Global Home
Data protection @BASF

Databehandling inom BASF-gruppen

På den här webbplatsen vill vi förklara för dig hur personuppgifter generellt behandlas inom BASF-gruppen.

Dataskydd är av hög prioritet för BASF. Detta inkluderar en hög grad av öppenhet. Här hittar du information om hur BASF behandlar personuppgifter om kontaktpersoner till kunder och affärspartners.

Alexandra Haug

BASF:s dataskyddsombud

Data_Protection_051905_shutterstock_1089540224_RGB.jpg

En översikt över EU:s dataskyddssamordnare hittar du här.

Det BASF-företag som du är i kontakt med är ansvarigt för databehandlingen om inget annat anges (nedan kallat "BASF", "registeransvarig" eller "vi"). Den personuppgiftsansvarige kan till exempel identifieras på följande sätt:

 • Om du är kund, tjänsteleverantör eller leverantör till oss eller har någon annan affärsrelation med BASF är din avtalspartner till BASF den personuppgiftsansvarige.
 • På webbplatser eller kanaler i sociala medier är det BASF-företag som nämns i sekretesspolicyn, i avtryck eller i användarvillkoren den registeransvarige.
 • Om du deltar i ett BASF-evenemang är det BASF-företag som genomför evenemanget den personuppgiftsansvarige. 
 • För digitala evenemang är det BASF-företag som bjuder in till respektive digitalt evenemang den personuppgiftsansvarige.
 • Om du besöker våra fabrikslokaler är det BASF-företag som du har ett möte med och vars lokaler du besöker den personuppgiftsansvarige.
 • Om du bokar på ett BASF-hotell eller är gäst på en BASF-restaurang är BASF-företaget den registeransvarige som driver respektive anläggning.

Eftersom BASF är en internationellt verksam koncern har vi kontaktpersoner för dataskydd i varje land. För länder i Europeiska unionen hittar du här en översikt med kontaktadresser.

Dessutom kan du när som helst vända dig till vårt centrala dataskyddskontor med frågor och funderingar om dataskydd:

data-protection.eu@basf.com

Inom BASF-gruppen utför BASF SE, som holdingbolag, centrala funktioner som kräver behandling av personuppgifter och som även kan utföras för andra företag inom BASF-gruppen. Sådana centrala funktioner kan till exempel vara:

 

 • Avdelningen för företagskommunikation
 • Personalavdelningen
 • Centraliserad hantering
 • Juridisk avdelning, efterlevnad, fabrikssäkerhet, företagsrevision, dataskydd
 • Central upphandling

 

Dessutom behandlar vissa av BASF-gruppens företag personuppgifter som interna tjänsteleverantörer, varvid behandlingen av uppgifter också kan utföras för respektive BASF-grupps företags räkning. Dessa kan till exempel vara:

 

 • IT-tjänster
 • Gemensamma servicecenter

 

BASF använder också centrala databehandlingssystem som möjliggör standardiserade databehandlingsprocesser. Sådana system kan till exempel vara:

 

 • Centrala databaser, t.ex. CRM- eller leverantörshanteringssystem.
 • Centrala system för arkivering och dokumenthantering
 • Centrala kommunikationssystem

BASF behandlar personuppgifter uteslutande för specifika ändamål. Under vår affärsverksamhet uppstår olika behandlingssituationer som vi i allmänhet informerar dig om inom ramen för respektive verksamhet, t.ex. i form av en dataskyddsdeklaration på en webbplats.

 

BASF behandlar dina personuppgifter i allmänhet för följande syften:

 

 • Kontrakt

  Om du eller det företag som du arbetar för har ingått ett avtal med BASF behandlar vi personuppgifter om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra avtalet. Databehandlingen omfattar basdata och kontaktuppgifter samt avtalsrelevanta uppgifter, som också kan innehålla personuppgifter om våra kunder, försäljningspartner, tjänsteleverantörer, leverantörer, säljare och andra affärspartner. 

  Den rättsliga grunden för denna databehandling är Art. 6 Sec. 1 lit.b) GDPR och lit. f) GDPR, förutsatt att avtalet ingås mellan BASF och en annan juridisk person.

 • Kommunikation med kontaktpersoner

  Om du kontaktar oss behandlar vi dina personuppgifter som du lämnat i respektive kontaktformulär för att behandla din begäran eller kommunicera med dig. Vid behov vidarebefordrar vi din begäran internt till kollegor som ansvarar för att stödja din begäran. 

  Den rättsliga grunden för denna databehandling är Art. 6 § 1 f) GDPR.

 • Samarbete med affärspartner

  Utöver relationer med kunder, tjänsteleverantörer och leverantörer samarbetar vi också med företag och institutioner i projekt, joint ventures och andra samarbeten för att främja vetenskapliga framsteg och bidra till ämnen som är relevanta för våra affärsmål. I synnerhet behandlar vi kontaktuppgifter för våra samarbetspartners och uppgifter om respektive samarbete i syfte att genomföra projekt och skapa nätverk. 

  Den rättsliga grunden för denna databehandling är Art. 6 § 1 f) GDPR.

