Global Home
Data protection @BASF

Zpracování dat ve skupině BASF

Na těchto webových stránkách bychom vám rádi vysvětlili, jak se obecně zpracovávají osobní údaje ve skupině BASF.

Ochrana osobních údajů má pro společnost BASF nejvyšší prioritu. To samozřejmě zahrnuje také vysokou úroveň transparentnosti. Zde naleznete veškeré informace o tom, jak společnost BASF zpracovává osobní údaje kontaktních osob, zákazníků a obchodních partnerů.

Alexandra Haug

BASF Data Protection Officer

Data_Protection_051905_shutterstock_1089540224_RGB.jpg

Zde naleznete přehled koordinátorů EU pro ochranu údajů.

Pokud není uvedeno jinak, je za zpracování údajů odpovědná společnost BASF, se kterou jste v kontaktu (dále jen "BASF" nebo "správce" nebo "my"). Správce lze identifikovat například takto:

 • Pokud jste naším zákazníkem, poskytovatelem služeb nebo dodavatelem nebo máte se společností BASF jakýkoli jiný obchodní vztah, je váš smluvní partner společnosti BASF správcem.
 • Na webových stránkách nebo na kanálech sociálních médií je správcem společnost BASF uvedená v zásadách ochrany osobních údajů, otisku nebo podmínkách používání.
 • Pokud jste účastníkem akce společnosti BASF, je správcem společnost BASF, která akci pořádá. 
 • U digitálních akcí je správcem společnost BASF, která zve na příslušnou digitální akci.
 • Jste-li návštěvníkem našich výrobních prostor, je správcem společnost BASF, se kterou máte domluvenou schůzku a do jejíchž prostor vstupujete.
 • Pokud si rezervujete ubytování v hotelu BASF nebo jste hostem v restauraci BASF, je společnost BASF správcem, který provozuje příslušné zařízení.

Společnost BASF je mezinárodně působící skupinou, a proto má v každé zemi kontaktní osoby pro ochranu údajů. Pro země Evropské unie najdete přehled s kontaktními adresami zde.

 

Kromě toho se můžete kdykoli obrátit s dotazy a obavami ohledně ochrany údajů na náš centrální úřad pro ochranu údajů:

data-protection.eu@basf.com

V rámci skupiny BASF vykonává společnost BASF SE jako holdingová společnost ústřední funkce, které vyžadují zpracování osobních údajů a které mohou být vykonávány i pro ostatní společnosti skupiny BASF. Takovými centrálními funkcemi mohou být např:
 

 • Oddělení firemní komunikace
 • Oddělení lidských zdrojů
 • Centralizované řízení
 • Právní oddělení, dodržování předpisů, bezpečnost ve výrobě, podnikový audit, ochrana dat
 • Centrální zadávání veřejných zakázek
   

Kromě toho některé společnosti skupiny BASF zpracovávají osobní údaje jako poskytovatelé služeb v rámci skupiny, přičemž zpracování údajů může být prováděno i jménem příslušných společností skupiny BASF. Mohou to být např:
 

 • Služby IT
 • Centra sdílených služeb
   

Společnost BASF také používá centrální systémy zpracování dat, které umožňují standardizované procesy zpracování dat. Takovými systémy mohou být např:
 

 • Centrální databáze, například CRM nebo systémy pro správu dodavatelů.
 • Centrální systémy archivace a správy dokumentů
 • Centrální komunikační systémy

Společnost BASF zpracovává osobní údaje výhradně pro konkrétní účely. V průběhu naší obchodní činnosti dochází k různým situacím zpracování, o kterých vás zpravidla informujeme v rámci příslušné činnosti, např. formou prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách.

Společnost BASF obecně zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:
 

 • Smlouva

Pokud jste vy nebo společnost, pro kterou pracujete, uzavřeli se společností BASF smlouvu, zpracováváme osobní údaje, pokud a v rozsahu, který je nezbytný pro plnění smlouvy. Zpracování údajů zahrnuje kmenové a kontaktní údaje a údaje související se smlouvou, které mohou obsahovat také osobní údaje našich zákazníků, obchodních partnerů, poskytovatelů služeb, dodavatelů, prodejců a dalších obchodních partnerů. 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a písm. f) GDPR, pokud je smlouva uzavřena mezi společností BASF a jiným právním subjektem.
 

 • Komunikace s kontaktními osobami

Pokud nás kontaktujete, zpracováváme vaše osobní údaje uvedené v příslušném kontaktním formuláři za účelem vyřízení vaší žádosti nebo komunikace s vámi. V případě potřeby předáme vaši žádost interně kolegům odpovědným za podporu vaší žádosti. 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 

 • Spolupráce s obchodními partnery

Mimo vztahy se zákazníky, poskytovateli služeb a dodavateli spolupracujeme také se společnostmi a institucemi na projektech, společných podnicích a dalších formách spolupráce, abychom posunuli vědecký pokrok a přispěli k tématům, která jsou relevantní pro naše obchodní cíle. Zejména zpracováváme kontaktní údaje našich spolupracujících partnerů a údaje týkající se příslušné spolupráce pro účely realizace projektů a vytváření sítí. 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 

