Slovensko
Kto sme

Zameranie nášho výskumu – tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť

Chémia ako prierezová technológia hrá kľúčovú úlohu pri riešení výziev budúcnosti, pretože inovácie v oblasti chémie prinášajú odpovede presne na tie otázky, ktoré sa budú dotýkať ľudstva v budúcnosti: suroviny, životné prostredie a klíma, potraviny a výživa a kvalita života. Trendy v uvedených oblastiach sú hnacím motorom nášho procesu inovácií v spoločnosti BASF. Prinášajú nám impulzy a určujú témy, pre ktoré vykonávame výskum a vyvíjame riešenia.

Príklady súčasných vedeckých projektov

Digitálne technológie sú nevyhnutné pre každodenné fungovanie výskumu a vývoja

Digitalizácia poskytuje výskumným pracovníkom ďalšie príležitosti na realizáciu ich tvorivých nápadov a intenzívnu spoluprácu s ostatnými kolegami po celom svete. Podľa názoru odborníkov spoločnosti BASF je nevyhnutné integrovať digitálne technológie priamo do každodennej práce výskumno-vývojových jednotiek. Potrebný je priamy prístup k znalostným systémom, pretože umožňuje efektívne riešenie problémov a otvára nové obzory. Napríklad platforma založená na cloudových aplikáciách podstatne uľahčí všetkým výskumníkom rozširovanie znalostných sietí.
Úspešné projekty výskumných pracovníkov spoločnosti BASF v ostatných mesiacoch už jasne preukázali obrovský potenciál, ktorý ponúka digitalizácia výskumu. Vedci napríklad po prvý raz dokázali vykonať systematické skúmanie údajov o katalyzátoroch používaných pri výrobe medziproduktu etylénoxidu. Skúmanie ukázalo korelácie medzi zložením prípravkov a aplikačnými vlastnosťami katalyzátorov, čo umožnilo presnejšie a rýchlejšie predpovedať ich výkonnosť a životnosť.
Ďalším príkladom sú počítačové simulácie mikroenkapsulácie. Táto metóda sa používa na ochranu aktívnych zložiek, napríklad pred vlhkosťou alebo kyslíkom. Simulácie pomáhajú lepšie pochopiť a predpovedať komplexné chemické a fyzikálne interakcie vo vnútri mikrokapsule, čo umožňuje presnejšie plánovať série laboratórnych testov.

Spezial-Zeolithe für Abgaskatalysatoren / Specialty Zeolites for automotive emission catalysts

Výskumná platforma Výskum procesov a chemické inžinierstvo pracuje na špeciálnych zeolitoch, ako je napríklad chabazit meďnatý od spoločnosti BASF, ktorý hrá zásadnú úlohu v katalyzátoroch na reguláciu emisií pre vznetové motory, pretože sú mimoriadne účinné pri odstraňovaní oxidov dusíka z výfukových plynov. Dopyt po moderných katalytických systémoch pre automobily neustále rastie v dôsledku čoraz prísnejších emisných noriem. Na uspokojenie tohto dopytu vedci spoločnosti BASF nepretržite pracujú na vývoji novej generácie špeciálnych zeolitov. S využitím dômyselných surovín a procesov dokážu upraviť veľkosť pórov tak, aby vyrobili konzistentnejšie častice. Spoločnosť BASF vyvinula tiež katalytickú technológiu na báze bóru (BoroCatTM), ktorá umožňuje rafinériám zvyšovať výnosy cenných produktov, ako je benzín, nafta a ďalšie palivá z ropy. Osobitný problém pre ďalšie spracovanie predstavuje nikel obsiahnutý v rope, pretože výrazne zvyšuje tvorbu nežiaducich vedľajších produktov, ako je ropný koks a vodík. Nový katalyzátor na báze fluidného katalytického krakovania (FCC) vďaka svojej optimalizovanej štruktúre pórov pri spracovaní zachytáva nikel, a zabraňuje tak nežiaducim chemickým reakciám.

Výskumná platforma Pokročilý výskum materiálov a systémov sa zamerala na tému „Hluk, vibrácie a tvrdosť“. Odborníci spoločnosti BASF skúmajú možnosti minimalizovania nežiaduceho hluku a vibrácií pomocou materiálového a konštrukčného riešenia komponentov. Táto oblasť je čoraz dôležitejšia, pretože úroveň hluku i vibrácií na pozadí neustále narastá vzhľadom na skutočnosť, že naše domáce i pracovné prostredie je čoraz automatizovanejšie. Zároveň sa menia aj zvuky. Napríklad v oblasti elektromobility je zvuk motora tichší, no do popredia sa dostávajú iné rušivé frekvencie a tie treba potlačiť. Ďalším príkladom sú domáce spotrebiče. S rastúcou urbanizáciou žije čoraz viac ľudí v stiesnených priestoroch. Domácnosti nielenže majú viac elektrospotrebičov, ale aj samotné zariadenia sú čoraz výkonnejšie. Výsledkom je hluk a vibrácie, ktoré je potrebné znižovať na čo najnižšiu mieru. Medziodborový tím spoločnosti BASF zložený z chemikov, fyzikov a inžinierov pracuje na zlepšovaní rôznych polymérových riešení, ktoré sa dajú použiť na optimalizáciu frekvencií vo vnímateľnom a počuteľnom rozsahu: od 1 do 20 000 Hertzov. Vedecký tím dokáže v závislosti od frekvenčného rozsahu a požiadaviek meniť dizajn komponentov a/alebo molekulárnu či penovú štruktúru použitých materiálov (polyamidy, polyuretány, peny z melamínovej živice) prostredníctvom počítačových simulácií.