 • PR och intressebevakning inom den offentliga och politiska sektorn.

  BASF följer noga aktuella händelser och offentliga diskussioner som påverkar våra produkter och företagets mål. I detta sammanhang samarbetar vi regelbundet med tidningar och tidskrifter för att besvara frågor från dem och samordna artiklar. Dessutom använder vi pressutskickslistor för att informera utvalda representanter för oberoende medier om företagsrelevanta händelser. För dessa ändamål behandlar vi kontaktuppgifter för journalister och pressföreträdare. 

  Den rättsliga grunden för denna databehandling är Art. 6 § 1 f) GDPR.

  Dessutom upprätthåller och driver BASF webbplatser där vi tillhandahåller information till intresserade parter, kunder och andra affärspartners. I detta sammanhang behandlar BASF personuppgifter som är nödvändiga av tekniska skäl för att webbplatsen ska kunna visas (t.ex. IP-adress och strikt nödvändiga cookies). Dessutom används cookies också ibland för att mäta webbplatsens prestanda. Ytterligare information om den specifika användningen av sådana tjänster och om den fortsatta behandlingen av personuppgifter finns i sekretesspolicyn för respektive webbplats.

 • Evenemang

  Om BASF anordnar evenemang behandlar vi de deltagande gästernas kontaktuppgifter för att genomföra evenemanget. Beroende på evenemanget kan detta även omfatta information som är relevant för catering, t.ex. matintoleranser eller allergier. Om fotografier, videoinspelningar eller andra inspelningar görs vid evenemanget informerar vi våra deltagande gäster separat, särskilt om en publicering av inspelningarna och upptagningarna planeras, och inhämtar eventuella nödvändiga samtycken. 

  Den rättsliga grunden för denna databehandling är Art. 6 § 1 lit. f) GDPR, om inget annat anges.

 • Marknadsföring

  Om vi har ditt samtycke eller på annat sätt tillåts kommer vi att ge dig information om produkter och ämnen från BASF, inklusive information om evenemang. För att ge dig denna information behandlar vi dina kontaktuppgifter som du lämnat i respektive registreringsformulär eller förfrågningsformulär i syfte att genomföra respektive marknadsföringsaktivitet, t.ex. skicka nyhetsbrevet eller kundnöjdhetsundersökningen . Exakt information om kommunikationskanalen, behandlingsändamålen och de behandlade personuppgifterna finns i respektive begäran om samtycke och/eller den tillhörande dataskyddsförklaringen.

  Om och i den mån du ger oss feedback behandlar vi din information för att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster. I detta fall kan vi komma att kontakta dig för att diskutera eventuella uppföljningsfrågor som kan uppstå på grund av denna respons. 

  Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke, art. 6 Sec. 1 lit. a) GDPR eller respektive rättslig grund som meddelats på annat sätt och specifikt till dig.

 • Upprätthålla och skydda säkerheten för våra anläggningar, produkter och tjänster.

  I syfte att förebygga och upptäcka säkerhetsrisker, bedrägliga förfaranden eller andra kriminella eller skadliga handlingar behandlar vi basdata och kontaktuppgifter för att identifiera de registrerade, t.ex. i samband med att tjänsteleverantörer tas in i systemet eller när de får tillgång till kundportaler. Databehandling omfattar också efterlevnad och uppfyllande av BASF:s omsorgs- och aktsamhetsplikt. I sådana fall behandlar vi dina kontaktuppgifter för att informera dig om viktiga ändringar av produktformuleringar eller godkännanden. 

  Om du besöker oss personligen kommer vi att utfärda dagspass för att ge dig tillträde till våra lokaler och för att kontrollera tillträdet av säkerhetsskäl genom processer som att utfärda ett besökspass till dig. För detta ändamål behandlar vi specifik information om dig, t.ex. ditt namn, ditt födelsedatum, de personer du besöker, ditt ID-kortnummer, ditt telefonnummer och hur länge ditt besök varar i dagar. Vid behov måste du svara på testfrågor om säkert beteende på fabriksområdet i ett säkerhetstest; i så fall ska testresultaten sparas. När det gäller förare behandlar BASF även registreringsskylten för det fordon som används. Om du som förare transporterar farligt gods kontrolleras det farliga godset och kontrollen dokumenteras.

  Den rättsliga grunden för denna databehandling är Art. 6 § 1 f) GDPR.

 • Överensstämmelse med rättsliga krav 

  Om och i den utsträckning som krävs enligt lag behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga krav. Det kan t.ex. handla om skatte- och handelsskyldigheter eller bestämmelser för att förebygga ekonomisk brottslighet, t.ex. lagar om penningtvätt.

  Om du är aktieägare i BASF kommer vi också att behandla dina personuppgifter som krävs för att du ska kunna föras in i BASF:s aktieägarregister av bolags- och aktiebolagsrättsliga skäl (t.ex. på grundval av § 67 i den tyska aktielagen - Aktiengesetz ). Vi får dina personuppgifter från den bank som är involverad i aktieköpet.