 • Vztahy s veřejností a zastupování zájmů ve veřejném a politickém sektoru

Společnost BASF pozorně sleduje aktuální dění a veřejné diskuse, které ovlivňují naše produkty a firemní cíle. V této souvislosti pravidelně spolupracujeme s novinami a časopisy, abychom mohli odpovídat na jejich dotazy a koordinovat články. Kromě toho využíváme novinářské mailing listy k informování vybraných zástupců nezávislých médií o vývoji relevantním pro společnost. Pro tyto účely zpracováváme kontaktní údaje novinářů a zástupců tisku. 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Kromě toho společnost BASF spravuje a provozuje webové stránky, na kterých poskytuje informace zájemcům, zákazníkům a dalším obchodním partnerům. V této souvislosti společnost BASF zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné z technických důvodů pro prezentaci webových stránek (např. IP adresa a nezbytně nutné soubory cookie). Kromě toho se soubory cookie příležitostně používají také k měření výkonnosti webových stránek. Další informace o konkrétním využití těchto služeb a o dalším zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na příslušných webových stránkách.
 

 • Události

Pokud společnost BASF pořádá akce, zpracováváme kontaktní údaje zúčastněných hostů za účelem realizace akce. V závislosti na akci mohou tyto údaje zahrnovat také informace důležité pro stravování, např. potravinové intolerance nebo alergie. Pokud se na akci pořizují fotografie, videozáznamy nebo jiné nahrávky, informujeme o tom zúčastněné hosty zvlášť, zejména pokud se plánuje zveřejnění záznamů a nahrávek, a získáme potřebné souhlasy. 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není uvedeno jinak.
 

 • Marketing

Pokud k tomu máme váš souhlas nebo je to jinak povoleno, budeme vám poskytovat informace o produktech a tématech společnosti BASF, včetně informací souvisejících s událostmi. Za účelem poskytnutí těchto informací zpracováváme vaše kontaktní údaje uvedené v příslušných registračních formulářích nebo formulářích žádostí za účelem provedení příslušné marketingové aktivity, např. zasílání newsletteru nebo průzkumu spokojenosti zákazníků na . Přesné informace o komunikačním kanálu, účelu zpracování a zpracovávaných osobních údajích naleznete v příslušné žádosti o souhlas a/nebo v souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud nám poskytnete zpětnou vazbu, zpracováváme vaše informace za účelem zlepšení kvality našich produktů a služeb. V takovém případě vás můžeme kontaktovat, abychom s vámi projednali případné další otázky, které z této zpětné vazby vyplynou. 

Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo příslušný právní základ, který vám byl sdělen jinak a konkrétně.
 

 • Udržování a ochrana bezpečnosti našich zařízení, produktů a služeb.

Za účelem prevence a odhalování bezpečnostních rizik, podvodných postupů nebo jiných trestných či škodlivých činů; zpracováváme základní a kontaktní údaje za účelem identifikace subjektů údajů, např. v souvislosti s nástupem poskytovatele služeb nebo v souvislosti s udělením přístupu k zákaznickým portálům. Zpracování údajů zahrnuje také dodržování a plnění povinností společnosti BASF v oblasti péče a náležité péče. V takových případech zpracováváme vaše kontaktní údaje, abychom vás informovali o důležitých změnách ve složení výrobků nebo o jejich schválení. 

Pokud nás navštívíte osobně, vydáme vám jednodenní propustky, které vám umožní přístup do našich prostor, a z bezpečnostních důvodů budeme kontrolovat přístup prostřednictvím postupů, jako je vydání návštěvnické karty. Za tímto účelem zpracováváme konkrétní informace o vás, jako je vaše jméno, datum narození, osoby, které navštěvujete, číslo vašeho průkazu totožnosti, telefonní číslo a délka vaší návštěvy ve dnech. V případě potřeby musíte v rámci bezpečnostního testu odpovědět na testovací otázky týkající se bezpečného chování v areálu závodu; v takovém případě se výsledky testu uloží. V případě řidičů zpracovává společnost BASF také registrační značku použitého vozidla. Pokud jako řidič přepravujete nebezpečné zboží, je nebezpečné zboží zkontrolováno a kontrola je zdokumentována.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 

 • Dodržování zákonných požadavků 

Pokud a v rozsahu požadovaném zákonem zpracováváme vaše osobní údaje za účelem splnění zákonných požadavků. Může se jednat například o daňové a obchodní povinnosti nebo předpisy pro prevenci trestné činnosti bílých límečků, jako jsou zákony o praní špinavých peněz.

Jste-li akcionářem společnosti BASF, zpracováváme vaše osobní údaje potřebné pro váš zápis do registru akcionářů společnosti BASF také z důvodů práva obchodních společností a akciových společností (např. na základě § 67 německého zákona o akciích - Aktiengesetz ). Vaše osobní údaje získáváme od banky zapojené do nákupu akcií.

V případě potřeby a v nezbytném rozsahu spolupracujeme také se zástupci úřadů, s nimiž koordinujeme právně relevantní záležitosti. V této souvislosti zpracováváme kontaktní údaje a údaje týkající se příslušné spolupráce za účelem právní koordinace.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR.
 

