24 februari 2023
Nieuws en media

BASF toont veerkracht in een uitdagende marktomgeving en neemt maatregelen om haar concurrentievermogen te versterken 

  • Omzet: €87,3 miljard (plus 11,1 procent)
  • EBIT vóór bijzondere posten: €6,9 miljard (min 11,5 procent)
  • Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten: €7,7 miljard (plus 6,4 procent); Vrije kasstroom: €3,3 miljard (min 10,2 procent)
  • Voorgesteld dividend van €3,40 per aandeel voor boekjaar 2022 (2021: €3,40 per aandeel)
  • Presentatie van concrete maatregelen om kosten te besparen in Europa en om Verbund-structuren in Ludwigshafen aan te passen

Vooruitzichten 2023:

  • Verwachte omzet tussen €84 miljard en €87 miljard
  • EBIT vóór bijzondere posten naar verwachting tussen 4,8 en 5,4 miljard euro 

BASF Group heeft in het boekjaar 2022 blijk gegeven van veerkracht in een uitdagende marktomgeving die werd gedomineerd door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en in het bijzonder door de gestegen grondstof- en energieprijzen. Zoals Dr. Martin Brudermüller, voorzitter van de Raad van Bestuur, en Dr. Hans-Ulrich Engel, Chief Financial Officer, tijdens de presentatie van de cijfers voor 2022 uitlegden, verhoogde BASF de omzet met 11,1 procent tot 87,3 miljard euro. De omzetgroei was vooral te danken aan hogere prijzen in bijna alle segmenten als gevolg van een stijging van de grondstoffen- en energieprijzen. De segmenten Materialen en Chemie voerden de hoogste prijsstijgingen door. Aanzienlijk lagere volumes temperden de omzetgroei van de BASF-groep. De ontwikkeling van de volumes werd vooral gedreven door lagere verkoopvolumes in de segmenten Surface Technologies en Chemicals.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) vóór bijzondere posten lag met €6,9 miljard 11,5 procent onder het cijfer van vorig jaar, maar binnen de verwachte bandbreedte. De resultaatontwikkeling was toe te schrijven aan een sterke daling van de winstbijdragen van de segmenten Chemicals en Materials. Beide segmenten noteerden lagere marges en volumes en hogere vaste kosten.

Daarentegen steeg de EBIT vóór bijzondere posten in alle andere segmenten. Het segment Agricultural Solutions verhoogde de EBIT vóór bijzondere posten aanzienlijk, in het bijzonder als gevolg van de positieve verkoopresultaten dankzij hogere volumes en prijzen. Ook het segment Nutrition & Care realiseerde een aanzienlijke stijging, vooral dankzij prijsgedreven margegroei. Het segment Surface Technologies boekte een aanzienlijk hogere winst, vooral dankzij de toegenomen winstbijdragen van de activiteiten op het gebied van autokatalysatoren en batterijmaterialen. Hogere prijzen en volumes in de divisie Coatings ondersteunden bovendien de winstresultaten van het segment. Het segment Industrial Solutions verhoogde de EBIT vóór bijzondere posten lichtjes dankzij de prijsgedreven margegroei. De EBIT vóór bijzondere posten, toe te rekenen aan Andere, verbeterde licht.

In 2022 werden de operationele resultaten van de BASF-groep belast door extra energiekosten van 3,2 miljard euro wereldwijd. Europa nam ongeveer 84 procent van deze stijging voor zijn rekening, die vooral de Verbund-vestiging in Ludwigshafen trof. Hogere aardgaskosten waren goed voor 69 procent van de totale stijging van de energiekosten wereldwijd.

De bijzondere posten in de EBIT bedroegen min 330 miljoen euro in 2022, tegenover min 91 miljoen euro in het voorgaande jaar. Met €6,5 miljard was de EBIT voor de BASF-groep in 2022 aanzienlijk lager dan in het voorgaande jaar. Dit cijfer omvat de inkomsten van integrale ondernemingen die volgens de vermogensmutatiemethode worden verwerkt en die met 289 miljoen euro zijn gedaald tot 386 miljoen euro.