  Om och i den mån det är nödvändigt samarbetar vi också med företrädare för myndigheterna för att samordna juridiskt relevanta frågor med dem. I detta sammanhang behandlar vi kontaktuppgifter och uppgifter om respektive samarbete i syfte att samordna juridiskt.

  Den rättsliga grunden för denna databehandling är Art. 6 § 1 lit.c) och f) GDPR.

 • Behandling av uppgifter i samband med rättsliga frågor

  I samband med rättsliga tvister kan vi behandla personuppgifter inom ramen för dessa tvister. Vi behandlar därför också personuppgifter om och i den mån det krävs för att lösa rättsliga tvister, upprätthålla befintliga avtal och hävda, utöva och försvara rättsliga anspråk. 

  Den rättsliga grunden för denna databehandling är Art. 6 § 1 f) GDPR.

Som internationell koncern är BASF beroende av flexibla och användarvänliga kommunikationsformer och har samtidigt ett intresse av att kommunicera effektivt och efter behov internt och med externa parter.

 

Av dessa skäl använder BASF digitala konferenssystem för genomförandet av digitala evenemang, i synnerhet:

 

 • Kommunikation med interna och externa intressenter, t.ex. i samband med möten och onlinekonferenser.
 • Genomförande av online-evenemang (t.ex. webbseminarier, informationsevenemang om utbildning).

 

När du använder digitala konferenssystem behandlar vi följande kategorier av personuppgifter av tekniska skäl när du använder ett av våra digitala konferenssystem: 

 

 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. din e-postadress).
 • Loggfiler, logguppgifter (t.ex. version av konferenssystemet, IP-adress, ljud- och videokod). 
 • Metadata (t.ex. tidpunkt för deltagande, angivelse av medienoden, använd hårdvara, version av operativsystemet etc.).
 • Användarprofiluppgifter (t.ex. ditt användarnamn (om du anger det själv) och din profilbild, om och i den mån den är tekniskt tillgänglig).
 • BASF-kontoinformation (när den används av BASF-anställda).

 

Beroende på det digitala evenemangets typ och format behandlar vi följande kategorier av personuppgifter, förutsatt att du frivilligt lämnar dem till oss:

 

 • Ljudöverföringar, om du inte har stängt av mikrofonen.
 • Textinmatning, om du använder respektive chattfunktion
 • Videoöverföringar, om kamerafunktionen är aktiverad av dig.
 • Bilagor, när du laddar upp dem under ett evenemang

 

Vi utför respektive databehandling på grundval av ett legitimt intresse i enlighet med art. 6 § 1 f GDPR. Vårt legitima intresse uppstår på grund av de ovan nämnda ändamålen för databehandlingen. 

 

BASF använder i allmänhet följande digitala konferenssystem:

Cisco Systems konferensprogram gör det möjligt för oss att erbjuda dig video- och ljuddeltagande i våra digitala evenemang. Beroende på evenemanget använder vi oss av mötescentret, evenemangscentret eller utbildningscentret (nedan kallat "WebEx").

WebEx är en programvara från företaget

Cisco Systems Inc.

170 West Tasman Dr.

San Jose 

CA 95134 

FÖRENTA STATERNA 

(nedan kallad "Cisco").

Databehandling med WebEx sker på servrar i datacenter i Europeiska unionen. I detta sammanhang använder vi avtal om orderbehandling i enlighet med Art. 28 GDPR för att säkerställa att omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder genomförs som motsvarar den för närvarande tillämpliga state of the art inom IT-säkerhet, t.ex. med avseende på åtkomstbehörighet och end-to-end-krypteringskoncept för datalinjer, databaser och servrar.

 

För fjärrunderhåll kan Cisco begära tillgång till servrarna. Denna åtkomst kommer då att kontrolleras av oss från fall till fall och beviljas efter godkännande. I detta fall kan sådan åtkomst även göras av Ciscos dotterbolag utanför Europeiska unionen. I händelse av åtkomst från länder utanför EU har vi i enskilda fall som godkänts av oss ingått EU-standardkontrakt (standardavtalsklausuler) med Cisco. För att garantera en adekvat dataskyddsnivå vid överföring av personuppgifter till ett tredje land, såsom USA som ett specifikt fall, har vi genomfört kompletterande åtgärder i form av toppmoderna tekniska och organisatoriska åtgärder såsom åtkomstbehörighet och krypteringskoncept för dataledningar, databaser och servrar.

Microsoft Teams videokonferensfunktion gör det möjligt för oss att låta dig delta via video/ljud i våra digitala evenemang. Vi använder Microsoft Teams för att genomföra online-evenemang. I Microsoft Teams använder vi läget för teamsmöten.

 

Microsoft Teams är en del av Microsoft Office 365. Microsoft Teams är en plattform för produktivitet, samarbete och utbyte för enskilda användare, team, gemenskaper och nätverk som används inom BASF. MS Teams har också en videokonferensfunktion. 

 

Microsoft Office365 är en programvara från företaget

Microsoft Ireland Operations Limited

Ett Microsoft Place

South County Business Park

Leopardstown

Dublin 18

D18 P521

Irland

(nedan kallad "Microsoft").

Microsoft Teams är en del av molntillämpningen Office 365, för vilken ett användarkonto måste skapas. 