 • Zpracování údajů v souvislosti s právními záležitostmi

V rámci soudních sporů můžeme zpracovávat osobní údaje v rámci těchto sporů. Osobní údaje tedy zpracováváme také v případě a v rozsahu, který je nezbytný pro řešení právních sporů, vymáhání existujících smluv a pro uplatnění, výkon a obhajobu právních nároků. 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Jako mezinárodní skupina si BASF zakládá na flexibilních a uživatelsky přívětivých formách komunikace a zároveň má zájem na efektivní a potřebné komunikaci uvnitř společnosti i s externími stranami.

Z těchto důvodů společnost BASF využívá digitální konferenční systémy zejména pro realizaci digitálních akcí:
 

 • Komunikace s interními a externími zúčastněnými stranami, např. v rámci schůzek a online konferencí.
 • Realizace online akcí (např. webinářů, informačních školení)
   

Při používání digitálních konferenčních systémů zpracováváme z technických důvodů následující kategorie osobních údajů, pokud používáte některý z našich digitálních konferenčních systémů: 
 

 • Komunikační údaje (např. vaše e-mailová adresa).
 • Soubory protokolu, data protokolu (např. verze konferenčního systému, IP adresa, audio a video kodek). 
 • Metadata (např. čas účasti, označení uzlu média, použitý hardware, verze operačního systému atd.).
 • údaje z uživatelského profilu (např. vaše uživatelské jméno (pokud ho sami uvedete) a profilový obrázek, pokud je technicky dostupný).
 • Informace o účtu společnosti BASF (pokud je používají zaměstnanci společnosti BASF)
   

V závislosti na typu a formátu digitální události zpracováváme následující kategorie osobních údajů, pokud nám je dobrovolně poskytnete:
 

 • Zvukové přenosy, pokud jste neztlumili mikrofon.
 • Zadávání textu, pokud používáte příslušnou funkci chatu
 • videopřenosy, pokud je aktivována funkce kamery.
 • Přílohy, pokud je nahrajete během události.
   

Příslušné zpracování údajů provádíme na základě oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů zpracování údajů. 

Společnost BASF obecně používá následující digitální konferenční systémy:

Konferenční program společnosti Cisco Systems nám umožňuje nabídnout vám video/audio účast na našich digitálních akcích. V závislosti na akci používáme režim Meeting Center, Event Center nebo Training Center (dále jen "WebEx").

WebEx je software společnosti

Společnost Cisco Systems Inc. 
170 West Tasman Dr.
San Jose 
CA 95134 
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 
(dále jen "Cisco")
 

Zpracování dat ve službě WebEx probíhá na serverech v datových centrech v Evropské unii. V této souvislosti používáme dohody o zpracování objednávek v souladu s čl. 28 GDPR zajistit, aby byla zavedena rozsáhlá technická a organizační opatření, která odpovídají aktuálně platnému stavu techniky v oblasti bezpečnosti IT, např. s ohledem na autorizaci přístupu a koncepci end-to-end šifrování datových linek, databází a serverů.

Společnost Cisco může za účelem vzdálené údržby požádat o přístup k serverům. Tento přístup pak budeme kontrolovat případ od případu a po schválení jej udělíme. V tomto případě mohou takový přístup uskutečnit i pobočky společnosti Cisco ze zemí mimo Evropskou unii. V případě přístupu ze zemí mimo Evropskou unii jsme v jednotlivých námi schválených případech uzavřeli se společností Cisco standardní smlouvy EU (standardní smluvní doložky). Abychom zaručili odpovídající úroveň ochrany údajů při předávání osobních údajů do třetí země, jako jsou ve specifickém případě USA, zavedli jsme doplňková opatření v podobě nejmodernějších technických a organizačních opatření, jako je autorizace přístupu a koncepce šifrování datových linek, databází a serverů.

Funkce videokonferencí Microsoft Teams nám umožňuje účastnit se našich digitálních akcí prostřednictvím videa / zvuku. K pořádání online akcí používáme Microsoft Teams. V Microsoft Teams používáme režim týmových schůzek.

Microsoft Teams je součástí Microsoft Office 365. Microsoft Teams je platforma pro produktivitu, spolupráci a výměnu informací pro jednotlivé uživatele, týmy, komunity a sítě používaná ve společnosti BASF. MS Teams má také funkci videokonferencí. 
 

Microsoft Office365 je software společnosti  

Společnost Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 P521
Irsko
(dále jen "Microsoft")
 

Microsoft Teams je součástí cloudové aplikace Office 365, pro kterou je třeba vytvořit uživatelský účet. 

Zpracování dat v Office 365 probíhá na serverech v datových centrech v Evropské unii (v Irsku a Nizozemsku). Za tímto účelem jsme se společností Microsoft uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek v souladu s čl. 28 GDPR. V souladu s tím jsme se společností Microsoft dohodli na rozsáhlých technických a organizačních opatřeních pro Office 365, která odpovídají aktuálně platnému stavu techniky v oblasti bezpečnosti IT, např. s ohledem na autorizaci přístupu a koncepci end-to-end šifrování datových linek, databází a serverů.

