Global Home
Kto sme

Chémia prispieva k trvalo udržateľnej budúcnosti

Potreba potravín, energie a čistej vody pre rastúcu svetovú populáciu, obmedzené zdroje a ochrana klímy – pri všetkých týchto problémoch zohrávajú kľúčovú úlohu inovácie na báze chémie. V spoločnosti BASF chceme prispievať k vytváraniu sveta, ktorý bude poskytovať životaschopnú budúcnosť so zvýšenou kvalitou života pre všetkých. Robíme to tak, že vytvárame chémiu pre našich zákazníkov a celú spoločnosť a čo najlepšie využívame dostupné zdroje. Udržateľnosť je jadrom toho, čo robíme, pretože v spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť.

biomass 1.jpeg

Cirkulárna ekonomika

Cirkulárna ekonomika, resp. obehové hospodárstvo, znamená pre spoločnosť BASF omnoho viac než len hospodárenie s odpadom. Cieľom je uzatvoriť cykly a čo najlepšie využívať produkty a zdroje v celom hodnotovom reťazci. Chemický priemysel a jeho inovácie môžu v tomto smere ísť príkladom a stáť na čele tejto zmeny. Spoločnosť BASF už dnes aplikuje obehové hospodárstvo viacerými spôsobmi a metódami.

Metóda zachovania hmotnostnej bilancie

Chemický priemysel využíva malé množstvo surovín na výrobu desiatok tisíc rôznych produktov. Leví podiel na chemickej výrobe začína v zariadení na parné krakovanie, kde sa využíva para na štiepenie („krakovanie“) nafty – uhľovodíka s dlhým reťazcom – na menšie molekuly. Tieto molekuly potom slúžia ako stavebné kamene pre následnú výrobu. Patrí k nim vodík, metán, etylén a propylén, ktoré sa spracúvajú predovšetkým na plasty, nátery, rozpúšťadlá a produkty na ochranu plodín.

biomass 2.jpeg

V chemickom priemysle sa obnoviteľné alebo recyklované suroviny pridávajú na začiatku výrobného procesu a prideľujú sa konečnému produktu. Tento princíp založený na výpočtoch ponúka viacero výhod: znižuje emisie skleníkových plynov a množstvo vstupných fosílnych palív, pričom kvalita a vlastnosti produktu zostávajú rovnaké. Vďaka tomu sa výrobky môžu spracúvať úplne rovnako ako konvenčne vyrábané materiály. Nie je preto potrebné upravovať prípravky, závody ani procesy.

Metóda zachovania rovnováhy biomasy

Spoločnosť BASF vstúpila na nové územie a vyvinula proces zachovania rovnováhy biomasy pre využívanie obnoviteľných surovín v chemickom priemysle. Táto metóda jej umožňuje nahradiť vo svojom výrobnom Verbunde fosílne palivá obnoviteľnými surovinami. Výrobou produktov s vyváženou rovnováhou biomasy tak spoločnosť BASF prispieva k ochrane životného prostredia a klímy pri súčasnom zachovaní vysokej kvality.

Výhody metódy zachovania rovnováhy biomasy sú rôzne: šetrenie fosílnych zdrojov, znižovanie emisií skleníkových plynov, podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie, zabezpečovanie rovnakej kvality a vlastností výrobkov atď. Tento prístup sa aplikuje na množstvo produktov spoločnosti BASF, ako sú superabsorbenty, disperzie, plasty či medziprodukty. Výsledné produkty s rovnováhou biomasy ponúkajú zákazníkom spoločnosti BASF možnosť diferenciácie, ako je napríklad kvantifikovateľne lepšia uhlíková stopa či úspory fosílnych zdrojov.