Om bij de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land, zoals in het concrete geval de VS, een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen, hebben wij, zoals hierboven beschreven, aanvullende maatregelen getroffen in de vorm van de modernste technische en organisatorische maatregelen, zoals bv. geïmplementeerde toegangsautorisatie- en encryptieconcepten voor gegevenslijnen, databanken en servers.

Microsoft behoudt zich het recht voor om klantgegevens te verwerken voor haar eigen legitieme zakelijke doeleinden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerking door Microsoft. Voor zover Microsoft Teams persoonsgegevens verwerkt in verband met legitieme zakelijke doeleinden, is Microsoft de onafhankelijke beheerder van deze gegevensverwerkingsactiviteiten en als zodanig verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften. Als u informatie nodig hebt over de verwerking door Microsoft, kunt u de betreffende verklaring van Microsoft raadplegen.

In principe worden onlinegebeurtenissen bij BASF niet opgenomen. In gerechtvaardigde individuele gevallen kan echter bij wijze van uitzondering een opname plaatsvinden. In deze gevallen worden de deelnemers voorafgaand aan het digitale evenement en aan het begin van de afspraak afzonderlijk en uitdrukkelijk op de hoogte gebracht.

Meer informatie kan worden verkregen bij uw respectieve contactpersoon voor het online-evenement of bij de contactpersoon voor gegevensbescherming bij BASF.

Als chemiebedrijf dat onder andere met gevaarlijke en schadelijke stoffen werkt, willen we graag de veiligheid van onze fabrieken en onze medewerkers garanderen. Daarom voert BASF op geselecteerde locaties op haar bedrijfsterreinen videobewaking uit indien en voor zover dat nodig is om de veiligheidsaspecten bij BASF te waarborgen. De openbare ruimte en de privéruimte van particulieren (bv. privétuinen) worden niet bewaakt. BASF verstrekt ter plaatse door middel van borden en pictogrammen die in de buurt van het videobewakingssysteem zijn geplaatst, informatie over de specifieke videobewaking die in elk geval wordt uitgevoerd.

Verdere informatie over gegevensbescherming is te vinden bij het desbetreffende videobewakingssysteem.

BASF wil zich op zoveel mogelijk kanalen presenteren, aanspreekbaar zijn voor klanten, dienstverleners, andere zakenpartners, sollicitanten en geïnteresseerden, en onderwerpen en producten promoten via sociale netwerken.
 

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer u BASF bezoekt op sociale mediakanalen. Met onze verschillende sociale mediakanalen willen we u een breed scala aan multimediadiensten aanbieden en met u van gedachten wisselen over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Naast de respectieve aanbieder van een sociaal netwerk, verzamelen en verwerken wij ook persoonlijke gebruikersgegevens op onze sociale mediakanalen. Voor de respectievelijke doeleinden van gegevensverwerking en gegevenscategorieën verwijzen wij naar de afzonderlijke socialmediakanalen, die hieronder nader worden toegelicht. 
 

De gegevensverwerking dient in beginsel de volgende doeleinden: 

 • Communicatie met de bezoekers van het socialmediakanaal van BASF; 
 • Behandelen van vragen van bezoekers van onze BASF socialmediakanalen; 
 • Verzamelen van statistische informatie over het bereik van BASF's socialmediakanalen; 
 • Het houden van klantenenquêtes, marketingcampagnes, marktanalyses, sweepstakes, wedstrijden of soortgelijke promoties of evenementen; 
 • Beslechting van geschillen en disputen, vaststelling, uitoefening of verdediging tegen juridische vorderingen of geschillen, handhaving van bestaande contracten. 
   

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de verwezenlijking van deze doeleinden. 

 

In het kader van onze socialmedia-activiteiten maken wij ook gebruik van technologieën van zogenaamde social listening of social monitoring (hierna "social listening" genoemd) om een beeld te krijgen van de perceptie van onze producten en diensten en om eventuele verbeteringsmogelijkheden te identificeren. Daarbij evalueren wij commentaren en bijdragen van het desbetreffende netwerk op sociale netwerken volgens een zoekopdracht. Wij kunnen alleen die bijdragen bekijken die door de gebruikers van het sociale netwerk vrij toegankelijk zijn gemaakt voor een onbeperkt publiek.