Kromě toho jsme do služby Office 365 implementovali funkci "Customer Lockbox". Funkce Customer Lockbox zajišťuje, že společnost Microsoft nemá přístup k vašemu obsahu v případech podpory bez předchozího povolení správce společnosti BASF. Tím je zajištěno, že přístup k vašemu obsahu umožní pouze autorizované požadavky. Funkce Customer Lockbox se používá pouze v případě, že běžná softwarová řešení pro řešení problémů již v případě podpory nepomáhají.  

Za účelem vzdálené údržby může společnost Microsoft požádat o přístup k serverům. Tento přístup pak budeme kontrolovat případ od případu a po schválení jej udělíme. V tomto případě mohou takový přístup uskutečnit i pobočky společnosti Microsoft ze zemí mimo Evropskou unii. V případě přístupu ze zemí mimo Evropskou unii v námi schváleném individuálním případě jsme se společností Microsoft uzavřeli standardní smlouvy EU (standardní doložky o ochraně údajů). Abychom zaručili odpovídající úroveň ochrany údajů při předávání osobních údajů do třetí země, jako jsou v konkrétním případě USA, máme, jak je popsáno výše, doplňková opatření v podobě nejmodernějších technických a organizačních opatření, jako jsou např. Zavedené koncepty autorizace přístupu a šifrování datových linek, databází a serverů.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo zpracovávat údaje zákazníků pro své vlastní oprávněné obchodní účely. Na toto zpracování údajů společností Microsoft nemáme žádný vliv. V rozsahu, v jakém Microsoft Teams zpracovává osobní údaje v souvislosti s legitimními obchodními účely, je společnost Microsoft nezávislým správcem těchto činností zpracování údajů a jako taková odpovídá za dodržování všech platných předpisů o ochraně údajů. Pokud potřebujete informace o zpracování ze strany společnosti Microsoft, nahlédněte do příslušného prohlášení společnosti Microsoft.

Události online ve společnosti BASF se v zásadě nezaznamenávají. V odůvodněných individuálních případech však může výjimečně k nahrávání dojít. V těchto případech budou účastníci informováni zvlášť a výslovně před digitální událostí a na začátku schůzky.

Další informace získáte u příslušné kontaktní osoby pro online událost nebo u kontaktní osoby pro ochranu údajů ve společnosti BASF.

Jako chemická společnost, která pracuje s nebezpečnými a škodlivými látkami, máme mimo jiné zájem na zajištění bezpečnosti našich závodů a našich zaměstnanců. Z tohoto důvodu společnost BASF provádí na vybraných místech svých areálů kamerový dohled, pokud je to nutné k zajištění bezpečnostních aspektů ve společnosti BASF a v nezbytném rozsahu. Veřejné prostory ani soukromé prostory jednotlivců (např. soukromé zahrady) nejsou monitorovány. Společnost BASF poskytuje na místě informace prostřednictvím značek a piktogramů umístěných v blízkosti kamerového systému o konkrétním kamerovém dohledu, který je v každém případě prováděn. 

Další informace o ochraně údajů naleznete u příslušného kamerového systému.

Společnost BASF má zájem prezentovat se na co největším počtu kanálů, být dostupná pro zákazníky, poskytovatele služeb, další obchodní partnery, žadatele a zájemce a propagovat témata a produkty prostřednictvím sociálních sítí.

Zpracováváme osobní údaje, když navštívíte společnost BASF na kanálech sociálních médií. Prostřednictvím našich různých kanálů sociálních médií vám chceme nabídnout širokou škálu multimediálních služeb a vyměňovat si s vámi názory na témata, která jsou pro vás důležitá. Kromě příslušného poskytovatele sociální sítě shromažďujeme a zpracováváme na našich kanálech sociálních médií také osobní údaje uživatelů. Příslušné účely zpracování údajů a kategorie údajů uvádíme u jednotlivých kanálů sociálních médií, které jsou podrobněji vysvětleny níže. 

Zpracování údajů slouží v zásadě k následujícím účelům: 

 • Komunikace s návštěvníky kanálů sociálních médií společnosti BASF; 
 • Vyřizování dotazů od návštěvníků našich kanálů sociálních médií společnosti BASF; 
 • shromažďování statistických informací o dosahu kanálů sociálních médií společnosti BASF; 
 • provádění průzkumů mezi zákazníky, marketingových kampaní, analýz trhu, loterií, soutěží nebo podobných propagačních akcí či událostí; 
 • Řešení sporů a rozepří, založení, uplatnění nebo obrana proti právním nárokům nebo soudním sporům, vymáhání existujících smluv. 


Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro dosažení těchto účelů. 

V rámci našich aktivit na sociálních sítích využíváme také technologie tzv. sociálního naslouchání nebo sociálního monitoringu (dále jen "sociální naslouchání"), abychom získali představu o vnímání našich produktů a služeb a zjistili případné možnosti zlepšení. Přitom vyhodnocujeme komentáře a příspěvky příslušné sítě na sociálních sítích podle vyhledávacího požadavku. Můžeme si prohlížet pouze ty příspěvky, které byly uživateli sociální sítě volně zpřístupněny neomezenému okruhu veřejnosti.

