Global Home
9. května 2018
Média

V prvním čtvrtletí zaznamenala skupina BASF růst zisku a potvrdila výhled na rok 2018

1. čtvrtletí 2018:

 • Tržby ve výši 16,6 miliardy eur (pokles o 1 %)
 • EBIT před započtením mimořádných položek ve výši 2,5 miliardy eur (plus 2 %)
 • EBIT ve výši 2,5 miliardy eur (plus 3 %)
 • Provozní zisk ve výši 1,2 miliardy eur (plus 48 %); volný peněžní tok ve výši 604 milionů eur (plus 538 milionů eur)

Výhled na rok 2018:

 • Mírný růst tržeb, zejména v důsledku vyšších objemů prodeje
 • EBIT před započtením mimořádných položek by měl být mírně nad úrovní roku 2017

Mannheim, Německo – 9. května 2018 – „S vývojem v prvním čtvrtletí roku 2018 jsme spokojení, začátek roku byl podařený,“ vyjádřil se Dr. Kurt Bock, předseda představenstva výkonných ředitelů BASF SE, k meziročnímu nárůstu zisku, který BASF zaznamenala v prvních třech měsících tohoto roku. Výroční zasedání akcionářů se konalo v kongresovém centru Rosengarten v německém Mannheimu. Provozní zisk (EBIT) před započtením mimořádných položek činil v 1. čtvrtletí 2018 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 55 milionů eur více. Důvodem bylo především výrazné zlepšení výnosů v segmentu Chemicals a Oil & Gas. Prodej se meziročně snížil o 211 milionů eur, a to na částku 16,6 miliardy eur. Pokles zapříčinil výrazně negativní vliv směnných kurzů (−8 %) ve všech segmentech. Vyšší prodejní ceny (+5 %) v segmentech Functional Materials & Solutions a Chemicals spolu s nárůstem objemů (+2 %) měly pozitivní vliv na tržby z prodeje. Zvýšení objemů zaznamenaly všechny segmenty skupiny, jedinou výjimku tvořil segment Performance Products.

Zisk z provozní činnosti (EBIT) meziročně stoupl o 70 milionů eur, přičemž v 1. čtvrtletí 2018 činil 2,5 miliardy eur. Zisk před zdaněním a menšinovými podíly vzrostl na 2,3 miliardy eur, oproti 1. kvartálu 2017 byl tedy o 36 milionů eur vyšší. Daňová sazba se zvýšila z 22,9 % na 24,7 %, zejména v důsledku vyšších příjmů společností ze zemí s vysokou sazbou daně, jako je například Norsko. Čisté příjmy poklesly o 30 milionů eur na 1,7 miliardy eur. V prvním čtvrtletí roku 2018 činil zisk na akcii 1,83 eura, oproti tomu ve stejném období předchozího roku se jednalo o 1,86 eura. Zisk na akcii upravený o mimořádné položky a odpis nehmotného majetku byl 1,93 eura (1. čtvrtletí roku 2017: 1,97 eura).

Peněžní toky z provozní činnosti dosáhly v prvních třech měsících roku 2018 celkem 1,2 miliardy eur. To je o 398 milionů eur více než ve stejném čtvrtletí předchozího roku. Způsobil to především nižší počet peněžních prostředků spojených s čistým provozním kapitálem, především z pohledávek. Nižší amortizace a odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení pak představovaly hlavní kompenzační faktory. Volný peněžní tok vzrostl z 66 milionů eur v předchozím roce na 604 milionů eur. K nárůstu přispěly vyšší peněžní toky z provozní činnosti a nižší splátky z pozemků, budov a zařízení a nehmotných aktiv.

Ve svém projevu k akcionářům potvrdil Dr. Kurt Bock na výročním zasedání dosavadní prognózu pro zbytek roku 2018. Dr. Kurt Bock zároveň na zasedání oznámil své odstoupení z představenstva výkonných ředitelů BASF SE. Ve funkci ho nahradí Dr. Martin Brudermüller, který je členem představenstva od roku 2006, od roku 2011 zastává pozici místopředsedy a od roku 2015 působí jako šéf technologického oddělení. Hlavní finanční ředitel Dr. Hans-Ulrich Engel následně převezme úlohu místopředsedy.

Navrhovaná dividenda ve výši 3,10 eur na akcii                      
Představenstvo výkonných ředitelů a dozorčí rada na výročním zasedání navrhly akcionářům navýšení dividendy o 0,10 eura, a to na 3,10 eura na akcii. Společnost BASF tak nabízí svým akcionářům zajímavý dividendový výnos ve výši 3,4 %, vypočtený na základě ceny akcií ve výši 91,74 eura na konci roku 2017. 9. května, po přijetí usnesení na Výročním zasedání akcionářů, BASF SE vyplatí svým akcionářům celkem 2,8 miliardy eur. „Principy naší dividendové politiky jsou udržitelnost a spolehlivost. Je to slib, který dodržujeme za všech okolností,“ řekl Dr. Kurt Bock akcionářům společnosti na zasedání v Mannheimu.

