Sweden

Integritetspolicy

På BASF är vi glada att du har besökt vår webbplats och att du är intresserad av vårt företag.

På BASF är vi noggranna med skydd av personuppgifter. I den här integritetspolicyn beskrivs följande:

 • vilka personuppgifter som BASF samlar in när du besöker vår webbplats
 • i vilka syften BASF använder sådana uppgifter
 • den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter
 • mottagare av sådana personuppgifter
 • under vilken tidsperiod sådana personuppgifter sparas
 • om du måste lämna ut personuppgifter

Vi vill dessutom informera dig om följande:

 • dina rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter
 • den personuppgiftsansvarige enligt dataskyddsförordningen och, där så är tillämpligt, vårt dataskyddsombud

1. Vilka personuppgifter samlar BASF in när du besöker vår webbplats?

(1)   När du besöker vår webbplats utan att kontakta oss eller logga in, överförs följande information automatiskt från din webbläsare till vår server:

 • Datorns IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Webbplatsen som du besökte innan du kom till vår webbplats
 • Begärd URL eller fil
 • Datum och tidpunkt för besöket
 • Överförd datavolym
 • Statusinformation, t.ex. felmeddelanden

(2)   Om du kontaktar oss via e-post, eller kontaktformuläret på webbplatsen får vi följande information:

 • Din e-postadress och annan information som du anger i e-postmeddelandet eller i kontaktformuläret
 • Datum och tidpunkt för meddelandet

2. I vilken utsträckning och i vilka syften hanterar BASF sådana uppgifter?

(1)   När du besöker vår webbplats använder vi din IP-adress och andra uppgifter som överförs automatiskt av din webbläsare till vår server (se avsnitt 1.1) för att

a)     kunna skicka det begärda innehållet till din webbläsare För att göra detta sparar vi hela din IP-adress men bara för att kunna leverera det begärda innehållet till dig.

b)     skicka din IP-adress till en tjänsteleverantör för att kartlägga din publika IP-adress med företags- och branschrelaterade uppgifter (inga personuppgifter) De företags- och branschrelaterade uppgifterna kommer att bearbetas i vår webbmätningssystem. I detta skede sparas inte din IP-adress hos tjänsteleverantören eller i vårt system vid något tillfälle.

c)     skydda oss från attacker och för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt För att göra detta sparar vi nämnda uppgifter tillfälligt och med begränsad åtkomst under högst 180 dagar. Tidsperioden kan förlängas om och i den utsträckning som krävs för att hantera attacker och incidenter.

BASF kommer endast att ta reda på användarens IP-adress vid en illegal attack.

(2)   Vi sparar IP-adressen från din dator men tar bort den sista oktetten från IP-adressen, vilket gör den anonym. Den används sedan för mätning av webbpublik för att förbättra vår webbplats. Direkt efter insamling tar vid bort den sista oktetten av din IP-adress. Vi samlar därför inte in personuppgifter om din användning av vår webbplats.

(3)   Om du kontaktar oss via e-post eller via kontaktformuläret på vår webbplats sparar vi uppgifterna enligt avsnitt 1.2 för att besvara och om möjligt uppfylla din begäran. Vi sparar sådana uppgifter i den utsträckning som krävs för att svara och uppfylla din begäran.

3. Måste du lämna ut dina uppgifter? Har du rätt att motsäga dig behandling av uppgifter?

När du besöker vår webbplats överför din webbläsare automatiskt informationen i avsnitt 1.1 till vår server. Du kan överföra sådana uppgifter. Om du inte lämnar ut sådana uppgifter kan vi inte ge dig det begärda innehållet.

Du är inte skyldig att låta oss använda dina anonymiserade uppgifter i syfte att mäta webbpublik. Du är inte heller skyldig att låta oss använda din IP-adress för kartläggning av dina företags- eller branschuppgifter.

Du har rätt att motsäga dig sådan behandling av dina anonymiserade uppgifter genom att klicka på följande knapp

Ett sådant val leder inte till några konsekvenser. Du kan fortsätta att använda vår webbplats.

Om du vill kontakta oss via e-post eller via vårt kontaktformulär på webbplatsen, kan du överföra uppgifterna enligt avsnitt 1.2. Vi markerar de obligatoriska fälten om sådana finns i kontaktformuläret. Om du inte anger de obligatoriska uppgifterna kan detta innebära att vi inte kan besvara din fråga eller uppfylla din begäran på ett korrekt sätt.

4. Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna?

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter enligt avsnitt 2 är punkt f i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. De legitima intressena fastställs av de syften som beskrivs i avsnitt 2.

5. Till vilka mottagare överförs dina uppgifter?

Vi överför de uppgifter som anges i avsnitt 1 till registerförare med säte i Europeiska unionen av de skäl som anges i avsnitt 2. Sådana registerförare hanterar endast personuppgifter efter anvisningar från oss och behandlingen genomförs på uppdrag av oss. Vi har inte för avsikt att överföra dina personuppgifter till ett tredje land.

6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

BASF har genomfört tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling, förstöring, förlust eller obehörigt utlämnande. Sådana åtgärder kommer att förbättras i takt med att tekniken utvecklas.

7. Använder vi cookies på vår webbplats?

Vi informerar dig om användningen av cookies i ett popup-meddelande när du besöker vår webbplats. När du fortsätter att använda vår webbplats så godkänner du användning av cookies. Vi vill informera dig om vilka cookies som vi använder och hur du kan göra för att undvika dem.

Cookie  

Syfte

Livslängd

SessionPersistence
(CLIENTCONTEXT och PROFILEDATA)

 

Gör att vi kan spara dina inställningar som du gör när du besöker vår webbplats.

Raderas så snart du rensar ditt cacheminne

(eller ett år efter ditt besök)

SessionPersistence (Cookie Layer)  

Denna cookie sparar ditt samtycke till användning av cookies.

Raderas så snart du rensar ditt cacheminne

(eller ett år efter ditt besök)

Session Persistence (Cookie Disclaimer)  

Denna cookie sparar att du mottagit och samtyckt till ansvarsfriskrivningar på vår webbplats.

Raderas så snart du rensar ditt cacheminne

(eller ett år efter ditt besök)

TS<pool_name>  

Med denna cookie kan vi fördela belastningen av begäran från våra användare på ett bra sätt på våra servrar. Det förbättrar webbplatsens stabilitet.

Raderas så snart du stänger din webbläsare

Cookie   Syfte

Livslängd

ACOOKIE  

Denna cookie tillåter att webbanalysverktyget Webtrends får samla in anonym information om hur vår webbplats används. Sådan anonym information visar bland annat hur många som besöker vår webbplats, vilka webbplatser som användarna besökte innan de kom till vår webbplats och vilka sidor de har besökt.

Raderas två år efter ditt besök

WT_FPC  

Som standard spårar Webtrends besökare i den primära domänen och alla underdomäner. Detta görs genom att ställa in en förstapartscookie i din primära domän med att sätta en punkt först, vilket även gör att underdomänen kan läsa cookien.

Raderas två år efter ditt besök

Id  

Vi använder cookien DoubleClick för att samla in uppgifter som avser användarens interaktion med annonser och andra servicefunktioner för annonser som rör vår webbplats.

Raderas två år efter ditt besök
utag_main  

Med Tealiums bibliotek för tagghantering skapas och upprätthålls en cookie med namnet utag_main. Denna cookie innehåller flera inbyggda värden som spårar anonyma besökares sessioner. Den fungerar som en unik identifierare för sessionen och en  Unix/Epoch-tidsmärkning på några millisekunder. 

Raderas ett år efter ditt besök

D41ID   Vi använder denna cookie från Dun and Bradstreet för att härledaanonym information om företag som besöker våra webbplatser.

Raderas ett år efter ditt besök

Analysverktyget Dynatrace använder följande cookies för att samla in anonymiserad information för att övervaka webbplatsens tjänstekvalitet. Av kvalitetsskäl registreras och lagras anonymiserade användarupplevelsedata som besökarens svarstider eller fel i webbläsaren samt back-end i flera dagar för analys.

Cookie   Syfte

Livslängd

dtLatC

 

Denna cookie används för att mäta latensen för serverns prestandaövervakning

Raderas så snart du stänger din webbläsare

dtPC

 

Denna cookie behövs för att korrekt vidarebefordra analysdata inom Dynatrace interna server.

Raderas så snart du stänger din webbläsare

dtSa

 

Denna cookie fungerar som en cache för åtgärder på flera sidor

Raderas så snart du stänger din webbläsare

dtBw

 

Denna cookie används för att mäta bandbredden

Raderas så snart du stänger din webbläsare

rxVisitor

 

Denna cookie visar besökarens ID för korrelerande sessioner

Sparas i två år

rxvt

 

Denna cookie behövs för att identifiera sessionens timeout

Raderas så snart du stänger din webbläsare

I inställningarna för din webbläsare kan du reglera vilka cookies som du vill godkänna. Observera att om du inte godkänner cookies enligt avsnitt 7.1 kanske du inte kan använda alla funktionerna på webbplatsen.

On this website, we partially use Vonq, a web analysis service of VONQ GmbH, Georg-Glock-Strasse 8, 40474 Dusseldorf, contact@vonq.com When you access our global job search or our career pages, Vonq's external content is incorporated. Pixels are also set to recognize recurring visitors through different pages, so that no behavioral profiles are created about you as a user and the data cannot be assigned to specific persons. Instead we want to evaluate how and on what channels job postings are found and result in applications. Through the use of Vonq, we can find out on which channels our job offers resonate or how successful our recruitment is. 

The legal basis for the application is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Balance of interests, our predominant legitimate interest in the analysis and optimization of our recruitment). 

The following data is transmitted to Vonq: 

 • Anonymized IP address 
 • Browser type and browser version 
 • Used operating system 
 • Referrer URL 
 • Host name of the accessing computer 
 • Date and time of the request 
 • Amount of data sent 

Vonq deletes the data after 30 days.

Privacy Policy Vonq: https://www.vonq.com/de/datenschutzerklaerung-vonq/ 

8. Vilka rättigheter har du?

Enligt dataskyddsförordningen har du vissa rättigheter inklusive rätten till en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Kopian kan begäras skriftligen.

8.1. Rätt till tillgång: rätten att få tillgång till dina uppgifter (om vi behandlar dem) och vissa andra uppgifter (som de som anges i denna integritetspolicy).

8.2. Rätt till rättelse: om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dessa uppgifter korrigerade.

8.3. Rätt till radering: detta kallas även "rätten att bli bortglömd" och innebär i korthet att du kan begära att få dina uppgifter borttagna om det inte finns någon anledning till att behålla dem. Detta är ingen allmän rätt till radering och det finns undantag. Vi har till exempel rätt att fortsätta att använda dina personuppgifter om sådan behandling är nödvändig enligt rättsliga krav eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

8.4. Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter: rätten att upphäva användningen av dina personuppgifter eller begränsa användningen av dem. Observera att den här rätten är begränsad i vissa situationer. Det kan röra sig om behandling av personuppgifter som vi har samlat in med ditt samtycke, vilket innebär att du endast kan begära begränsad behandling mot bakgrund av följande: a) om uppgifterna är felaktiga, b) om vår behandling är olaglig och du inte vill att vi tar bort dina personuppgifter, c) om du behöver dem för ett rättsligt anspråk eller d) om vi inte längre behöver dina uppgifter för de syften som vi sparar dem. Vid begränsad behandling kan vi fortfarande lagra din information utan att använda den. Vi sparar förteckningar av personer som har bett om begränsad användning av personuppgifter för att se till att begränsningarna bibehålls i framtiden.

8.5. Rätt till dataportabilitet: rätten att begära att vi flyttar, kopierar eller överför (där så är tekniskt möjligt) dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, för eget bruk i olika tjänster.

8.6. Rätt att göra invändningar: rätten att göra invändningar rörande användningen av dina personuppgifter inklusive de fall där vi använder dem för våra legitima intressen och direktmarknadsföring.

8.7. Rätt till information: du har rätt att få information som är tydlig, öppen och lätt att förstå om hur vi använder dina personuppgifter.

8.8. Rätt att dra tillbaka samtycke: om du har lämnat ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka detta samtycke (även om du gör detta innebär det inte att vi har hanterat dina personuppgifter fram till denna tidpunkt med ditt samtycke på ett olagligt sätt).

Rätten att utöva denna rättighet är kostnadsfri men du ska intyga din identitet med två godkända identitetshandlingar. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar i enlighet med vår rättsliga skyldighet för att tillhandahålla, korrigera eller ta bort personuppgifter om dig i våra dokument.

För att göra förfrågningar eller utöva någon av dina rättigheter som anges i denna integritetspolicy och/eller för att lämna in ett klagomål kontaktar du oss via e-post eller brev. Vi strävar efter att svara inom 30 dagar. Kontaktuppgifter finns i avsnitt 10 nedan.

När vi får formella skriftliga klagomål kontaktar vi personen som skickat in klagomålet för uppföljning. Vi samarbetar med behöriga tillsynsmyndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att hantera eventuella klagomål som vi inte kan lösa direkt.

Om du är missnöjd med sättet som vi hanterat ditt klagomål rörande personuppgifter på kan du skicka ditt klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskydd.

 

9. Var kan jag lämna in mitt klagomål?

Du har rätt att lämna in klagomål till vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) eller till tillsynsmyndigheten i det medlemsland där du är bosatt, där du arbetar eller där den påstådda överträdelsen ägt rum. Du kan även kontakta den huvudansvariga dataskyddsmyndigheten:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-post: poststelle@datenschutz.rlp.de

10. Vem är personuppgiftsansvarig och vem är dataskyddsombud?

Den personuppgiftsansvarige enligt lagstiftningen om dataskydd hittar du här [Länk till rättsliga meddelanden, se första sidan i detta dokument].

Vårt dataskyddsombud är:

Alexandra Haug
EU-dataskyddsombud för BASF
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

data-protection.eu@basf.com

11. Barns integritet

Den här webbplatsen är inte avsedd för personer som fyllt 18 år och äldre. Vi samlar inte in uppgifter om personer som är under 18 år.

Ingen information ska skickas in eller läggas upp på webbplatserna av personer som är under 18 år. Om en sådan person skickar in personuppgifter via webbplatserna ska vi radera dessa uppgifter så snart som vi uppmärksammar personens ålder. Uppgifterna får inte användas i något syfte.