Uitzonderlijk hoge waardeverminderingen op de deelneming in Wintershall Dea AG hadden een negatief effect op de netto-inkomsten van de BASF-groep uit deelnemingen. In 2022 bedroegen de netto-inkomsten uit deelnemingen min 4,9 miljard euro, na 207 miljoen euro in 2021. De aanzienlijke daling was te wijten aan bijzondere lasten van ongeveer €6,3 miljard, vooral door niet-kasstroomeffectieve waardeverminderingen op de deelneming in Wintershall Dea AG. Deze waren vooral het gevolg van de deconsolidatie van de Russische exploratie- en productieactiviteiten van Wintershall Dea, die vervolgens leidde tot een herwaardering van de Russische deelnemingen van Wintershall Dea. Er zijn verdere afschrijvingen gedaan op de Europese gastransportactiviteiten van Wintershall Dea, waaronder een volledige afwaardering van de deelneming in Nord Stream AG en de financiering van het Nord Stream 2-project. De operationele winstbijdrage van Wintershall Dea voor 2022 is gestegen tot ongeveer 1,5 miljard euro, na 335 miljoen euro in het voorgaande jaar.

Als gevolg van de aanzienlijk lagere netto-inkomsten uit deelnemingen kwam het nettoresultaat van de BASF-groep uit op min 627 miljoen euro, tegen 5,5 miljard euro in 2021.

 

Ontwikkeling van de omzet en het resultaat van de BASF-groep in het vierde kwartaal van 2022

In het vierde kwartaal van 2022 daalde de omzet van de BASF-groep met 2,3 procent tot €19,3 miljard, vooral door lagere volumes. De EBIT voor bijzondere posten in het vierde kwartaal daalde met 69,6 procent tot €373 miljoen in vergelijking met het kwartaal van vorig jaar.

De bijzondere posten in de EBIT bedroegen min €254 miljoen, tegen plus €1 miljoen in het vierde kwartaal van 2021. De bijzondere posten hielden vooral verband met niet-cash-effectieve waardeverminderingen op fabrieken in Ludwigshafen. In het vierde kwartaal van 2022 daalde de EBIT met 90,3 procent tot €119 miljoen. Het nettoresultaat bedroeg min 4,8 miljard euro, tegen 898 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2021. De daling werd gedreven door de waardeverminderingen op de deelneming in Wintershall Dea.

 

Kasstromen van de BASF-groep in 2022 en in het vierde kwartaal van 2022

Voor 2022 bedroegen de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten 7,7 miljard euro, tegenover 7,2 miljard euro in het voorgaande jaar. De vrije kasstroom bedroeg €3,3 miljard in 2022, na €3,7 miljard in 2021.

Vergeleken met het kwartaal van vorig jaar verbeterde de kasstroom uit operationele activiteiten met €1,1 miljard tot €4,5 miljard in het vierde kwartaal van 2022. De vrije kasstroom steeg in het vierde kwartaal met €749 miljoen tot €2,6 miljard.

 

Dividendvoorstel van €3,40 per aandeel

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zullen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen een dividend voorstellen van €3,40 per aandeel, gelijk aan het dividend van vorig jaar. Op basis van de aandelenkoers aan het einde van het jaar zou het BASF-aandeel dus een hoog dividendrendement van ongeveer 7,3 procent bieden. Dit zou neerkomen op een uitkering van €3,0 miljard aan de aandeelhouders.

 

Vooruitzichten voor 2023 voor de BASF-groep

De grote onzekerheid die in de loop van 2022 ontstond door de oorlog in Oekraïne, hoge grondstof- en energiekosten in Europa, stijgende prijzen en rentevoeten, inflatie en de ontwikkeling van de coronavirus pandemie zal in 2023 aanhouden. Al deze factoren zullen de wereldwijde vraag negatief beïnvloeden. BASF verwacht dan ook slechts een gematigde groei van 1,6 procent voor de wereldeconomie in 2023 (2022: 3,0 procent). Voor de wereldwijde chemieproductie verwacht BASF een groei van 2,0 procent (2022: 2,2 procent). Het bedrijf gaat uit van een gemiddelde olieprijs van 90 dollar voor een vat ruwe Brent en een gemiddelde wisselkoers van 1,05 dollar per euro.

