BASF België
BASF Antwerpen

Contractors

Werk je als contractor voor BASF Antwerpen? Hier vind je de nodige documenten en richtlijnen.

Opmerking: Verschillende documenten op deze pagina zijn beveiligd. Voor meer informatie over de toegang tot deze documenten, contacteer afdeling Procurement. Je vindt de contactgegevens rechts.

Om de verspreiding van het corona-virus COVID-19 maximaal tegen te gaan, heeft BASF een aantal maatregelen getroffen. Ook de autoriteiten hebben acties ondernomen in de omgeving. Kom je als contractor naar de BASF-site, voor bijvoorbeeld onderhoud aan een installatie? Lees dan zeker de informatie op deze webpagina, en deze PDF.

 • Hier vind je een samenvatting van de toegangsprocedures aan poort 6 voor contractoren, incusief corona-maatregelen.
 
 • De wettelijke vereisten voor grensarbeiders en contractoren die uit het buitenland komen wanneer zij voor werkzaamheden naar België komen, zijn als volgt:
   
  1. Grensarbeiders
  Wie?
 • Een grensarbeider is een werknemer (van BASF of van een contractor) in loondienst die zijn beroepswerkzaamheden uitoefent op het grondgebied van een lidstaat maar woont op het grondgebied van een andere lidstaat, waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste één keer per week terugkeert.
 • Dit zijn in de regel werknemers die een vaste tewerkstelling in België hebben terwijl ze wonen in een grensland van België.

     Welke wettelijke vereisten?

 • Geen Passenger Locator Form (PLF) vereist;
 • Geen negatief testresultaat vereist;
 • Aanbevolen: een attest van de eigen werkgever dat de grensarbeider werken uitvoert voor een bedrijf in de essentiële sector;
 • Geen register met identificatiegegevens vereist;

 

     2. Buitenlandse contractoren die <48u in België verblijven
     Wie?

 • Medewerkers van buitenlandse contractoren die niet gedomicilieerd zijn in België en minder dan 48u naar België komen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

     Welke wettelijke vereisten?

 • Geen Passenger Locator Form (PLF) vereist;
 • Geen negatief testresultaat vereist;
 • Aanbevolen: een attest van de eigen werkgever dat de contractor-medewerker werken uitvoert voor een bedrijf in de essentiële sector;
 • Geen register met identificatiegegevens vereist;
 • Opgelet: het PLF-formulier, een negatieve PCR-test én het werkgeversattest zijn alsnog vereist voor buitenlandse contractoren die voor de duur van de werken pendelen tussen België en een aangrenzend land (bv. Nederland) waar zij hun tijdelijk verblijf hebben, en waarbij de contractor net is aangekomen na een verblijf > 48 uur in een rode zone.

     
      3. Buitenlandse contractoren die > 48u in België verblijven
      Wie?

 • Medewerkers van buitenlandse contractoren die niet gedomicilieerd zijn in België en langer dan 48u naar België komen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

      Welke wettelijke vereisten?

 • Zij moeten een negatief testresultaat van een PCR-test die ten vroegste 72 uur voor het vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen bij zich hebben;
 • Zij moeten voorafgaand aan ELKE reis het Passenger Locator Form (PLF) invullen en het bewijs van indiening tijdens de reis en 48u erna bij zich dragen; opgelet: Zij vullen in het PLF “reis om professionele reden zonder BTA” in (het certificaatnummer dat vereist is voor professionele reizen kan niet aangevraagd worden door een buitenlandse werkgever voor tijdelijke tewerkstelling in België).
 • Zij dienen een persoonlijk werkgeversattest van de eigen werkgever (d.w.z. contractorfirma) bij te hebben dat vermeldt dat ze kritische taken uitvoeren voor een bedrijf in een essentiële sector. Een voorbeeld van attest vindt u hier in het Nederlands en Engels.
 • Zij dienen een verplichte quarantaine te houden gedurende 10 dagen, indien op basis van het ingevuld PLF-document een sms krijgen van de overheid, behalve voor het uitvoeren van hun werkzaamheden waarvoor ze naar België zijn gekomen en gelet op de specifieke competenties die hiervoor vereist zijn;
 • Zij dienen op dag 7 van de quarantaine een PCR-test te laten afnemen; indien deze test negatief is, wordt de quarantaineverplichting beëindigd;
 • Hun eigen werkgever (d.w.z. de contractorfirma) dient een register conform art. 3 van het M.B. van 12/01/2021 bij te houden met vermelding van hun:
 • identificatiegegevens (naam, voornaam, telefoonnummer)
 • verblijfplaats tijdens hun verblijf in België
 • de personen waarmee de werknemer tijdens zijn/haar werk in België heeft samengewerkt


Wat verwacht BASF van een contractorbedrijf?