 

Databehandling med Office 365 sker på servrar i datacenter i Europeiska unionen (Irland och Nederländerna). För detta ändamål har vi ingått ett avtal om orderbehandling med Microsoft i enlighet med art. 28 GDPR. I enlighet med detta har vi avtalat med Microsoft om omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för Office 365 som motsvarar den för närvarande gällande tekniska nivån inom IT-säkerhet, t.ex. när det gäller åtkomstbehörighet och end-to-end-krypteringskoncept för datalinjer, databaser och servrar.

 

Dessutom har vi implementerat funktionen "Customer Lockbox" i Office 365. Customer Lockbox säkerställer att Microsoft inte kan få tillgång till ditt innehåll i supportärenden utan föregående tillstånd från en BASF-administratör. Detta säkerställer att endast auktoriserade förfrågningar ger tillgång till ditt innehåll. Customer Lockbox används endast om konventionella programvarulösningar för felsökning inte längre hjälper vid supportärenden.  

 

För fjärrunderhåll kan Microsoft begära tillgång till servrarna. Denna åtkomst kommer då att kontrolleras av oss från fall till fall och beviljas efter godkännande. I detta fall kan sådan åtkomst även göras av Microsofts dotterbolag utanför Europeiska unionen. Vid åtkomst från länder utanför Europeiska unionen i det enskilda fall som godkänts av oss har vi ingått EU-standardkontrakt (standardklausuler för dataskydd) med Microsoft. För att garantera en adekvat dataskyddsnivå vid överföring av personuppgifter till ett tredje land, såsom USA som ett specifikt fall, har vi, som beskrivits ovan, kompletterande åtgärder i form av toppmoderna tekniska och organisatoriska åtgärder som t.ex. implementerade åtkomstbehörighets- och krypteringskoncept för datalinjer, databaser och servrar.

 

Microsoft förbehåller sig rätten att behandla kunduppgifter för sina egna legitima affärsändamål. Vi har inget inflytande över Microsofts databehandling. I den mån Microsoft Teams behandlar personuppgifter i samband med legitima affärssyften är Microsoft den oberoende registeransvarige för dessa databehandlingsaktiviteter och i egenskap av sådan ansvarig för att alla tillämpliga dataskyddsbestämmelser följs. Om du behöver information om Microsofts behandling kan du läsa motsvarande uttalande från Microsoft.

I princip registreras inte onlinehändelser i BASF. I motiverade enskilda fall kan dock en inspelning undantagsvis ske. I dessa fall kommer deltagarna att informeras separat och uttryckligen före det digitala evenemanget och i början av mötet.

 

Ytterligare information kan du få från din respektive kontaktperson för evenemanget online eller från kontaktpersonen för dataskydd på BASF.

Som kemiföretag som bland annat arbetar med farliga och skadliga ämnen är vi intresserade av att garantera säkerheten för våra anläggningar och våra anställda. Därför utför BASF videoövervakning på utvalda platser i sina lokaler om och i den utsträckning som krävs för att säkerställa säkerhetsaspekterna hos BASF. Det offentliga rummet samt enskilda personers privata rum (t.ex. privata trädgårdar) övervakas inte. BASF informerar på plats med hjälp av skyltar och piktogram som placeras i närheten av videoövervakningssystemet om den specifika videoövervakning som utförs i varje enskilt fall. 

 

Ytterligare information om dataskydd finns på respektive videoövervakningssystem.

BASF vill presentera sig på så många kanaler som möjligt, vara tillgänglig för kunder, tjänsteleverantörer, andra affärspartner, sökande och andra intresserade parter samt främja ämnen och produkter via sociala nätverk.

 

Vi behandlar personuppgifter när du besöker BASF på sociala medier. Med våra olika sociala mediekanaler vill vi erbjuda dig ett brett utbud av multimediatjänster och utbyta idéer med dig om ämnen som är viktiga för dig. Förutom respektive leverantör av ett socialt nätverk samlar vi in och behandlar även personliga användaruppgifter på våra sociala mediekanaler. För respektive databehandlingsändamål och datakategorier hänvisar vi till de enskilda sociala mediekanalerna, som förklaras närmare nedan. 

 

I princip tjänar databehandlingen följande syften: 

 

 • Kommunikation med besökare i BASF:s sociala medier; 
 • Hantera förfrågningar från våra besökare i BASF:s kanaler för sociala medier; 
 • Samla in statistisk information om räckvidden för BASF:s sociala mediekanaler; 
 • Genomförande av kundundersökningar, marknadsföringskampanjer, marknadsanalyser, lotterier, tävlingar eller liknande kampanjer eller evenemang; 
 • Lösning av tvister, fastställande, utövande eller försvar mot rättsliga anspråk eller tvister, verkställighet av befintliga avtal. 

 

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppnå dessa syften.

Som en del av vår verksamhet i sociala medier använder vi också teknik för så kallad social lyssning eller social övervakning (nedan kallad "social lyssning") för att få en uppfattning om hur våra produkter och tjänster uppfattas och för att identifiera eventuella möjligheter till förbättringar. I samband med detta utvärderar vi kommentarer och bidrag från respektive nätverk på sociala nätverk enligt en sökförfrågan. Vi kan endast se de bidrag som har gjorts fritt tillgängliga för en obegränsad allmänhet av användarna av det sociala nätverket.

