27. februar 2018
Novice in mediji

Dober začetek leta 2018 za družbo BASF

Četrto četrtletje 2017:

  • Prodaja 16,1 milijarda evrov (plus 8 % v primerjavi s predhodnim četrtletjem predhodnega leta)
  • EBIT pred posebnimi postavkami 1,9 milijard evrov (plus 58 % v primerjavi s predhodnim četrtletjem)

Leto 2017:

  • Precejšnja rast obsega v vseh segmentih
  • Čisti dobiček na delnico 6,62 evrov (plus 50 %); prilagojen čisti dobiček na delnico 6,44 evrov (plus 33 %)
  • Prihodek iz poslovnih dejavnosti 8,8 milijard evrov (plus 14 %); prosti denarni tok 4,8 milijard evrov (plus 34 %)
  • Predlog izplačila dividend za fiskalno leto 2017 3,10 evrov (2016: 3,00 evre)

Napoved za leto 2018:

  • Majhna rast prodaje, ki je predvsem posledica večjega obsega prodaje
  • Pričakuje se, da bo dobiček iz poslovanja (EBIT) rahlo nad nivojem leta 2017

20/2018

Po uspešnem poslovnem letu 2017 je BASF dobro začel leto 2018. »Lani smo dosegli pomembno rast in povečali dobičkonostnost. Poleg tega smo postavili pomembne temelje za razvoj našega podjetja v prihodnosti, ki se nanaša tako na zaposlene kot tudi strategijo,« je povedal dr. Kurt Bock, predsednik uprave izvršnih direktorjev podjetja BASF SE, na predstavitvi letnega poročila 2017 v Ludwigshafenu.

V četrtem četrtletju leta 2017 je skupina BASF dosegla prodajo v višini 16,1 milijarda evrov, kar predstavlja 8 % več kot v istem četrtletju 2016. Cene so se povečale za 9 %. Obseg prodaje družbe BASF pa se je povečal za 4 %, kar je posledica rasti v vseh segmentih z izjemo segmenta nafte in plina. Nasprotno pa so bili negativni učinki valut bistveno višji in so zmanjšali prodajo za 5 %. Prihodki iz poslovanja (EBIT) pred posebnimi postavkami so v četrtem četrtletju znašali 1,9 milijard evrov,
kar je za 58 % več kot v istem obdobju predhodnega leta. Znatno višji zaslužki v segmentih kemikalij, kmetijskih rešitev ter nafte in plina kot tudi v segmentu drugo so nadomestili nižje zaslužke v segmentu funkcionalnih materialov in rešitev ter segmentu proizvodov za plemenitenje.

Gospodarska aktivnost se je v številnih državah v letu 2017 okrepila po vsem svetu. »Izkoristili smo ta porast v gospodarstvu in znatno povečali prodajo ter dobiček  v letu 2017 v primerjavi s prejšnjim letom,« izpostavlja Bock. Zaradi dobrega povpraševanja, je BASF prodal večje količine v vseh oddelkih in tako znatno povečal dobičkonosnost. K temu so prispevale tudi višje cene zlasti v segmentu kemikalij. Na splošno se je prodaja družbe BASF povečala za 12 % na 64,5 milijard evrov. Na to je tudi vplival prevzem proizvajalca premazov Chemetall konec leta 2016, ki ponuja prilagojene rešitve za površinsko obdelavo kovin.

Prihodki družbe BASF so se izjemno povečali, in sicer približno za tretjino. Družba je dosegla EBIT pred posebnimi postavkami v višini 8,3 milijarde evrov, kar je predvsem posledica visokega prispevka iz segmenta kemikalij. Višje marže in obseg v segmentu kemikalij ter posredniških poslih so več kot nadomestili nižje marže v nekaterih specializiranih poslih družbe BASF. Prihodki iz dejavnosti kemikalij, ki vključuje segment kemikalij, segment proizvodov za plemenitenje ter segment funkcionalnih materialov in rešitev, so precej višji kot v predhodnem letu. EBIT pred posebnimi postavkami v omenjeni dejavnosti je znašal 7,3 milijarde evrov, kar je za 26 % več kot v predhodnem letu.