BASF verwacht dat medewerkers van een buitenlandse (sub-)contractor indien nodig (conform de wettelijke vereisten) het negatieve corona-testresultaat bij zich hebben wanneer ze werken komen uitvoeren, het bewijs bij zich hebben dat het PLF werd ingevuld en ingediend (QR-code), dat ze een attest van hun werkgever bij hebben dat ze kritische taken bij een bedrijf uit een essentiële sector komen uitvoeren, en dat de contractor-werkgever een register bijhoudt met identificatiegegevens.

De site-toegangsdiensten voeren controles uit aan de poorten. Als een contractor-medewerker niet aan de wettelijke vereisten voldoet, krijgt hij/zij geen toegang tot de site tot aan alle wettelijke vereisten is voldaan. 

 

 • Contractoren dienen vanaf 1 november een attest of ander bewijsstuk bij zich te hebben dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de site bevestigt. Dit attest dient door de contractorfirma zelf ter beschikking worden gesteld aan haar eigen medewerkers.
 
 • Algemene mondmaskerdraagplicht op de site: Naast de 1,5 meter afstandsregel die onverkort blijft gelden, voerden we een veralgemeende mondmaskerdraagplicht (chirurgisch) in op de hele site sinds maandag 3 augustus. Het mondmasker dient gedragen te worden zodat het mond en neus bedekt. Contractoren dienen de chirurgische mondmaskers zelf te voorzien. De enige uitzonderingen op de mondmaskerdraagplicht zijn:
  • als je aan het fietsen bent,
  • als je als enige op je werkplek in een ruimte zit,
  • in refters wanneer men neerzit om eten of drank te nuttigen,
  • bij fysieke werkzaamheden in open lucht, in de werkplaatsen, productie-installaties en magazijnen dient iedereen op de site een chirurgisch mondmasker bij zich te dragen en dit ook effectief te gebruiken van zodra de 1,5 meter afstand niet meer kan worden gewaarborgd,
  • bij stilstanden van installaties (TAR’s) dient binnen de TAR-zone door iedereen verplicht een chirurgisch mondmasker te worden gedragen, omdat de 1,5m daar onvoldoende gewaarborgd kan worden. TAR-zones en tijdstippen worden afgebakend, vastgelegd en gecommuniceerd door de respectievelijke TAR-managers.
  • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is niet nodig wanneer men op de site zonder andere passagiers de eigen wagen (dus geen poolwagen), een vrachtwagen of kraan bestuurt. In alle andere gevallen blijft het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht.
 
 • In afstellingszones voeren we een registratieplicht in door middel van tikkingen met het oog op contact tracing.
 
 • Kleurencodering: De Belgische overheid hanteert een systeem van dynamische kleurencodering voor geografische gebieden, zoals aangegeven op de website diplomatie.belgium.be. Deze kleurencodering bepaalt welke specifieke maatregelen, zoals verplichte coronatests en zelfisolatie, door reizigers moeten of kunnen ondernomen worden. Deze kleurencodering is van toepassing voor niet-essentiële verplaatsingen, zoals voor Belgen die uit deze landen terugkomen van vakantie. Ze kan echter ook van toepassing zijn voor medewerkers van contractoren:
  • Contractoren woonachtig in een rode zone-gebied vallen niet onder de kleurencodering en daaruit geldende maatregelen. Zij komen immers naar onze site in het kader van een "essentiële verplaatsing" (d.w.z. een verplaatsing in het kader van professionele activiteiten, incl. woon-werk verplaatsingen).  Het is echter mogelijk dat het thuisland bij terugkeer een aantal maatregelen zal opleggen. Deze zijn van land tot land verschillend. Gelieve u hierover tijdig te informeren.
  • Contractoren die recent in een rode zone-gebied geweest zijn in het kader van een niet-essentiële verplaatsing (bv. op vakantie) zijn echter wel aan de kleurencodering en de respectievelijke maatregelen onderworpen. Zij moeten dus de nodige corona-testen en-of zelfisolatie ondergaan.
 