Shromážděné údaje a rozsah zpracování údajů jsou obecně určeny typem a obsahem příslušné žádosti o vyhledávání a příspěvků. Může se jednat například o příspěvek v textové podobě nebo nahraný obrazový soubor. 

V zásadě dostáváme pouze statistické informace jako výsledky našich žádostí o vyhledávání. V jednotlivých případech se nám však mohou jako výsledky vyhledávání zobrazovat i konkrétní příspěvky a komentáře, z nichž lze rovněž usuzovat na osobní údaje jednotlivých uživatelů, například proto, že konkrétní příspěvky nebo komentáře obsahují uživatelské jméno uživatele, které může být i jeho skutečným jménem. Takové příspěvky slouží výhradně jako příkladná reprodukce požadovaného obrazu nálady. 

Náš převažující oprávněný zájem na využívání sociálního naslouchání spočívá v tom, abychom ve veřejně přístupných prohlášeních rozpoznali případné nedostatky našich produktů a služeb, jakož i náladu veřejnosti ohledně společnosti BASF a témat relevantních pro společnost BASF ve veřejném diskurzu a mohli na ně vhodně reagovat. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci social listeningu je čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

Při provádění sociálního naslouchání využíváme zejména služeb následujících poskytovatelů:
 

Runtime Collective Ltd.
Suverénní dům
Church Street, 1. patro
Brighton
E Sussex
BN1 1UJ
Spojené království

 

Cision Germany GmbH
Westhafenplatz 1
D-60327 Frankfurt nad Mohanem

Společnost BASF je obecně zastoupena a aktivní na následujících sociálních sítích:

Stránky fanoušků společnosti BASF na Facebooku provozuje na sociální síti Facebook společnost Meta Plaforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irsko ("Facebook"). Když navštívíte naše fanouškovské stránky, společnost Facebook zpracovává vaše osobní údaje v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, které najdete zde

Zpracováváme následující osobní údaje: 

 • Vaše uživatelské jméno na Facebooku a komentáře zveřejněné na našich fanouškovských stránkách a zprávy, které jste odeslali prostřednictvím našich fanouškovských stránek. 
 • Vaše aktivita na našich fanouškovských stránkách prostřednictvím služby Facebook Insights, např. návštěvy našich webových stránek, počet interakcí, návštěv a průměrná doba přehrávání videa, informace o tom, z jakých zemí a měst pocházejí naši návštěvníci, a statistiky o obecných vztazích našich návštěvníků. 
 • Další informace nezbytné k odpovědi na požadavky našich návštěvníků nebo k jednoznačné identifikaci našich návštěvníků v našich systémech. 

Používáme statistické informace (návštěvy našich webových stránek, počet interakcí, návštěvy a průměrná délka přehrávání videí, informace o tom, z jakých zemí a měst pocházejí naši návštěvníci, a statistiky o poměru pohlaví našich návštěvníků) o používání fanouškovských stránek, které Facebook poskytuje v anonymní podobě prostřednictvím služby Facebook "Insights". Závěry o jednotlivých uživatelích a přístup společnosti BASF k profilům jednotlivých uživatelů nejsou možné. 

Více informací o službě Facebook Insights zde

Z tohoto důvodu jsou společnosti BASF a Facebook považovány za "společné správce" ve smyslu GDPR, a proto uzavřely takzvanou dohodu o společné odpovědnosti, aby splnily požadavky GDPR. Tuto dohodu o společné odpovědnosti naleznete zde. Zde naleznete veškeré informace, které jsou pro vás jako subjekt údajů relevantní, zejména pokud jde o výkon vašich práv na ochranu osobních údajů.

 

Za účelem upozornění uživatelů na naši firemní prezentaci na Facebooku a její obsah (příspěvky) a získání nových příznivců používáme Facebook Ads Manager. Díky této službě můžeme zobrazovat náš obsah a náš kanál jako doporučení uživatelům Facebooku, kteří se k odběru našeho kanálu nemuseli přihlásit, na základě jejich zájmů a interakcí. Skupiny osob lze definovat na základě obecných charakteristik místa bydliště, věku, pohlaví, jazyka a zájmů. Výběr jednotlivých uživatelů není možný. Právním základem pro toto zpracování údajů je náš převažující oprávněný zájem na zlepšení našeho dosahu na Facebooku, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Kromě zpracování osobních údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nemá společnost BASF žádný vliv na zpracování osobních údajů v souvislosti s vaším používáním fanouškovských stránek. 

Stránky společnosti BASF na Instagramu provozuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irsko. Když navštívíte stránky společnosti BASF na Instagramu, společnost Instagram zpracovává vaše osobní údaje v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde.

Používáme statistické informace (návštěvy našich webových stránek, počet interakcí, informace o tom, z jakých zemí a měst návštěvníci pocházejí, a statistiky o pohlaví návštěvníků) o používání stránek BASF na Instagramu, které Instagram zpřístupňuje v anonymní podobě prostřednictvím služby Instagram "Insights". Závěry o jednotlivých uživatelích a přístup k profilům jednotlivých uživatelů ze strany společnosti BASF nejsou možné. 

