Global Home
Business & Financial News  |  5. března 2020
Média

Skupina BASF: Navzdory příznivějšímu vývoji ve všech navazujících segmentech EBIT před započtením zvláštních položek poklesl

  • Tržby ve výši 59,3 miliardy EUR (pokles o 2 %)
  • EBIT před započtením zvláštních položek činí 4,5 miliardy EUR (pokles o 28 %), což je zapříčiněno zejména nižšími výnosy v segmentech Chemicals a Materials
  • Peněžní toky z provozní činnosti ve výši 7,5 miliardy EUR (pokles o 6 %), volný peněžní tok ve výši 3,7 miliardy EUR
  • Navržená dividenda ve výši 3,30 EUR za obchodní rok 2019 (3,20 EUR v roce 2018).
  • Čtvrté čtvrtletí 2019: mírný pokles tržeb (o 2 %) a výrazné zvýšení zisku před úroky a zdaněním a před započtením zvláštních položek (zvýšení o 23 %)

 Výhled na rok 2020:

  • Nárůst tržeb o 60–63 miliard EUR
  • EBIT před započtením zvláštních položek ve výši 4,2–4,8 miliardy EUR


Tržby společnosti BASF v obchodním roce 2019 dosáhly výše 59,3 miliardy EUR, přičemž mírný pokles tržeb oproti předchozímu roku byl zapříčiněn nižšími objemy a cenami. Příjmy z provozu (EBIT) před započtením zvláštních položek činily 4,5 miliardy EUR, což je oproti předchozímu roku o 1,7 miliardy méně, a to kvůli nižšímu příspěvku segmentu Materials a Chemicals.

„Naší společnosti se i v těžkých časech dařilo dobře. Rok 2019 byl vzhledem ke značným hospodářským překážkám náročný,“ řekl předseda představenstva BASF Dr. Martin Brudermüller, který spolu s Dr. Hansem-Ulrichem Engelem představil finanční výsledky roku 2019. Na aktivity BASF měly negativní dopad obchodní spory mezi USA a Čínou. Klíčové prodejní trhy se rozvíjely pomaleji, což bylo dále umocněno nejistotou ohledně brexitu. Nárůst průmyslové a chemické výroby byl výrazně pomalejší, než se očekávalo. Poptávka mnoha klíčových odvětví – zejména automobilového průmyslu – výrazně klesla.

„Navzdory nepříznivému tržnímu prostředí jsme zvýšili příjmy ve všech navazujících segmentech. Tím ale bohužel nemohl být vyvážen pokles v základním chemickém odvětví,“ prohlásil Brudermüller. Zisk před úroky a zdaněním a před započtením zvláštních položek v segmentech Materials a Chemicals klesl z 2,2 miliardy na 1,8 miliardy EUR. Příčinou tohoto vývoje byly prudký pokles cen izokyanátu, nižší marže z krakování, plánované odstávky krakovacích zařízení a celkově slabší poptávka.

Naopak v navazujících segmentech došlo oproti minulému roku k výraznému zlepšení. Segment Industrial Solutions dosáhl vyšších zisků před úroky a zdaněním a před započtením zvláštních položek zisk obou divizí výrazně vzrostl, zejména díky nižším fixním nákladům, pozitivním měnovým vlivům a vyšším maržím. K výraznému nárůstu EBIT před započtením zvláštních položek došlo i v segmentu Surface Technologies. V segmentu Nutrition & Care se EBIT před započtením zvláštních položek mírně zvýšil díky značnému nárůstu příjmů divize Care Chemicals. V segmentu Agricultural Solutions došlo k výraznému nárůstu zisku před úroky a zdaněním a před započtením zvláštních položek. „Majetek a firmy získané od společnosti Bayer výrazně přispěly ke zvýšení tržeb a výnosů,“ řekl Brudermüller.

Zisk před úroky a zdaněním skupiny BASF v roce 2019 klesl ze 6 miliard na 4,1 miliardy EUR. Zisk před započtením úroků, daní a odpisů a před započtením zvláštních položek klesl na 8,2 miliardy EUR, což je o 11 % méně oproti roku 2018. EBITDA činil 8 miliard, zatímco v roce 2018 to bylo 9 miliard EUR. Čistý příjem v předchozím roce vzrostl na 8,4 miliardy z 4,7 miliardy EUR. Tento výsledek zahrnuje účetní zisk ve výši zhruba 5,7 miliardy EUR vzniklý díky dekonsolidaci společnosti Wintershall a následné fúze s DEA.

