Global Home

Όροι Πώλησης - BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

1.            Πλαίσιο Εφαρμογής

1.1.         Όλες οι προμήθειες και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτές θα παρέχονται αποκλειστικά στη βάση αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης.

1.2.         Οι αναφορές που γίνονται από τον Αγοραστή στους δικούς του γενικούς όρους και συνθήκες απορρίπτονται με το παρόν. Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν και σε όλες τις μελλοντικές επιχειρήσεις. Η απόκλιση από αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης απαιτεί την σαφή γραπτή έγκριση της BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. ( από εδώ και στο εξής «BASF»).

2.            Προσφορά και Αποδοχή

Οι προσφορές της BASF είναι μη δεσμευτικές και χωρίς υποχρέωση, αλλά πρέπει να θεωρηθούν σαν προσκλήσεις προς τον Αγοραστή για να υποβάλλει μια δεσμευτική προσφορά. Το συμβόλαιο θα είναι καταληκτικό σύμφωνα με την παραγγελία (προσφορά) του Αγοραστή και την αποδοχή από την BASF. Σε περίπτωση που η αποδοχή διαφέρει από την προσφορά, αυτή η αποδοχή συνιστά μια νέα μη δεσμευτική προσφορά από πλευράς της BASF.

3.            Ποιότητα προϊόντος, είδη και δείγματα, εγγυήσεις

  3.1

Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, η ποιότητα των αγαθών καθορίζεται αποκλειστικά από τις προδιαγραφές των προϊόντων της BASF. Οι αναγνωρισμένες χρήσεις υπό τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό των Χημικών (REACH) που  αφορούν τα αγαθά δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν μια συμφωνία ούτε για την αντίστοιχη συμβατική ποιότητα των αγαθών ούτε για την προκαθορισμένη χρήση τους σύμφωνα με αυτό το συμβόλαιο.

3.2

Οι ιδιότητες των ειδών και των δειγμάτων είναι δεσμευτικές μόνο στον βαθμό που έχουν συμφωνηθεί σαφώς ότι προσδιορίζουν την ποιότητα των αγαθών.

3.3

Η ποιότητα και τα δεδομένα της χρονικής σταθερότητας συνιστούν μια εγγύηση μόνο αν έχουν συμφωνηθεί και προκαθοριστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο.

3.4.

Η BASF θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις, που προσδιορίζονται από τον Κανονισμό REACH, σύμφωνα με τις συνήθεις απαιτούμενες πληροφορίες. Ο Αγοραστής εγγυάται ότι οι Καταναλωτές θα προμηθεύονται με Εγχειρίδια Χρήσεως καθώς και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο, το οποίο θα προτείνεται από την BASF.

4.            Συστάσεις

Οποιαδήποτε σύσταση παρέχεται από την BASF δίνεται με βάση την βέλτιστη γνώση της. Οποιαδήποτε σύσταση και πληροφορία σχετικά με την καταλληλότητα και την εφαρμογή των αγαθών δεν θα απαλλάσσει τον Αγοραστή από την διενέργεια των δικών του ερευνών και ελέγχων.

5.            Τιμές

Αν οι τιμές της BASF ή οι όροι πληρωμής της BASF έχουν γενικώς τροποποιηθεί μεταξύ της ημερομηνίας του συμβολαίου και της ημερομηνίας αποστολής, η BASF ενδέχεται να εφαρμόσει τις τιμές ή τους όρους πληρωμής που ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής. Στη περίπτωση της αύξησης της τιμής, η BASF θα ενημερώσει

εγκαίρως τον Αγοραστή σχετικά με την νέα τιμή και ο Αγοραστής δικαιούται να αποσυρθεί από το συμβόλαιο ενημερώνοντας την BASF εντός 14 ημερών μετά την γνωστοποίηση της αύξησης της τιμής.

6.            Εφαρμογή των όρων INCOTERMS, Παράδοση

6.1.