 

De verzamelde gegevens en de omvang van de gegevensverwerking worden in het algemeen bepaald door het type en de inhoud van de respectieve zoekopdracht en de bijdragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een post in tekstvorm of een geüpload beeldbestand.

In principe ontvangen wij alleen statistische informatie als resultaat van onze zoekopdrachten. In afzonderlijke gevallen kunnen ons echter ook specifieke berichten en commentaren als zoekresultaat worden getoond, waaruit ook conclusies over persoonsgegevens van afzonderlijke gebruikers kunnen worden getrokken, bijvoorbeeld omdat de specifieke berichten of commentaren de gebruikersnaam van de gebruiker bevatten, die ook de echte naam van die gebruiker kan zijn. Dergelijke bijdragen dienen uitsluitend als voorbeeldweergave van het gewenste stemmingsbeeld.

 

Ons doorslaggevend gerechtvaardigd belang bij het gebruik van social listening ligt in het herkennen van eventuele tekortkomingen in onze producten en diensten evenals de publieke stemming over BASF als onderneming en voor BASF relevante thema's in het publieke discours in publiek toegankelijke uitingen en om hierop gepast te kunnen reageren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van social listening is Art. 6 (1) f) GDPR.

 

Bij het uitvoeren van social listening maken wij met name gebruik van de diensten van de volgende providers:

Runtime Collective Ltd.
Soeverein Huis
Church Street, 1e verdieping
Brighton
E Sussex
BN1 1UJ
Verenigd Koninkrijk

 

Cision Duitsland GmbH
Westhafenplatz 1
D-60327 Frankfurt am Main

BASF is over het algemeen vertegenwoordigd en actief op de volgende sociale netwerken:

De BASF Facebook fanpagina's worden beheerd op Facebook, een sociaal netwerk door Meta Plaforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ierland ("Facebook"). Wanneer u onze fanpagina's bezoekt, verwerkt Facebook uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met hun privacybeleid, dat u hier kunt vinden. 

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 • Uw Facebook-gebruikersnaam, evenals opmerkingen die op onze fanpagina's zijn geplaatst en berichten die u via onze fanpagina's hebt verzonden. 
 • Uw activiteit op onze fanpagina's via de dienst Facebook Insights, bv. bezoeken aan onze website, het aantal interacties, bezoeken en de gemiddelde duur van het afspelen van video's, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn en statistieken over de algemene relaties van onze bezoekers. 
 • Andere informatie die nodig is om te reageren op verzoeken van onze bezoekers of om onze bezoekers op een unieke manier te identificeren in onze systemen. 

Wij gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze website, het aantal interacties, de bezoeken en de gemiddelde duur van het afspelen van video's, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn, en statistieken over de genderverhoudingen van onze bezoekers) over het gebruik van de fanpagina's die Facebook in anonieme vorm ter beschikking stelt via de Facebook "Insights"-dienst. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door BASF zijn niet mogelijk. 
Meer informatie over Facebook Insights vindt u hier

 

Om deze reden worden BASF en Facebook beschouwd als "gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken" in de zin van de GDPR en hebben zij daarom een zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken gesloten om te voldoen aan de vereisten van de GDPR. Deze gegevensverwerkingsovereenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken kunt u hier vinden. Hier vindt u alle informatie die relevant is voor u als betrokkene, in het bijzonder met betrekking tot de uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming.

Om onze bedrijfsaanwezigheid op Facebook en de inhoud ervan (posts) onder de aandacht van gebruikers te brengen en om nieuwe volgers te winnen, gebruiken wij de Facebook Ads Manager. Met deze dienst kunnen wij onze inhoud en ons kanaal als aanbeveling weergeven aan Facebook-gebruikers die zich mogelijk niet op ons kanaal hebben geabonneerd, op basis van hun interesses en interacties. De groepen personen kunnen worden gedefinieerd op basis van de algemene kenmerken van woonplaats, leeftijd, geslacht, taal en interesses. Een selectie van individuele gebruikers is niet mogelijk. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang om ons bereik op Facebook te verbeteren, Art. 6 (1) f) GDPR.

