Global Home

Phát triển bền vững tại BASF

Công nghệ hóa học vì một tương lai bền vữngBASF mong muốn góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn với chất lượng cuộc sống được nâng cao cho tất cả mọi người. Do đó, chúng tôi lồng ghép chặt chẽ 3 trụ cột phát triển bền vững chủ đạo: kinh tế, môi trường và xã hội, vào sứ mệnh, chiến lược, mục tiêu và hoạt động của mình. Đó là cốt lõi trong mọi hoạt động, là động lực tăng trưởng cũng như là một nhân tố trong quản trị rủi ro của chúng tôi.

Chúng tôi tin rằng công nghệ hóa học đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững. Chúng tôi quyết tâm duy trì hướng đi này.

Trọng tâm

Chúng tôi giúp chuyển dịch bền vững diễn ra nhanh hơn

Thời gian là vàng ngọc

Để bảo vệ hành tinh chúng ta cho thế hệ tương lai, chúng ta phải cùng nhau bắt kịp và thích ứng xu hướng mới để xây dựng một tương lai bền vững hơn.

Chúng tôi tin rằng sức mạnh để giải quyết các thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta, trong đó có biến đổi khí hậu, chính là các phát minh đổi mới.

Các giải pháp của BASF có thể là một nhân tố gia tốc cho các phát minh đổi mới này.

4_Transformation_desktop_ENG.png
1-Transformation-mobil-ENG.jpg

Tầm nhìn

Chúng tôi giúp khách hàng thực hiện các mục tiêu bền vững thông qua các giải pháp hóa học.

Quy trình sản xuất của chúng tôi liên quan nhiều tới CO2, vì thế, chúng tôi luôn phải đi đầu trong việc bền vững hơn: Chúng tôi cải tiến quy trình sản xuất của mình xuyên suốt chuỗi giá trị. Để thực hiện điều này, chúng tôi tuân thủ hai nguyên tắc cơ bản: Thứ nhất – Các mục tiêu đưa ra cần tham vọng. Thứ hai – Các cam kết cần thực tế.

BASF-achieves-net-zero-16-9.png

Các chủ đề trọng tâm