Kto sme

Riešenie mimoriadnych situácií

Na prípadné mimoriadne situácie sme veľmi dobre pripravení. Náš celosvetový Systém riadenia mimoriadnych udalostí zabezpečuje prístup k odborným znalostiam v oblasti reakcie na núdzové situácie pre celý koncern BASF Group ako aj pre našich partnerov.

Najdôležitejšie pravidlo riešenia mimoriadnych situácií je: byť na takéto situácie dobre pripravený. Do nášho celosvetového systému pre mimoriadne udalosti sú zapojené naše nadnárodné spoločnosti, spoločné podniky, partneri a dodávatelia. Do úvahy berieme aj zákazníkov a susedné podniky, ako aj mestá a miestne orgány v príslušnej oblasti.

Naši zákazníci môžu taktiež využívať naše odborné znalosti v oblasti reakcií na núdzové situácie.

Ochrana nehnuteľností a zariadení ako aj ochrana know-how a citlivých informácií sú súčasťou súboru úloh našej podnikovej bezpečnosti.

Odbornosť v oblasti riešenia mimoriadnych situácií

Vďaka našim komplexným znalostiam a skúsenostiam dokážeme riešiť naliehavé situácie priamo na mieste ich vzniku ako aj mimo neho. Naša odbornosť sa vzťahuje na tieto oblasti:

  • Bezpečná manipulácia s výrobkami v mimoriadnych situáciách (požiare, úniky)
  • Protipožiarna ochrana a boj s ohňom
  • Informácie o dopravných nehodách a koncepcie systémov pomoci
  • Riešenie núdzových a mimoriadnych situácií