Buiten de in dit privacybeleid genoemde verwerking van persoonsgegevens heeft BASF geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de fanpagina's.

De BASF Instagram-pagina's worden op Instagram beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ierland. Wanneer u de BASF Instagram-pagina's bezoekt, verwerkt Instagram uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid, dat u hier kunt vinden. 

 

We gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze website, het aantal interacties, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn en statistieken over het geslacht van onze bezoekers) over het gebruik van de Instagram-pagina's van BASF, die Instagram in anonieme vorm beschikbaar stelt via de Instagram-dienst "Insights". Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door BASF zijn niet mogelijk. 

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 

 • Uw Instagram-gebruikersnaam, evenals opmerkingen op onze BASF Instagram-pagina's en berichten die u ons stuurt via onze BASF Instagram-pagina's. 
 • Uw activiteit op onze BASF Instagram-pagina's via de dienst Instagram Insights, bv. bezoeken aan onze website, het bereik van de posts, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn en statistieken over de genderverhouding van onze bezoekers. 
 • Andere informatie die nodig is om te reageren op verzoeken van onze bezoekers of om onze bezoekers op een unieke manier te identificeren in onze systemen. 

Om onze bedrijfsaanwezigheid op Instagram en de inhoud ervan (posts) onder de aandacht van gebruikers te brengen en nieuwe volgers te winnen, gebruiken we de Facebook Ads Manager, die ook door de Meta Group voor Instagram wordt aangeboden onder dezelfde productnaam. Met deze dienst kunnen we onze inhoud en ons kanaal als aanbeveling weergeven aan Instagram-gebruikers die zich mogelijk niet op ons kanaal hebben geabonneerd, op basis van hun interesses en interacties. De groepen personen kunnen worden gedefinieerd op basis van de algemene kenmerken van woonplaats, leeftijd, geslacht, taal en interesses. Een selectie van individuele gebruikers is niet mogelijk. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang om ons bereik op Instagram te verbeteren, Art. 6 (1) f) GDPR.

De BASF Twitter-pagina's worden beheerd op Twitter, een sociaal netwerk van Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.  Wanneer u de BASF Twitter-pagina's bezoekt, verwerkt Twitter uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met hun privacybeleid. Het privacybeleid kunt u hier vinden. 

 

Wij gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze website, het aantal interacties, informatie over de landen en steden waar onze bezoekers vandaan komen en statistieken over de verhouding tussen mannen en vrouwen van onze bezoekers) over het gebruik van de Twitter-pagina's van BASF, die Twitter in anonieme vorm ter beschikking stelt via de "Analytics"-dienst. Het is niet mogelijk om conclusies te trekken over individuele gebruikers en de toegang tot individuele gebruikersprofielen door BASF. 

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

Uw Twitter-gebruikersnaam en opmerkingen op onze BASF Twitter-pagina's en berichten die u ons stuurt via onze BASF Twitter-pagina's. 

Uw activiteit op onze BASF Twitterpagina's via de Twitter Analytics-dienst, bv. bezoeken aan onze website, het aantal interacties, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn en statistieken over de genderverhouding van onze bezoekers. 

Andere informatie die nodig is om te reageren op verzoeken van onze bezoekers of om onze bezoekers op een unieke manier te identificeren in onze systemen. 

 

Wij bewaren of verwerken geen andere persoonsgegevens van u dan uw Twitter-gebruikersnaam of uw bericht wanneer u ons rechtstreeks schrijft. 

In het kader van onze corporate presence op Twitter stelt Twitter ons ook de Twitter Ad Manager ter beschikking, waarmee wij onze corporate identity en de inhoud daarvan op een doelgroepgerichte manier onder de aandacht kunnen brengen.  De doelgroepen kunnen worden gedefinieerd op basis van de algemene kenmerken woonplaats, leeftijd, geslacht, taal en interesses. Een selectie van individuele gebruikers is niet mogelijk. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang om ons bereik op Instagram te verbeteren, Art. 6 (1) f) GDPR.