Čisti dobiček na delnico se je povečal s 4,42 na 6,62 evrov, kar je enako 50 % povišanju. Čisti dobiček na delnico, prilagojen za posebne postavke in amortizacijo neopredmetenih sredstev, je znašal 6,44 evrov (lani 4,83 evrov).

Izboljšan operativni denarni tok

Denarna sredstva, ki izhajajo iz operativnih dejavnosti, so se v primerjavi s prehodnim letom zvišala za 1,1 miljarda evrov na 8,8 miljard evrov v 2017. Razlog temu je 50 % dvig čistega prihodka na 6,1 miljarda evrov. V nasprotju s predhodnim letom je sprememba v neto obratnem kapitalu zmanjšala denarni tok. Gre predvsem za posledico višje ravni sredstev vezanih v zaloge in poslovnih terjatev, ki so nastale zaradi operativnih razlogov.

Denarna sredstva namenjena naložbam so znašala 4 miljarde evrov v letu 2017, medtem ko so v letu 2016 znašala 6,5 miljard evrov. Plačila za nepremičnine, obrate, opremo in neopredmetena sredstva so znašala 4 miljarde evrov, kar je pod zneskom predhodnega leta (4,1 miljarda evrov). S 4,8 miljard evrov je bil prost denarni tok 34 % nad nivojem predhodnega leta. Lastniško razmerje je bilo 44,1 %  (2016: 42,6 %). Neto dolg je padel za 2,9 miljard evrov na 11,5 miljard evrov.

Predlog dividende 3,10 evra

BASF bo na letnem srečanju delničarjev predlagal dividendo v višini 3,10 erva na delnico, kar je 0,10 evra več kot v predhodnem letu. Delnica družbe BASF bi tako ponovno ponudila privlačno dividendno donosnost v višini 3,4 % vrednosti delnice, ki je ob koncu leta 2017 znašala 91,74 evrov. Skupno izplačilo delničarjem družbe BASF SE bi znašalo 2,8 miljard evrov.

Poslovni razvoj v regijah

Vezano na regijski razvoj je Bock dejal: »Še posebej smo bili zadovoljni z močno rastjo v Aziji, kjer so se naše naložbe v zadnjih letih izplačale. S pomočjo višjih marž in večjega obsega, smo uspeli podvojiti zaslužek v Aziji na 2,2 milijardi evrov. S tem je Azija postala najbolj donosna regija za družbo BASF.«

V Evropi je gospodarska rast dvignila temperaturo. EBIT je zrasel za 31 % in dosegel 4,7 miljard evrov. To lahko pripišemo predvsem višjemu zaslužku v segmentu kemikalij ter segmentu nafte in plina. Čeprav je bila rast v Združenih državah Amerike sprva na začetku leta 2017 umirjena, se je izboljšala tekom leta. V Severni Ameriki je BASF povečal EBIT z 1,1 miljarda evrov na 1,2 miljardi evrov. EBIT družbe BASF v Južni Ameriki, Afriki in na Srednjem vzhodu je padel z 432 milijonov evrov na 335 milijonov evrov.

Razvoj portfelja družbe BASF

V zadnjem letu je družba BASF sprejela pomembno odločitev in k svojemu portfelju dodala hitro rastočo dejavnost, ki ni sezonsko občutljiva. V 2018 bo segment kmetijskih rešitev okrepljen z nakupom Bayerjeve divizije s semeni in herbicidi. Bock pravi: »Ta bo odlično dopolnila našo dobro uveljavljeno in uspešno dejavnost pospeševanja varstva rastlin in biotehnološke dejavnosti. V posel s semeni bomo vstopili z lastniškimi sredstvi na ključnih kmetijskih trgih, ki nam bodo omogočila uresničevanje rezultatov naših raziskav na področju semen.«

Družba BASF želi to leto prevzeti globalni posel s poliamidi podjetja Solvay. S tem bo BASF razširil svoj nabor inženirske plastike za transport, gradnjo in industrijo s potrošniškim blagom ter okrepil svoj dostop do surovih materialov. Še več, podjetje pričakuje izboljšan dostop do pomembnih rastočih trgov v Aziji in Južni Ameriki.
»Vendar posel tudi prodamo, ko verjamemo, da bi lahko bili uspešni na drugačen način,« je povedal Bock. Na primer, BASF je prenesel svoje poslovanje s kemičnimi produkti za proizvajalce usnja na skupino Stahl, vodilnega proizvajalca procesnih kemikalij za usnjene izdelke, konec septembra 2017. V zameno ima sedaj BASF 16 % delež v skupini Stahl.

