Slovensko
Kto sme

Voda

Voda je v celosvetovom meradle čoraz nedostatkovejším zdrojom. Preto nám záleží na trvalo udržateľnom využívaní vody a celosvetovej ochrane prírodných vodných zdrojov. Znižujeme emisie z našich výrobných procesov do vody a ponúkame produkty, ktoré šetria vodu a zlepšujú jej kvalitu.

Dohľad nad vodou

Trvalo udržateľné využívanie vody je neoddeliteľnou súčasťou cieľa spoločnosti BASF, ktorý vyjadruje motto „Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť“, a významným základom budúceho úspechu našej spoločnosti.

Viac informácií

Zameriavame sa na budúcnosť

Pre budúcnosť sme si stanovili globálne dlhodobé ciele: do roku 2020 chceme znížiť používanie pitnej vody pri výrobných procesoch o polovicu v porovnaní s rokom 2010 a zaviesť udržateľné hospodárenie s vodou vo všetkých oblastiach vodného stresu. Taktiež chceme znížiť emisie do vody.

Viac informácií

Výrobky na ochranu vody

Mnohé z našich výrobkov pomáhajú predchádzať znečisťovaniu vody v oblastiach, kde jej je nedostatok. Pri ich výrobe a používaní zároveň dochádza k šetreniu vody a zachovaniu vodných zdrojov.

Viac informácií

Spolupráca

Naša oddanosť celosvetovým partnerstvám v tejto oblasti nám umožňuje zdokonaľovať si znalosti a deliť sa o našu odbornosť s ostatnými. Od roku 2010 sa podieľame na Projekte zverejňovania uhlíkových emisií (CDP), v rámci ktorého podávame správy o stave vody. Podpísali sme záväzok programu Svetovej obchodnej rady pre trvalo udržateľný rozvoj (WBCSD) o prístupe k bezpečnej vode, sanitácii a hygiene na pracovisku, známy ako WASH (z anglického „Water, Sanitation and Hygiene“). V roku 2015 sme v rámci nášho turné Creator Space™ zavítali do indického Bombaja a táto zastávka bola zameraná na vodu.

Viac informácií o CDP
Viac informácií o WBCSD
Viac informácií o Creator Space™ zastávke v Bombaji

Spoločenská angažovanosť

Odborníci odhadujú, že do roku 2030 vzrastie celosvetový dopyt po vode o 40 percent v porovnaní s dneškom. Nedostatok vody predstavuje vážne problémy, ktoré majú vplyv na všetko, od výroby potravín až po širší hospodársky a spoločenský vývoj.

Viac informácií

Spojitosť medzi vodou a energiou

Výroba, spracovanie a preprava vody si vyžaduje energiu. Vďaka technickým opatreniam a optimalizovaným metódam prevádzky, ako sú kvalitnejšie siete vodných čerpacích staníc, sme dokázali znížiť špecifické využívanie energie z dodávok chladiacej vody v našom zariadení v Ludwigshafene.