 

De BASF LinkedIn-pagina's worden beheerd door op LinkedIn, een sociaal netwerk door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). Wanneer u de BASF LinkedIn pagina's bezoekt, verwerkt LinkedIn uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met hun privacybeleid, dat u hier kunt vinden. 

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 • Uw LinkedIn-gebruikersnaam, alsook opmerkingen op onze BASF LinkedIn-pagina's en berichten die u ons stuurt via onze BASF LinkedIn-pagina's. 
 • Andere informatie die nodig is om te reageren op verzoeken van onze bezoekers of om onze bezoekers op een unieke manier te identificeren in onze systemen. 

 

Daarnaast maken wij gebruik van de volgende door LinkedIn aangeboden diensten:

Om onze producten onder de aandacht te brengen, maken we gebruik van de LinkedIn Campaign Manager die LinkedIn ter beschikking stelt. Door gebruik te maken van LinkedIn Campaign Manager, definiëren wij doelgroepen op basis van de volgende criteria:

 

 • Plaats (bv. land, regio, stad)
 • Bedrijven (bv. bedrijfssectoren, namen, grootte)
 • Belangen (bv. ledengroepen, interesses)
 • Beroepservaring (bv. functietitel, functie, anciënniteit, vaardigheden)
 • Opleiding (bv. diploma's, scholen, studierichtingen)
 • Demografische gegevens (bv. geslacht, leeftijd)

 

Op basis van zijn algoritme toont LinkedIn onze inhoud op zijn platform aan gebruikers die in de gedefinieerde doelgroep passen. De rechtsgrondslag voor dit type verwerking is Art. 6 (1) f) GDPR.

Wij tonen inhoud op onze LinkedIn business account die aan u wordt gepresenteerd op basis van de verwerking beschreven in nr. 4a van dit Privacybeleid. Als u interactie heeft met de genoemde inhoud, bijvoorbeeld door u in te schrijven voor het downloaden of streamen van een video of een ander aangeboden product zoals een white paper, verwerken wij uw ingevoerde contactgegevens (bijvoorbeeld naam, e-mailadres en bedrijf) met het doel u informatie te verstrekken over de producten en diensten die verband houden met de respectieve inhoud door u privéberichten of kennisgevingen te sturen.

Wij slaan uw persoonsgegevens op in de LinkedIn Campaign Manager. In het geval van technische ondersteuning kunnen teams van LinkedIn Inc., gevestigd te 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, VS, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. De VS is een land waar het niveau van gegevensbescherming niet vergelijkbaar is met dat van de EU. Door u op onze inhoud te abonneren, stemt u uitdrukkelijk in met de overdracht van uw persoonsgegevens naar de VS.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking is uw toestemming, Art. 6 (1) a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de BASF-vertegenwoordiger die contact met u kan opnemen.

Wij gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze website, het aantal interacties, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn, en statistieken over het werkterrein van onze bezoekers) in verband met het gebruik van onze LinkedIn-bedrijfspagina, die LinkedIn in anonieme vorm via de LinkedIn-dienst "Analytics" ter beschikking stelt. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door BASF zijn niet mogelijk. 

 

Omdat BASF uw persoonsgegevens verwerkt en opslaat zoals beschreven in de vorige paragraaf, worden BASF en LinkedIn beschouwd als "gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken" in de zin van de GDPR en hebben zij daarom een zogenaamde gegevensverwerkingsovereenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken gesloten om te voldoen aan de vereisten van de GDPR. Deze gegevensverwerkingsovereenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken kunt u hier vinden. Hier vindt u alle informatie die relevant is voor u als betrokkene, in het bijzonder met betrekking tot de uitoefening van uw rechten inzake gegevensbescherming.

 

Buiten de in dit privacybeleid genoemde verwerking van persoonsgegevens, heeft BASF geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw gebruik van onze LinkedIn bedrijfspagina.

De BASF XING-pagina's worden beheerd op XING, een sociaal netwerk van XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland ("XING"). Wanneer u de BASF XING-pagina's bezoekt, verwerkt XING uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid, dat u hier kunt inzien.
 