Η Παράδοση θα πραγματοποιείται όπως συμφωνήθηκε στο συμβόλαιο. Οι Εμπορικοί Όροι θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους INCOTERMS που είναι σε ισχύ την ημερομηνία που το συμβόλαιο έχει συμφωνηθεί.

6.2.

Η BASF δικαιούται να αναλάβει και να τιμολογήσει για μερική παράδοση, υπό την προϋπόθεση ότι τα παραδοθέντα αγαθά είναι για χρήση του Αγοραστή σύμφωνα με τον συμφωνηθέντα συμβατικό σκοπό του συμβολαίου, ότι η παράδοση των υπολοίπων αγαθών είναι ασφαλισμένη και ότι η μερική παράδοση δεν δημιουργεί σημαντική επιπρόσθετη εργασία ή έξοδα για τον Αγοραστή (εκτός εάν η BASF συμφωνήσει να καλύψει τα εν λόγω έξοδα).

6.3.

Οι ημερομηνίες παράδοσης ή προθεσμίες, που έχουν καθορισθεί από την BASF, είναι ανά πάσα στιγμή μόνο εκτιμήσεις και μη δεσμευτικές, εκτός εάν οι ημερομηνίες παράδοσης ή προθεσμίες έχουν ρητά επιβεβαιωθεί ή συμφωνηθεί.

7.            Ζημιές κατά τη Μεταφορά

Η γνωστοποίηση απαιτήσεων που προκύπτουν από ζημιές κατά τη μεταφορά πρέπει να υποβάλλονται από τον Αγοραστή άμεσα στον μεταφορέα εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο συμβόλαιο μεταφοράς και θα πρέπει να παρέχεται στην BASF ένα σχετικό αντίγραφο.

8.            Συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις

Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ειδικά γι’ αυτό, ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος να συμμορφωθεί με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικούς με την εισαγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και την χρήση των αγαθών.

Αυτό περιλαμβάνει επίσης την τακτική και επιτυχή εκτέλεση όλων των απαραίτητων εκπαιδεύσεων σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση των αγαθών (ιδίως, αλλά όχι περιοριστικά, των εκπαιδεύσεων που απαιτούνται από τον Κανονισμό REACH).

9.            Καθυστέρηση στην Πληρωμή

  9.1

Αποτυχία στην πληρωμή της τιμής αγοράς κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία συνιστά βασική παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων.

9.2

Στην περίπτωση προβλήματος κατά την πληρωμή από τον Αγοραστή, η BASF δικαιούται να χρεώσει τόκο στο ανεξόφλητο ποσό της τάξης των 9 μονάδων επί τοις εκατό επιπλέον του βασικού επιτοκίου που έχει ανακοινωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τη χρονική στιγμή που πρέπει να γίνει η πληρωμή, αν το ποσό έχει τιμολογηθεί σε ευρώ, ή, αν η τιμολόγηση είναι με οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, στο επιτόκιο των 9 μονάδων επί τοις εκατό επιπλέον του επιτοκίου έκπτωσης του κύριου τραπεζικού ιδρύματος της χώρας του τιμολογημένου νομίσματος κατά την χρονική στιγμή που πρέπει να γίνει η πληρωμή.

10.          Δικαιώματα του Αγοραστή σχετικά με ελαττωματικά προϊόντα

10.1

Τα παραδοθέντα αγαθά θεωρούνται ελεύθερα από νομικά και φυσικά ελαττώματα.

Ο Αγοραστής θα επιθεωρεί τα αγαθά για τυχόν ελαττώματα αμέσως κατά την παραλαβή. Η BASF πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τα οποιαδήποτε ελαττώματα που ανακαλύφθηκαν κατά τις τακτικές επιθεωρήσεις, χωρίς καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή των αγαθών. Άλλα ελαττώματα πρέπει να γνωστοποιηθούν, χωρίς καθυστέρηση, αλλά το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ανακάλυψή τους. Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται εγγράφως και να περιγράφει με ακρίβεια την φύση και την έκταση των ελαττωμάτων.

