Slovensko
Médiá

Deti sú hybnou silou zmien

Close-up of female students at Shri Venkataramana Higher Primary School

Nedostatok vody je dôvodom znepokojenia vo viacerých štátoch Indie. Dostupnosť čistej pitnej vody je ďalšou výzvou, a to najmä v rýchlo sa rozvíjajúcich mestách ako Mangalúr. Na pomoc pri riešení týchto problémov prišiel špeciálny vzdelávací projekt o vode v Mangalúre.

Nečistá voda je jednou z hlavných príčin chorôb. Nedostatok čistých hygienických zariadení môže byť tiež jedným z dôvodov, prečo deti nedokončia svoje vzdelanie. Najmä dievčatá odrádza navštevovanie škôl, v ktorých chýbajú súkromné a dôstojné toalety.

Na riešenie týchto problémov Nadácia BASF Stiftung – charitatívna organizácia spoločnosti BASF so sídlom v nemeckom meste Ludwigshafen – spolu s Programom OSN pre bývanie a ľudské sídla (UN-Habitat) spustila v máji 2011 špeciálny vzdelávací projekt o vode v Mangalúre. Projekt realizoval Inštitút pre energiu a zdroje (TERI) s podporou spoločnosti BASF India. Cieľom projektu bolo zabezpečiť hygienické zariadenia a prostredníctvom osvety o vode zvýšiť informovanosť školopovinnej mládeže i celej komunity o efektívnych postupoch sledovania kvality vody a ochrany prírody.

Do projektu bolo vybraných približne 25 škôl, ktoré zahŕňali celkovo 5 000 študentov. Zúčastnené školy dostali súpravy na testovanie vody a učitelia i žiaci zasa inštruktáž o tom, ako ich používať na sledovanie kvality vody vo svojej lokalite. Osem zúčastnených škôl bolo vybavených „vodným laboratóriom“ na monitorovanie kvality vody. V dvoch školách boli vytvorené „učebne vody“ na vzdelávanie študentov o kolobehu vody v prírode a metódach ochrany vody. Cieľom bolo vytvoriť mapy kvality vody, aby bolo možné hlásiť úradom prípadné nezrovnalosti.

Projekt bol svojím prístupom komplexný a integrovaný: od inštalácie infraštruktúry na zásobovanie vodou cez vzdelávanie a školenie žiakov, učiteľov i miestneho spoločenstva až po zdieľanie informácií s verejnosťou a miestnymi úradmi a budovanie spolupráce medzi jednotlivými komunitami. Výsledok: Deti majú dnes vyššiu šancu dokončiť štúdium v dobrom zdravotnom stave a pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť, je z dlhodobého hľadiska udržateľný. Vďaka tejto počiatočnej podpore si teraz komunity môžu pomáhať samy.

Faces of laughing students from the Shri Venkataramana Higher Primary School
Títo žiaci z Vyššej základnej školy Šrí Venkataramana v indickom meste Mangalúr boli medzi 5 000 študentmi, ktorí sa zúčastnili na Vzdelávacom projekte o vode, ktorý zriadila v roku 2011 Nadácia BASF Stiftung a Program OSN pre bývanie a ľudské sídla (UN-Habitat). BASF Stiftung je charitatívna nadácia spoločnosti BASF so sídlom v nemeckom meste Ludwigshafen.

Žiaci Vyššej základnej školy Šrí Venkataramana spolu s učiteľom prírodovedy testujú kvalitu vody v nádrži neďaleko areálu spoločnosti BASF v Mangalúre v rámci Vzdelávacieho projektu o vode. Pomocou súpravy na testovanie vody skúmajú fyzikálne, chemické a biologické parametre vodnej vzorky. Vodnú nádrž, ktorá pojme viac ako 25 000 metrov kubických vody, postavila spoločnosť BASF vo svojom areáli na uskladnenie vody zo susednej rieky Netravati na priemyselné využitie.

Učiteľ prírodovedy vysvetľuje žiakom postup testovania vody. Prostredníctvom vzdelávania detí chce Vzdelávací projekt o vode zabezpečiť trvalo udržateľné a dlhodobé zlepšenie kvality vody pre miestne spoločenstvá.

Water testing student of Shri Venkataramana Higher Primary School
Žiaci používajú súpravu na testovanie vody a pomocou nej sledujú nečistoty vo vode, ktorú načerpali zo studne v areáli školy. Jedným z cieľov projektu je zvýšiť povedomie žiakov o problematike vody a hygieny a dosiahnuť zmenu ich správania v tom, ako vodu využívajú.
Students at water laboratories of Shri Venkataramana Higher Primary School
V ôsmich školách, ktoré boli vybrané do Vzdelávacieho projektu o vode, boli zriadené „vodné laboratóriá“. Sú vybavené sklenenými nádobami, činidlami, prístrojmi a vzdelávacími materiálmi o vode a umožňujú žiakom testovať kvalitu pitnej vody, analyzovať fyzikálne a chemické vlastnosti vody, ako aj sledovať nečistoty a získavať zručnosti v oblasti čistenia vody.

„Vzdelávací projekt o vode zabezpečil žiakom vybavenie na sledovanie kvality vody v ich lokalite a zvýšil informovanosť miestneho spoločenstva o šetrnom využívaní tohto prírodného zdroja.“

Dr. Hartmut Unger, generálny riaditeľ Nadačného fondu BASF Stiftung

Close-up of female students at Shri Venkataramana Higher Primary School
Mnohí žiaci Vyššej základnej školy Šrí Venkataramana pochádzajú z rodín s nízkym a stredným príjmom, ktoré žijú v miestnom spoločenstve. Škola im ponúka vzdelávanie v oblasti kultúry, spoločenských vied, jazykov a životného prostredia a každý deň im poskytuje aj obed.
Water examining students from Shri Venkataramana Higher Primary School
Žiaci pomáhajú šíriť posolstvo efektívneho hospodárenia s vodou aj do komunity žijúcej v blízkosti škôl. Nápadné pútače ľuďom pripomínajú, aby šetrili vodou. Zvyšovaním informovanosti a vzdelávaním žiakov a miestneho spoločenstva sa pozitívny vplyv projektu rozširuje.