Wij gebruiken de statistische informatie (het aantal interacties, statistieken over de leeftijdsopbouw en de arbeidsrelaties van onze bezoekers) over het gebruik van de BASF XING-pagina's, die XING in anonieme vorm via haar statistische dienst ter beschikking stelt. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door BASF zijn niet mogelijk.
 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 • Uw XING-gebruikersnaam, alsook opmerkingen op onze BASF XING-pagina's en berichten die u ons via onze BASF XING-pagina's stuurt. 
 • Uw activiteit op onze BASF XING-pagina's via de XING-statistiekendienst, bv. het volume van interacties, statistieken over leeftijdsopbouw en de werkrelaties van onze bezoekers. 
 • Andere informatie die nodig is om te reageren op verzoeken van onze bezoekers of om onze bezoekers op een unieke manier te identificeren in onze systemen. 

 

Het YouTube-kanaal van BASF wordt beheerd op YouTube, een videoplatform van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.  Wanneer u het YouTube-kanaal van BASF bezoekt, verzamelt en verwerkt YouTube persoonsgegevens voor zover dit is voorzien in hun privacybeleid. Het privacybeleid kunt u hier vinden. 

 

We gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze website, het aantal interacties, de gemiddelde duur van het afspelen van video's, informatie over de landen en steden waar onze bezoekers vandaan komen en statistieken over de verhouding tussen mannen en vrouwen van onze bezoekers) over het gebruik van het YouTube-kanaal van BASF, die YouTube in anonieme vorm ter beschikking stelt via de "Analytics"-dienst. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door BASF zijn niet mogelijk. 

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 

 • Uw YouTube-gebruikersnaam en opmerkingen geplaatst op ons BASF YouTube-kanaal. 
 • Uw activiteit op ons BASF YouTube-kanaal via de YouTube Analytics-dienst, bv. bezoeken aan onze website, het volume van de interacties, de gemiddelde duur van het afspelen van video's, informatie over uit welke landen en steden onze bezoekers afkomstig zijn en statistieken over de genderverhouding van onze bezoekers. 
 • Andere informatie die nodig is om te reageren op verzoeken van onze bezoekers of om onze bezoekers op een unieke manier te identificeren in onze systemen. 

 

Wij bewaren of verwerken geen andere persoonsgegevens dan uw YouTube-gebruikersnaam en uw commentaar wanneer u op onze video reageert of anderszins contact met ons opneemt. 

 

Op onze YouTube-kanalen maken we gebruik van Google Ads, een service van Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna "Google"). Google Ads stelt ons in staat om advertenties op YouTube uit te voeren door doelgroepen te definiëren. We gebruiken verschillende criteria die door Google worden aangeboden, zoals locatie, leeftijd en interesses, om te bepalen wie onze video's te zien krijgt.
 

Daarnaast gebruiken we remarketing op YouTube om kijkers op YouTube en videopartnersites gepersonaliseerde advertenties te tonen op basis van hun eerdere interacties met onze video's of ons YouTube-kanaal. Voor dit doel maken we remarketingcampagnes die mensen bereiken die acties hebben uitgevoerd op YouTube, zoals:
 

- Een video van een BASF-kanaal bekeken

- Bepaalde BASF-video's bekeken

- Een video of een preview van een BASF-kanaal bekeken

- Bepaalde video's bekeken (als advertenties)

- Ingeschreven zijn op een BASF-kanaal

- Een bezoek van de homepage van een BASF-kanaal

- Een video van een BASF kanaal geliked hebben

- Een video van een BASF-kanaal toegevoegd hebben aan een afspeellijst

- Een video van een BASF-kanaal gedeeld hebben

 

Bij het gebruik van Google Ads op YouTube kunnen we nooit een individuele gebruiker identificeren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 (1) f) GDPR.

 

U kunt het privacybeleid van Google hier bekijken.

 

Binnen ons bedrijf krijgen alleen personen en entiteiten toegang tot uw voornoemde persoonsgegevens voor zover zij die nodig hebben om de voornoemde doeleinden te verwezenlijken.

Wij werken ook met dienstverleners. Deze dienstverleners handelen uitsluitend volgens onze instructies en zijn contractueel verplicht de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. 

