Kto sme

Voda

Voda je v celosvetovom meradle čoraz nedostatkovejším zdrojom. Preto nám záleží na trvalo udržateľnom využívaní vody a celosvetovej ochrane prírodných vodných zdrojov. Znižujeme emisie z našich výrobných procesov do vody a ponúkame produkty, ktoré šetria vodu a zlepšujú jej kvalitu.

World map showing sustainable water management in blue

Dohľad nad vodou

Trvalo udržateľné využívanie vody je neoddeliteľnou súčasťou cieľa spoločnosti BASF, ktorý vyjadruje motto „Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť“, a významným základom budúceho úspechu našej spoločnosti.

Viac informácií

focus_future.jpg.dynamic.1280w720h.1f0b01c33beca0ec0d2e3cb97be91f35b56c15aa.jpg

Zameriavame sa na budúcnosť

Pre budúcnosť sme si stanovili globálne dlhodobé ciele: do roku 2030 chceme zaviesť udržateľné hospodárenie s vodou vo všetkých našich výrobných závodoch v oblastiach vodného stresu a v našich závodoch typu Verbund. Zameriavame sa na štyri princípy: trvalo udržateľné odčerpávanie vody, udržiavanie dobrej kvality vody, zachovanie chránených území a zabezpečenie procesov neustáleho zlepšovania, a to aj v spolupráci s tretími stranami, t. j. miestnymi orgánmi, obcami a ďalšími užívateľmi vody v spádovej oblasti.

Viac informácií

partnerships_4-3.jpg.dynamic.1280w720h.75322a37b40fa3cdcbcc3a310e8257a1044c9da8.jpg

Spolupráca

Náš záväzok k udržateľnosti sa rozširuje na naše hodnotové reťazce. Hodnotíme našich partnerov a podporujeme ich pri zlepšovaní podmienok životného prostredia pomocou iniciatívy TfS (Spoločne za udržateľnosť). Spolupracujeme aj s našimi zákazníkmi na neustálych inováciách a vývoji riešení súvisiacich s vodou, ktoré sú navrhnuté tak, aby výrazne prispeli k trvalej udržateľnosti (produkty Accelerator).

Náš záväzok k lokálnym a celosvetovým partnerstvám v oblasti trvalo udržateľného vodného hospodárstva nám umožňuje zlepšovať naše znalosti a zdieľať naše odborné skúsenosti s ostatnými. Sme člen Alliance for Water Stewardship, globálnej organizácie, ktorá sa zameriava na trvalo udržateľné využívanie vody a podporuje kolektívne akcie na riešenie spoločných problémov s vodou. V Južnej Amerike podporujeme aktivity trvalo udržateľného rozvoja s Fundação Espaço ECO, a to aj v oblasti vody.

Alliance for Water Stewardship
Viac informácií o Fundação Espaço ECO (po portugalsky) 

Plastic and other rubbish washed up on a beach.

Spoločenská angažovanosť

Vyhadzovanie plastového odpadu do životného prostredia je pre nás neprijateľné. V spoločnosti BASF sa na niekoľkých úrovniach zapájame do iniciatív zameraných na predchádzanie a znižovanie hromadenia plastového odpadu v životnom prostredí, či už ide o výskum a inovácie v oblasti nových materiálov, obchodných modelov a procesov alebo rozvoja lepšej odpadovej infraštruktúry.

BASF podporuje množstvo iniciatív na globálne riešenie nesprávneho nakladania s odpadom, ako je napríklad Aliancia na ukončenie plastového odpadu (AEPW), Svetová rada pre plasty (WPC) a Operácia Clean Sweep (OCS).

Viac informácií

water-energy.jpg.dynamic.1280w720h.3af866f6924e50c7f952cb5917643db0e9d9400f.jpg

Spojitosť medzi vodou a energiou

Výroba, spracovanie a preprava vody si vyžaduje energiu. Vďaka technickým opatreniam a optimalizovaným metódam prevádzky, ako sú kvalitnejšie siete vodných čerpacích staníc, sme dokázali znížiť špecifické využívanie energie z dodávok chladiacej vody v našom zariadení v Ludwigshafene.