BASF je naznanil temeljne spremembe na področju svojih aktivnosti povezanih v segment nafte in plina. V načrtu je združitev aktivnosti na področju segmetnov nafte in plina podjetij BASF in skupine LetterOne, in sicer v skupno podjetje z imenom Wintershall DEA. Novo podjetje bi bilo eno izmed največjih neodvisnih raziskovalnih in prozvodnih podjetij v Evropi, z odličnimi možnostmi za rast. Srednjeročni namen je uvrstiti skupno podjetje na borzo.

Napoved za 2018:
Za leto 2018 BASF pričakuje, da bosta svetovno gospodarstvo in proizvodnja kemikalij rasla približno enako kot leta 2017. Nadaljnja rast se pričakuje v vseh regijah, prav tako nadaljevanje okrevanja v Braziliji in Rusiji. Poleg teh splošnih pozitivnih izhodišč pa BASF pričakuje tudi povečano volatilnost trga. Prav tako ima ameriški dolar negativen vpliv na prodajo in dobiček.

V svoji napovedi BASF prevideva naslednje gospodarske razmere za leto 2018 (podatki za preteklo leto navedeni v oklepaju):

Globalna gospodarska rast +3,0 % (+3,1 %)
Rast svetovne kemične proizvodnje +3,4 % (+3,5 %)
Povprečni tečaj med ameriškim dolarjem in evrom na ravni 1,20 dolarjev za evro (1,13 dolarjev za evro)
Povprečna cena nafte (Brent) 65 dolarjev na sodček (54 dolarjev na sodček)

"V pogojih, ki jih predvidevamo, želimo v letu 2018 še naprej donosno rasti ter doseči rahlo povečanje prodaje v skupini BASF in EBIT pred posebnimi postavkami," je dejal Bock. Povečanje prodaje bi morala biti predvsem posledica rasti obsega. Povečanje dobička pa bo posledica pomembnih prispevkov iz segmentov proizvodov za plemenitenje, funkcionalnih materialov in rešitev ter nafte in plina. Po odličnem rezultatu v letu 2017 družba pričakuje znatno nižji EBIT pred posebnimi postavkami v segmentu kemikalij, predvsem zaradi nižjih marž.


V napovedih za leto 2018 so upoštevali tudi dogovorjene pridobitev pomembnega dela Bayerjeve divizije, ki se ukvarja s semeni in herbicidi. Ta naj bi se zaključila v prvi polovici leta 2018. Na podlagi časovnega obdobja prevzema, sezonske dejavnosti in pričakovanih stroškov združevanja pričakujejo pozitiven vpliv na prodajo, vendar hkrati tudi negativen vpliv na dobiček v segmentu kmetijskih rešitev in za skupino BASF v letu 2018.

V napovedi ni upoštevana predvidena združitev BASF dejavnosti na področju nafte in plina BASF ter LetterOne. Pri podpisu sporazumov o transakcijah prihodki od prodaje nafte in plina ne bi bili več vključeni v EBIT skupine BASF - retroaktivno od 1. januarja 2018, in sicer preračunano na podlagi postavk predhodnega leta. Prikazan bo kot dohodek manjšinskega deleža skupine BASF, in sicer kot ločena postavka »dohodek iz ustavljenega poslovanja«. Od datuma zaključka transakcije bo delež dohodka družbe BASF, ki ga je ustvarilo skupno podjetje Wintershall DEA, domnevno obračunan z uporabo kapitalske metode in vključen v EBIT za skupino BASF.

