Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Việt Nam
Core Topics

Nhựa tổng hợp

Quay vòng rác thải với ecovio®, nhựa sinh học có khả năng phân hủy

Tận dụng sản phẩm tối đa trong suốt toàn bộ chuỗi giá trị và tái sử dụng chúng vào cuối vòng đời sản phẩm – theo cách này, nhựa sinh học ecovio® góp phần quay vòng nền kinh tế: Với ecovio® chúng ta có thể bảo tồn tài nguyên, giảm hoặc thậm chí tránh lãng phí.


Ưu điểm đặc biệt: ecovio® được chứng nhận có khả năng tự phân hủy và có một phần hữu cơ. Sản phẩm làm từ ecovio® có các loại túi chất thải hữu cơ cũng như túi mua sắm có thể được sử dụng hai lần: đầu tiên để mua sắm, sau đó xử lý chất thải hữu cơ. Các ứng dụng khác gồm: viên nang cà phê và bao bì phim cho trái cây và rau quả, lớp phủ cho bộ đồ ăn sử dụng một lần làm bằng giấy và hộp xốp để vận chuyển cá và hải sản.

smart_cities_BLL_ecovio.jpg
smart_cities_BLL_ecovio2.jpg

Vì vậy, bao bì và chất thải hữu cơ có thể được thu gom và tái chế cùng với nhau: vì các sản phẩm ecovio® có thể phân hủy và được chuyển thành phân bón, nước và CO2 trong các nhà máy ủ phân thành phố – và toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong 12 tuần.