Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Việt Nam

Cơ cấu Tổ chức

Cơ cấu Tổ chức Tập đoàn BASF

Các bộ phận điều hành, các đơn vị dịch vụ, các vùng và trung tâm doanh nghiệp tạo thành nền tảng của tập đoàn BASF, phù hợp với chiến lược của công ty.

Các bộ phận chịu trách nhiệm về chiến lược và hoạt động tại bộ phận mình và được tổ chức theo các lĩnh vực hoặc sản phẩm. Các đơn vị quản lý 50 đơn vị kinh doanh toàn cầu và khu vực và phát triển chiến lược cho 75 đơn vị kinh doanh chiến lược.

Các đơn vị thuộc vùng và quốc gia đại diện cho BASF tại quốc gia đó và hỗ trợ sự phát triển của các đơn vị kinh doanh, trực tiếp hỗ trợ khách hàng tại thị trường đó. Đối với mục đích báo cáo tài chính, chúng tôi tổ chức các bộ phận vùng thành bốn khu vực: châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương, và Nam Mỹ, châu Phi và Trung Đông.

Các hoạt động nghiên cứu có liên quan đến một số bộ phận điều hành được gộp chung trong một bộ phận nghiên cứu trung tâm. Bộ phận này được tổ chức toàn cầu với các trung tâm nghiên cứu tại châu Âu, Bắc Mỹ, và châu Á - Thái Bình Dương; cùng với các đơn vị nghiên cứu và phát triển thuộc các bộ phận điều hành, tạo thành cốt lõi của bí quyết công nghệ toàn cầu Verbund của chúng tôi.

Năm đơn vị dịch vụ cung cấp các dịch vụ cạnh tranh cho các bộ phận điều hành và cơ sở sản xuất: Dịch vụ Kỹ thuật Toàn cầu, Dịch vụ Kỹ thuật số Toàn cầu, Thu mua Toàn cầu, Quản lý khu phức hợp sản xuất Verbund và Cơ sở sản xuất tại châu Âu, Dịch vụ Kinh doanh Toàn cầu (tài chính, nhân sự, an toàn và sức khỏe, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ, truyền thông và đối ngoại, thu mua, chuỗi cung ứng, và dịch vụ tư vấn nội bộ).

Trung tâm Doanh nghiệp hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong việc chỉ đạo tổng thể tập đoàn. Bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm từ các lĩnh vực sau: chiến lược, tài chính và kiểm soát, tuân thủ và pháp luật, thuế, bảo vệ môi trường, an toàn và sức khỏe, nhân sự, truyền thông và đối ngoại, quan hệ với nhà đầu tư, và kiểm toán nội bộ.

  • Hóa chất
  • Vật liệu
  • Giải pháp Công nghiệp
  • Công nghệ Bề mặt
  • Dinh dưỡng & Chăm sóc
  • Giải pháp Nông nghiệp

  • Châu Âu
  • Bắc Mỹ
  • Châu Á - Thái Bình Dương
  • Nam Mỹ, Châu Phi, Trung Đông

Bộ phận Nghiên cứu Trung tâm của Tập đoàn

• Dịch vụ Kỹ thuật Toàn cầu

• Dịch vụ Kỹ thuật số Toàn cầu

• Thu mua Toàn cầu

• Quản lý khu phức hợp sản xuất Verbund & Cơ sở sản xuất tại châu Âu

• Dịch vụ Kinh doanh Toàn cầu

 

• Phát triển Doanh nghiệp

• Tài chính Doanh nghiệp

• Pháp lý Doanh nghiệp, Tuân thủ & Bảo hiểm

• Bảo vệ Môi trường Doanh nghiệp, Sức khỏe và An toàn

• Nhân sự Doanh nghiệp

• Đối ngoại và Truyền thông Doanh nghiệp & Quan hệ Chính phủ

• Quan hệ Nhà đầu tư Doanh nghiệp

• Kiểm toán Doanh nghiệp

• Thuế Doanh nghiệp