 

De uppgifter som samlas in och omfattningen av databehandlingen bestäms i allmänhet av typen och innehållet i respektive sökbegäran och bidragen. Till exempel kan ett inlägg i textform eller en uppladdad bildfil påverkas. 

 

I princip får vi bara statistisk information som resultat av våra sökförfrågningar. I enskilda fall kan vi dock också få se specifika inlägg och kommentarer som sökresultat, vilket också kan ge slutsatser om enskilda användares personuppgifter, till exempel eftersom de specifika inläggen eller kommentarerna innehåller användarens användarnamn, som också kan vara användarens riktiga namn. Sådana inlägg tjänar uteslutande som en exemplarisk återgivning av den önskade stämningsbilden. 

 

Vårt överordnade legitima intresse av att använda social lyssning ligger i att känna igen eventuella brister i våra produkter och tjänster samt allmänhetens stämning om BASF som företag och ämnen som är relevanta för BASF i den offentliga debatten i offentligt tillgängliga uttalanden och för att kunna reagera på lämpligt sätt på dem. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med social listening är art. 6 § 1 f) GDPR. 

 


När vi utför social listening använder vi framför allt följande leverantörers tjänster:Når vi udfører social lytning, bruger vi især tjenester fra følgende udbydere:

Runtime Collective Ltd.
Sovereign House
Church Street, 1. sal
Brighton
E Sussex
BN1 1UJ
UK

 

Cision Tyskland GmbH

Westhafenplatz 1
D-60327 Frankfurt am Main

BASF är generellt representerat och aktivt på följande sociala nätverk:

BASF:s Facebook fansidor drivs på Facebook, ett socialt nätverk, av Meta Plaforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland ("Facebook"). När du besöker våra fansidor behandlar Facebook dina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy, som du hittar här

 

Vi behandlar följande personuppgifter: 

 • Ditt användarnamn på Facebook samt kommentarer på våra fansidor och meddelanden som du har skickat via våra fansidor. 
 • Din aktivitet på våra fansidor via Facebook Insights-tjänsten, t.ex. besök på vår webbplats, antal interaktioner, besök och genomsnittlig längd på videouppspelningen, information om vilka länder och städer våra besökare kommer från och statistik om våra besökares allmänna relationer. 
 • Annan information som är nödvändig för att svara på förfrågningar från våra besökare eller för att unikt identifiera våra besökare i våra system.

Vi använder den statistiska information (besök på vår webbplats, antalet interaktioner, besök och den genomsnittliga längden på videouppspelningar, information om vilka länder och städer våra besökare kommer från och statistik om könsfördelningen bland våra besökare) om användningen av fansidorna som Facebook tillhandahåller i anonym form via Facebooks tjänst "Insights". Slutsatser om enskilda användare och BASF:s tillgång till enskilda användarprofiler är inte möjliga. 

 

Läs mer om Facebook Insights här

 

Därför anses BASF och Facebook vara "gemensamt personuppgiftsansvariga" i den mening som avses i GDPR och har därför ingått ett så kallat avtal om gemensamt ansvar för att uppfylla kraven i GDPR. Detta avtal om gemensamt ansvar finns här . Här hittar du all information som är relevant för dig som registrerad, särskilt när det gäller utövandet av dina dataskyddsrättigheter.

För att uppmärksamma användarna på vår företagsnärvaro på Facebook och dess innehåll (inlägg) och för att få nya följare använder vi Facebook Ads Manager. Med den här tjänsten kan vi visa vårt innehåll och vår kanal som en rekommendation till Facebookanvändare som kanske inte har prenumererat på vår kanal baserat på deras intressen och interaktioner. Grupperna av personer kan definieras på grundval av de allmänna egenskaperna bostadsort, ålder, kön, språk och intressen. Ett urval av enskilda användare är inte möjligt. Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt överordnade legitima intresse av att förbättra vår räckvidd på Facebook, Art. 6 § 1 f) GDPR.

Utöver den behandling av personuppgifter som nämns i denna sekretesspolicy har BASF inget inflytande på behandlingen av personuppgifter i samband med din användning av fansidorna. 

BASF:s Instagram-sidor drivs på Instagram av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irland. När du besöker BASF:s Instagramsidor behandlar Instagram dina personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som du hittar här

 

Vi använder statistisk information (besök på vår webbplats, antalet interaktioner, information om vilka länder och städer våra besökare kommer från och statistik om besökarnas kön) om användningen av BASF:s Instagramsidor, som Instagram gör tillgänglig i anonym form via Instagramtjänsten Insights. Slutsatser om enskilda användare och BASF:s tillgång till enskilda användarprofiler är inte möjliga. 