10.2

Αν τα αγαθά είναι ελαττωματικά και ο Αγοραστής έχει δεόντως ενημερώσει την BASF σύμφωνα με το σημείο 10.1, ο Αγοραστής διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του, με την προϋπόθεση ότι:

α) Κατ’ επιλογή του Αγοραστή να ζητήσει από την BASF να επιδιορθώσει τα ελαττώματα ή να προμηθεύσει τον Αγοραστή με μη ελαττωματικά προϊόντα ως αντικατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν προκαλεί αδικαιολόγητη ταλαιπωρία στον Αγοραστή,

b) Να αποσυρθεί από το συμβόλαιο,

γ) ή να ζητήσει μείωση στην τιμή αγοράς.

10.3

Σχετικά με αιτήματα για αποζημίωση και επιστροφή εξόδων λόγω ελαττώματος, ισχύει το σημείο 11

11.          Ευθύνη

11.1

Η BASF είναι γενικά υπεύθυνη για ζημιές σύμφωνα με τη εφαρμοστέα νομοθεσία. Για υπαίτιες ζημίες, η BASF θα είναι υπεύθυνη- ανεξαρτήτως της νομικής βάσης- μόνο στην περίπτωση εσκεμμένης συμπεριφοράς και βαριάς αμέλειας. Η BASF δεν ευθύνεται για ελαφρά αμελή παραβίαση βασικών ή μη συμβατικών υποχρεώσεων ή μη εκτέλεσης των συμβατικών της υποχρεώσεων λόγω συνθηκών εκτός της σφαίρας ευθύνης της/ελέγχου της.

11.2.

Οι περιορισμοί της ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 11.1, δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Ζημίες που οφείλονται σε περιπτώσεις βλαβών ζωής ή υγείας, προσβολή της προσωπικότητας, ελευθερίας ή τιμής, β) περιπτώσεις που οφείλονται στην παρεχόμενη ποιότητα εγγύησης από την BASF

γ) απαιτήσεις του Αγοραστή στα πλαίσια του νόμου περί ευθύνης προϊόντος, εκτός εάν ο Αγοραστής γνώριζε τα ελαττώματα του προϊόντος ή την έλλειψη συμφωνηθέντων ιδιοτήτων κατά τον χρόνο παραλαβής των προϊόντων ή οι ζημίες προκλήθηκαν από τον Αγοραστή ή η παραβίαση συνίσταται σε υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τον Αγοραστή.

11.3

Η BASF δεν είναι υπόλογη στον Αγοραστή σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της να προμηθεύσει, αν η αδυναμία ή η καθυστέρησή της οφείλονται στην κανονική συμμόρφωση με τις κανονιστικές και νομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό των Χημικών (REACH) και η οποία προκαλείται από τον Αγοραστή.

12.          Παραγραφή

12.1.

Η περίοδος παραγραφής απαιτήσεων λόγω υλικών ή νομικών ελαττωμάτων θα είναι για δύο χρόνια από την παραλαβή των προϊόντων. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει για αποδοχή, η περίοδο παραγραφής ισχύει από την ημερομηνία αποδοχής.

12.2.

Η περίοδο παραγραφής για απαιτήσεις ζημιών με βάση το συμβόλαιο και/η την ευθύνη είναι πενταετής, αρχομένη από την συμφωνηθείσα περίοδο παραγραφής.

12.3.

Σε αντίθεση με τα σημεία 12.1. και 12.2, η περίοδος παραγραφής θα εφαρμόζεται σε περίπτωση αναγκαστικής διάταξης, οριζόμενης από τον εφαρμοστέο νόμο.

13.          Συμψηφισμός, δικαίωμα παρακράτησης

Ο Αγοραστής μπορεί να συμψηφίσει απαιτήσεις της BASF ή να ασκήσει το δικαίωμα παρακράτησης του μόνο έναντι μιας αναμφισβήτητης και αποδεδειγμένης απαίτησής του προς την BASF.

14. Ασφάλεια

Αν υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα του Αγοραστή να πληρώσει, ειδικά αν ο Αγοραστής έχει καθυστερήσει στην πληρωμή, η BASF μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω απαιτήσεις, να ανακαλέσει τις συμφωνημένες περιόδους πίστωσης και να κάνει περαιτέρω παραδόσεις ή να ζητήσει προκαταβολές, έτσι ώστε να εξασφαλίζει επαρκή ασφάλεια.

15.          Διατήρηση Τίτλου

15.1        Απλή Διατήρηση Τίτλου

Ο τίτλος των παραδοθέντων αγαθών δεν θα περάσει στον Αγοραστή προτού εξοφληθεί η τιμή αγοράς.

15.2        Διευρυμένη Διατήρηση Τίτλου

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής έχει πληρώσει την τιμή αγοράς για τα παραδοθέντα αγαθά αλλά δεν έχει ακόμη εξοφλήσει άλλα χρέη του που προκύπτουν από την επαγγελματική του σχέση με την BASF, η BASF διατηρεί επιπλέον τον τίτλο των παραδοθέντων αγαθών μέχρι όλα τα εκκρεμή χρέη να εξοφληθούν πλήρως.

15.3        Διατήρηση Τίτλου με ρήτρα επεξεργασίας

Στην περίπτωση που ο Αγοραστής επεξεργάζεται τα αγαθά που του παραδίδονται από την BASF, η BASF θα θεωρηθεί παρασκευαστής και θα αποκτά άμεσα τον αποκλειστικό τίτλο στα νέο-παραχθέντα αγαθά. Αν η επεξεργασία αφορά άλλα υλικά, η BASF θα αποκτά άμεσα κοινό τίτλο στα νέο- παραχθέντα αγαθά κατ’ αναλογία με την αξία επί του τιμολογίου των παραδοθέντων αγαθών της BASF σε σχέση με την αξία επί του τιμολογίου των υπόλοιπων υλικών.

15.4        Διατήρηση του Τίτλου με ρήτρα συνδυασμού και ανάμιξης

Αν τα παραδοθέντα αγαθά της BASF συνδυάζονται ή αναμιγνύονται με υλικά της ιδιοκτησίας του Αγοραστή, τα οποία θεωρούνται τα κύρια υλικά, θεωρείται ότι πρέπει να συμφωνηθεί ότι ο Αγοραστής θα μεταφέρει στην BASF τον κοινό τίτλο σε ένα τέτοιο υλικό κατ’ αναλογία της αξίας επί του τιμολογίου των παραδοθέντων αγαθών της BASF σε σχέση με την αξία επί του τιμολογίου (ή, αν η αξία επί του τιμολογίου δεν μπορεί να καθοριστεί, με την αξία στην αγορά) του κύριου υλικού. Ο Αγοραστής φυλάσσει υπό την εποπτεία του για λογαριασμό της BASF οποιοδήποτε αποκλειστικό ή κοινό τίτλο ιδιοκτησίας εκ τούτου χωρίς επιβάρυνση για την BASF.

15.5        Εκτεταμένη Διατήρηση Τίτλου με καθολική ανάθεση

Ο Αγοραστής θα έχει κατά την συνηθισμένη διεξαγωγή των εργασιών της επιχείρησης ελεύθερη διάθεση των αγαθών της ιδιοκτησίας της BASF, υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν κατά την επαγγελματική του σχέση με την BASF εν ευθέτω χρόνο. Ο Αγοραστής ήδη εκχωρεί στην BASF όλες τις απαιτήσεις που συνδέονται με την πώληση των αγαθών αυτών για τα οποία η BASF διατηρεί το δικαίωμα της διατήρησης του τίτλου όταν ολοκληρώνεται η συμφωνία πώλησης με την BASF. Αν η BASF έχει αποκτήσει κοινό τίτλο στη περίπτωση της επεξεργασίας, του συνδυασμού ή της ανάμιξης, μια τέτοια εκχώρηση στην BASF πραγματοποιείται στην αναλογία της αξίας των παραδοθέντων αγαθών της BASF με διατήρηση του τίτλου σε σχέση με την αξία των αγαθών τρίτων φορέων που διατηρούν τον τίτλο τους. Ο Αγοραστής ήδη εκχωρεί στην BASF οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη μελλοντική απαίτηση ισοζυγίου υπό τις τρέχουσες συμφωνίες λογαριασμών κατά το ποσό των εκκρεμών απαιτήσεων της BASF όταν ολοκληρώνεται η συμφωνία πώλησης με την BASF.

15.6        Δικαίωμα Πρόσβασης/Κοινοποίηση

Κατ’ απαίτηση της BASF, ο Αγοραστής θα πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο των αγαθών της ιδιοκτησίας της BASF και με τις απαιτήσεις που εκχωρούνται στην BASF. Επιπλέον, κατά την απαίτηση της BASF, ο Αγοραστής θα καταγράφει πάνω στην συσκευασία των αγαθών τον τίτλο της BASF και θα πρέπει να ενημερώνει τους πελάτες του για την εκχώρηση των απαιτήσεων στην BASF.

15.7        Καθυστερημένη Πληρωμή

Στην περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής του Αγοραστή, η BASF δικαιούται, χωρίς να καταγγείλει την συμφωνία πώλησης και χωρίς να δώσει περίοδο χάριτος, να απαιτήσει την προσωρινή παράδοση των αγαθών της ιδιοκτησίας της με έξοδα του Αγοραστή και να αφαιρέσει από τον Αγοραστή την άδεια διάθεσης και επεξεργασίας των αγαθών.

15.8        Ρήτρα Μερικής Παραίτησης

Αν η αξία των αξιογράφων ξεπερνά τις απαιτήσεις της BASF κατά περισσότερο από 10%, η BASF παραιτείται των αξιογράφων σε αυτό το ποσοστό, κατόπιν αιτήματος από τον Αγοραστή. Η BASF διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των αγαθών για τα οποία τα αξιόγραφα αίρονται.

16.          Ανωτέρα Βία

Στο βαθμό που οποιοδήποτε περιστατικό ή συνθήκη πέρα από τον έλεγχο της BASF [συμπεριλαμβανομένων φυσικών αιτιών, πολέμου, απεργιών, στάσεων εργασίας, ελλείψεων πρώτων υλών και ενέργειας, παρεμπόδιση μεταφορών, καταστροφή του εξοπλισμού παρασκευής, κυβερνοεπιθέσεων, φωτιάς, έκρηξης, επιδημιών ή πανδημιών (είτε έχουν επισήμως ανακηρυχθεί από τον ΠΟΥ ως τέτοιες είτε όχι), πράξεων των Aρχών], μειώσει την διαθεσιμότητα των αγαθών από το εργοστάσιο από το οποίο η BASF λαμβάνει τα αγαθά, έτσι που η BASF να μην μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με αυτό το συμβόλαιο (λαμβάνοντας υπόψη αναλογικά άλλες εσωτερικές και εξωτερικές υποχρεώσεις προμήθειας), η BASF θα πρέπει (ι) να αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με αυτό το συμβόλαιο στον βαθμό που η BASF παρεμποδίζεται από το να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και (ιι) να μην έχει καμία υποχρέωση να προμηθεύσει τα αγαθά από άλλες πηγές.

Η πρώτη πρόταση εφαρμόζεται επίσης στον βαθμό που ένα τέτοιο περιστατικό ή συνθήκη καθιστά την συμβατική πρακτική της BASF εμπορικά άχρηστη για ένα μεγάλο

χρονικό διάστημα ή συμβαίνει σε προμηθευτές της BASF. Αν τα προαναφερόμενα περιστατικά διαρκέσουν για μια περίοδο μεγαλύτερη των 3 μηνών, η BASF δικαιούται να αποσυρθεί από το συμβόλαιο χωρίς ο Αγοραστής να έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.

17.          Τόπος Πληρωμής

Ανεξάρτητα από τον τόπο παράδοσης των αγαθών ή των εγγράφων, ο τόπος πληρωμής θα πρέπει να είναι η έδρα της BASF.

18.          Προστασία Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων

  18.1.

Σε περίπτωση που ο Αγοραστής, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του σχετικού συμβολαίου, λάβει από την BASF ή αποκτήσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους εργαζόμενους της BASF (εφεξής καλούμενα «Προσωπικά Δεδομένα») , οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται:

Εάν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, που έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν διενεργείται εκ μέρους της BASF, ο Αγοραστής δικαιούται μόνο να προβεί στην επεξεργασία των Προσωπικών δεδομένων για την εκτέλεση του σχετικού συμβολαίου.

Ο Αγοραστής δεν δικαιούται , εκτός και προβλέπεται διαφορετικά από τους εφαρμοστέους νόμους, να προβεί σε επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, και συγκεκριμένα να γνωστοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτα μέρη και/ή προβεί στην ανάλυση των συγκεκριμένων δεδομένων για δικούς του σκοπούς και/ή να δημιουργήσει ένα προφίλ. Το παρόν εφαρμόζεται και για την χρήση ανώνυμων δεδομένων.

Ο Αγοραστής εγγυάται ότι στα Προσωπικά Δεδομένα έχουν πρόσβαση μόνο οι υπάλληλοι του, εάν και στην έκταση που απαιτείται για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους να έχουν πρόσβαση για την εκτέλεση του συγκεκριμένου συμβολαίου (αρχή ανάγκης γνωστοποίησης). Ο Αγοραστής θα οργανώσει την εσωτερική του δομή με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των νόμων περί προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα ο Αγοραστής θα λάβει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για το ρίσκο κακής χρήσης και απώλειας προσωπικών δεδομένων.

Ο Αγοραστής δεν θα αποκτήσει κατοχή ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα κυριότητας στα Προσωπικά Δεδομένα και υποχρεούται , σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, να επανορθώσει, διαγράψει και/ή περιορίσει την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων. Οποιοδήποτε δικαίωμα διατήρησης του Αγοραστή σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα θα αποκλείεται.

Επιπρόσθετα από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, ο Αγοραστής θα ενημερώνει την BASF σε περίπτωση παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων, και συγκεκριμένα σε περίπτωση απώλειας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 24 ώρες από την γνώση του. Με την καταγγελία ή την λήξη του σχετικού συμβολαίου, ο Αγοραστής, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, θα πρέπει να διαγράψει κάθε Προσωπικό Δεδομένο συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων.

18.2.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων της BASF είναι διαθέσιμα στον κατωτέρω σύνδεσμο: Data protection @BASF

  18.3

Για την τοποθέτηση ηλεκτρονικών παραγγελιών από τον  Αγοραστή η BASF παρέχει μόνο τις αντίστοιχες   διεπαφές. Ο Αγοραστής πρέπει να χειρίζεται προσεκτικά τους κωδικούς πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που του παρέχονται. Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών, ο Αγοραστής οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη BASF.Ο Αγοραστής ευθύνεται έναντι της BASF για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη μη έγκαιρη ενημέρωση της BASF σχετικά με την εν λόγω απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη παράβαση.

19.            Δικαιοδοσία

Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από ή σε σύνδεση με αυτό το συμβόλαιο θα πρέπει να συζητηθεί, κατά την επιλογή της BASF, στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στην έδρα της BASF. Η BASF διατηρεί το δικαίωμα επιλογής να μηνύσει τον Αγοραστή στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στην έδρα του Αγοραστή.

20.          Εφαρμοστέος Νόμος

Η συμβατική σχέση των μερών θα διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας, εξαιρουμένων των κανόνων των διεθνών διαφορών καθώς και εξαιρουμένων των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων της 11ης Απριλίου 1980 (CISG).

21.          Γλώσσα Συμβολαίου

Αν αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης κοινοποιήθηκαν στον Αγοραστή σε άλλη γλώσσα, επιπροσθέτως της γλώσσας στην οποία συνάφθηκε το συμβόλαιο (Γλώσσα Συμβολαίου), αυτό έγινε μόνο για την διευκόλυνση του Αγοραστή. Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές στην ερμηνεία, η εκδοχή στην Γλώσσα Συμβολαίου θα είναι δεσμευτική.