Výhled na rok 2018 se nemění

Předpoklady BASF ohledně vývoje globálního ekonomického prostředí v roce 2018 se nemění:

 • Růst hrubého domácího produktu: +3,0 %
 • Růst průmyslové výroby: +3,2 %
 • Růst chemické výroby: +3,4 %
 • Průměrný směnný kurz eura vůči dolaru: 1,20 dolaru za euro
 • Průměrná cena ropy (Brent): 65 dolarů za barel

BASF také potvrdila předpoklady týkající se prodeje a výnosů skupiny BASF, jenž byly součástí výroční zprávy za rok 2017. Ta uvádí, že cílem společnosti je v roce 2018 mírně zvýšit tržby a EBIT před započtením mimořádných položek, a také předpovídá mírný pokles zisků z provozní činnosti (EBIT). „V roce 2018 chceme dosáhnout mírného zvýšení EBIT před započtením mimořádných položek,“ vyjádřil se Dr. Kurt Bock. „To je samo o sobě ambiciózní, neboť předchozí rok byl pro BASF mimořádně dobrý.“

1. čtvrtletí 2018: vývoj v jednotlivých segmentech
Tržby v objemu 4,3 miliardy eur znamenaly pro segment Chemicals mírné navýšení oproti stejnému období v loňském roce (tehdy byly tržby 4,1 miliardy eur). Stalo se tak z velké části v důsledku navýšení cen v divizích Monomers a Intermediates, ale také vlivem růstu objemů prodeje v divizi Petrochemicals. Oproti tomu se na tržbách negativně podepsaly vlivy směnných kurzů, zejména v souvislosti s americkým dolarem. BASF se podařilo významně zvýšit EBIT před započtením mimořádných položek. Oproti 1. čtvrtletí roku 2017 byl o 18 % vyšší a činil 1,1 miliardy eur. Příčinu lze hledat především u vyšších marží i objemů.

Tržby v segmentu Performance Products v meziročním srovnání výrazně poklesly a činily přibližně 4 miliardy eur (1. čtvrtletí 2017: přibližně 4,3 miliardy eur). Tržby poznamenal negativní vliv směnných kurzů, jenž se dotkl všech divizí – i v tomto případě byl hlavní příčinou americký dolar. Prodeje umenšily také nižší objemy v divizích Nutrition & Health a Care Chemicals a svoji roli sehrál též negativní vliv portfolia. Oproti prvním třem měsícům loňského roku dokázala BASF zvýšit prodejní ceny a průměrnou marži upravenou o vliv směnných kurzů. EBIT před započtením mimořádných položek se nicméně snížil o 45 milionů eur na částku 470 milionů eur, opět z velké části dílem negativního vlivu směnných kurzů.

Prodej ve výši 5,1 miliardy eur v segmentu Functional Materials & Solutions dosáhl mírně nižší úrovně než v předchozím roce (1. čtvrtletí roku 2017: 5,2 miliardy eur). Příčinou byl znovu negativní vliv směnných kurzů, který se nepodařilo plně vykompenzovat vyššími cenami a mírným nárůstem objemů. EBIT před započtením mimořádných položek výrazně poklesl na 333 milionů eur v důsledku nižších marží a vyšších fixních nákladů (v 1. čtvrtletí 2017 činil 531 milionů eur).

Tržby v segmentu Agricultural Solutions dosáhly 1,7 miliardy eur, což je o 7 % méně než v roce 2017. Způsobil to hlavně negativní vliv směnných kurzů ve všech regionech. Do nižších tržeb se promítlo také snížení cen, zejména v Severní Americe. Objemy prodeje oproti tomu vzrostly. Rozvoj podnikání byl na celé severní polokouli utlumen dlouhým a nebývale chladným zimním obdobím. EBIT před započtením mimořádných položek meziročně významně poklesl, a to na 423 milionů eur (1. čtvrtletí 2017: 533 milionů eur). Příčinu lze hledat u negativního vlivu směnných kurzů a vyšších fixních nákladů v oblastech, jako je výroba a výzkum.

V segmentu Oil & Gas zaznamenala BASF meziroční nárůst tržeb. Ke zvýšení tržeb o 14 % na hodnotu 945 milionů eur přispěly především vyšší objemy z Norska, celkový nárůst cen a vyšší objemy obchodů. Cena barelu ropy Brent činila v prvním čtvrtletí roku 2018 v průměru 67 dolarů (1. kvartál 2017: 54 dolarů). Ceny plynu na evropských spotových trzích se meziročně rovněž výrazně zvýšily. Kompenzujícím prvkem byl negativní vliv směnných kurzů, spojený především s americkým dolarem. EBIT před započtením mimořádných položek se také významně zlepšil – meziročně stoupl o 195 milionů eur na hodnotu 365 milionů eur.

Tržby v segmentu Other se meziročně snížily o 9 %, což způsobil mimo jiné pokles prodeje technických materiálů i dílenských a inženýrských služeb. EBIT před započtením mimořádných položek značně vzrostl. Zásluhu na tom má v prvé řadě oceňování stimulačního programu pobídek.

Chcete-li dostávat nejnovější zprávy ze společnosti BASF na svůj mobilní telefon či tablet, zaregistrujte si tuto službu v aplikaci WhatsApp. Více informací naleznete na webové stránce basf.com/whatsapp-news.

O společnosti BASF
Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a klademe důraz na společenskou odpovědnost. Více než 115 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do pěti segmentů: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roce 2017 dosáhla BASF obratu přes 64,5 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS), Londýně (BFA) a Curychu (BAS). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice
Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. Na konci roku 2017 měla skupina BASF v České republice 314 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 666 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.

Výhledová prohlášení
Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou založena na současných odhadech a předpokladech managementu společnosti BASF a na informacích, které jsou nyní dostupné. Nejsou zárukou budoucí výkonnosti, jelikož v sobě zahrnují i určitou míru rizika a nejistoty, kterou je obtížné předvídat. Rovněž jsou založena na předpokladech budoucích událostí, které nemusejí být přesné. Skutečné výsledky, výkon či úspěchy společnosti BASF může ovlivnit mnoho faktorů, a ty se následně mohou podstatně lišit od výsledků, výkonu či úspěchů, které mohou být v takových prohlášeních vyjádřeny nebo naznačeny. Společnost BASF nemá žádnou povinnost výhledová prohlášení obsažená v této zprávě aktualizovat.

Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 9. května 2018