TOP
Slovensko
Kto sme

Cieľ, oblasti činností, hodnoty

Náš cieľ

Náš cieľ vyjadruje to, čo v spoločnosti BASF robíme a prečo to robíme:
Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť.

Chceme prispieť k tomu, aby bol svet miesto s pozitívnou budúcnosťou s lepšou kvalitou života pre každého. Preto tvoríme chémiu pre našich zákazníkov a spoločnosť a snažíme sa čo najlepšie využívať dostupné zdroje. Náš firemný cieľ napĺňame tým, že zodpovedne pristupujeme k získavaniu zdrojov a k výrobe, správame sa ako férový a spoľahlivý partner a vďaka spoločnému kreatívnemu úsiliu nachádzame najlepšie riešenia pre potreby trhu. Toto je podľa nás základ úspechu firmy.
 

Aby sme tieto ciele dosiahli, definovali sme svoje oblasti činností.

Strategické oblasti našich činností

Aby sme dosiahli naše ciele a boli popredná chemická spoločnosť pre našich zákazníkov, chceme sa zlepšiť v inovatívnosti a v činnostiach ako popredný výrobca chemických látok a prevádzkovateľ závodu, digitalizovať naše pracovné postupy a do našich obchodných rozhodnutí hlbšie integrovať snahu o trvalú udržateľnosť. U našich zamestnancoch chceme posilniť nadšenie pre našich zákazníkov. Snažíme sa posilniť naše portfólio a ďalej rozvíjať našu organizáciu s cieľom lepšie uspokojovať potreby našich zákazníkov s využitím možností integrácie v rámci nášho konceptu Verbund. Definovali sme si šesť oblastí činností, prostredníctvom ktorých chceme zosilniť naše zameranie na zákazníka.

Inovácie

Našou ambíciou je byť najatraktívnejší partner pre našich zákazníkov vždy, keď čelia problémom, ktoré možu byť vyriešené prostredníctvom chémie. V rámci chemického priemyslu máme unikátne schopnosti v oblasti výskumu a vývoja.  Naším cieľom je stavať na našej pozícii popredného inovátora a spoločne rozvíjať inovácie pre našich zákazníkov. Navrhneme náš inovačný reťazec tak, aby sme ešte rýchlejšie mohli priniesť produkty na trh. To znamená podporu vyššej úrovne excelentnosti naprieč celým inovačným procesom, počnúc laboratóriom až po zákazníka. 

Trvalá udržateľnosť

Z dlhodobého hľadiska sme úspešní, keď naše produkty, riešenia a technológie sú prínosné pre životné prostredie,  spoločnosť a hospodárstvo. Chceme byť akčný líder v otázkach trvalej udržateľnosti a zvýšiť jej význam v našich rozhodovacích procesoch a obchodných modeloch. To zabezpečuje dlhodobý úspech našej spoločnosti, vytvára obchodné príležitosti a robí z nás kľúčového partnera podporujúceho našich zákazníkov. 

Prevádzky

Sme odhodlaní riadiť našu výrobu bezpečne, efektívne a spoľahlivo, aby sme našim zákazníkom mohli dodať produkty načas a v súlade s požiadavkami. Naším cieľom je naďalej zvyšovať spoľahlivosť a dostupnosť našich prevádzok, ako aj našu pružnosť. Okrem toho, pre zabezpečenie našej konkurencieschopnosti je proradé neustále zlepšovať procesy a efektívne využívať náš existujúci základ aktív. 

Digitalizácia

Chceme, aby digitalizácia bola neoddeliteľná súčasť podnikania BASF. To nám prinesie dodatočnú hodnotu pre našich zákazníkov, rozšíri naše podnikanie a zlepší efektivitu. podporovaním komplexných digitálnych zručností medzi našimi budúcimi lídrami a všetkými zamestnancami zabezpečíme, že potrebné zdroje budú k dispozícii. 

Portfólio    

Budeme vylepšovať naše portfólio a kapitálovú alokáciu zameriame viac na rastúce obchodné oblasti. Predovšetkým sa zameriame na organický rast prostredníctvom kapitálových výdavkov a inovácií, ako aj cielenými akvizíciami všade tam, kde to má strategický význam a prináša hodnotu. Nová štruktúra segmentov vytvorí vyššiu transparentnosť týkajúcu sa riadenia našich podnikov, významu hodnotových reťazcov a úloh nášho konceptu Verbund. Výrobná, technologická, trhová a digitálna integrácia Verbundu je aj naďalej jadrom nášho portfólia a našej jedinečnej sily.

Ľudia

Naším cieľom je jasne vymedziť každú našu divíziu voči príslušným konkurentom a vytvoriť vysoko výkonnú organizáciu, ktorá nám umožní uspieť v čoraz konkurenčnejšom trhovom prostredí. Budeme prispôsobovať naše obchodné modely a organizačné štruktúry tak, aby každá obchodná divízia mohla optimálne slúžiť svojmu trhovému segmentu. Naši ľudia sú kľúč k úspešnej implementácii našej aktualizovanej stratégie. Spoliehame sa na ich angažovanosť a poskytujeme im potrebné nástroje a zručnosti, aby boli schopní ponúknuť zákazníkom diferencované a prispôsobené produkty aj služby.

Naše hodnoty
usmerňujú naše správanie a činy

To, ako konáme, je rozhodujúce pre implementáciu našej stratégie: Toto predstavujú naše hodnoty. Dávajú smer nášmu konaniu a definujú, ako chceme spoločne pracovať – ako tím, spolu s našimi zákazníkmi a partnermi.

Tvorivosť

 • Pre svojich zákazníkov vytvárame skvelé produkty a riešenia.  
 • Vítame odvážne nápady a dávame im možnosť rásť. 
 • Konáme s optimizmom a vzájomne sa inšpirujeme.  

Otvorenosť

 • Ceníme si rozmanitosť ľudí, názorov i skúseností.
 • Podporujeme spätnú väzbu, ktorá sa zakladá na úprimnosti, úcte a vzájomnej dôvere. 
 • Učíme sa z našich neúspechov. 

Zodpovednosť

 • Zdravie a bezpečnosť ľudí sú pre nás absolútna priorita.
 • Udržateľný prístup tvorí súčasť každého nášho rozhodnutia. 
 • Dbáme o prísne dodržiavanie zákonov a environmentálnych štandardov.

Podnikavosť

 • Zameriavame sa na našich zákazníkov individuálne, aj ako spoločnosť.
 • Využívame príležitosti a myslíme dopredu.
 • Rešpektujeme vlastníctvo a prijímame osobnú zodpovednosť.