Global Home
Domov

Disclaimer

Obecné informace

Webovou stránku provozuje společnost BASF; všechna práva, která se stránky týkají, nebo která z webové stránky vyplývají, náleží společnosti BASF.

Prohlášení

Uvedený obsah byl vytvořen s maximální důsledností. Společnost BASF však nemůže zaručit jeho přesnost, úplnost, spolehlivost, použitelnost ani aktuálnost. Příslušný uživatel je proto obecně povinen odborně zkontrolovat nebo dát si odborně zkontrolovat celý obsah vzhledem k zamýšlenému účelu jeho použití.

Společnost BASF odpovídá za vlastní obsah na těchto webových stránkách na základě obecných právních předpisů. Není však povinna sledovat informace šířené nebo uchovávané třetími stranami, ani zkoumat okolnosti, které mohou naznačovat nezákonnou činnost. Povinnost odstranit nebo blokovat používání informací na základě obecných právních předpisů tím zůstává nedotčena. Odpovědnost je však možné realizovat až ode dne znalosti o konkrétním protiprávním jednání. Po oznámení takového porušení zákona společnost BASF okamžitě odstraní dotyčný obsah.

Tato webová stránka a veškeré informace o výrobcích (dále jen „produktové informace“ nebo „produktový obsah“) jsou poskytnuty „tak jak je“ a v rozsahu povoleném zákonem, bez jakékoliv (výslovné či předpokládané) záruky, závazku nebo odpovědnosti. Společnost BASF, s výjimkou případů úmyslného pochybení, neodpovídá za škody způsobené použitím nebo v souvislosti s použitím těchto informací. Společnost BASF v žádném případě neodpovídá ani nepřebírá odpovědnost za žádné nepřímé, náhodné nebo následné škody způsobené použitím nebo v souvislosti s použitím takového obsahu.

Odpovědnost za odkazy

Součástí obsahu této webové stránky jsou i odkazy na externí webové stránky, nad nimiž nemá společnost BASF žádnou kontrolu. Proto společnost BASF nemůže přijmout žádnou odpovědnost za jejich obsah. Za obsah těchto externích webových stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Webové stránky, na které uvádíme odkazy, byly prověřeny v době propojení pro možné porušení zákona a nenašel se na nich žádný nezákonný obsah. Nepřetržitá kontrola propojených stránek však nemá opodstatnění bez konkrétního důkazu porušení zákona. Pokud společnost BASF obdrží oznámení o porušení zákona, příslušné odkazy okamžitě odstraní. Dále společnost BASF nenese odpovědnost za dostupnost těchto stránek ani za jejich obsah.

Autorské právo

Obsah a díla na těchto stránkách sestavila společnost BASF a podléhají autorskému právu. Na jejich kopírování, zpracovávání, šíření či jakékoli užívání přesahující hranice autorského zákona je potřebný písemný souhlas společnosti BASF. V případě, že příslušný obsah nevytvořila společnost BASF, platí autorská práva třetích stran. Obsah třetích stran je příslušně označen. Pokud však uživatel zjistí porušení autorských práv, společnost BASF ho prosí o oznámení této skutečnosti. Po oznámení takového porušení zákona společnost BASF příslušný obsah okamžitě odstraní.

Produktové informace

Informace a dokumenty třetích stran

Pokud produktové informace poskytnuté uživateli vycházejí z údajů o inventáři třetích stran, datum poslední aktualizace je možné najít na datovém formuláři.

Přestože společnost BASF vyvinula maximální úsilí, aby zajistila přesnost, úplnost, spolehlivost, aktuálnost a použitelnost informací třetích stran, v rozsahu povoleném zákonem, odmítá jakékoliv záruky či odpovědnost.

Informace a dokumenty společnosti BASF

Informace o produktech společnosti BASF vycházejí z jejích současných poznatků a zkušeností a jsou v souladu s rozhodnutím přijímacího orgánu. To však uživateli nedovoluje provádět vlastní zkoušky a testy vzhledem k množství faktorů, které mohou mít vliv na zpracování a aplikaci výrobku. Protože skladování a použití výrobku je mimo kontrolu společnosti BASF a společnost BASF nemůže předvídat všechny okolnosti případu, vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jeho nevhodného skladování a použití.

Použití výrobku v oblastech, která nejsou popsána v této příručce, nebyla prověřena společností BASF. To platí především pro aplikace, na které se vztahuje povolení nebo licence přijímacího orgánu, ale nejsou doporučené společností BASF. Společnost BASF proto vylučuje jakoukoliv odpovědnost za škody vzniklé v důsledku takového použití.

Na účinek produktu mohou mít vliv různé faktory, zejména ty, které se týkají místního nebo regionálního prostředí. Za takové následky nemůže společnost BASF ani její distribuční partneři přijmout žádnou odpovědnost.

Uživatel výrobku musí dodržovat existující vlastnická práva, zákony a předpisy, jakož i ustanovení o schválení výrobku a návod k použití. Všechna tvrzení a informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Všeobecné obchodní podmínky

Pokud není písemně uvedeno jinak, Všeobecné obchodní podmínky společnosti BASF nelze měnit na této webové stránce, v jejím obsahu, materiálech ani informacích.

Změny a aktualizace

Společnost BASF může, bez jakékoliv z toho plynoucí odpovědnosti, kdykoliv upravit a/nebo ukončit činnost těchto Stránek nebo jejich části bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení a nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich aktualizaci.

Závěrečná ustanovení

Všechny nároky či soudní spory spojené s těmito Stránkami nebo jejich používáním se budou řídit a vykládat v souladu s německými zákony, s výjimkou případů, kdy budou v rozporu s právními zásadami.