Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Việt Nam

Những chủ đề chính 

Dân số thế giới và nhu cầu con người ngày càng tăng trong khi nguồn tài nguyên thiên nhiên của Trái đất có giới hạn.

Hóa học mang đến những giải pháp đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của nhân loại - đặc biệt là trong những lĩnh vực chủ chốt dưới đây.  

92%

dân số thế giới đang sống ở những khu vực mà mức độ ô nhiễm môi trường vượt những chỉ số an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).