Op basis van deze veronderstellingen wordt verwacht dat de BASF-groep in 2023 een omzet van 84 tot 87 miljard euro zal behalen. De EBIT van de BASF-groep vóór bijzondere posten zal naar verwachting dalen tot 4,8 tot 5,4 miljard euro. Het bedrijf verwacht een zwakke eerste helft van 2023, gevolgd door een verbeterde winstomgeving in de tweede helft van het jaar door hersteleffecten, vooral in China.

 

BASF specificeert maatregelen om kosten te besparen in Europa en Verbund-structuren aan te passen in Ludwigshafen

In zijn presentatie kondigde Martin Brudermüller ook concrete kostenbesparingsmaatregelen aan die gericht zijn op Europa en maatregelen om de productiestructuren in de Verbund-vestiging in Ludwigshafen aan te passen. "Het concurrentievermogen van Europa heeft steeds meer te lijden onder overregulering, trage en bureaucratische vergunningsprocedures en vooral hoge productiekosten", aldus Brudermüller. "Dit alles heeft de marktgroei in Europa al belemmerd in vergelijking met andere regio's. De hoge energieprijzen leggen nu een extra druk op de winstgevendheid en het concurrentievermogen in Europa."

 

Jaarlijkse kostenbesparingen van meer dan 500 miljoen euro tegen eind 2024

Het kostenbesparingsprogramma, dat in 2023 en 2024 zal worden uitgevoerd, richt zich op het aanpassen van de kostenstructuren aan de gewijzigde randvoorwaarden in Europa, en met name in Duitsland. Verwacht wordt dat het programma bij voltooiing een jaarlijkse kostenbesparing van meer dan 500 miljoen euro zal opleveren op niet-productiegebieden, dat wil zeggen in de service-, operationele en onderzoeks- en ontwikkelingsdivisies (R&D) en het Corporate Center. Ongeveer de helft van de kostenbesparingen zal naar verwachting in de vestiging in Ludwigshafen worden gerealiseerd.

De maatregelen in het kader van het programma omvatten de consequente bundeling van diensten in hubs, de vereenvoudiging van structuren in het divisiemanagement, de rightsizing van zakelijke diensten en de verhoging van de efficiëntie van R&D-activiteiten. Wereldwijd zullen de maatregelen naar verwachting een netto-effect hebben op ongeveer 2.600 posities; dit cijfer houdt reeds rekening met het creëren van nieuwe posities, met name in hubs.

 

Aanpassingen aan de Verbund-structuren in Ludwigshafen zullen naar verwachting de vaste kosten tegen eind 2026 met meer dan 200 miljoen euro per jaar verlagen

Naast het kostenbesparingsprogramma voert BASF ook structurele maatregelen door om de vestiging in Ludwigshafen beter uit te rusten voor de toenemende concurrentie op lange termijn. "We doen dit omdat we geloven in de toekomst van de vestiging in Ludwigshafen, die nu 158 jaar bestaat. Wij geloven in de mensen die hier werken en wij geloven in de regio Europa. Wij blijven ons inzetten voor deze locatie en hebben de moed om haar verder te ontwikkelen", aldus Brudermüller.