O BASF
V BASF ustvarjamo kemijo za trajnostno prihodnost. Združujemo gospodarski uspeh z varstvom okolja in družbene odgovornosti. Približno 115.000 zaposlenih v koncernu BASF s svojim delom prispeva k uspehu naših strank v skoraj vseh sektorjih in v skoraj vseh državah na svetu. Naš portfelj je sestavljen iz petih segmentov: kemikalije, proizvodi za plemenitenje, funkcionalni materiali in rešitve, kmetijske rešitve ter nafte in plina. BASF je v letu 2017 ustvaril prodajo v višini 64,5 milijard evrov. Delnice družbe BASF kotirajo na borzi v Frankfurtu (BAS), Londonu (BFA) in Zürichu (BAS). Več informacij o družbi BASF je na  voljo na spletni strani www.basf.com.

Napovedna izjava
To sporočilo vsebuje v prihodnost usmerjene izjave. Te izjave temeljijo na aktualnih ocenah in napovedih vodstva BASF ter na informacijah, ki so trenutno na voljo. Ne gre za zagotovila o poslovanju v prihodnosti, saj obstajajo določena tveganja in negotovosti, ki jih je težko predvideti in temeljijo na domnevah o prihodnjih dogodkih, ki so lahko nenatančne. Mnogi dejavniki lahko vplivajo na to, da bodo dejanski rezultati, poslovanje ali dosežki BASF bistveno drugačni, kot izražajo ali implicirajo te izjave. BASF ne prevzema nobene odgovornosti za posodabljanje v prihodnost usmerjenih izjav, ki jih vsebuje ta objava.

Motorenprüfstand für Diesel-Pkw: Werkstudent Marcel Maier unterzieht nach Beendigung des Tests den Katalysator einer visuellen Kontrolle. Im Engine Lab Hannover werden zukünftige Katalysatortechnologien auf Funktion und Dauerhaltbarkeit unter realen Bedingungen getestet.
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

Engine test bed for light duty diesel cars: Working Student Marcel Maier checks the catalyst visually after testing. In the Hannover Engine Lab future catalyst technologies are tested on their functionality and durability under real life conditions.
Print free of charge. Copyright by BASF., Motorenprüfstand für Diesel-Pkw: Werkstudent Marcel Maier unterzieht nach Beendigung des Tests den Katalysator einer visuellen Kontrolle. Im Engine Lab Hannover werden zukünftige Katalysatortechnologien auf Funktion und Dauerhaltbarkeit unter realen Bedingungen getestet.
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

Engine test bed for light duty diesel cars: Working Student Marcel Maier checks the catalyst visually after testing. In the Hannover Engine Lab future catalyst technologies are tested on their functionality and durability under real life conditions.
Print free of charge. Copyright by BASF.
The Plant Health Researchers Stephanie Haines (front) and Amanda Holland (back) examine plant growth in plants treated with BASF plant health products. These facilities located at Research Triangle Park, North Carolina, are an epicenter for biotech and plant health research.
Print free of charge. Copyright by BASF.

Die Wissenschaftlerinnen Stephanie Haines (vorne) und Amanda Holland (hinten) untersuchen das Wachstum von Pflanzen, die mit BASF-Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden. Die Forschungseinrichtungen in Research Triangle Park, North Carolina, sind Dreh- und Angelpunkt für Biotechnologie und Forschung zu Pflanzenschutzmitteln.  
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF., The Plant Health Researchers Stephanie Haines (front) and Amanda Holland (back) examine plant growth in plants treated with BASF plant health products. These facilities located at Research Triangle Park, North Carolina, are an epicenter for biotech and plant health research.
Print free of charge. Copyright by BASF.

Die Wissenschaftlerinnen Stephanie Haines (vorne) und Amanda Holland (hinten) untersuchen das Wachstum von Pflanzen, die mit BASF-Pflanzenschutzmitteln behandelt wurden. Die Forschungseinrichtungen in Research Triangle Park, North Carolina, sind Dreh- und Angelpunkt für Biotechnologie und Forschung zu Pflanzenschutzmitteln.  
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.
Last Update 27. februar 2018