Vývoj tržeb a příjmů skupiny BASF ve 4. čtvrtletí 2019

Tržby ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 klesly na 14,7 miliardy EUR, tj. o 2 % oproti témuž čtvrtletí předchozího roku. Objemy i ceny klesly o 1 %. Převedení podnikání v odvětví papíru a chemikálií pro úpravu vody na společnost Solenis mělo vliv na portfolio a bylo příčinou poklesu o 1 %. Směnné kurzy měly mírně pozitivní vliv (nárůst o 1 %) na vývoj tržeb.

EBIT před započtením zvláštních položek činil 765 milionů EUR, což je o 23 % více než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018. K tomuto nárůstu došlo díky výrazně vyšším ziskům v sektorech Agricultural Solutions, Nutrition & Care, Industrial Solutions a Surface Technologies. Celkově dokázaly tyto segmenty více než vykompenzovat značný pokles v segmentech Chemicals a Materials ve čtvrtém čtvrtletí.

Zvláštní položky v zisku před úroky a zdaněním činily minus 305 milionů EUR. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 činila odpovídající hodnota minus 151 milionů. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 byly zaznamenány zvláštní poplatky zejména v segmentu Other a Industrial Solutions. V segmentu Others to bylo důsledkem zavádění programu Excellence. Prodej firmy vyrábějící barviva, která patřila do skupiny BASF, vedl k jednorázovým efektům v segmentu Industrial Solutions. EBIT ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 klesl na 460 milionů EUR, tj. o 2 %.

Peněžní toky skupiny BASF v roce 2019

Peněžní toky z provozní činnosti činily 7,5 miliardy EUR, což znamená pokles o 465 milionů oproti roku 2018. Peněžní toky z investičních činností v roce 2019 činily minus 1,2 miliardy EUR, přičemž v předchozím roce to bylo -11,8 miliardy EUR. Platby za nehmotná aktiva a majetek, provozovny a zařízení činily 3,8 miliardy EUR, a byly tedy mírně nižší než v předchozím roce. V roce 2019 činily platby za prodej firem zhruba o 2,5 miliardy EUR více než v předchozím roce. Došlo k tomu zejména v důsledku přílivu kapitálu v souvislosti se sloučením společností Wintershall a DEA. Platby za akvizice v roce 2019 činily 239 milionů EUR, přičemž v minulém roce to bylo 7,4 miliardy. V předchozím roce šlo zejména o platbu ceny za koupi společnosti Bayer.

Přes značný pokles peněžních toků z provozní činnosti činil peněžní tok zhruba 3,7 miliardy EUR, přičemž v roce 2018 to byly 4 miliardy EUR.

Plnění ambiciózních cílů udržitelného rozvoje

Společnost BASF si stanovila cíl dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality. To znamená, že usiluje o udržení celkových emisí skleníkových plynů ze svých provozů a z nákupů energií na úrovni roku 2018 při současném nárůstu výroby.

V porovnání s rokem 2018 byly absolutní emise skleníkových plynů společnosti BASF v roce 2019 o 8% nižší (činily 20 milionů metrických tun). To lze přičíst mimo jiné zejména odstávkám velkokapacitních provozů kvůli údržbě. Kromě toho společnost BASF aktualizovala dohody o dodávkách energií a přijala opatření ke zvyšování energetické účinnosti a k optimalizaci procesů.

BASF očekává, že v roce 2020 emise vzrostou na úroveň roku 2018, zčásti vlivem menšího počtu plánovaných odstávek a akvizice výroby polyamidů společnosti Solvay.

Navrhovaná dividenda činí 3,30 EUR na akcii

„Hodnotu dividendy na akcii chceme každý rok zvyšovat. Předvídatelná a progresivní dividendová politika je pro nás nejvyšší prioritou. Na výroční valné hromadě proto navrhneme výplatu dividend ve výši 3,30 EUR na akcii,“ sdělil Brudermüller. To odpovídá nárůstu o 0,10 EUR. Celkově bude valné hromadě navrženo vyplacení 3 miliard EUR akcionářům společnosti BASF. Tato částka je plně pokryta volným peněžním tokem z roku 2019. BASF tedy opět nabízí atraktivní dividendový výnos ve výši 4,9 %.

