Slovensko
Médiá

Koncepcie recyklácie v mestách

Bird's eye view of man within recycling containers

V roku 2009 každý občan Európskej únie (EÚ) vyrobil v priemere 510 kilogramov domáceho odpadu. Avšak v Spojených štátoch amerických je toto číslo ešte vyššie – každý občan vyprodukoval v priemere až 720 kilogramov odpadu. Vzhľadom na rastúce hory odpadkov sú mnohé mestá nútené nájsť riešenia, ako riešiť problém s odpadom z domácností.

Viaceré členské štáty EÚ zaviedli od 90. rokov minulého storočia systémy triedenia odpadu, čím sa stali príkladom pre mestá z celého sveta. Okrem toho množstvo smerníc EÚ viedlo k čoraz vyššej miere recyklácie prakticky po celej Európe, aj keď štatistiky medzi jednotlivými krajinami sa stále značne líšia.

Európsky model toho, ako nakladať s odpadom z domácností, možno nájsť v Amsterdame. Toto holandské mesto spaľuje 99 % svojho domáceho i priemyselného odpadu a energiu, ktorá pritom vzniká, využíva na výrobu elektrickej energie pre systém miestnej dopravy, pouličné osvetlenie a 75 % všetkých domácností. Okrem toho zvyškové teplo zo spaľovania sa využíva na zabezpečenie tepla pre 12 000 domácností. Kovy ako železo, meď a hliník sa zbierajú a predávajú, zatiaľ čo zvyšná časť odpadu sa používa ako stavebný materiál na cestné komunikácie.

„V roku 2009 vyprodukoval každý občan Spojených štátov amerických v prieme 720 kilogramov domáceho odpadu.“

Spoločenstvá na rozvíjajúcich sa trhoch si často nemôžu dovoliť takéto investície do recyklačných technológií, no prichádzajú s vlastnými nápadmi. Napríklad brazílske mesto Curitiba zaviedlo v roku 1991 revolučný program likvidácie odpadu. Keďže smetiarske vozidlá sa nedokázali dostať do malých uličiek v chudobných štvrtiach (tzv. favelas), mesto spustilo výmenný program: odpadky za jedlo. Každé dva týždne na 61 určených miestach v meste si môžu obyvatelia vymeniť štyri kilogramy recyklovateľných materiálov za jeden kilogram potravín. V závislosti od ročného obdobia alebo časti roka si môžu občania vymeniť odpadky aj za školské pomôcky alebo rastliny.

V USA je priekopníkom v oblasti recyklácie San Francisco. Starosta mesta zaviedol v roku 2009 systém triedenia odpadu podobný tomu, aký sa využíva v Európe. Vďaka nemu dnes končí na skládkach len 22 % odpadu z domácností – čo je jedno z najnižších čísel v krajine. Do roku 2020 mesto plánuje dosiahnuť bod, keď bude recyklovať všetok svoj odpad z domácností.