Slovensko
Kto sme

Zodpovednosť v celom hodnotovom reťazci

Pri vývoji a výrobe produktov sa spoliehame na efektívne procesy. Je to výhodné pre našu spoločnosť rovnako ako aj pre životné prostredie. V našich závodoch dosahujeme vyššie výnosy, čím prispievame k úspechu spoločnosti. A prinášame tým aj úľavu životnému prostrediu: využívame menej prírodných zdrojov a znižujeme produkciu emisií aj odpadu.

two-employees-at-work-in-a-lab.jpg

Ochrana životného prostredia s integrovanými inováciami

Keď vedci spoločnosti BASF vyvíjajú nové produkty, ústrednú úlohu pri tom zohráva ochrana životného prostredia: kvalitný výrobok musí byť kompatibilný so životným prostredím, ak ho majú naši zákazníci prijať. Preto keď vyvíjame inovačné postupy, ekonomická efektívnosť je úzko prepojená s ochranou životného prostredia. Naše znalosti znamenajú, že odborníci spoločnosti BASF sú cennými partnermi pri presadzovaní technológií šetrných k životnému prostrediu v rozvíjajúcich sa ekonomikách.

site_ludwigshafen.jpg

Ochrana životného prostredia s integrovanou výrobou

Pri chemických procesoch vznikajú okrem želaných konečných produktov zvyčajne aj vedľajšie produkty. Tie sa oplatí redukovať alebo recyklovať. Preto už od fázy plánovania venujeme osobitnú pozornosť tomu, aby sme buď zabránili vzniku vedľajších produktov, alebo aby sme ich optimálne recyklovali. Všade, kde môžeme, zároveň zlepšujeme existujúce procesy, a to nielen naše vlastné, a ale aj našich zákazníkov. Vyvinuli sme napríklad optimalizovaný proces recyklácie N-dimetylacetamidu (DMAC), ktorý naši zákazníci používajú ako rozpúšťadlo pri výrobe spandexových vlákien. Tento nový postup umožňuje obnovovať DMAC vo vysokej kvalite a zároveň minimalizuje straty rozpúšťadla.

Podrobné informácie o našich výrobkoch

Prijímame zodpovednosť za bezpečnosť našich výrobkov a chceme zabezpečiť, aby neohrozovali ľudí ani životné prostredie. Preto o nich poskytujeme podrobné informácie našim zákazníkom, koncovým zákazníkom i širokej verejnosti a nepretržite pracujeme na rozširovaní našej informačnej základne.

Náš predchádzajúci cieľ sme splnili: dátové záznamy o látkach, s ktorými spoločnosť BASF pracuje v množstve presahujúcom jednu metrickú tonu ročne, boli dokončené podľa plánu. Keďže portfólio našich výrobkov sa neustále mení, napríklad vďaka akvizíciám či inováciám, neustále aktualizujeme našu celosvetovú databázu a rozširujeme ju o informácie o nových látkach a výrobkoch. S našimi novými cieľmi v rámci Dohľadu nad výrobkom výrazne prekračujeme predchádzajúce ciele: chceme preskúmať všetky látky, ktoré vo svete predávame vo väčšom množstve, a posúdiť riziká v súlade so špecifikáciami nariadenia REACH. Okrem toho chceme vykonať podrobné hodnotenie tých produktov, ktoré predávame v obdobných ročných objemoch – bez ohľadu na množstvo jednotlivých látok, ktoré obsahujú. Týmto výrazne prekračujeme rámec zákonných požiadaviek.

purification_plant_m.jpg

Ochrana životného prostredia pomocou koncových technológií

V uplynulých desaťročiach spoločnosť BASF dosiahla veľa v oblasti koncových technológií na ochranu životného prostredia. Ako príklady možno uviesť filtre na zníženie úrovne emisií a viac ako 60 čističiek odpadových vôd, ktoré dnes prevádzkujeme po celom svete. Mnohé z našich opatrení na ochranu životného prostredia však pri vývoji produktov a procesov aplikujeme už v omnoho skoršom stupni výrobného procesu.

waste-combustion-plant.jpg

Hospodárenie s odpadom

Spoločnosť BASF sa snaží zabraňovať vytváraniu odpadu a znižovať jeho množstvo všade, kde je to možné. Ak nie sú k dispozícii žiadne možnosti využitia, likvidujeme náš odpad korektným a ekologicky zodpovedným spôsobom. Vykonávame pravidelné audity a kontrolujeme externé zariadenia pre nakladanie s odpadom. Pri akvizíciách uplatňujeme rovnaké normy zodpovedného nakladania so skládkami a kontaminovanými lokalitami. Vyvíjame ozdravné riešenia s cieľom zosúladiť náklady s ochranou prírody a ovzdušia, ako aj so zákonnými požiadavkami a zvýšeným objemom dopravy. Viac informácií o našom Hospodárení s odpadom nájdete v našej Výročnej správe.