Zavádění strategie společnosti BASF

„Rok 2019 jsme využili k tomu, abychom s elánem a zaujetím zavedli celofiremní strategii. Nový rok jsme zahájili s přetvořenou, méně komplexní organizační strukturou, zeštíhlenou administrativou a jednoduššími procesy,“ řekl Brudermüller. Významné součásti funkčních služeb byly přiděleny jednotlivým divizím. Tento krok se k 1. říjnu dotkl 20 000 zaměstnanců na celém světě. Zeštíhlení se promítlo i do struktury a fungování sídla firmy, které má zhruba 1 000 zaměstnanců. Od 1. ledna funguje nová jednotka Global Business Services. Má kolem 8 800 zaměstnanců, kteří na základě poptávky poskytují služby na celém světě, například v oblastech financí, kontroly, nákupů a dodavatelského řetězce. Tím bude dále posílena konkurenceschopnost společností skupiny BASF.

Jak ale zdůraznil Brudermüller, zavádění této strategie ještě není u konce: „Započali jsme s uskutečňováním hlavních kroků. V tomto roce ale ještě musíme vyřešit spoustu detailů.“

Všechna tato opatření jsou navržena tak, aby společnosti BASF, vzhledem k jasnému zaměření na zákazníky a k pružné organizaci, opět vzrostl zisk.

Rychlejší zavádění programu Excellence

Společnost BASF urychlila svůj stávající program Excellence. „Domníváme se, že do konce roku 2021 můžeme dosáhnout cílového přispění ve výši 2 milionů EUR k zisku před započtením úroků, daní a odpisů,“ upřesnil Brudermüller. V roce 2019 byly dosaženy pozitivní příspěvky ke EBITDA ve výši přibližně 600 milionů EUR, přičemž přidružené náklady činily zhruba 500 milionů EUR. Společnost BASF očekává, že v letošním roce bude tento příspěvek díky rychlejšímu zavádění tohoto programu činit 1,3 až 1,5 miliardy EUR. Přidružené jednorázové náklady se odhadují zhruba na 300 až 400 milionů EUR.

Společnost BASF rovněž urychlila zeštíhlování své organizační struktury. Oznámila, že do konce roku bude na celém světě zrušeno 6 000 pracovních pozic. V minulém roce už společnost BASF na celém světě zrušila 3 100 pracovních pozic.

Aktivní správa portfolia

Společnost BASF přijala řadu opatření týkajících se portfolia. 31. ledna 2020 byla dokončena akvizice výroby polyamidů společnosti Solvay. Kupní cena činila 1,3 miliardy EUR. „Bude to prospěšné pro naše zákazníky, protože teď nabízíme doplňkové portfolio, jsme více přítomni v různých regionech a naše dodávky budou spolehlivější,“ uvedl Hans-Ulrich Engel.

Společnost BASF dospěla k dohodě se společností Lone Star o prodeji výroby stavební chemie za 3,17 miliardy EUR. Předpokládá se, že k uzavření dohody dojde ve třetím čtvrtletí roku 2020. Celosvětová výroba barviv společnosti BASF bude prodána japonské společnosti DIC za cenu 1,15 miliardy EUR. Tato transakce má být uzavřena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020.

V minulém roce byla navíc uskutečněna fúze společností Wintershall a DEA, čímž došlo k vytvoření přední nezávislé evropské firmy v oblasti výzkumu a výroby. 72,7 % firmy Wintershall Dea patří společnosti BASF a 27,3 % společnosti LetterOne.

„Integrace probíhá dobře a měla by být dokončena v prosinci 2020. V roce 2022 předpokládáme dosažení synergií v minimální výši 200 milionů EUR. Předpokládá se, že v závislosti na tržních podmínkách proběhne počáteční veřejná nabídka akcií ve druhé polovině roku 2020,“ specifikoval Engel.

Akvizice firem od společnosti Bayer byla úspěšným krokem

BASF vnímá akvizici firem od společnosti Bayer jako úspěšný krok. „Integrace firem byla dokončena v průběhu jednoho roku. Firmy v roce 2019 generovaly tržby ve výši 2,2 miliardy EUR a částkou vyšší než 500 milionů EUR přispěly k zisku před započtením úroků, daní a odpisů před započtením zvláštních položek,“ řekl Engel. „Chceme, aby do roku 2025 přinesla tato akvizice další tržby okolo 500 milionů EUR. Domníváme se, že jsme na dobré cestě k dosažení tohoto cíle.“

Výhled skupiny BASF na rok 2020

„V prvních dvou měsících tohoto roku jsme zaznamenali velkou nejistotu ve světovém hospodářství. Koronavirus je novým faktorem, jenž na začátku roku výrazně brání růstu, a to zejména v Číně. Nižší poptávka a výpadky ve výrobě v mnoha odvětvích jsou už teď viditelnými důsledky opatření proti dalšímu šíření viru,“ uvedl Martin Brudermüller.

BASF předpokládá, že negativní důsledky koronaviru budou mít výrazný celosvětový dopad zejména v prvním a druhém čtvrtletí roku 2020. Tyto předpoklady v současné době nepočítají s celosvětovým rozšířením viru, které by vedlo k výrazným negativním vlivům na globální ekonomiku i ve druhé polovině letošního roku. „Neočekáváme však, že by bylo možné následky koronaviru vykompenzovat v průběhu tohoto roku,“ dodal Brudermüller.

BASF proto předpokládá, že světová ekonomika poroste o 2,0 %, což je výrazně méně než v roce 2019 (2,6 %). Společnost předpovídá, že světová výroba chemikálií se zvýší o 1,2 %, což je oproti roku 2019 (1,8 %) taktéž citelně nižší hodnota. Naplnění těchto předpokladů by znamenalo nejnižší růst od finanční krize let 2008–2009.

BASF předpokládá, že průměrná cena ropy bude 60 USD za barel ropy Brent při kurzu 1,15 USD za 1 EUR.

„Usilujeme o zvýšení tržeb na 60–63 miliardy EUR, ačkoliv tržní prostředí je nadále náročné a vyznačuje se vysokou mírou nejistoty,“ zdůraznil Brudermüller. Očekává se, že zisk před úroky a zdaněním skupiny BASF před započtením zvláštních položek bude činit 4,2–4,8 miliardy EUR (v roce 2019 to byly 4,5 miliardy EUR). Předpokládaná návratnost kapitálu je 6,7 %–7,7 % (v roce 2019 to byl 7,7 %), což je pod 9% hranicí ceny kapitálu.

„Ve většině našich zákaznických odvětví předpokládáme mírný růst. V automobilovém průmyslu však očekáváme další pokles výroby,“ sdělil Brudermüller. Výhled skupiny BASF na rok 2020 předpokládá, že nedojde k dalším obchodním konfliktům mezi USA a jejich partnery a že brexit nebude mít v přechodné fázi výraznější dopady.

Investice do organického růstu

Brudermüller rovněž představil výhled na budoucí investice. V příštích pěti letech plánuje BASF kapitálové výdaje ve výši 23,6 miliardy EUR. Více než třetina bude v letech 2020–2024 směřovat do oblastí zaměřených na růst. Do této kategorie se řadí dva velkokapacitní projekty v Asii – závod typu Verbund v provincii Kuang-tung v jihovýchodní Číně a chemický komplex v indické Mundře – a spolu s nimi podnikání v oblasti výroby bateriových materiálů.

 „Tyto plány znamenají zejména posun v našem regionálním zaměření. V příštích pěti letech bude 41 % našich investic směřovat do asijsko-pacifického regionu a 34 % do Evropy,“ okomentoval investice Brudermüller. Pro srovnání: na období 2019–2023 bylo původně plánováno 27 % pro asijsko-pacifický region a 43 % pro Evropu. Na rok 2020 společnost BASF plánuje kapitálové výdaje (nákupy majetku, provozoven a vybavení vyjma akvizic, investic do IT, závazků obnovy a aktiv z užívacích práv vyplývajících z pronájmů) ve výši 3,4 miliardy EUR (v roce 2019 to byly 3,3 miliardy EUR).

Poznámka:

Podepsání dohody se společností Lone Star 21. prosince 2019 o prodeji výroby stavební chemie mělo okamžitý dopad na reporting skupiny BASF. Zpětně od 1. ledna 2019 už nejsou tržby a zisky divize Construction Chemicals zahrnovány do tržeb, EBITDA, EBIT a EBIT před započtením zvláštních položek skupiny BASF. Čísla z minulého roku byla tedy podle toho upravena. Až do uzavření transakce budou příjmy z výroby stavební chemie v příjmech po zdanění skupiny BASF uváděny jako oddělená položka („Příjmy ze zrušeného provozu po zdanění“).

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 117 tisíc zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2019 dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace naleznete na www.basf.com.

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních
a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2019 měla skupina BASF v České republice 291 zaměstnanců a dosáhla obratu více než 560 milionů eur. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz.  

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 5. března 2020