30. června 2017
Česká republika
Média

BASF prosazuje digitalizaci ve výzkumu po celém světě

  • Intenzivní využívání digitálních technologií posiluje vedoucí pozici společnosti BASF v chemických inovacích
  • Největší superpočítač v chemickém průmyslu přinese výzkumníkům nové příležitosti v komplexním modelování
  • Tisková konference zaměřená na výzkum představila rozsáhlé využití digitálních nástrojů pro vývoj inovativních produktů

Ludwigshafen, Německo – 30. června 2017 – Strategickým cílem společnosti BASF je využívat příležitostí, které nabízí digitalizace. Výzkum a vývoj hrají v otázce dalšího zvyšování inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti za pomoci nových technologií zásadní roli. Na včerejší tiskové konferenci v Ludwigshafenu, která se věnovala výzkumu, představila BASF přehled digitalizace chemického výzkumu, nástrojů a aplikací.

„Jako světově nejinovativnější společnost v chemickém průmyslu posilujeme svou pozici rostoucím využíváním digitálních technologií ve výzkumu a vývoji,“ uvedl Dr. Martin Brudermüller, místopředseda představenstva a technický ředitel společnosti BASF SE. „Nový superpočítač našim odborníkům umožní především velmi efektivně zkoumat komplexní problémy, čímž zkrátí lhůty pro uvádění nových produktů,“ tvrdí Brudermüller a dodává: „Díky tomu budeme schopni lépe plnit požadavky svých zákazníků, kteří si žádají chemické inovace na míru.“

Na tiskové konferenci promluvili na téma digitalizace ve výzkumu v praxi odborníci z různých oblastí. Klíčovým prvkem je nový superpočítač BASF, který zaujímá 65. místo v žebříčku 500 největších výpočetních systémů světa. Do provozu bude uveden letos v létě v Ludwigshafenu a oproti svým předchůdcům nabídne přibližně desetinásobný výkon. Jméno nového superpočítače – Quriosity (z anglického curiosity, zvědavost) – vzešlo z online hlasování zaměstnanců a přesně vystihuje obrovský potenciál superpočítače pro posunutí vývoje produktů do úplně nové úrovně.

Virtuální a reálné experimenty se vzájemně doplňují
Na výzkum a vývoj mají vliv rychle se rozšiřující digitální technologie. Správa velkého množství dat se stala rozhodujícím faktorem pro budoucí vědecký a ekonomický úspěch, virtuální modelování a počítačová simulace spolupracují ruku v ruce s fyzickými experimenty v laboratoři. Simulace pomáhají s návrhy experimentů
a usnadňují prognózu, zatímco pokusy přinášejí měřitelné výsledky a vyhodnocují počítačové modely. Tento přístup vede k lepšímu porozumění chemickým produktům a procesům a umožňuje dosažení větší inovace v kratším čase.

Digitalizace poskytuje výzkumníkům další možnosti implementace kreativních nápadů a intenzivní spolupráci se zbytkem světa. Integrace digitálních technologií přímo do každodenní práce oddělení výzkumu a vývoje je podle odborníků z BASF nezbytná. Přímý přístup k systémům založeným na znalostech otevírá nové možnosti a je nezbytný pro efektivní řešení problémů. Například platforma založená na cloudových aplikacích usnadní výzkumníkům rozšiřování znalostní sítě.

Úspěšné projekty výzkumníků z BASF v uplynulých měsících ukázaly obrovský potenciál digitalizace v oblasti výzkumu. Poprvé bylo například provedeno systematické zkoumání údajů o katalyzátorech používaných při výrobě meziproduktu ethylenoxidu. Pokusy odhalily souvislost mezi složením a aplikačními vlastnostmi katalyzátorů, které umožnily přesněji a rychleji předvídat jejich výkonnost a životnost.

Cílené vyhledávání velkých objemů dat
Digitální technologie hrály prim také při modelování nového funkčního polymeru pro stabilní složení aktivního činidla. Odborníci BASF dokázali z více než 10 000 možností vybrat optimální strukturu a následná syntéza dala vzniknout požadovanému polymeru, který umožnil vytvořit výrazně koncentrovanou emulzi. Takovéto modelování se nyní stalo pevnou součástí vývoje přípravků.

Takzvaným vytěžováním dat lze získat užitečné informace z velkého množství údajů. Například ve vývoji produktů či procesů v oblasti biotechnologie se tak dá urychlit identifikace vhodných enzymů či bakterií.

Agronomické modely podporují zemědělce
BASF je významným aktérem také v digitální transformaci zemědělství a v tomto segmentu spoléhá jak na interní, tak externí spolupráci. Online aplikace Maglis® pomáhá zemědělcům efektivněji využívat dostupné informace a lépe se rozhodovat v otázce kultivace pozemků. Firma ZedX, jejíž akvizici společnost BASF provedla koncem května, se specializuje na vývoj agronomických modelů pro počasí, růst rostlin a zamoření nemocemi, plevely a škůdci. Společně již obě společnosti vyvinuly model, který umí na základě atmosférických a environmentálních podmínek správně vyhodnotit příležitost pro nasazení herbicidu BASF.

Údaje o výzkumu a vývoji dokládají značnou míru odhodlání
BASF si klade za cíl udržet výdaje na výzkum a vývoj na stejně vysoké úrovni jako v předchozích letech. V roce 2016 tato částka dosáhla 1,863 miliardy eur, což je v důsledku strukturálních úprav v segmentu rostlinných biotechnologií mírně pod úrovní předchozího roku (1,953 miliardy eur). Výzkumný plán firmy BASF zahrnoval v roce 2016 kolem 3 000 projektů, na nichž v sektoru výzkumu a vývoje po celém světě pracuje zhruba 10 000 zaměstnanců. Jedním z hlavních pilířů firemního know-how zůstává globální síť partnerských institucí, díky níž může BASF v mnoha různých disciplínách spolupracovat s přibližně 600 univerzitami, výzkumnými ústavy a společnostmi.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Přibližně 114 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 2016 dosáhla BASF obratu přes 58 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů je distribuován celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2016 měla v České republice skupina BASF 288 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 620 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Silvia Tajbliková

PR manažerka pro BASF v České a Slovenské republice

Dr. Martin Brudermüller,
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Petrochemicals; Monomers; Intermediates; Process Research & Chemical Engineering; Innovation Management; Digitalization in Research & Development; Corporate Technology & Operational Excellence; BASF New Business
Abdruck honorarfrei. Copyright by BASF.

Dr. Martin Brudermüller,
Vice Chairman of the Board of Executive Directors: Petrochemicals; Monomers; Intermediates; Process Research & Chemical Engineering; Innovation Management; Digitalization in Research & Development; Corporate Technology & Operational Excellence; BASF New Business
Print free of charge. Copyright by BASF.

Dr. Martin Brudermüller

Die Digitalisierung in der Forschung trägt dazu bei, die Forschungsarbeit effizienter zu gestalten, Wissensnetzwerke auszu¬bauen und mehr Freiräume für Kreativität zu schaffen. Die Chemikerin Dr. Fangfang Chu und Dr. Eduard Schreiner, Experte für Simulationen, diskutieren über die Computersimulation einer Mikroverkapse¬lung. Diese werden genutzt, um Wirkstoffe zum Beispiel vor Feuchtigkeit zu schützen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort freigesetzt werden. Mit Hilfe der Simula¬tion können die komplexen chemischen und physikalischen Wechselwirkungen innerhalb der Mikrokapsel besser verstan¬den und vorhergesagt werden. So können Versuchsreihen im Labor gezielter geplant werden.

Digitalization in research contributes to making research work more efficient, expanding knowledge networks, and creating more space for creativity. Chemist Dr. Fangfang Chu and simulation expert Dr. Eduard Schreiner discuss the computer simulation of a microencapsulation. It is used to protect active ingredients, for example from moisture, and at the same time ensures that they are released in the right place at the right time. Simulations help to better understand and predict the complex chemical and physical interactions within the microcapsule, allowing laboratory test series to be planned more precisely.

Digitalizace ve výskumu

Last Update 30. června 2017