Slovensko
Médiá

Kruhová ekonomika: Vizionársky plán?

Vo svete obmedzených zdrojov sú potrebné nové ekonomické modely. Do popredia sa dostáva myšlienka kruhovej ekonomiky. Čo to vlastne znamená a ako to funguje?

UK DRIVENOW
Spoločné využívanie automobilov ako alternatíva ich vlastníctva povedie k intenzívnejšiemu používaniu vozidla počas jeho životnosti, čo si vyžaduje nové, vysoko odolné a recyklovateľné materiály.

V celosvetovom meradle sme vystavení tlakom v dôsledku klimatických zmien, rastu populácie a obmedzených zdrojov. Biohospodárstvo je súčasťou širšej, holistickej koncepcie: kruhovej ekonomiky, ktorej cieľom je zmeniť spôsob nášho života tak, aby sme neprekračovali hranice našej planéty.

Základnou myšlienkou je oddeliť rast od vyčerpania zdrojov prostredníctvom vývoja inovatívnych obchodných modelov. Odstúpenie od lineárneho prístupu typu „vezmi – vyrob – zahoď“ ku kruhovejšiemu prístupu k výrobe a spotrebe by mohlo predstavovať najväčšiu hospodársku transformáciu od priemyselnej revolúcie. „Lineárny model, ktorý v minulosti veľmi úspešne zabezpečoval hospodársky rast, nie je už pre ďalší pokrok schodný,“ hovorí Jennifer Gerholdtová, hlavná riaditeľka Programu pre životné prostredie Centra pre podnikové občianstvo Nadácie Obchodnej komory USA. Podniky, ktoré zavádzajú prístupy kruhovej ekonomiky, vidí ako príležitosť na podporu inovácií v rámci širšieho rámca trvalo udržateľného rozvoja.

Cieľom kruhovej ekonomiky je využívanie menšieho množstva zdrojov efektívnejšími postupmi, predchádzaním vzniku odpadu, opätovným používaním, opravami, opätovným spracovaním a recykláciou. Zameriava sa predovšetkým na materiálové cykly a využíva energiu z obnoviteľných zdrojov. Konštrukcia zameraná na trvanlivosť zaručuje, že technické výrobky vydržia tak dlho, ako je potrebné, budú sa ľahko udržiavať a budú mať vysokú hodnotu z druhej ruky. Konštrukcia zameraná na demontáž znamená, že výrobky a ich súčiastky bude možné opraviť, opätovne spracovať a recyklovať ako surovinu pre ďalší výrobný proces.

Prostredníctvom „priemyselnej symbiózy“ sa vedľajšie produkty z jedného priemyselného procesu stávajú surovinou pre iný. Spoločnosť BASF začlenila túto myšlienku do svojho prístupu už na samom začiatku v roku 1865. „Koncepcia Verbundu spoločnosti BASF je navrhnutá na efektívne využívanie energie a zdrojov. Prebytočné teplo vyrobené v jednom výrobnom závode je možné opätovne použiť v iných zariadeniach. Offgas alebo vedľajšie reakčné produkty z jedného závodu slúžia ako surovina pre iný. To znamená, že dokážeme znižovať emisie a odpad a súčasne pritom chrániť zdroje,“ hovorí Uwe Liebelt, PhD, prezident spoločnosti BASF pre Odbor riadenia európskych prevádzok a Verbundov.

Rýchlo sa rozrastá aj ďalší pilier koncepcie kruhovej ekonomiky: nová „ekonomika služieb“, kde spoločné využívanie a prenájom nahrádzajú doterajšie vlastníctvo a kde sa zo spotrebiteľov stávajú používatelia. Napríklad prechod od individuálneho vlastníctva automobilov k ich spoločnému využívaniu povedie k intenzívnejšiemu používaniu vozidla počas jeho životnosti, čo si bude vyžadovať nové, vysoko odolné a recyklovateľné materiály a technológie. Na dosiahnutie tohto cieľa sú nevyhnutné chemické inovácie.

Nadácia Ellen MacArthurovej, ktorej cieľom je podpora a urýchlenie prechodu na kruhovú ekonomiku, odhaduje, že tieto myšlienky by mohli do roku 2025 priniesť každoročnú úsporu na materiáloch vo výške minimálne jedného bilióna amerických dolárov a vytvoriť pracovné miesta prostredníctvom opätovného spracovania a recyklácie produktov. Strategický potenciál kruhovej ekonomiky využívať čo najmenej zdrojov a súčasne pritom podporovať rast znamená, že najväčšie svetové firmy i regionálne ekonomiky ju začínajú rýchlo zaraďovať do svojich koncepcií. Podľa Gerholdtovej je tento spôsob podnikania jednoducho „novým normálom“ 21. storočia.

Uzatvorenie cyklu – myšlienky kruhovej ekonomiky od minulosti po súčasnosť

Súvisiaci obsah