 

Vi behandlar följande personuppgifter: 

 

 • Ditt användarnamn på Instagram samt kommentarer på våra BASF Instagram-sidor och meddelanden som du skickar till oss via våra BASF Instagram-sidor. 
 • Din aktivitet på våra BASF Instagram-sidor via tjänsten Instagram Insights, t.ex. besök på vår webbplats, antalet inlägg, information om vilka länder och städer våra besökare kommer ifrån och statistik om könsfördelningen bland våra besökare. 
 • Annan information som är nödvändig för att svara på förfrågningar från våra besökare eller för att unikt identifiera våra besökare i våra system.

För att uppmärksamma vår företagsnärvaro på Instagram och dess innehåll (inlägg) för användarna och få nya följare använder vi Facebook Ads Manager, som också tillhandahålls av Meta Group för Instagram under samma produktnamn. Med denna tjänst kan vi visa vårt innehåll och vår kanal som en rekommendation till Instagramanvändare som kanske inte har prenumererat på vår kanal utifrån deras intressen och interaktioner. Grupperna av personer kan definieras utifrån de allmänna egenskaperna bostadsort, ålder, kön, språk och intressen. Ett urval av enskilda användare är inte möjligt. Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt överordnade legitima intresse av att förbättra vår räckvidd på Instagram, Art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.

BASF:s Twitter-sidor drivs på Twitter, ett socialt nätverk av Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.  När du besöker BASF:s Twitter-sidor kommer personuppgifter att samlas in och behandlas i den utsträckning som beskrivs i dess sekretesspolicy. Integritetspolicyn finns här

 

Vi använder statistisk information (besök på vår webbplats, antalet interaktioner, information om de länder och städer som våra besökare kommer ifrån och statistik om könsfördelningen bland våra besökare) om användningen av BASF:s Twitter-sidor, som Twitter gör tillgänglig i anonym form via tjänsten "Analytics". Det är inte möjligt att dra slutsatser om enskilda användare och BASF:s tillgång till enskilda användarprofiler. 

 

Vi behandlar följande personuppgifter: 

 • Ditt användarnamn på Twitter och kommentarer på våra BASF Twitter-sidor och meddelanden som du skickar till oss via våra BASF Twitter-sidor. 
 • Din aktivitet på våra BASF Twitter-sidor via Twitter Analytics-tjänsten, t.ex. besök på vår webbplats, antalet interaktioner, information om vilka länder och städer våra besökare kommer från och statistik om könsfördelningen bland våra besökare. 
 • Annan information som är nödvändig för att svara på förfrågningar från våra besökare eller för att unikt identifiera våra besökare i våra system. 

 

Vi lagrar eller behandlar inga andra personuppgifter än ditt användarnamn på Twitter eller ditt meddelande när du skriver direkt till oss.

Som en del av vår företagsnärvaro på Twitter erbjuder Twitter oss också Twitter Ad Manager, med vars hjälp vi kan uppmärksamma vår företagsidentitet och dess innehåll på ett målgruppsorienterat sätt.  Målgrupperna kan definieras på grundval av de allmänna egenskaperna bostadsort, ålder, kön, språk och intressen. Ett urval av enskilda användare är inte möjligt. Den rättsliga grunden för denna databehandling är vårt överordnade legitima intresse av att förbättra vår räckvidd på Instagram, Art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.

BASF:s LinkedIn-sidor drivs av LinkedIn, ett socialt nätverk av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). När du besöker BASF:s LinkedIn-sidor behandlar LinkedIn dina personuppgifter i enlighet med deras integritetspolicy, som du hittar här

 

Vi behandlar följande personuppgifter: 

 • Ditt användarnamn på LinkedIn samt kommentarer på våra BASF LinkedIn-sidor och meddelanden som du skickar till oss via våra BASF LinkedIn-sidor. 
 • Annan information som är nödvändig för att svara på förfrågningar från våra besökare eller för att unikt identifiera våra besökare i våra system. 

 

Dessutom använder vi följande tjänster som erbjuds av LinkedIn:

För att uppmärksamma våra produkter använder vi LinkedIn Campaign Manager som tillhandahålls av LinkedIn. Genom att använda LinkedIn Campaign Manager definierar vi målgrupper utifrån följande kriterier:

 

 • Plats (t.ex. land, region, stad)
 • Företag (t.ex. affärsområden, namn, storlek)
 • Intressen (t.ex. medlemsgrupper, intressen)
 • Yrkeserfarenhet (t.ex. yrkestitlar, funktioner, tjänstgöringstid, kompetens).
 • Utbildning (t.ex. examina, skolor, studieområden)
 • Demografiska uppgifter (t.ex. kön, ålder).

 

Med hjälp av sin algoritm visar LinkedIn vårt innehåll på sin plattform för användare som passar in i den definierade målgruppen. Den rättsliga grunden för denna typ av behandling är Art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.

Vi visar innehåll på vårt LinkedIn-företagskonto som presenteras för dig på grundval av den behandling som beskrivs i punkt 4a i denna sekretesspolicy. Om du interagerar med det nämnda innehållet, t.ex. genom att prenumerera för att ladda ner eller strömma en video eller annan erbjuden tillgång, t.ex. ett vitboksunderlag, behandlar vi dina angivna kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress och företag) i syfte att förse dig med information om produkter och tjänster som är relaterade till respektive innehåll genom att skicka privata meddelanden eller inlägg till dig.

