Global Home

Cơ cấu Tổ chức

Cơ cấu Tổ chức Tập đoàn BASF

Các bộ phận điều hành, các đơn vị dịch vụ, các vùng và trung tâm doanh nghiệp tạo thành nền tảng của tập đoàn BASF, phù hợp với chiến lược của công ty.

Các bộ phận chịu trách nhiệm về chiến lược và hoạt động tại bộ phận mình và được tổ chức theo các lĩnh vực hoặc sản phẩm. Các đơn vị quản lý 50 đơn vị kinh doanh toàn cầu và khu vực và phát triển chiến lược cho 75 đơn vị kinh doanh chiến lược.

Các đơn vị thuộc vùng và quốc gia đại diện cho BASF tại quốc gia đó và hỗ trợ sự phát triển của các đơn vị kinh doanh, trực tiếp hỗ trợ khách hàng tại thị trường đó. Đối với mục đích báo cáo tài chính, chúng tôi tổ chức các bộ phận vùng thành bốn khu vực: châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương, và Nam Mỹ, châu Phi và Trung Đông.

Các hoạt động nghiên cứu có liên quan đến một số bộ phận điều hành được gộp chung trong một bộ phận nghiên cứu trung tâm. Bộ phận này được tổ chức toàn cầu với các trung tâm nghiên cứu tại châu Âu, Bắc Mỹ, và châu Á - Thái Bình Dương; cùng với các đơn vị nghiên cứu và phát triển thuộc các bộ phận điều hành, tạo thành cốt lõi của bí quyết công nghệ toàn cầu Verbund của chúng tôi.

Năm đơn vị dịch vụ cung cấp các dịch vụ cạnh tranh cho các bộ phận điều hành và cơ sở sản xuất: Dịch vụ Kỹ thuật Toàn cầu, Dịch vụ Kỹ thuật số Toàn cầu, Thu mua Toàn cầu, Quản lý khu phức hợp sản xuất Verbund và Cơ sở sản xuất tại châu Âu, Dịch vụ Kinh doanh Toàn cầu (tài chính, nhân sự, an toàn và sức khỏe, bảo vệ môi trường, sở hữu trí tuệ, truyền thông và đối ngoại, thu mua, chuỗi cung ứng, và dịch vụ tư vấn nội bộ).

Trung tâm Doanh nghiệp hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong việc chỉ đạo tổng thể tập đoàn. Bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm từ các lĩnh vực sau: chiến lược, tài chính và kiểm soát, tuân thủ và pháp luật, thuế, bảo vệ môi trường, an toàn và sức khỏe, nhân sự, truyền thông và đối ngoại, quan hệ với nhà đầu tư, và kiểm toán nội bộ.

This segment structure enables us to steer our businesses in a differentiated way according to market-specific requirements and the competitive environment. We provide a high level of transparency around the results of our segments and show the importance of the Verbund and value chains to our business success. The operating divisions, the service units, the regions and the corporate center are the cornerstones of the BASF organization. This organizational structure lays the foundation for customer proximity, competitiveness and profitable growth. BASF aims to differentiate its businesses from their competitors and establish a high-performance organization to enable BASF to be successful in an increasingly competitive market environment.

The divisions bear strategic and operational responsibility and are organized according to sectors or products. They manage the 52 global and regional business units and develop strategies for 72 strategic business units.

BASF’s regional and national companies represent the Group locally and support the growth of business units with local proximity to customers. For financial reporting purposes, we organize the regional companies into four regions: Europe, North America, Asia Pacific, as well as South America, Africa and Middle East.

To strengthen our innovation capabilities, we reorganized our global research activities in 2022 and aligned them even more closely with the needs of our customers. As part of this, we integrated downstream research into the divisions and bundled activities with broad relevance for our customers in a research division. This division is globally positioned with research centers in Europe, North America and Asia Pacific.

Five service units provide competitive services for the operating divisions and sites: Global Engineering Services, Global Digital Services, Global Procurement, European Site & Verbund Management and Global Business Services (finance, human resources, environmental protection, health, safety and quality, intellectual property, communications, procurement, supply chain and in-house consulting services).

We have driven forward the bundling of services and resources in the Global Business Services unit, making greater use of the digitalization of processes. This aims to achieve annual savings of more than €200 million from 2023.

The Corporate Center supports the Board of Executive Directors in steering the company as a whole. These include central tasks from the following areas: strategy, finance and controlling, compliance and law, tax, environmental protection, health, safety and quality, human resources, communications, investor relations, corporate audit and the Net Zero Accelerator unit.

 • Chemicals
 • Materials
 • Industrial Solutions
 • Surface Technologies
 • Nutrition & Care
 • Agricultural Solutions

 • Europe
 • North America
 • Asia Pacific
 • South America, Africa, Middle East

 • Group Research

 • Global Engineering Services
 • Global Digital Services
 • Global Procurement
 • European Site & Verbundmanagement
 • Global Business Services

 • Corporate Development
 • Corporate Finance
 • Corporate Legal, Compliance & Insurance
 • Corporate Environmental Protection, Health, Safety & Quality
 • Corporate Human Resources
 • Corporate Communications & Government Relations
 • Corporate Investor Relations
 • Corporate Audit
 • Corporate Taxes & Duties

 • Châu Âu
 • Bắc Mỹ
 • Châu Á - Thái Bình Dương
 • Nam Mỹ, Châu Phi, Trung Đông

Bộ phận Nghiên cứu Trung tâm của Tập đoàn