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Vaše uživatelské jméno na Instagramu, jakož i komentáře na našich stránkách BASF na Instagramu a zprávy, které nám pošlete prostřednictvím našich stránek BASF na Instagramu. 
 • Vaše aktivita na našich stránkách BASF na Instagramu prostřednictvím služby Instagram Insights, např. návštěvy našich webových stránek, rozsah příspěvků, informace o tom, z jakých zemí a měst pocházejí naši návštěvníci, a statistiky poměru pohlaví našich návštěvníků. 
 • Další informace nezbytné k odpovědi na požadavky našich návštěvníků nebo k jednoznačné identifikaci našich návštěvníků v našich systémech. 

Za účelem upozornění uživatelů na naši firemní prezentaci na Instagramu a její obsah (příspěvky) a získání nových sledujících používáme Facebook Ads Manager, který je rovněž poskytován společností Meta Group pro Instagram pod stejným názvem produktu. Díky této službě můžeme zobrazovat náš obsah a náš kanál jako doporučení uživatelům Instagramu, kteří se na základě svých zájmů a interakcí nemuseli přihlásit k odběru našeho kanálu. Skupiny osob lze definovat na základě obecných charakteristik místa bydliště, věku, pohlaví, jazyka a zájmů. Výběr jednotlivých uživatelů není možný. Právním základem pro toto zpracování údajů je náš převažující oprávněný zájem na zlepšení našeho dosahu na Instagramu, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Stránky společnosti BASF na Twitteru jsou provozovány na sociální síti Twitter společností Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.  Při návštěvě stránek Twitter společnosti BASF budou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje v rozsahu popsaném v jejích zásadách ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde
 

Používáme statistické informace (návštěvy našich webových stránek, počet interakcí, informace o zemích a městech, ze kterých návštěvníci přicházejí, a statistiky o poměru pohlaví návštěvníků) o používání stránek společnosti BASF na Twitteru, které Twitter zpřístupňuje v anonymní podobě prostřednictvím služby "Analytics". Není možné vyvozovat závěry o jednotlivých uživatelích a přístupu k profilům jednotlivých uživatelů společnosti BASF. 

Zpracováváme následující osobní údaje: 

 • Vaše uživatelské jméno na Twitteru a komentáře na našich stránkách BASF na Twitteru a zprávy, které nám posíláte prostřednictvím našich stránek BASF na Twitteru. 
 • Vaše aktivita na našich stránkách BASF na Twitteru prostřednictvím služby Twitter Analytics, např. návštěvy našich webových stránek, počet interakcí, informace o tom, z jakých zemí a měst pocházejí naši návštěvníci, a statistiky poměru pohlaví našich návštěvníků. 
 • Další informace nezbytné k odpovědi na požadavky našich návštěvníků nebo k jednoznačné identifikaci našich návštěvníků v našich systémech. 

Neukládáme ani nezpracováváme žádné vaše osobní údaje kromě vašeho uživatelského jména na Twitteru nebo vaší zprávy, když nám napíšete přímo. 

 

V rámci naší firemní prezentace na Twitteru nám Twitter poskytuje také nástroj Twitter Ad Manager, jehož prostřednictvím můžeme upozorňovat na naši firemní identitu a její obsah způsobem orientovaným na cílovou skupinu.  Cílové skupiny lze definovat na základě obecných charakteristik místa bydliště, věku, pohlaví, jazyka a zájmů. Výběr jednotlivých uživatelů není možný. Právním základem pro toto zpracování údajů je náš převažující oprávněný zájem na zlepšení našeho dosahu na Instagramu, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Stránky LinkedIn společnosti BASF provozuje na sociální síti LinkedIn společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko ("LinkedIn"). Když navštívíte stránky společnosti BASF na síti LinkedIn, společnost LinkedIn zpracovává vaše osobní údaje v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete zde

Zpracováváme následující osobní údaje: 

 • Vaše uživatelské jméno na LinkedIn a také komentáře na našich stránkách BASF na LinkedIn a zprávy, které nám posíláte prostřednictvím našich stránek BASF na LinkedIn. 
 • Další informace nezbytné k odpovědi na požadavky našich návštěvníků nebo k jednoznačné identifikaci našich návštěvníků v našich systémech. 


Kromě toho využíváme následující služby nabízené společností LinkedIn:

K upozornění na naše produkty používáme Správce kampaní LinkedIn, který poskytuje společnost LinkedIn. Pomocí nástroje LinkedIn Campaign Manager definujeme cílové skupiny na základě následujících kritérií:
 

 • Místo (např. země, region, město)
 • Společnosti (např. , obchodní odvětví, názvy, velikost)
 • Zájmy (např. členské skupiny, zájmy)
 • Profesní zkušenosti (např. pracovní pozice, funkce, služební věk, dovednosti).
 • Vzdělání (např. tituly, školy, studijní obory)
 • Demografické údaje (např. pohlaví, věk)
   

LinkedIn na základě svého algoritmu zobrazuje náš obsah na své platformě uživatelům, kteří odpovídají definované cílové skupině. Právním základem pro tento typ zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Na našem firemním účtu LinkedIn zobrazujeme obsah, který je vám prezentován na základě zpracování popsaného v bodě 4a těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud s uvedeným obsahem interagujete, např. přihlášením se ke stažení nebo streamování videa nebo jiného nabízeného aktiva, jako je např. bílá kniha, zpracováváme vaše zadané kontaktní údaje (např. jméno, e-mailovou adresu a společnost) za účelem poskytování informací o produktech a službách souvisejících s příslušným obsahem prostřednictvím zasílání soukromých zpráv nebo příspěvků.

