BASF België
Over ons

Ons Carbon Management Programma

In 2018 zijn we gestart met een wereldwijd Carbon Management programma. Dat programma zal ons helpen om onze nieuwe klimaatdoelstelling voor 2030 te bereiken en om een verdere vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op lange termijn mogelijk te maken.

Sinds 1990 hebben we onze broeikasgasemissies gehalveerd en dat terwijl we onze productie hebben verdubbeld. Verdere vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zal echter zijn door de hoge mate van efficiëntie die we nu al met onze processen hebben bereikt. En hoewel de wereldwijde vraag naar chemische producten blijft stijgen, willen daar niet aan tegemoetkomen ten koste van het klimaat. Daarom hebben we ons een CO2-neutrale groei tot 2030* ten doel gesteld, dat wil zeggen groei zonder een algehele toename van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Om verdere broeikasgasreducties in de chemische industrie op de lange termijn mogelijk te maken, zijn volledig nieuwe technologieën nodig. Die technologieën zijn we volop aan het verkennen.  

 

* Onze doelstelling omvat ook andere broeikasgassen, omgezet in CO2-equivalenten. Zie voor meer informatie het jaarverslag.

Our Carbon Management

Factsheet Carbon Management

Evolutie van broeikasgasemissies bij  BASF

R&D-programma gericht op basischemicaliën

Het Carbon Management Research & Development Programma richt zich op basischemicaliën. Die zijn verantwoordelijk voor 70% van de broeikasgasemissies van de chemische industrie, maar vormen een onmisbaar vertrekpunt voor de waardeketen en al onze innovatie. Door elektrificatie en nieuwe processen kunnen basischemicaliën bijna zonder uitstoot van broeikasgassen worden geproduceerd. Momenteel zijn er zo'n 100 medewerkers betrokken bij het R&D-programma.

Een belangrijk onderdeel is methaanpyrolyse, waarbij emissievrij waterstof wordt geproduceerd uit (fossiel) methaan. Vergeleken met waterelektrolyse kan methaanpyrolyse dezelfde hoeveelheid waterstof produceren met slechts een vijfde van de energie die nodig is naast de energie van het methaan.

 

We zijn van plan om andere relevante petrochemische basisproducten uit fossiele nafta te blijven produceren. Daarvoor zal de stream cracker (het hart van ons chemisch productieproces) worden uitgerust met het eerste elektrische verwarmingsconcept ter wereld. De cracker heeft een temperatuur van 850°C nodig om ruwe aardolie (nafta) te splitsen voor verdere verwerking. Als deze temperatuur kan worden bereikt met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in plaats van het huidige gebruikte aardgas, is een vermindering van de CO2-uitstoot tot 90% mogelijk zijn.

 

Op basis van innovatieve katalysatorsystemen wordt ook een CO2-vrije synthesetraject voor olefinen ontwikkeld, het grootste tussenproduct in de chemische industrie qua volume.

 

Nieuwe technologieën hebben hernieuwbare energie nodig tegen concurrerende prijzen en wereldwijd vergelijkbare CO2-prijzen.

 

Naast de technische haalbaarheid is de grootste uitdaging van deze nieuwe technologieën de toenemende behoefte aan elektriciteit - ongeveer drie keer meer dan vandaag de dag nodig is in het geval van onze grootste Verbund-site in Ludwigshafen. Deze elektriciteit moet afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen om de beoogde emissiereductie volledig mogelijk te maken. De realisatie van dergelijke nieuwe technologieën hangt nauw samen met de vraag of en tegen welke prijs een betrouwbare levering van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen beschikbaar is.

 

Of er al dan niet koolstofarme technologieën kunnen worden toegepast, hangt dus ook af van het politieke kader. Sectoren zoals de chemische industrie, die te maken hebben met internationale concurrentie, kunnen de extra kosten als gevolg van koolstofarme technologieën niet aan hun klanten doorberekenen. Wereldwijd - of in ieder geval op het niveau van de G20 - zou een vergelijkbare koolstofprijsstelling de beste oplossing zijn om een klimaatvriendelijke en internationaal concurrerende chemische productie te bevorderen.