BASF België
Over ons
BASF België
Over ons

Ons Carbon Management Programma

De overstap naar een duurzame samenleving blijft een grote uitdaging, eens te meer omdat de bevolkingsgroei en een stijging van de welvaart hand in hand gaan met een sterkere vraag naar voedsel, woningen, comfort, mobiliteit en energie. Op al die vlakken spelen chemische producten een belangrijke rol. Om die in de toekomst te produceren met minder uitstoot zijn nieuwe ideeën en baanbrekende oplossingen nodig.

Efficiënte productie

Sinds 1990 is onze productie verdubbeld terwijl onze CO2-uitstoot is gehalveerd. Die halvering was mogelijk door de optimalisatie van onze energiecentrales en productieprocessen. Daarnaast hebben we katalysatoren ingezet om broeikasgassen om te zetten of te filteren.

Toch zijn al die maatregelen niet genoeg. Met de stijgende welvaart gaat  immers ook de vraag naar onze producten omhoog. We staan met elkaar voor een complexe opgave. Naast efficiëntie van onze processen en het gebruik van hernieuwbare energie moeten we daarom komen met baanbrekende technologieën. Hoe we dat willen doen, zit vervat in ons Carbon Management Programma.

Carbon Management: ons plan voor een duurzame toekomst

We hebben ons een duidelijk doel gesteld: CO2-neutraal groeien tot 2030*. Dat betekent dat we onze capaciteit en productie zullen blijven uitbreiden zonder dat onze uitstoot van broeikasgassen zal stijgen. Tegelijkertijd onderzoeken en ontwikkelen we nieuwe technologieën die onze uitstoot ook op de lange termijn zullen verminderen. Het Carbon Management Programma werkt dan ook op drie belangrijke domeinen: 

We blijven de CO2-uitstoot van onze installaties verlagen door onze energie- en productie-efficiëntie te verbeteren

We verhogen het aandeel hernieuwbare energie in onze energievoorziening

We ontwikkelen nieuwe technologieën die de uitstoot van onze productieprocessen verlagen

Focus op basischemicaliën

Een speciaal R&D-team ontwikkelt nieuwe technologieën die haalbaar en toepasbaar zijn. De focus ligt hierbij op de basischemicaliën in ons productieproces. Die zijn namelijk verantwoordelijk voor 70% van de broeikasuitstoot van de hele chemische industrie. Tegelijkertijd vormen ze een belangrijk startpunt voor onze waardeketen en al onze innovaties. Door nieuwe processen toe te passen en over te stappen op elektrificatie zouden deze basisstoffen bijna geproduceerd kunnen worden zonder enige uitstoot van broeikasgassen. 

* Onze doelstelling omvat ook andere broeikasgassen, omgezet in CO2-equivalenten. Zie voor meer informatie het jaarverslag.

CO2 als grondstof?

Andere opties zoals het gebruik van biomassa, CO2 of afval als grondstof voor onze chemische productie zullen ook een steeds belangrijkere rol spelen. De mogelijkheden om biomassa op een duurzame manier in te zetten als grondstof zijn echter beperkt. Daarnaast is er heel veel energie nodig om CO2 te kunnen inzetten als grondstof. Dat staat momenteel in de weg om een volledige overschakeling te maken waarbij CO2 wordt ingezet als grondstof van het productieproces.

Onze oplossingen en producten dragen bij tot een duurzame toekomst

BASF levert producten die nodig zijn voor een klimaatneutrale toekomst.  Materialen om efficiënter zonne- en windenergie op te wekken, batterijtechnologie die elektrische auto’s sneller doet opladen, isolatiemateriaal waardoor huizen minder energie verbruiken, biotechnologisch onderzoek die gewassen een hogere opbrengst doet leveren, lichtgewicht materialen die het brandstofverbruik van wagen verlagen, gewasbeschermingsmiddelen die voedselafval helpen te voorkomen enz.  We zien dat de vraag van onze klanten naar meer klimaatvriendelijke toepassingen almaar toeneemt. Wij kunnen onze klanten helpen om samen oplossingen hiervoor te vinden.

Daarnaast past BASF regelmatig haar portfolio aan. Met ‘Sustainable Solutions Steering’ evalueren we onze eigen producten en rangschikken we ze op het vlak van duurzaamheid. Producten die niet goed scoren, passen we aan of schrappen we uit ons portfolio. Producten die heel goed scoren, zetten we extra in de kijker.

BASF Heerenveen

Initiatieven in de Benelux

De meeste elementen uit het Carbon Management Programma zijn vooral toepasbaar op onze grote productiecomplexen en Verbund-sites. Ook op onze andere sites nemen we maatregelen om de CO2-uitstoot te verlagen.

Dr. Martin Brudermüller over klimaat en duurzaamheid