De afgelopen maanden heeft BASF een grondige analyse uitgevoerd van haar Verbund-structuren in Ludwigshafen. Deze analyse toonde hoe de continuïteit van winstgevende activiteiten kan worden gewaarborgd en tegelijkertijd welke aanpassingen nodig zijn. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de vestiging in Ludwigshafen:

  • Sluiting van Caprolactam, een van de twee ammoniakfabrieken en bijbehorende kunstmestinstallaties. De capaciteit van BASF's caprolactamfabriek in Antwerpen, België, is voldoende om in de toekomst te voldoen aan de marktvraag in Europa. Producten met een hoge toegevoegde waarde, zoals standaard- en speciale aminen en de Adblue®-activiteiten, zullen niet worden beïnvloed en zullen verder worden geleverd via de tweede ammoniakfabriek in Ludwigshafen.
  • Vermindering van de productiecapaciteit voor adipinezuur en sluiting van de installaties voor cyclohexanol en cyclohexanon en natriumcarbonaat: De adipinezuurproductie in de joint venture met Domo in Chalampé, Frankrijk, blijft ongewijzigd en heeft voldoende capaciteit - in de gewijzigde marktomstandigheden - om de activiteiten in Europa te bevoorraden. Cyclohexanol en cyclohexanon zijn precursoren voor adipinezuur; de natriumcarbonaatfabriek gebruikt bijproducten van de adipinezuurproductie. BASF zal de productie-installaties voor polyamide 6.6 in Ludwigshafen blijven exploiteren, die adipinezuur als precursor nodig hebben.
  • Sluiting van de TDI-fabriek en de precursorfabrieken voor DNT en TDA. De vraag naar TDI heeft zich slechts zeer zwak ontwikkeld, vooral in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en bleef ver achter bij de verwachtingen. Het TDI-complex in Ludwigshafen is onderbenut en heeft niet aan de verwachtingen voldaan wat de economische prestaties betreft. Deze situatie is verder verslechterd door de sterk gestegen energie- en nutsvoorzieningenkosten. De Europese afnemers van BASF zullen op betrouwbare wijze van TDI worden voorzien door het wereldwijde productienetwerk van BASF met fabrieken in Geismar, Louisiana; Yeosu, Zuid-Korea; en Shanghai, China.


In totaal zal 10 procent van de vervangingswaarde van de activa op de site worden beïnvloed door de aanpassing van Verbund-structuren - en waarschijnlijk ongeveer 700 posities in de productie. Brudermüller benadrukte: "We hebben er alle vertrouwen in dat we de meeste getroffen werknemers werk kunnen bieden in andere fabrieken. Het is in het belang van BASF om hun brede ervaring te behouden, vooral omdat er vacatures zijn en veel collega's in de komende jaren met pensioen zullen gaan." De maatregelen zullen tegen eind 2026 stapsgewijs worden uitgevoerd en zullen naar verwachting de vaste kosten met meer dan 200 miljoen euro per jaar doen dalen.

De structurele veranderingen zullen ook leiden tot een aanzienlijke vermindering van de vraag naar elektriciteit en aardgas in de vestiging van Ludwigshafen. Bijgevolg zal de CO2-uitstoot in Ludwigshafen met ongeveer 0,9 miljoen ton per jaar dalen. Dit komt overeen met een vermindering van ongeveer 4 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot van BASF. 

"We willen Ludwigshafen ontwikkelen tot toonaangevende emissiearme chemische productielocatie in Europa," zei Brudermüller. BASF streeft naar een grotere aanvoer van hernieuwbare energie voor de vestiging in Ludwigshafen. Het bedrijf is van plan gebruik te maken van warmtepompen en schonere manieren om stoom op te wekken. Bovendien zullen nieuwe CO2-vrije technologieën, zoals waterelektrolyse voor de productie van waterstof, worden toegepast.

 

Dit is een vertaling. Voor de originele versie in Engels klik hier

 

Over BASF

Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. We combineren economisch succes met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. Meer dan 111.000 medewerkers van de BASF-groep dragen bij tot het succes van onze klanten in bijna alle sectoren en bijna elk land ter wereld. Onze portefeuille bestaat uit zes segmenten: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care en Agricultural Solutions. BASF behaalde in 2022 een omzet van €87,3 miljard. De aandelen van BASF worden verhandeld op de beurs van Frankfurt (BAS) en als American Depositary Receipts (BASFY) in de Verenigde Staten. Meer informatie op www.basf.com.

 
Laatste update 24 februari 2023