Global Home

Általános Értékesítési Feltételek

1. Az alkalmazás hatálya

1.1

Minden szállítást és a hozzájuk kapcsolódó minden szolgáltatást kizárólag a jelen Általános Értékesítési Feltételek alapján teljesítünk. Ugyanakkor az Általános Értékesítési Feltételek csak akkor alkalmazandóak, ha a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Polgári Törvénykönyv”) 8:1 (1) bekezdésének 4. pontja szerinti vállalkozónak vagy Magyarország törvényei alapján egyébként jogi személynek minősül.

1.2

A Vevő saját általános szerződéses feltételeire tett hivatkozásait ezennel elutasítjuk. Az Általános Értékesítési Feltéttelek minden jövőbeli üzleti tevékenységre is vonatkoznak. Az Általános Értékesítési Feltételektől való eltéréshez a BASF Hungária Kft. (a továbbiakban: a „BASF”) kifejezett írásos hozzájárulása szükséges.

2. Ajánlat és elfogadás

A BASF valamennyi árajánlata nem kötelező érvényű, és nem keletkeztet kötelezettséget; felhívásnak tekintendő a Vevő részére, hogy az kötelező érvényű ajánlatot tegyen. A szerződés a Vevő megrendelésével (ajánlat) és annak a BASF általi elfogadásával jön létre. Amennyiben az elfogadás eltér az ajánlattól, az elfogadás a BASF új, nem kötelező érvényű ajánlatának minősül.

3. Termékminőség, mintapéldányok, minták; jótállások

3.1

A felek eltérő megállapodása hiányában a termékek minőségét kizárólag a BASF termékspecifikációi határozzák meg. A termékekkel kapcsolatos, az európai vegyianyag-rendelet (REACH) szerint azonosított felhasználási módok nem képeznek megállapodást a termékek megfelelő szerződés szerinti minőségével, sem a jelen szerződés szerint kijelölt felhasználási móddal kapcsolatban.

3.2

A mintapéldányok és minták tulajdonságai csak annyiban tekinthetők kötelező érvényűnek, amennyiben ezek a tulajdonságok megállapodás szerint kifejezetten a termékek minőségének meghatározására szolgálnak.

3.3

Kifejezetten eltérő megállapodás hiányában a tartozékok, utasítások és tájékoztatások nem képezik a szerződésben vállalt kötelezettségek részét. A BASF utasításai és tájékoztatásai pusztán tájékoztató jellegűek, és nem képezik a szerződés részét a termékek egyes tulajdonságaival vagy felhasználási feltételeivel, sem a termékek szerződés szerinti felhasználásra való alkalmassággal kapcsolatban.

3.4

A minőségi és eltarthatósági-adatok, valamint egyéb adatok csak akkor képezhetik jótállási kötelezettség alapját, ha az érintett adatokat így fogadták el és kifejezetten így jelölték meg.

4. Tanács

A BASF minden tanácsot a legjobb tudomása szerint ad. A termékek megfelelőségével és alkalmazásával kapcsolatos tanácsok, illetve információk nem mentesítik a Vevőt attól, hogy a saját vizsgálatait és tesztjeit elvégezze; a tanácsok nem képezik a megállapodás részét a szerződés szerinti tulajdonságok vagy feltételek, illetve a termékek szerződés szerinti felhasználásával vagy alkalmasságával kapcsolatban.

5. Árak

Ha a BASF árait, illetve fizetési feltételeit általános jelleggel megváltoztatják a szerződés időpontja és a termékek elküldése közötti időszakban, a BASF az elküldés időpontjában érvényes árat vagy fizetési feltételeket alkalmazhatja. Áremelkedés esetében a Vevőnek jogában áll az áremelkedésről szóló értesítéstől számított 14 napon belül a BASF részére eljuttatott értesítéssel elállni a szerződéstől.

6. INCOTERMS alkalmazása, szállítás

6.1

A szállítás teljesítése a szerződésben megállapítottak szerint történik. A kereskedelmi feltételek értelmezése a szerződés megkötésekor érvényes legújabb INCOTERMS szerint történik.

6.2

A BASF-nek jogában áll részleges szállításokat is teljesíteni és kiszámlázni, feltéve, hogy a leszállított termékek felhasználhatóak a Vevő számára a szerződésben meghatározott célra, a fennmaradó termékek szállítása biztosított, és a részleges szállítás nem jár jelentős további munkával vagy kiadással a Vevő számára (kivéve, ha a BASF vállalja, hogy fedezi ezeket a kiadásokat).

6.3

A BASF által meghatározott szállítási időpontok és határidők mindenkor csak becslések, és nem kötelező érvényűek, kivéve, ha a felek kifejezetten rögzített szállítási időpontokat vagy határidőket fogadtak el vagy ilyenekről állapodtak meg.

7. Szállítás közben keletkezett károk

A szállítás közben keletkezett károkból fakadó követelésekről szóló értesítéseket a Vevőnek közvetlenül a szállítónál kell benúyjtania a szállítási szerződésben meghatározott időn belül, erről a BASF másolatot kap.

8. Jogszabályi követelmények betartása

A felek eltérő megállapodása hiányában a Vevő a felelős a termékek importjával, szállításával, tárolásával és felhasználásával kapcsolatos valamennyi törvény és jogszabály betartásáért. Ez magában foglalja a termékek megfelelő kezeléséhez és felhasználásához szükséges képzések rendszeres és sikeres teljesítését (ideértve különösen, de nem kizárólag az európai vegyianyag rendelet (REACH) szerinti képzéseket).

9. Fizetési késedelem

9.1

A vételár kifizetésének elmulasztása az esedékességidőpontjáig a szerződéses kötelezettségek súlyos megsértésének minősül.

9.2

A Vevő részéről történő fizetési késedelem esetében a BASF jogosult kamatot felszámítani a ki nem fizetett összeg után, a Polgári Törvénykönyv 6:155. § (1) bekezdése szerint.

10. A Vevő hibás termékekkel kapcsolatos jogai

10.1

A Vevő átvételkor köteles azonnal megvizsgálni a termékeket az esetleges hibák azonosítása érdekében. A BASF-et haladéktalanul, de legkésőbb a termékek átvételétől számított négy héten belül értesíteni kell minden hibáról, amely rutin vizsgálat során azonosítható; egyéb hibákról haladéktalanul, de legkésőbb a hiba azonosításától számított négy héten belül kell értesítést küldeni. Az értesítést írásban kell megtenni, és pontosan le kell írni benne a hibák természetét és mértékét.

10.2

Ha a termékek hibásak, és a Vevő szabályosan értesítette erről a BASF-et a 10.1. pont szerint, a Vevő élhet jogszabályokban biztosított jogaival, az alábbi kikötésekkel:

a) A BASF-nek jogában áll megválasztani, hogy a hibát orvosolja, vagy hibátlan csereterméket biztosít a Vevő részére.

b) A BASF kétszer próbálkozhat a fenti a.) alpont szerint. Ha ezek sikertelenek, vagy indokolatlan mértékű kellemetlenséget okoznak a Vevőnek, a Vevő vagy elállhat a szerződéstől, vagy követelheti a vételár csökkentését.

c) A hibákkal kapcsolatos kártérítésre és kiadások megtérítésére irányuló követelésekre a 11. pont alkalmazandó.

11. Felelősség

11.1

A BASF a vonatkozó jogszabályok alapján általános kártérítési felelősséggel tartozik. Vétkes károkozásért a BASF – jogalaptól függetlenül - felelős szándékosság és súlyos gondatlanság esetén. Szerződéses kötelezettségek megsértése esetén a BASF kizárólag a a kötelezettségszegés idejében bekövetkezett tipikus, előre látható károkat köteles megtéríteni. A BASF nem felelős a BASF ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható körülmények következményeként bekövetkező olyan károkért, amelyek tekintetében a BASF-től nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

11.2

A felelősség 11.1. pont szerinti korlátozása nem vonatkozik

a) a BASF részéről felmerülő gondatlanság vagy a BASF képviselője vagy helyettes képviselője szándékos magatartása vagy gondatlansága miatt emberi életben, testi épségben vagy egészségben bekövetkezett sérülésekre;

b) a BASF által rosszhiszeműen vagy szándékosan okozott károkra;

c) a BASF által adott minőségi jótállás hatálya alá tartozó esetekre;

d) a Vevő termékfelelősségre vonatkozó jogszabályok alapján tett követeléseire.

11.3

A BASF nem felelős a Vevő felé szállítási kötelezettségei teljesítésének lehetetlenülése vagy késedelme esetén, ha a lehetetlenülés vagy a késedelem oka a Vevő által szükségessé tett, az európai vegyianyag-rendelettel (REACH) kapcsolatos szabályozási és jogi kötelezettségek szabályszerű betartása.

12. Elévülés

12.1

Az anyagi és jogi követelésekre vonatkozó elévülési idő a termékek átvételétől számított egy év. Abban az esetben, ha a felek átvételről állapodtak meg, az elévülés az átvétellel veszi kezdetét.

12.2

A szerződéses, illetve a szerződésen kívüli károkozáson alapuló kártérítési követelések elévülési ideje egy év, mely elévülési időszak a jogszabályban meghatározottak szerint veszi kezdetét.

12.3

A 12.1 és 12.2. pontokban foglaltak ellenére a jogszabályban meghatározott elévülési időszak alkalmazandó abban az esetben, ha azt a vonatkozó jogszabály kötelező érvényű rendelkezése előírja.

13. Beszámítás, visszatartási jog

A Vevő a BASF általi követeléseket csak nem vitatott vagy jogerős határozat alapján fennálló ellenköveteléssel szemben számíthatja be, és csak az ilyen ellenkövetelések alapján gyakorolhatja visszatartási jogait.

14. Biztosíték

Ha indokolt gyanú merül fel a Vevő fizetési képességei kapcsán, különösen, ha a Vevő a fizetéssel késedelembe esik, a BASF további követelésektől függően visszavonhatja a megállapodás szerinti hitelidőszakokat és megfelelő biztosíték nyújtása ellenében végezhet további szállításokat vagy követelhet előre fizetést.

15. Tulajdonjog-fenntartás

15.1 Egyszerű tulajdonjog-fenntartás

A leszállított áruk tulajdonjoga nem száll át a Vevőre a teljes vételár kifizetése előtt.

15.2 Kiterjesztett tulajdonjog-fenntartás

Amennyiben a Vevő kifizette a leszállított termékek vételárát, de még nem teljesítette maradéktalanul a BASF fel fennálló üzleti kapcsolatából fakadó egyéb adósságait, a BASF fenntartja a leszállított áru tulajdonjogát addig, amíg minden ki nem fizetett adósság teljes mértékig kifizetésre kerül a Vevő által.

15.3 Tulajdonjog-fenntartás feldolgozási záradékkal

Abban az esetben, ha a Vevő feldolgozza a BASF által leszállított termékeket, a BASF minősül gyártónak, és a BASF közvetlenül megszerzi az újonnan létrehozott termékek kizárólagos tulajdonjogát. Ha a feldolgozás egyéb anyagokat is érint, a BASF közvetlen közös tulajdonjogot szerez az újonnan létrehozott termékekre a BASF által leszállított áru számlázott értékének az egyéb anyagok értékéhez viszonyított arányban.

15.4 Tulajdonjog-fenntartás kombinációs és keverési záradékkal

Ha a BASF által leszállított termékeket a Vevő által birtokolt anyaggal kombinálják vagy keverik, és ez az anyag tekintendő elsődleges anyagnak, a felek elfogadottnak tekintik, hogy a Vevő átruházza a BASF-re az adott elsődleges anyagra vonatkozó közös tulajdonjogot a BASF által szállított termékek számlázott értékének az elsődleges anyag számlázott értékéhez (vagy, ha a számlázott értéket nem lehet megállapítani, úgy a piaci értékhez) viszonyított arányában. A Vevő a BASF javára minden ebből fakadó kizárólagos vagy közös tulajdonjogot megőriz, úgy, hogy ez ne járjon kiadásokkal a BASF számára.

15.5 Kiterjesztett tulajdonjog-fenntartás átfogó engedményezéssel

A rendes üzletmenet során a Vevő szabadon rendelkezhet a BASF tulajdonában álló termékekkel, feltéve, hogy a Vevő a kellő időben teljesíti a BASF-fel fennálló üzleti kapcsolatából fakadó kötelezettségeit. A Vevő máris a BASF-re engedményez minden követelést azoknak a termékeknek az értékesítésével kapcsolatban, melyekkel kapcsolatban a BASF fenntartja a tulajdonjogát az értékesítési megállapodás megkötésekor a BASF-fel; ha a BASF közös tulajdont szerzett feldolgozás, kombinálás vagy keverés esetében, aBASF-re történő engedményezés a BASF által szállított és tulajdonjog-fenntartás hatálya alá tartozó termékek értékének a harmadik fél tulajdonjog fenntartás hatálya alá eső termékeinek értékéhez viszonyított arányban történik. A Vevő máris átruház a BASF-re minden, az elszámolási megállapodások alapján felmerülő jövőbeli igazolt elszámolási követelést, a BASF fennálló követeléseinek a BASF-fel megkötött értékesítési megállapodás megkötésekor érvényes összegével.

15.6 Hozzáférés/Kiadás joga

A BASF kérésére aVevő köteles megadni valamennyi szükséges információt a BASF tulajdonában álló termékek készletéről, valamint a BASF-re engedményezett követelésekről. Továbbá, a BASF kérésére a Vevő köteles azonosítani a csomagoláson a BASF tulajdonjogát a termékekhez és értesíteni ügyfeleit a követelések BASF részére történő engedményezéséről.

15.7 Késedelmes fizetés

A Vevő általi késedelmes fizetés esetén a BASF-nek jogában áll az értékesítési megállapodástól való elállás nélkül és türelmi időszak biztosítása nélkül követelni a BASF tulajdonában álló termékek ideiglenes átadását a BASF részére a Vevő költségén, valamint visszavonni a Vevő engedélyét a termékek feletti rendelkezésre és azok feldolgozására.

15.8 Záradék részleges joglemondásról

Ha a biztosítékok realizálható értéke több mint 10%-kal túllépi a BASF nyílt követeléseit, a BASF eddig a mértékig lemond a biztosítékokról a Vevő kérésére. A BASF-nek jogában áll meghatározni, milyen termékekkel kapcsolatban mind le a biztosítékról.

16. Vis Maior

Amennyiben a BASF ellenőrzési körén kívül eső bármely eset vagy körülmény (ideértve a természeti csapásokat, háborút, sztrájkokat, kizárást, nyersanyag- és energiahiányt, szállítás akadályoztatását, gyártási felszerelés leállását, kibertámadást, tüzet, robbanást, járványt (függetlenül attól, hogy a WHO hivatalosan járványnak minősíti-e), hatósági lépéseket) olyan mértékben csökkenti a termékek elérhetőségét abból az üzemből, ahonnan a BASF átveszi a termékeket, hogy a BASF nem tudja teljesíteni a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit, (arányosan figyelembe véve egyéb belső és külső beszállítási kötelezettségeit) a BASF (i) mentesül a jelen szerződés szerinti kötelezettségei alól, olyan mértékben, amennyiben a BASF akadályoztatva van az ilyen kötelezettségek teljesítésében, valamint (ii) nem köteles más forrásokból beszerezni a termékeket. Az első mondat alkalmazandó addig a mértékig is, amennyire az ilyen eset vagy körülmény a szerződéses teljesítést kereskedelmileg haszontalanná teszi a BASF számára, hosszú időn át, illetve ha az a BASF beszállítóival esik meg. Ha a fent említett esetek több mint 3 hónapig fennállnak, a BASF-nek jogában áll elállni a szerződéstől azzal, hogy a Vevő semmilyen kártérítésre nem jogosult.

17. Kifizetés helye

Függetlenül a termékek vagy dokumentumok szállítási helyétől, a kifizetés helye a BASF telephelye.

18. Adatvédelem és informatikai biztonság

18.1.

Amennyiben az adott szerződés teljesítése során a Vevő a BASF-től vagy más módon a BASF alkalmazottaival kapcsolatos személyes adatokat szerez (a továbbiakban „Személyes Adat”) az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha valamely fent említett módon átadott Személyes Adat kezelését nem a BASF nevében végzik, úgy a Vevő csak az érintett szerződés teljesítésének céljából jogosult a Személyes Adatokat kezelni. A vonatkozó jogszabályok által megengedetteken kívül a Vevő egyébként nem kezelheti a Személyes Adatokat, és különösen nem adhatja ki a Személyes Adatokat harmadik félnek, illetve azokat nem elemezheti saját céljaira, továbbá azokat profilalkotásra nem használhatja fel. Ez vonatkozok az anonimizált adatok felhasználására is. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a Személyes Adatokhoz csak az alkalmazottai férjenek hozzá csak akkor és csak abban a mértékben, amennyiben az érintett alkalmazottaknak hozzáférésre van szüksége a vonatkozó szerződések teljesítése céljából (szükség szerinti hozzáférés elve). A Vevő köteles belső szervezetét úgy kialakítani, hogy biztosítsa az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott követelmények betartását. A Vevő különösen köteles műszaki és szervezeti intézkedések meghozatalára annak érdekében, hogy biztosítsa a biztonság olyan szintjét,, amely megfelel a Személyes Adatokkal való visszaélés és a Személyes Adatok elvesztése jelentette kockázatoknak. A Vevő nem szerez tulajdonjogot vagy egyéb tulajdonhoz kapcsolódó jogot a Személyes Adatokkal kapcsolatban, és a vonatkozó jogszabályok alapján köteles a Személyes adatokat helyesbíteni, törölni, vagy kezelésüket korlátozni. A Vevő minden visszatartási joga a Személyes Adatokkal kapcsolatban kizárt. Jogszabályi kötelezettségein felül a Vevő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az incidens észlelésétől számított 24 órán belül köteles értesíteni a BASF-et az adatvédelmi incidensekről, különösen az adatok elvesztéséről. Az érintett szerződés felmondásakor vagy lejártakor a Vevő a vonatkozó jogszabályok szerint köteles a Személyes adatokat törölni, ideértve azok minden másolatát.

18.2

A BASF adatvédelemre vonatkozó információi elérhetőek a basf.com/datenschutz-eu oldalon.

18.3

A Vevő elektronikusan leadott rendelései vonatkozásában a BASF kizárólag az ehhez szükséges platformot biztosítja. A Vevőnek kellő gondossággal kell kezelnie a hozzáféréshez szükséges adatait (felhasználónév és jelszó). Amennyiben a hozzáféréshez szükséges adatok elvesznek, vagy ahhoz más személy jogosulatlanul hozzáfér, a Vevőnek erről haladéktalanul tájékoztatnia kell a BASF-et. A Vevő felelős azokért a károkért, amelyek az adatok elvesztéséből, vagy a jogosulatlan hozzáférésből származnak, és a tájékoztatás késedelmének eredményeképp következnek be. 

19. Illetékesség

A jelen szerződésből fakadó vagy azzal kapcsolatos bármely vita elbírálásának kizárólagos illetékességi helye a BASF székhelye. A BASF Vevő székhelye szerint illetékességgel rendelkező bíróság vagy a magyar eljárásjogi jogszabályokban meghatározott általános szabályok szerint illetékes más bíróság előtt indíthat pert a Vevő ellen. 

20. Alkalmazandó jog

A szerződéses kapcsolatra nézve a magyar jog az irányadó, kizárva a nemzetközi kollíziós jogi szabályokat és az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. április 11-én kelt Egyezménye rendelkezéseit (CISG).

21. A szerződés nyelve

Ha a Vevő az Általános Értékesítési Feltételeket az értékesítési szerződés megkötésének nyelvén (Szerződés Nyelve) kívüli másik nyelven ismerte meg, ez pusztán a Vevő kényelme érdekében történt. Értelmezési különbségek esetén a Szerződés Nyelve szerinti változat a kötelező érvényű.

Változat:2022-04-20