 

Vi lagrar dina personuppgifter i LinkedIn Campaign Manager. När det gäller teknisk support kan team inom LinkedIn Inc. på adressen 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, USA, få tillgång till dina personuppgifter. USA är ett land där dataskyddsnivån inte är jämförbar med EU:s. Genom att prenumerera på vårt innehåll samtycker du uttryckligen till att dina personuppgifter överförs till USA.

 

Den rättsliga grunden för ovannämnda behandling är ditt samtycke, art. 6 § 1 mom. 1 a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till BASF-representanten som kan kontakta dig.

Vi använder statistisk information (besöken på vår webbplats, antalet interaktioner, information om vilka länder och städer våra besökare kommer från och statistik om våra besökares arbetsområde) i samband med användningen av vår LinkedIn-företagssida, som LinkedIn tillhandahåller i anonym form via LinkedIn-tjänsten "Analytics". Slutsatser om enskilda användare och BASF:s tillgång till enskilda användarprofiler är inte möjliga. 

 

Eftersom BASF behandlar och lagrar dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i föregående stycke anses BASF och LinkedIn vara "gemensamt personuppgiftsansvariga" i den mening som avses i GDPR och har därför ingått ett så kallat avtal om gemensamt ansvar för att uppfylla kraven i GDPR. Detta avtal om gemensam personuppgiftsansvarig finns här . Här hittar du all information som är relevant för dig som registrerad, särskilt när det gäller utövandet av dina dataskyddsrättigheter.

 

Utöver den behandling av personuppgifter som nämns i denna sekretesspolicy har BASF inget inflytande över behandlingen av personuppgifter i samband med din användning av vår LinkedIn-företagssida.

BASF XING-sidorna drivs på XING, ett socialt nätverk av XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland ("XING"). När du besöker BASF XING-sidorna behandlar XING dina personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som du kan se här

 

Vi använder den statistiska information (antalet interaktioner, statistik om åldersstruktur och arbetsförhållanden för våra besökare) om användningen av BASF XING-sidorna, som XING gör tillgänglig i anonym form via sin statistiktjänst. Slutsatser om enskilda användare och BASF:s tillgång till enskilda användarprofiler är inte möjliga.

 

Vi behandlar följande personuppgifter: 

 • Ditt XING-användarnamn samt kommentarer på våra BASF XING-sidor och meddelanden som du skickar till oss via våra BASF XING-sidor. 
 • Din aktivitet på våra BASF XING-sidor via XING-statistiktjänsten, t.ex. volymen av interaktioner, statistik om åldersammansättning och arbetsförhållanden för våra besökare. 
 • Annan information som är nödvändig för att svara på förfrågningar från våra besökare eller för att unikt identifiera våra besökare i våra system.

BASF:s YouTube-kanal drivs på YouTube, en videoplattform av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.  När du besöker BASF:s YouTube-kanal samlar YouTube in och behandlar personuppgifter i den utsträckning som anges i deras sekretesspolicy. Integritetspolicyn finns här

 

Vi använder statistisk information (besök på vår webbplats, antalet interaktioner, den genomsnittliga längden på videouppspelningen, information om de länder och städer som våra besökare kommer ifrån och statistik om könsfördelningen bland våra besökare) om användningen av BASF:s YouTube-kanal, som YouTube tillhandahåller i anonym form via tjänsten "Analytics". Slutsatser om enskilda användare och BASF:s tillgång till enskilda användarprofiler är inte möjliga. 

 

Vi behandlar följande personuppgifter: 

 

 • Ditt YouTube-användarnamn och kommentarer som du lägger upp på vår BASF YouTube-kanal. 
 • Din aktivitet på vår BASF YouTube-kanal via YouTube Analytics-tjänsten, t.ex. besök på vår webbplats, volymen av interaktioner, den genomsnittliga längden på videouppspelningen, information om vilka länder och städer våra besökare kommer från och statistik om könsfördelningen bland våra besökare. 
 • Annan information som är nödvändig för att svara på förfrågningar från våra besökare eller för att unikt identifiera våra besökare i våra system. 

 

Vi lagrar eller behandlar inga andra personuppgifter än ditt användarnamn på YouTube och din kommentar när du kommenterar vår video eller på annat sätt kontaktar oss.

På våra YouTube-kanaler använder vi Google Ads, en tjänst från Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (nedan kallad "Google"). Google Ads gör det möjligt för oss att köra annonser på YouTube genom att definiera målgrupper. Vi använder olika kriterier som erbjuds av Google, t.ex. plats, ålder och intressen, för att avgöra vem som ser våra videor.

 

Dessutom använder vi remarketing på YouTube för att visa tittare på YouTube och videopartnerwebbplatser personliga annonser baserat på deras tidigare interaktioner med våra videor eller vår YouTube-kanal. För detta ändamål skapar vi remarketingkampanjer som når personer som har utfört åtgärder på YouTube, t.ex:

 

 • Tittade på någon video från en BASF-kanal
 • Tittade på vissa videor från BASF
 • Tittade på någon video eller förhandsvisning av en BASF-kanal.
 • Vissa videoklipp som tittas på (som annonser)
 • Prenumererar på en BASF-kanal
 • Besök hemsidan för en BASF-kanal
 • Gillade någon video från en BASF-kanal 
 • Lägg till alla videor från en BASF-kanal i en spellista
 • Delade någon video från en BASF-kanal 

 

Vi kan aldrig identifiera en enskild användare när vi använder Google Ads på YouTube. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6 § 1 f) GDPR.