 

Anders zullen wij uw gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) a) GDPR,
 • de openbaarmaking noodzakelijk is in overeenstemming met Art. 6 (1) f) GDPR voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger gerechtvaardigd belang heeft bij het niet vrijgeven van uw gegevens,
 • er een wettelijke verplichting is tot doorgifte overeenkomstig Art. 6 (1) c) GDPR, of
 • dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele betrekkingen met u in overeenstemming met artikel 6 (1) b) GDPR.

 

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan dienstverleners in een derde land indien de bijzondere vereisten van Art. 44 et seq. GDPR zijn voldaan. Indien en voor zover de dienstverleners in een derde land zijn gevestigd, is het mogelijk dat ofwel de servers van de respectieve dienstverlener zich in het derde land bevinden ofwel dat de servers zich in de EU bevinden, maar in ondersteunende gevallen worden ze vanuit een derde land benaderd. Sommige derde landen hebben geen niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan dat van de EU, omdat de autoriteiten vereenvoudigde toegang tot persoonsgegevens kunnen hebben of omdat er beperkte rechten tegen dergelijke maatregelen bestaan. Indien en voor zover u uw toestemming verleent, stemt u uitdrukkelijk in met de doorgifte van persoonsgegevens aan het betrokken derde land.

Voor zover er tijdens de verzamelperiode (bv. in het kader van een toestemmingsverklaring) geen uitdrukkelijke verklaring van toestemming wordt afgelegd, worden de persoonsgegevens van de betrokkenen gewist voor zover zij niet langer nodig zijn om aan het doel van de opslag te voldoen, tenzij wettelijke bewaarplichten (bv. commerciële en fiscale bewaarplichten) zich tegen het wissen verzetten.

U heeft de hieronder beschreven rechten op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) (ofwel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). De uitoefening van deze rechten is voor u kosteloos. Het kan echter zijn dat u uw identiteit met twee factoren moet bewijzen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen om uw rechten af te dwingen.

 

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u kiezen op welke manier u contact met ons wil opnemen. De contactgegevens vindt u in de rubriek "Contact met de functionaris voor gegevensbescherming" en op de pagina Imprint of Disclaimer.

 

Recht op inzage: U kunt bij de verwerkingsverantwoordelijke inzage verzoeken over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen (art. 15 GDPR). Als u via portals/zelfbediening rechtstreeks toegang hebt tot uw gegevens, wordt het recht op inzage geacht te zijn vervuld. 

Recht op rectificatie: Als uw persoonsgegevens onjuist zijn, hebt u het recht om te vragen dat deze worden gerectificeerd (art. 16 GDPR).

Recht om de verklaring van toestemming in te trekken: Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om deze te allen tijde in te trekken overeenkomstig artikel 7, lid 3, GDPR. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot dan toe is uitgevoerd. U kunt uw herroeping schriftelijk, per e-mail en, indien van toepassing, binnen de betreffende dienst waar uw gegevens worden verwerkt.

Recht om bezwaar te maken in het geval van verwerking van gerechtvaardigde belangen: Indien wij uw gegevens verwerken om gerechtvaardigde belangen te waarborgen, kunt u overeenkomstig artikel 21 GDPR bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Wij zullen uw persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht op wissen: Onder de voorwaarden van artikel 17 GDPR heeft u het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een gegeven toestemming intrekt of als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht op beperking van de verwerking: Onder de voorwaarden van artikel 18 GDPR heeft u het recht om een beperking te vragen van de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Als u ons zelf persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u overeenkomstig artikel 20 GDPR het recht te verzoeken om een overdracht van ons rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of aan een andere organisatie. U hebt ook het recht om te verzoeken dat wij u de gegevens zelf verstrekken in een machineleesbare vorm. Dit geldt echter alleen als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of op basis van een contract of in het kader van contractonderhandelingen en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

 

Recht om een klacht in te dienen: U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming waarnaar in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt verwezen (contactgegevens zie hierboven) of bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

 

In elk geval kunt u contact opnemen met de voor BASF leidende toezichthoudende autoriteit: