Polska
Kim jesteśmy

Środowisko

BASF ma długą historię w obszarze badań i rozwoju związanych z ochroną środowiska. Jednocześnie nie chcemy poprzestawać jedynie na tym, co już osiągnęliśmy ale dalej kontynuować pracę w tym kierunku.

Oto nasze cele globalne związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem oraz higieną pracy:

 

 

Cele 2020

Stan na koniec 2014

Transport

 

 

 

Wypadki samochodowy na 10 000 dostaw (rok bazowy 2003)

 

-70 %

-64,3 %

Produkcja

 

 

 

Wskaźnik częstotliwości wypadków (LTIF) (rok bazowy 2002)

 

-80 %

-54,5 %

Produkty

 

 

 

Ocena ryzyka dla wszystkich produktów sprzedawanych na całym świecie przez BASF w ilości większej niż 1 tona rocznie

 

> 99 %

61,4 %

 

 

Cele 2020

Stan na koniec 2014

Energia i ochrona środowiska

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej w procesach produkcyjnych  (rok bazowy 2002)

 

+35 %

+19.0 %

Emisje gazów cieplarnianych sprzedawanych produktów (rok bazowy 2002)  

-40 %

-33,9 %

Woda

 

 

 

Emisja organicznych substancji to wody

 

-80 %

-79,5 %

Emisja azotu do wody (rok bazowy 2002)  

-80 %

-85,4 %

Emisja metali ciężkich do wody1 (rok bazowy 2002)

 

-60 %

-64.8 %

Wycofanie wody pitnej z produkcji (rok bazowy 2010)

 

-50 %

-26,3 %

Wprowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej w zakładach produkcyjnych w obszarach niedoboru wody (rok bazowy 2010)

 

100 %

29,7 %

Powietrze

 

 

 

Emisja zanieczyszczeń powietrza 
(rok bazowy 2002)

 

-70 %

-63.2 %

1 Zawiera produkcję oleju i gazu.

Odpowiedzialność BASF

BASF jest pierwszą firmą chemiczną na świecie, która z własnej inicjatywy regularnie zbiera i analizuje dane dotyczące poziomu emisji gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę cały cykl życia produktu. Dodatkowo firma raportuje również dane dotyczące emisji uniknionych w wyniku zastosowania przez klientów innowacyjnych produktów i rozwiązań BASF.

Korzystanie z zasobów wodnych

Zrównoważona gospodarka wodna oraz ochrona naturalnych zasobów wodnych są dla nas kolejnym, ważnym wyzwaniem. Dążymy do ograniczania zużycia wody w procesach produkcyjnych. Oferujemy produkty, które oszczędzają wodę i poprawiają jej jakość.

Friesenheim Island

Bioróżnorodność i ekosystem

BASF przyczynia się do ochrony i poprawy bioróżnorodności oraz promuje zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Poprzez innowacyjne produkty i usługi, wspieramy naszych klientów w działaniu na rzecz ochrony zasobów naturalnych.

  • Wspieramy świadomość ekologiczną i programy edukacyjne.
  • Żaden z naszych zakładów produkcyjnych nie znajduje się w sąsiedztwie obszaru chronionego UNESCO.
  • Posiadamy własne poletka doświadczalne.

Nasze główne cele to:

  • wykazanie, że uprawa konwencjonalna wykorzystująca najnowsze technologie, może współistnieć z lokalną zrównoważoną bioróżnorodnością,
  • stworzenie stabilnych rozwiązań produkcji roślinnej przy jednoczesnym zapewnieniu współistnienia organizmom pożytecznym na tym samym terenie,
  • wzbogacenie różnorodności biologicznej siedliska.
Distribution Safety

Efektywność środowiskowa

Praca nad zwiększaniem efektywnego zużycia energii oraz poszukiwanie bardziej zrównoważonych surowców jest jednym z podstawowych priorytetów BASF.

Kierując się zasadą efektywności środowiskowej, firma wdrożyła system produkcyjny tzw. Verbund, który charakteryzuje się zaawansowaną synchronizacją procesów wytwórczych, szeroko pojętej logistyki produkcji oraz możliwie najskuteczniejszym wykorzystaniem zasobów energetycznych. Ta sama zasada dotyczy transportu surowców i produktów.