Slovensko
Kto sme

Energetická účinnosť

Zvyšovanie energetickej účinnosti našich dodávok energie a výrobných závodov je jednou z hlavných kompetencií spoločnosti BASF. V priebehu ostatných rokov dosahujeme kontinuálny pokrok vďaka realizácii unikátnej koncepcie Verbundu a procesne integrovanej optimalizácii využívania energie. Pre nás je energetická účinnosť kľúčom k spojeniu ochrany životného prostredia a zachovania zdrojov s konkurenčnými hospodárskymi výhodami.

Trvalo udržateľné dodávky energie pre výrobné zariadenia

Energia je jednou z hlavných nákladových položiek výroby. Efektívna výroba energie a jej využívanie vo výrobnom procese sú pre spoločnosť BASF preto veľmi dôležitým faktorom. Energetický Verbund a elektrárne na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie majú v tomto smere zásadný význam.

Energetický Verbund


Naša koncepcia Verbundu, ktorú aplikujeme vo všetkých významných lokalitách, predstavuje významný prínos k energetickej účinnosti tým, že spája našu výrobu s dopytom po energii. Odpadové teplo z výrobných procesov sa zachytáva a využíva ako energia v iných výrobných zariadeniach. Vďaka Energetickému Verbundu ušetrila spoločnosť BASF v roku 2014 približne 18 miliónov MWh, čo sa rovná ročnému zníženiu emisií CO2 o 3,6 milióna metrických ton. Vďaka Energetickému Verbundu ušetrí spoločnosť BASF len v samotnom Ludwigshafene približne 200 miliónov eur ročne. Viac ako 50 percent spotreby pary sa tu pokryje využitím nadbytočného tepla z výrobných procesov a energetickým využitím vedľajších produktov z výroby. Verbund je jednou z našich hlavných predností pri zabezpečovaní efektívneho využívania zdrojov. Dáva nám preto rozhodujúcu konkurenčnú výhodu a pritom má kladný vplyv na životné prostredie.

Viac informácií o Verbunde spoločnosti BASF

Photo: Verbund site Ludwigshafen
Verbund závod v Ludwigshafene

Kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie

Na výrobu elektriny a pary čoraz viac využívame elektrárne na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (CHP). Takéto kogeneračné elektrárne sú mimoriadne účinným prostriedkom na zásobovanie energiou a – pri celkovej výhrevnosti paliva takmer 90 percent – stoja na čele metód premeny energie, ktoré sú vhodné na využitie v priemyselnom meradle. Naše výrobné závody po celom svete sú zásobované z viac ako 25 zariadení s plynovou turbínou v režime kombinovanej výroby tepla a elektriny, pričom väčšinu z ich prevádzkuje spoločnosť BASF. Využívaním technológie CHP dokážeme uspokojiť približne 70 percent energetického dopytu spoločnosti BASF a v roku 2014 sme ušetrili takmer 13 miliónov MWh fosílnych palív v porovnaní s konvenčnou výrobou elektrickej energie a pary. To zodpovedá množstvu 2,4 milióna metrických ton uhlíkových emisií, ktorým sme zabránili.

Photo: CHP plant
Efektívna výroba elektrickej energie v kogeneračnej elektrárni

Viac informácií o zásobovaní energiou v koncerne BASF Group: pozri Správa spoločnosti BASF (Zásobovanie energiou v koncerne BASF Group v roku 2014)

Riadenie spotreby energie, energetická účinnosť a norma ISO 50001 v spoločnosti BASF

Ako spoločnosť s vysokým dopytom po energii už niekoľko desaťročí venujeme pozornosť efektívnemu využívaniu energie. Stanovili sme si vlastný cieľ zvýšiť energetickú účinnosť našich výrobných procesov do roku 2020 o 35 percent v porovnaní s rokom 2002. Na dosiahnutie tohto cieľa sme zaviedli komplexný systém riadenia spotreby energie, ktorý nám pomáha prehodnocovať a nepretržite znižovať našu energetickú náročnosť. Tento interný systém riadenia spotreby energie je certifikovaný podľa normy DIN EN ISO 50001 alebo EMAS v spoločnosti BASF SE a ďalších spoločnostiach nemeckého koncernu. Certifikácia nášho systému riadenia spotreby energie v iných zariadeniach koncernu BASF Group je vo fáze príprav alebo realizácie. Leták „Riadenie spotreby energie, energetická účinnosť a norma ISO 50001 v spoločnosti BASF“ ako aj aktuálne certifikáty ISO 50001 alebo EMAS spoločností koncernu BASF nájdete nižšie.

Obnoviteľné zdroje energie

Naše závody si vyžadujú spoľahlivé dodávky energie za rozumné cenu, ak si majú zachovať konkurencieschopnosť v celosvetovom meradle. Našu závislosť od fosílnych palív môžu znížiť obnoviteľné zdroje energie, pričom pri ich využívaní nedochádza k produkcii CO2. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie nepretržite skúmame. Aby mohli v našej „energetickej zmesi“ zaujať stále miesto, musia byť konkurencieschopné z hľadiska nákladov ako aj bezpečnosti dodávky a dostupnosti.

Náš klaster pre výskum hospodárenia s energiou zameriava pozornosť na energie budúcnosti. K rozvoju obnoviteľných zdrojov energie prispievajú viaceré produkty v našom portfóliu, napríklad v oblasti katalýzy a elektrochémie palivových článkov.