 • Hygiënemaatregelen op de site: Het houden van fysieke afstand (minimaal 1,5 meter) is dé belangrijkste en meest effectieve maatregel ter bescherming tegen het coronavirus. Was ook regelmatig je handen, vermijd lichamelijk contact, bedek mond en neus bij hoesten en niezen en vermijd contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen. Pas 'social distancing' strikt toe in alle mogelijke ruimtes (vergaderzalen, refters, bureaus, vergunningenloketten, balies, rooktenten,...). Zorg voor spreiding van bijvoorbeeld eetmomenten of eet op de eigen werkplek indien mogelijk. Spreek elkaar aan bij twijfel.
 
 • 'Social distancing' bij intern/extern transport: Bij carpooling, voor inkomende wagens en transportbusjes van contractorbedrijven dienen volgende regels te respecteren om in orde te zijn met de opgelegde maatregelen inzake social distancing: 
  • Zo veel mogelijk geschrankt zitten. 
  • In alle gevallen is het dragen van een chirurgisch mondmasker verplicht. 

Zowel de autoriteiten als BASF doen extra controles aan de poorten en in de omgeving van de site om na te gaan of de maatregelen worden opgevolgd. Indien niet, zullen er jammer genoeg verdere maatregelen richting de overtreders dienen genomen te worden.

 

 • Respecteer de social distancing ook buiten de BASF-poorten: Zorg ook na het uitbadgen buiten de BASF-poorten voor de geschraagde zitting en het houden van voldoende afstand. BASF doet veel inspanningen om gepaste maatregelen te treffen; het is dan ook van groot belang dat contractoren ook na het uitbadgen opnieuw de veilige social distancing posities in wagens of busjes aannemen. De medewerkers van site security kijken hier mee op toe.
 
 • Social distancing bij aanmelding: Iedere operationele medewerker die de site wil betreden en nog niet in het bezit is van een geldige toegangsbadge, dient zich aan te melden aan het onthaal van de BASF-site. Door social distancing maatregelen is de doorlooptijd langer dan normaal. Ook voor het uitvoeren van de verplichte veiligheidstest (introductievideo + vragenlijst) is er momenteel verminderde capaciteit. Bijgevolg verzoeken wij om contractor- en subcontractormedewerkers de introductievideo vooraf te laten bekijken via deze link.
 
 • Social distancing bij uitvoering: Contractoren moeten een social distancing risico-analyse aan hun opdrachtgever voorleggen vooraleer ze de site mogen betreden.
 
 • Daarnaast verwachten we gedrag conform de code voor leveranciers. Daarin verbinden contractoren en subcontractoren zich ertoe zich op een duurzame wijze te gedragen binnen en buiten de site van BASF Antwerpen, en zich ten allen tijde te houden aan de van toepassing zijnde wetten en ESG-normen (Environment, Social and Governmental standards). 
 
 • Individuele VCA opleidingscertificaten: Vele VCA-opleidingsinstituten zijn gesloten, waardoor mogelijk de geldigheid van het VCA-certificaat van een medewerker verstrijkt. Gezien deze uitzonderlijke omstandigheden, hanteren we tijdelijke maatregelen op basis van de richtljinen van de schemabeheerder.
  • Medewerkers die tot op heden geen individueel opleidingscertificaat bezitten, mogen het risicovol werk niet uitoefenen.
  • De certificaten van medewerkers waarvan hun bestaand individueel VCA-opleidingscertificaat 'basis/vol/risicovolle taken' verlopen is na 16 maart 2020, worden verder mondeling aanvaard tot 30 juni 2020. De aanvaarding gebeurt mondeling omdat we de verlening/aanpassing niet in de bestaande systemen kunnen ingeven.
  • Inzake VCA basis-vol-certificaten zal site security deze tijdelijke maatregel eveneens doorvoeren aan de poort mocht de situatie zich voordoen. 

BASF Antwerpen Procurement Services

Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen, Belgium

Nuttige links