TOP
Slovensko
Kto sme

Biodiverzita a ekosystémy

Ako chemická spoločnosť sme závislí od ekosystémových služieb a rovnako máme na ne vplyv. Ako príklad môžeme uviesť dostupnosť čistej vody a obnoviteľných zdrojov, či dokonca regulačné účinky ekosystémových služieb na zachovanie kvality ovzdušia, vody a pôdy.

hawkbit_s_4-3.jpg.dynamic.414w232h.5ff6b7ab8f8475f3f189dbf9a058f37930e53259.jpg
sparrow_s_4-3.jpg.dynamic.414w232h.e1dba0f95dfe720ecfb65c1dee03e93dc6e667f8.jpg
butterfly_s_4-3.jpg.dynamic.414w232h.b0c31abd624d9dfc203fedf2484e10aef0fa375e.jpg

Čo je biodiverzita? O čom to celé je?

Biodiverzita – skrátený výraz pre biologickú diverzitu – je termín, ktorý sa používa na označenie rozmanitosti všetkých foriem života na našej planéte. Rozlišujeme tri rôzne úrovne:

  • Diverzita v rámci druhov
  • Diverzita medzi druhmi
  • Diverzita ekosystémov

Biodiverzita je základ ekosystémových služieb.

Spoločnosť BASF prispieva k zachovaniu a skvalitňovaniu biodiverzity a podporuje trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

  • Spoločnosť BASF podporuje ciele Konvencie o biologickej diverzite (CBD). Ochrana biodiverzity je významnou súčasťou záväzku spoločnosti BASF v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.
  • Zavádzaním širokej škály opatrení v našich výrobných zariadeniach neustále optimalizujeme naše procesy. Takto prispievame k úspore energie, zachovaniu zdrojov, ochrane ovzdušia a znižovaniu emisií do ovzdušia aj do vody. Zároveň sa vyhýbame produkcii odpadu.
  • Pomocou inovatívnych produktov a služieb umožňujeme našim zákazníkom efektívne nakladať s prírodnými zdrojmi.
  • Zachovanie zdrojov je dôležitým prvkom našej podnikovej stratégie ako aj našej činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
  • Podporujeme zvyšovanie povedomia a vzdelávacie programy o ochrane životného prostredia.
  • Realizujeme projekty na podporu ochrany biodiverzity na miestnej úrovni.

V roku 2014 sme preskúmali naše výrobné zariadenia vo svete, aby ste zistili, ktoré z nich sa nachádzajú v blízkosti medzinárodne chránených oblastí. Zistili sme, že dve percentá našich výrobných zariadení (s výnimkou segmentu Ropa a plyn) sa nachádzajú v tesnej blízkosti Rámsarských lokalít. Ide o mokrade ako lagúny, vresoviská alebo bažiny vymedzené v Rámsarskom dohovore z roku 1971. Jedno percento týchto zariadení sa navyše nachádza v tesnej blízkosti chráneného územia kategórie I („prísna prírodná rezervácia a prírodná rezervácia“), kategórie II („národný park“) alebo kategórie III („prírodná pamiatka“) podľa klasifikačného systému chránených území Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN).

Ani jedno z našich výrobných zariadení sa nenachádza v tesnej blízkosti chránenej oblasti UNESCO. Tieto územia sú známe ako „lokality svetového dedičstva“, pretože ide o významné biotopy, ktoré môžu byť domovom ohrozených druhov rastlín alebo živočíchov. V roku 2014 sme nezistili žiadny negatívny vplyv našej činnosti na biodiverzitu v týchto oblastiach.

V snahe prispieť k zachovaniu biodiverzity a prírodných zdrojov prostredníctvom moderného poľnohospodárstva vytvorila spoločnosť BASF takzvanú európsku „Sieť fariem“. V rámci tejto siete vyvíjame opatrenia na podporu biodiverzity v spolupráci s jednou z najväčších fariem v Nemecku ako aj s odborníkmi z vedeckej obce a organizácií na ochranu prírody. „Sieť fariem“ si stanovila za cieľ rozrásť sa na celosvetovú sieť do roku 2020.