 

Du kan läsa Googles sekretesspolicy här.

Inom vårt företag får endast personer och enheter tillgång till dina ovan nämnda personuppgifter i den mån de behöver dem för att uppfylla de ovan nämnda syftena.

Vi samarbetar också med tjänsteleverantörer. Dessa tjänsteleverantörer agerar endast i enlighet med våra instruktioner och är avtalsmässigt skyldiga att följa de tillämpliga dataskyddskraven. 

 

I annat fall kommer vi endast att lämna dina uppgifter till tredje part om:

 

 • du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel. 6 § 1 mening 1 lit. a GDPR,
 • utlämnandet är nödvändigt i enlighet med artikel. 6 § 1 mening 1 lit. f GDPR för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande legitimt intresse av att inte lämna ut dina uppgifter,
 • Det finns en rättslig skyldighet att överföra enligt artikel. 6 § 1 mening 1 lit. c GDPR, eller
 • Detta är lagligt tillåtet och nödvändigt för att uppfylla avtalsförhållandena med dig i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. b i GDPR.

 

Dina personuppgifter kommer endast att överlämnas till tjänsteleverantörer i ett tredje land om de särskilda kraven i Art. 44 ff. GDPR är uppfyllda. Om och i den mån tjänsteleverantörerna är belägna i ett tredjeland är det möjligt att antingen servrarna hos respektive tjänsteleverantör är belägna i tredjelandet eller att servrarna är belägna i EU, men i stödfallen nås de från ett tredjeland. Vissa tredjeländer har inte en dataskyddsnivå som är likvärdig med EU:s, eftersom myndigheterna kan ha förenklad tillgång till personuppgifter eller att det finns begränsade rättigheter mot sådana åtgärder. Om och i den mån du ger ditt samtycke godkänner du uttryckligen överföringen av personuppgifter till respektive tredjeland.

Om det inte finns någon uttrycklig förklaring om samtycke under lagringsperioden för insamlingen (t.ex. i samband med en förklaring om samtycke) kommer de registrerades personuppgifter att raderas i den mån de inte längre behövs för att uppfylla syftet med lagringen, såvida inte lagstadgade lagringsskyldigheter (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsskyldigheter) utesluter radering.

Du har de rättigheter som beskrivs nedan enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Utövandet av dessa rättigheter är kostnadsfritt för dig. Du kan dock behöva bevisa din identitet med två faktorer. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar i enlighet med våra rättsliga skyldigheter för att hävda dina rättigheter.

 

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på vilket sätt som helst. Kontaktuppgifterna finns i avsnittet "Kontakt med dataskyddsombudet" och på avtryckssidan eller på ansvarsfriskrivningssidan.

 

Rätt till tillgång: Du kan begära information från den personuppgiftsansvarige om de personuppgifter som sparats om dig (artikel 15 i GDPR). Om du har direkt tillgång till dina uppgifter via portaler/självbetjäning anses rätten till information vara uppfylld. 

Rätt till rättelse: Om dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att begära rättelse (artikel 16 i GDPR).

Rätt att återkalla samtyckesförklaringen: Om behandlingen av dina uppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla det i enlighet med artikel 7.3 i GDPR. Återkallelsen påverkar inte lagligheten av den behandling som utförts fram till dess. Du kan förklara en återkallelse skriftligen, via e-post och vid behov inom ramen för den erbjudna tjänsten.

Rätt att invända mot behandling för att skydda legitima intressen: Om vi behandlar dina uppgifter för att skydda legitima intressen kan du invända mot denna behandling i enlighet med artikel 21 i GDPR av skäl som beror på din särskilda situation. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till radering: På de villkor som anges i artikel 17 i GDPR har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Detta gäller t.ex. om du återkallar ett lämnat samtycke eller om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in.

Rätt till begränsning av behandlingen: Du har enligt artikel 18 i GDPR rätt att begära en begränsning av behandlingen av uppgifter om dig.

Rätt till dataportabilitet: Om du själv har lämnat personuppgifter till oss har du i enlighet med artikel 20 i GDPR rätt att begära överföring från oss direkt till en annan personuppgiftsansvarig eller till en annan organisation. Alternativt har du rätt att begära att vi själva tillhandahåller dig uppgifterna i ett maskinläsbart format. Detta gäller dock endast om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke eller på grundval av ett avtal eller i samband med avtalsförhandlingar och behandlingen sker med hjälp av automatiserade förfaranden.

 

Rätt att lämna in ett klagomål: Du har möjlighet att lämna in ett klagomål till det dataskyddsombud som avses i denna dataskyddsförklaring (kontaktuppgifter se ovan) eller till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen sker.

 

I vilket fall som helst kan du kontakta: