Global Home
1. března 2018
Média

BASF očekává úspěšný rok 2018

Poslední čtvrtletí roku 2017:

 • Tržby ve výši 16,1 miliardy eur (meziroční nárůst 8 %)
 • EBIT před započtením mimořádných položek ve výši 1,9 miliardy eur (meziroční nárůst 58 %)

Shrnutí roku 2017:

 • Významný růst objemu ve všech segmentech
 • Výnos na akcii ve výši 6,62 eur (plus 50 %); upravený výnos na akcii 6,44 eur (plus 33 %)
 • Provozní peněžní tok ve výši 8,8 miliardy eur (plus 14 %); volné peněžní toky ve výši 4,8 miliard eur (plus 34 %)
 • Navržené dividendy za rozpočtový rok 2017 ve výši 3,10 eur (2016: 3 eura)

Prognóza na rok 2018:

 • Mírný růst tržeb, daný vyššími objemy prodeje
 • EBIT před započítáním mimořádných položek by se měl oproti roku 2017 mírně zvýšit

Ludwigshafen, Německo – 1. března 2018 – Společnost BASF zaznamenala pozitivní začátek letošního roku, a navázala tak na loňské obchodní úspěchy. „Loni jsme dosáhli významného růstu a dařilo se nám nadále zvyšovat ziskovost. Navíc jsme položili důležité základy budoucího rozvoje společnosti, a to jak v personálním, tak ve strategickém smyslu,“ řekl Dr. Kurt Bock, předseda představenstva výkonných ředitelů BASF SE, na výročním představení hospodářských výsledků firmy v německém Ludwigshafenu.

Ve 4. čtvrtletí 2017 BASF evidovala tržby ve výši 16,1 miliardy eur. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 jde o 8% růst. Ceny vzrostly o 9 %. Objemy prodeje BASF se zvýšily o 4 %, na čemž se podílely všechny segmenty s výjimkou divize Oil & Gas. Naopak záporné vlivy směnných kurzů byly v roce 2017 výrazně vyšší a snížily zisky z prodeje o 5 %. Zisk skupiny z provozní činnosti činil ve 4. čtvrtletí 1,9 miliardy eur, což znamenalo meziroční růst o 58 %. Nižší zisky segmentů Functional Materials & Solutions a Performance Products vyvážilo významné posílení zisků v divizích Chemicals, Agricultural Solutions a Oil & Gas.

Ekonomická aktivita se v roce 2017 celosvětově zvýšila. „Z tohoto vývoje jsme dokázali vytěžit maximum. Ve srovnání s předchozím rokem jsme v tom loňském celkově dosáhli nárůstu prodeje a zisku,“ pokračuje Bock. Díky vysoké poptávce prodala BASF objemově víc ve všech divizích a výrazně posílila ziskovost. K tomu přispěly vyšší ceny, zejména v segmentu Chemicals. Celkově vzrostl prodej BASF o 12 %, což odpovídá 64,5 miliardám eur. Přispěla k tomu i akvizice firmy Chemetall, jež vyvíjí řešení na míru v oblasti ošetřování kovových povrchů. Součástí BASF se stala na konci roku 2016.

Zisky BASF vzrostly ještě výrazněji, přibližně o třetinu. Společnosti se podařilo dosáhnout hodnoty EBIT před započítáním mimořádných položek ve výši 8,3 miliard eur, k čemuž přispěl zejména segment Chemicals. Vyšší marže a objemy, které vykázaly podniky zabývající se základními chemikáliemi a meziprodukty, bohatě vyrovnaly nižší marže v jiných podnicích BASF. Tržby v chemické sféře (do níž spadají segmenty Chemicals, Performance Products a Functional Materials & Solutions) byly meziročně výrazně vyšší. EBIT před započítáním mimořádných položek činil v této oblasti 7,3 miliardy eur, což odpoví-dá meziročnímu nárůstu o 26 %.

Výnos na akcii se zvýšil o celých 50 %, a to z 4,42 eur na 6,62 eur. Výnos na akcii upravený o mimořádné položky a odpis nehmotného majetku se zvýšil na 6,44 eur, zatímco v předchozím roce činil 4,83 eur.

Zlepšení provozního peněžního toku
Provozní zisk v roce 2017 vzrostl o 1,1 miliardy eur na 8,8 miliard. Zásluhu na tom má 50% nárůst čistého příjmu, jenž činil 6,1 miliardy eur. Na rozdíl od předchozího roku byl peněžní tok nižší. Způsobila to změna v čistém provozním kapitálu, kterou lze přisoudit vyššímu objemu financí držených z provozních důvodů v rezervách a obchodních pohledávkách.

Částka použitá v investičních aktivitách činila 4 miliardy eur (v roce 2016 to bylo 6,5 miliard eur). Platby za nemovitosti, továrny a vybavení, včetně plateb za nehmotný majetek, se meziročně snížily z 4,1 miliard eur na 4 miliardy eur. Volné peněžní toky dosáhly hodnoty 4,8 miliard eur, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 34 %. Poměr vlastního kapitálu byl 44,1 % (2016: 42,6 %). Čistý dluh klesl o 2,9 miliard eur na částku 11,5 miliard eur.

Navrhovaná dividenda ve výši 3,10 eur
BASF na roční schůzi akcionářů navrhne dividendu ve výši 3,10 eur za akcii – částka se meziročně zvýší o 0,10 eur. Podíl BASF by tak měl opět nabídnout zajímavý dividendový výnos ve výši 3,4 %, a to na základě ceny akcií z konce roku 2017 ve výši 91,74 eur. Očekává se, že BASF svým akcionářům vyplatí celkem 2,8 miliard eur.

Vývoj obchodu v regionech
Vývoj na regionálních trzích Dr. Kurt Bock komentoval těmito slovy: „Potěšil nás zejména silný růst v Asii. Naše investice v tomto regionu se vyplatily. Hlavně díky vyšším maržím a objemům se nám v Asii podařilo zdvojnásobit tržby, které dosáhly 2,2 miliard eur. Tím se pro nás stala nejvýnosnějším regionem.“

Také v Evropě nabíral ekonomický růst na obrátkách. Hodnota EBIT vzrostla o 31 % a dosáhla částky 4,7 miliard eur. Zasloužily se o to především vyšší zisky v segmentu Oil & Gas. V USA se růst trhu na počátku roku 2017 utlumil, ale v průběhu roku se situace zlepšila. EBIT v severní Americe vzrostl z 1,1 miliard na 1,2 miliard eur. V Jižní Americe, Africe a na Blízkém východě klesl EBIT z 432 milionů na 335 milionů eur.

Vývoj v portfoliu BASF
BASF v uplynulém roce učinila důležitá rozhodnutí, jejichž cílem bylo získat do portfolia rychle rostoucí a vůči hospodářským cyklům odolné podniky. V roce 2018 posílí segment Agricultural Solutions akvizice významných částí podniků v oblasti osiv a herbicidů společnosti Bayer. „Akvizice výborně doplňuje naše již zavedené a úspěšné působení v oblasti ochrany rostlin a také aktivity v oblasti biotechnologií. Do oblasti obchodování se semeny vstoupíme s vlastnickými aktivy na klíčových zemědělských trzích. To nám umožní rychle implementovat výsledky našeho výzkumu osiva,“ uvedl Dr. Kurt Bock.

BASF v tomto roce plánuje rovněž akvizici firmy Solvay, globálního hráče na poli polyamidů. Tato akvizice rozšíří sortiment inženýrských plastů pro oblast dopravy, konstrukce a spotřebního zboží a zároveň také posílí přístup BASF k surovinám. Společnost BASF navíc očekává lepší přístup k rostoucím trhům v Asii a jižní Americe.

„Podniky odprodáváme, zejména když očekáváme, že budou úspěšnější v jiné vlastnické konstelaci,“ vysvětluje Dr. Kurt Bock strategii BASF. V září 2017 tak BASF odprodala svůj podíl v podniku zabývajícím se chemikáliemi pro zpracování kůže. Podíl od BASF koupila skupina Stahl, jež se v daném odvětví řadí k jedničkám na trhu. Ve skupině Stahl má BASF nyní 16% podíl.

BASF dále oznámila zásadní změny činnosti v oblasti ropy a zemního plynu. Předpokládá se, že BASF a skupina LetterOne spojí své ropné a plynárenské aktivity ve společném podniku s názvem Wintershall DEA. Tato nová společnost má potenciál stát se jedním z největších nezávislých výzkumných a výrobních podniků v Evropě, navíc s vynikající perspektivou růstu. Ve střednědobém horizontu pak by měla tato společná firma vstoupit na burzu.

Výhled na rok 2018
BASF očekává, že v roce 2018 bude globální a chemická produkce růst stejným tempem jako v roce 2017. Další růst se očekává ve všech regionech a BASF předpokládá, že bude pokračovat zotavování trhů v Brazílii a Rusku. Navzdory těmto pozitivním výhledům se v roce 2018 rýsuje rovněž zvýšená volatilita celého trhu. Také směnný kurz amerického dolaru bude mít pravděpodobně negativní vliv na prodej a tržby.

Vzhledem k výše uvedenému očekává BASF následující ekonomické podmínky (čísla z předchozího roku jsou uvedena v závorkách):

 • Globální ekonomický růst ve výši +3 % (+3,1 %)
 • Růst globální chemické produkce ve výši +3,4 % (+3,5 %)
 • Průměrný směnný kurz eura vůči dolaru ve výši 1,20 dolaru za euro (1,13 dolaru za euro)
 • Průměrná cena ropy (Brent) ve výši 65 dolarů za barel (54 dolarů za barel)

„Na základě těchto předpokladů chceme nadále udržet posilování zisků společnosti. V plánu je také dosáhnout během roku 2018 mírného navýšení prodeje a EBIT před započtením mimořádných položek,“ doplňuje Dr. Kurt Bock. Nárůst zisku z prodeje by se měl dostavit v důsledku zvýšení objemů. Zvýšení tržeb pak ovlivní především nezanedbatelný přínos segmentů Performance Products, Functional Materials & Solutions a Oil & Gas. Vzhledem k silnému roku 2017 očekává BASF výrazně nižší EBIT před započítáním mimořádných položek v oblasti chemikálií, příčinou mají být nižší marže.

Prognóza pro rok 2018 počítá s již dohodnutou akvizicí značné části obchodu s osivy a neselektivními herbicidy firmy Bayer. Převzetí by mělo být dokončeno v první půlce roku 2018. Vzhledem k časovému plánu akvizice, sezónní povaze byznysu a nákladům na převzetí bude mít akvizice v roce 2018 pozitivní dopad na zisky z prodeje, ale zároveň také negativní vliv na tržby segmentu Agricultural Solutions a skupiny BASF.

Prognóza naopak nezohledňuje zamýšlenou fúzi ropných a plynárenských aktivit společností BASF a LetterOne. Při podpisu transakčních smluv nebyly příjmy segmentu Oil & Gas zahrnuty do prodeje a EBIT skupiny BASF, a to se zpětnou platností od 1. ledna 2018, přičemž údaje z předchozího roku se přehodnotily. Příjmy segmentu Oil & Gas budou spíše zahrnuty v příjmech před menšinovými podíly BASF jako samostatná položka s názvem Výnosy z ukončovaných činností. Od data uzavření transakce se pak bude podíl BASF na příjmech z fúzovaného podniku Wintershall DEA pravděpodobně účtovat ekvivalenčním způsobem a zahrne se do EBIT skupiny BASF.

Vývoj v jednotlivých segmentech
V příznivém tržním prostředí vzrostl během posledních tří měsíců roku 2017 odbyt v segmentu Chemicals o 21 %, a to na 4,2 miliard eur. Příčinou byly vyšší ceny i objemy. BASF zvýšila marže zejména v oblasti izokyanátů, kyselin a polyalkoholů, produktů krakování a akrylových monomerů. Zisk z provozní činnosti (EBIT) před započítáním mimořádných položek byl v meziročním srovnání o 67 % vyšší, konkrétně činil 1,1 miliardy eur. Všechny divize vykazovaly vyšší tržby.

Za celý rok 2017 posílily tržby v segmentu Chemicals o 3,4 miliardy eur, a to na částku 16,3 miliardy eur. Příčinou byl růst cen, zejména v divizi Monomers. Ve všech divizích se navíc podařilo zvýšit objemy. EBIT před započtením mimořádných položek dosáhl 4,2 miliard eur. Nárůst o 2,2 miliard eur byl dán především vyššími maržemi pro izokyanáty v divizi Monomers. Vyšší marže přispěly také ke zvýšení zisků divizí Petrochemicals a Intermediates . Mírně vyšší fixní náklady měly opačný, vyrovnávací účinek. Negativní dopad na zisky v roce 2017 měla nehoda v severní části chemického závodu v Ludwigshafenu z října 2016, ten se však podařilo kompenzovat proplacením pojistných plnění.

V segmentu Performance Products se tržby v posledním čtvrtletí roku 2017 navýšily o 2 % na 3,8 miliard eur. Záporný vliv směnných kurzů a portfolia vyvážilo zvýšení objemů ve všech divizích spolu s mírným nárůstem cen. EBIT před započtením mimořádných položek klesl z 237 milionů eur na 111 milionů eur. Příčinami byly neustálý tlak na marže, dočasné odstavení továrny na citral v Ludwigshafenu a vyšší fixní náklady.

Tržby v segmentu Performance Products ve výši 16,2 miliard eur za rok 2017 znamenaly meziroční nárůst o 659 milionů eur. Příčinou byl zejména růst objemu ve všech divizích. Rovněž vyšší prodejní ceny v divizích Care Chemicals a Dispersions & Pigments měly pozitivní dopad na tržby. Opatření v oblasti portfolia a záporný vliv směnných kurzů ve všech divizích tržby naopak mírně snížily. EBIT před započtením mimořádných položek poklesl meziročně o 361 milionů eur na 1,4 miliardy eur. Tento vývoj zapříčinily především nižší marže vyvolané vyšší cenou surovin, což nebylo možné plně promítnout do prodejních cen.

V segmentu Functional Materials & Solutions se tržby ve 4. kvartálu 2017 zvýšily o nezanedbatelných 7 %. Především v důsledku vyšších cen dosáhly tržby 5,3 miliardy eur. Vyšší náklady na suroviny vedly k nižším maržím. Z tohoto důvodu poklesl EBIT před započtením mimořádných položek o 42 % na 267 milionů eur. Také vyšší fixní náklady negativně ovlivnily výdělky.

Celý rok 2017 přinesl zvýšení tržeb na 20,7 miliard eur, v meziročním srovnání to znamená nárůst o celé 2 miliardy eur. Tento vývoj lze připsat vyšším cenám, nárůstu objemů i akvizici podniku Chemetall, jejž BASF odkoupila od společnosti Albemarle v prosinci 2016. Tržby byly opět mírně záporně ovlivněny hodnotou směnných kurzů. Růst objemu byl dán z velké části vyšší poptávkou po výrobcích BASF pro automobilový a stavební průmysl. EBIT před započtením mimořádných položek činil 1,6 miliard eur, což odpovídá meziročnímu poklesu o 329 milionů eur, jejž způsobil především vliv nižších marží a vyšších nákladů. Zvláštní náklady se v roce 2017 týkaly především nákladů na převzetí a integraci společnosti Chemetall a také akvizice západoevropského podniku specializovaného na stavební materiály pro profesionály, který BASF odkoupila od skupiny Henkel.

Prodej v segmentu Agricultural Solutions v posledním čtvrtletí posílil o 4 % na 1,3 miliard eur. Výrazně vyšší objemy bezpečně vykompenzovaly pokles cen a záporný vliv směnných kurzů. 162% zvýšení EBIT před započtením mimořádných položek znamenal nárůst o 128 milionů na 207 milionů eur.

Celkové tržby v segmentu Agricultural Solutions díky vyššímu objemu prodeje stouply o 127 milionů eur na 5,7 miliardy eur. V tržním prostředí v oblasti produktů na ochranu zemědělské výroby, nadále složitém, byl růst tržeb negativně ovlivněn hodnotou směnných kurzů a cenovými poklesy, a to zejména v Jižní Americe. EBIT před započtením mimořádných položek činil 1 miliardu eur, což představuje pokles o 54 milionů eur oproti předchozímu roku. Mírné snížení zapříčinily zejména nižší průměrné marže z odlišného produktového mixu a složitá situace na brazilském trhu. Negativní vliv měly též odstávky výrobních zařízení v texaském Beaumont a portorickém Manatí v důsledku hrozby hurikánů. Fixní náklady mírně vzrostly.

V segmentu Oil & Gas se kvůli nižším objemům snížily tržby za 4. čtvrtletí roku 2017 o 7 % na 862 milionů eur. Vyšší ceny ropy a plynu však měly na tržby pozitivní vliv. EBIT před započtením mimořádných položek se zvýšil o 97 milionů eur na 260 milionů eur.

Tržby v segmentu ropy a plynu v roce 2017 meziročně vzrostly o 476 milionů eur na 3,2 miliardy eur, a to v důsledku vyšších cen a objemů. Cena barelu ropy Brent činila v roce 2017 v průměru 54 dolarů (2016: 44 dolarů). Ceny plynu na evropských spotových trzích stouply oproti předchozímu roku o 25 %. Růst objemu zapříčinil především nárůst objemu prodeje plynu, přičemž objemy výroby zůstaly na úrovni roku 2016. EBIT před započtením mimořádných položek se zvýšil o 276 milionů eur na 793 milionů eur. Tento výsledek lze primárně přičíst nárůstu cen ropy a zemního plynu a také vyššímu podílu na zisku z ložiska zemního plynu Južno-Russkoje, jehož podíl BASF vlastní. Pozitivní vliv měla komplexní opatření zaměřená na optimalizaci průzkumných a technologických projektů stejně jako úspěšná implementace opatření na úsporu provozních nákladů. Čistý zisk vzrostl o 357 milionů na 719 milionů eur.

Zisk v segmentu Others stoupl v posledním čtvrtletí z 518 milionů eur na 608 milionů eur. EBIT před započtením mimořádných položek se zvýšil z mínus 386 milionů eur na mínus 38 milionů eur. Zásluhu na tom má především vliv oceňování dlouhodobého stimulačního programu pobídek.

Tržby v segmentu Others meziročně posílily o 224 milionů eur na 2,2 miliardy eur, především v důsledku vyšších prodejních cen při obchodování s nerostnými surovinami. EBIT před započtením mimořádných položek meziročně posílil o 286 milionů eur na mínus 764 milionů eur. I toto zvýšení tržeb je důsledkem oceňování dlouhodobého stimulačního programu pobídek.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Více než 115 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 2017 dosáhla BASF obratu přes 64,5 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. Na konci roku 2017 měla skupina BASF v České republice 314 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 666 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Výhledová prohlášení
Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech managementu společnosti BASF a na informacích, které jsou nyní dostupné. Nejsou zárukou budoucí výkonnosti, jelikož v sobě zahrnují i určitou míru rizika a nejistoty, kterou je obtížné předvídat. Rovněž jsou založena na předpokladech budoucích událostí, které nemusejí být přesné. Skutečné výsledky, výkon či úspěchy společnosti BASF může ovlivnit mnoho faktorů, a ty se následně mohou podstatně lišit od výsledků, výkonu či úspěchů, které mohou být v takových prohlášeních vyjádřeny nebo naznačeny. Společnost BASF nemá žádnou povinnost výhledová prohlášení obsažená v této zprávě aktualizovat.

Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 1. března 2018