Vaše osobní údaje ukládáme ve Správci kampaní LinkedIn. V případě technické podpory mohou k vašim osobním údajům přistupovat týmy společnosti LinkedIn Inc. se sídlem na adrese 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, USA. USA jsou zemí, ve které není úroveň ochrany osobních údajů srovnatelná s EU. Přihlášením k odběru našeho obsahu výslovně souhlasíte s předáním svých osobních údajů do USA.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy zástupci společnosti BASF, který vás může kontaktovat.

Statistické informace (návštěvy našich webových stránek, počet interakcí, informace o tom, z jakých zemí a měst návštěvníci pocházejí, a statistiky o oboru práce našich návštěvníků) používáme v souvislosti s používáním naší firemní stránky LinkedIn, které LinkedIn poskytuje v anonymní podobě prostřednictvím služby LinkedIn "Analytics". Závěry o jednotlivých uživatelích a přístup k profilům jednotlivých uživatelů ze strany společnosti BASF nejsou možné. 

Vzhledem k tomu, že společnost BASF zpracovává a ukládá vaše osobní údaje, jak je popsáno v předchozím odstavci, jsou společnosti BASF a LinkedIn považovány za "společné správce" ve smyslu GDPR, a proto uzavřely takzvanou dohodu o společné odpovědnosti, která splňuje požadavky GDPR. Tuto dohodu o společném správci naleznete na zde. Zde naleznete veškeré informace, které jsou pro vás jako subjekt údajů relevantní, zejména pokud jde o výkon vašich práv na ochranu osobních údajů.

Kromě zpracování osobních údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nemá společnost BASF žádný vliv na zpracování osobních údajů v souvislosti s vaším používáním naší firemní stránky LinkedIn.

Stránky BASF XING jsou provozovány na sociální síti XING společností XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo ("XING"). Při návštěvě stránek BASF XING zpracovává společnost XING vaše osobní údaje v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout zde

Používáme statistické informace (počet interakcí, statistiky o věkovém složení a pracovních vztazích našich návštěvníků) o používání stránek BASF XING, které XING zpřístupňuje v anonymní podobě prostřednictvím své statistické služby. Závěry o jednotlivých uživatelích a přístup k individuálním uživatelským profilům společnosti BASF nejsou možné.

Zpracováváme následující osobní údaje: 

 • Vaše uživatelské jméno na XINGu a také komentáře na našich stránkách BASF XING a zprávy, které nám posíláte prostřednictvím našich stránek BASF XING. 
 • Vaše aktivita na našich stránkách BASF XING prostřednictvím statistické služby XING, např. objem interakcí, statistiky věkového složení a pracovních vztahů našich návštěvníků. 
 • Další informace nezbytné k odpovědi na požadavky našich návštěvníků nebo k jednoznačné identifikaci našich návštěvníků v našich systémech. 

Kanál společnosti BASF na YouTube provozuje na platformě YouTube společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.  Když navštívíte kanál YouTube společnosti BASF, YouTube shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu stanoveném v zásadách ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde

Používáme statistické informace (návštěvy našich webových stránek, počet interakcí, průměrnou dobu přehrávání videa, informace o zemích a městech, ze kterých návštěvníci pocházejí, a statistiky o poměru pohlaví návštěvníků) o používání kanálu YouTube společnosti BASF, které YouTube poskytuje v anonymní podobě prostřednictvím služby "Analytics". Závěry o jednotlivých uživatelích a přístup k profilům jednotlivých uživatelů ze strany společnosti BASF nejsou možné. 

Zpracováváme následující osobní údaje: 
 

 • Vaše uživatelské jméno na YouTube a komentáře zveřejněné na našem kanálu YouTube společnosti BASF. 
 • Vaše aktivita na našem kanálu YouTube společnosti BASF prostřednictvím služby YouTube Analytics, např. návštěvy našich webových stránek, objem interakcí, průměrná doba přehrávání videa, informace o tom, z jakých zemí a měst pocházejí naši návštěvníci, a statistiky poměru pohlaví našich návštěvníků. 
 • Další informace nezbytné k odpovědi na požadavky našich návštěvníků nebo k jednoznačné identifikaci našich návštěvníků v našich systémech. 


Neukládáme ani nezpracováváme žádné vaše osobní údaje kromě vašeho uživatelského jména na YouTube a vašeho komentáře, když komentujete naše video nebo se s námi jinak spojíte. 

Na našich kanálech YouTube používáme reklamy Google, službu společnosti Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (dále jen "Google"). Služba Google Ads nám umožňuje spouštět reklamy na YouTube pomocí definování publika. K určení toho, kdo naše videa uvidí, používáme různá kritéria nabízená společností Google, jako je poloha, věk a zájmy.

Kromě toho používáme remarketing na YouTube k tomu, abychom divákům na YouTube a partnerských stránkách s videem zobrazovali personalizované reklamy na základě jejich předchozích interakcí s našimi videi nebo naším kanálem YouTube. Za tímto účelem vytváříme remarketingové kampaně, které oslovují lidi, kteří na YouTube provedli akce, jako např:

- Sledoval jakékoli video z kanálu BASF
- Sledoval některá videa společnosti BASF
- Zobrazení jakéhokoli videa nebo jeho náhledu na kanál společnosti BASF
- Některá zhlédnutá videa (jako reklamy)
- Přihlášení k odběru kanálu společnosti BASF
- Navštivte domovskou stránku kanálu společnosti BASF
- Líbí se mi jakékoli video z kanálu BASF 
- Přidání libovolného videa z kanálu BASF do seznamu skladeb
- Sdílení jakéhokoli videa z kanálu společnosti BASF 


Při používání reklam Google na YouTube nejsme nikdy schopni identifikovat jednotlivé uživatele. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google si můžete prohlédnout na adrese zde.

V rámci naší společnosti mají k vašim výše uvedeným osobním údajům přístup pouze osoby a subjekty, které je potřebují k výše uvedeným účelům.

Spolupracujeme také s poskytovateli služeb. Tito poskytovatelé služeb jednají pouze v souladu s našimi pokyny a jsou smluvně zavázáni dodržovat platné požadavky na ochranu osobních údajů. 

Jinak vaše údaje předáme třetím stranám pouze v případě, že:
 

 • jste udělili svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR,
 • zveřejnění je nezbytné v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků a není důvod předpokládat, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění vašich údajů,
 • existuje zákonná povinnost převodu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR, nebo
 • je to právně přípustné a nezbytné pro plnění smluvních vztahů s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. b GDPR.
   

Vaše osobní údaje budou předány poskytovatelům služeb ve třetí zemi pouze v případě, že budou splněny zvláštní požadavky čl. 44 a násl. GDPR. Pokud a v rozsahu, v jakém se poskytovatelé služeb nacházejí ve třetí zemi, je možné, že se ve třetí zemi nacházejí buď servery příslušného poskytovatele služeb, nebo že se servery nacházejí v EU, ale v podpůrných případech je k nim přistupováno ze třetí země. V některých třetích zemích není úroveň ochrany údajů rovnocenná úrovni ochrany údajů v EU, protože orgány mohou mít zjednodušený přístup k osobním údajům nebo že proti takovým opatřením existují omezená práva. Pokud a v rozsahu, v jakém udělíte svůj souhlas, výslovně souhlasíte s předáním osobních údajů do příslušné třetí země.

Pokud během doby uchovávání (např. v rámci prohlášení o souhlasu) nedojde k výslovnému prohlášení o souhlasu, budou osobní údaje subjektů údajů vymazány, pokud již nejsou potřebné pro splnění účelu uchovávání, pokud vymazání nebrání zákonné povinnosti uchovávání (např. obchodní a daňové povinnosti).

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte níže popsaná práva. Uplatnění těchto práv je pro vás bezplatné. Možná však budete muset prokázat svou totožnost dvěma faktory. K uplatnění vašich práv vyvineme přiměřené úsilí v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na nás jakýmkoli způsobem Kontaktní údaje naleznete v části "Kontakt s pověřencem pro ochranu osobních údajů" a na stránce s otiskem nebo prohlášením o vyloučení odpovědnosti.

Právo na přístup: Můžete požádat správce o informace o osobních údajích, které o vás uchovává (čl. 15 GDPR). Pokud máte přímý přístup ke svým údajům prostřednictvím portálů/samoobsluhy, považuje se právo na informace za splněné. 

Právo na opravu: Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, máte právo požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR).

Právo odvolat prohlášení o souhlasu: Pokud je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Odvolání nemá vliv na zákonnost do té doby prováděného zpracování. Odvolání můžete prohlásit písemně, e-mailem a případně v rámci nabízené služby.

Právo vznést námitku v případě zpracování za účelem ochrany oprávněných zájmů: V případě, že vaše údaje zpracováváme za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku v souladu s článkem 21 GDPR z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Vaše osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na výmaz: Za podmínek stanovených v článku 17 GDPR máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů. To platí např. v případě, že odvoláte udělený souhlas nebo údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.

Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat o omezení zpracování údajů, které se vás týkají, za podmínek stanovených v článku 18 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů: Pokud jste nám sami poskytli osobní údaje, máte v souladu s článkem 20 GDPR právo požádat o jejich přenos přímo k jinému správci nebo jiné organizaci. Případně máte právo požadovat, abychom vám údaje sami poskytli ve strojově čitelném formátu. To však platí pouze v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy či v rámci vyjednávání o smlouvě a zpracování se provádí automatizovanými postupy.

Právo podat stížnost: Máte možnost podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů uvedeného v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů (kontaktní údaje viz výše) nebo u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení.

V každém případě se můžete obrátit na: