Global Home
Legal information

Disclaimer

Splošne informacije

Stran upravlja podjetje BASF, BASF je tudi lastnik vseh pravic in si pridržuje vse pravice.

Odgovornost za vsebino

Vsebina je bila skrbno pripravljena. BASF ne more jamčiti za točnost, celovitost, zanesljivost, uporabnost in pravočasnost vsebine. Zadevni uporabnik je na splošno dolžan strokovno preveriti ali dati strokovno preveriti ustreznost vseh vsebin za svojo nameravano uporabo.

BASF odgovarja za svoje vsebine na pričujočih spletnih straneh skladno s splošno zakonodajo. Vendarle pa BASF ni dolžan nadzorovati posredovanih ali shranjenih vsebin tretjih strank ali raziskovati okoliščin, ki namigujejo na nezakonita dejanja. Obveznosti, da se takšne informacije odstranijo oz. njihova uporaba prepreči, ostanejo nespremenjene skladno s splošno zakonodajo. Seveda pa je odgovornost mogoče prevzeti le od datuma ugotovitve določene kršitve. Ob prejemu obvestila o takšnih kršitvah bo BASF vsebino nemudoma odstranil.

Pričujoča spletna stran in vse informacije o proizvodih (v nadaljevanju 'Informacije o proizvodih' ali 'Vsebina o proizvodih') so podane v obliki, v 'kakršni so' in kolikor dopušča zakonodaja, brez kakršnih koli (izraženih ali domnevnih) zagotovil, obvez ali odgovornosti. Razen v primeru namernega nepravilnega ravnanja BASF ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi uporabe ali v povezavi z uporabo teh informacij. BASF v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršno koli posredno, naključno ali posledično škodo, ki je nastala zaradi uporabe ali v povezavi z uporabo takšnih vsebin.

Odgovornost za povezave

Vsebina na pričujoči spletni strani vsebuje tudi povezave do zunanjih spletnih strani, nad katerimi BASF nima nadzora. Zatorej BASF ne more prevzeti nikakršne odgovornost za njihovo vsebino. Zadevni ponudnik ali upravljavec teh zunanjih spletnih strani je vedno odgovoren za njihovo vsebino. Povezane spletne strani smo v času vzpostavitve povezave preverili glede morebitnih kršitev zakona. Nezakonitih vsebin nismo prepoznali. Stalen nadzor povezanih strani ni smiseln brez konkretnih dokazov o kršitvi. Ob prejemu obvestila o kršitvah bo BASF takšne povezave nemudoma odstranil. Nadalje BASF ne odgovarja za razpoložljivost teh strani ali njihove vsebine.

Avtorsko pravo

Vsebine in dela, ki jih je BASF zbral na teh straneh, so predmet avtorskega prava. Za kopiranje, obdelavo, distribucijo in kakršno koli uporabo izven omejitev avtorskega prava je potrebno pisno soglasje podjetja BASF. Če vsebine ni ustvarilo podjetje BASF, je treba upoštevati avtorske pravice tretje stranke. Zlasti vsebine tretjih strank so označene kot takšne. Če uporabnik vendarle izve za kršitve avtorskih pravic, BASF naproša, da ga uporabnik o tem nemudoma obvesti. Ob prejemu obvestila o takšnih kršitvah bo BASF vsebino nemudoma odstranil.

Informacije o proizvodih

Informacije in dokumenti tretjih strank

Če so Informacije o proizvodu, predvidene za uporabnika, vzete iz inventarnih podatkov tretjih strank, se datum zadnje posodobitve vzame iz podatkovnega lista.

Čeprav si pri tem BASF izredno prizadeva, da bi zagotovil natančnost, celovitost, zanesljivost, pravočasnost in uporabnost informacij tretjih strank, BASF zavrača kakršno koli jamstvo ali odgovornost, kolikor dopušča zakon.

Informacije in dokumenti podjetja BASF

Informacije o proizvodih BASF temeljijo na trenutnem znanju in izkušnjah podjetja BASF in so skladne z določbami organa za izdajo dovoljenj. Seveda to uporabniku ne daje pravice do izvajanja lastnih preiskav in testov zaradi številnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na obdelavo in uporabo proizvoda. Ker sta shranjevanje in uporaba izven nadzora podjetja BASF in BASF ne more predvideti vseh pomembnih okoliščin, BASF izključuje kakršno koli odgovornost za škodo, nastalo zaradi neprimernega shranjevanja in uporabe.

Uporaba proizvoda na območjih, ki niso opisana v pričujočem priročniku, ni bila preverjena s strani podjetja BASF. To še posebej velja za področja uporabe, ki jih zajema dovoljenje oz. koncesija organa za izdajo dovoljenja, a jih BASF ne priporoča. BASF zatorej izključuje vsakršno odgovornost za kakršno koli škodo, nastalo zaradi takšne uporabe.

Na učinek proizvoda lahko še posebej vplivajo različni lokalni ali regionalni okoljski dejavniki. Za takšne posledice BASF ali distribucijski partnerji podjetja BASF nikakor ne morejo sprejeti odgovornosti.

Uporabnik proizvoda mora upoštevati obstoječe lastninske pravice, zakone in predpise, določbe dovoljenja za izdajo proizvoda ter navodila. Vse izjave in informacije, navedene tukaj, so predmet spremembe brez predhodnega obvestila.

Splošni pogoji prodaje

Razen če ni izrecno drugače dogovorjeno v pisni obliki, se Splošni pogoji prodaje podjetja BASF ne spreminjajo na podlagi te spletne strani, njene vsebine, materialov in informacij.

Spremembe in posodobitve

Brez kakršne koli odgovornosti lahko BASF brez predhodnega obvestila kadar koli spremeni in/ali prekine delovanje celotne ali delov te spletne strani po svoji izključni prosti presoji in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje strani.

Končne določbe

Vsi zahtevki in tožbe, povezani s spletno stranjo in njeno uporabo, se vodijo in razlagajo skladno z nemško zakonodajo, z izjemo predpisov mednarodnega zasebnega prava.