Global Home
Cariere

Formular de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezenta, vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră, în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

Cine răspunde de prelucrarea datelor și cine este responsabilul pentru protecția datelor?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de BASF SRL, în calitate de operator, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 2, Şoseaua Pipera nr. 43, Clădirea A, Spațiul A1 (Floreasca Park), Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/26608/1993, Cod unic de înregistrare: 4952292.

 

Responsabilul nostru pentru protecția datelor, poate fi contactat la:

E-mail: data-protection.ro@basf.com

 

Ce categorii de date folosim în calitate de angajator și de unde provin acestea?

Colectăm datele personale menționate mai jos în cadrul și pe durata procesului de recrutare derulat de către BASF SRL. În cazul în care nu ne veți pune la dispoziție anumite informații la momentul la care acestea sunt solicitate, nu vom putea derula procesul de recrutare.

-         Informații pe care le furnizați în curriculum vitae, formularele specifice de solicitare (aplicație), scrisoarea de intenție și în cadrul interviurilor, incluzând: numele si prenumele, data nașterii, vârsta, sexul, adresa de domiciliu, adresa de email personală, informații privind educația, detalii cu privire la calificare si experiența profesională, dreptul de munca și / sau de ședere în Romania și referințe.

-         Informații colectate sau pe care le-am creat în cadrul și pe durata procesului de recrutare incluzând: note de interviu, rezultatele testelor și corespondența purtată cu dumneavoastră.

-         Informații din surse publice, incluzând: informații din diversele baze de date publice (Registrul Comerțului, portalul instanțelor de judecată, etc.), profilurile publice aferente rețelelor / platformelor si media sociale (LinkedIn, Facebook etc.), alte publicații.

 

În ce scopuri și pe ce bază legală sunt prelucrate datele?

BASF SRL vă prelucrează datele cu caracter personal pentru scopurile de a iniția și derula/continua procesul de recrutare, pentru a evalua și lua o decizie cu privire la adecvarea dumneavoastră pentru un anumit post în cadrul BASF SRL, precum și pentru a vă informa cu privire la oportunități de angajare în cadrul BASF SRL. Vom folosi, de asemenea, datele personale pentru a îndeplini cerințele si obligațiile legale ce ne revin.

Această prelucrare se bazează în mod legal pe următoarele prevederi:

a)                   prelucrarea este necesară pentru a îndeplini cerințele si obligațiile legale ce ne revin;

b)                prelucrarea este necesară pentru a ne urmări interesele legitime de a: (i) asigura administrarea efectivă și managementul procesului de recrutare; (ii) soluționa orice dispute și administra eficient orice incidente, cerând consultanță juridică sau de altă natură profesională; și (iii) evalua adecvarea dumneavoastră pentru un anumit post.

Putem folosi datele dumneavoastră. cu caracter personal în scopuri similare, compatibile cu cele enumerate mai sus. Dacă trebuie să folosim informațiile dumneavoastră personale pentru un alt scop, vă vom anunța și prezenta baza legală care ne permite să facem acest lucru.

Aceste informații sunt fie (i) furnizate de dumneavoastră, (ii) obținute de la terțe părți prin procesul de recrutare; sau (iii) create de noi în decursul procesului de recrutare.

 

Cine primește datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi accesibile și vor putea fi dezvăluite personalului autorizat al BASF SRL și al societăților afiliate acestora, precum și oricăror subcontractanți autorizați și furnizori de servicii suplimentari ai BASF SRL.

 

Care sunt drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal?

La adresa de mai sus puteți solicita informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal. În măsura în care aveți acces direct la datele dumneavoastră, prin portaluri/auto-administrare, dreptul la informare este considerat ca fiind îndeplinit. În plus, în anumite circumstanțe, puteți solicita corectarea sau ștergerea datelor dumneavoastră. De asemenea, puteți avea dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră, precum și dreptul să solicitați să primiți datele furnizate de dumneavoastră într-un format structurat, prestabilit și prelucrabil electronic.

Aveți următoarele drepturi, în condițiile și în limitele prevăzute de GDPR:

a)      dreptul la portabilitatea datelor: puteți solicita să primiți datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și să solicitați transmiterea acestor date către un alt operator;

b)      dreptul la opoziție: vă puteți opune la prelucrarea datelor pentru a o opri;

c)      dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere: puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor reprezintă o încălcare a GDPR.

 

Dreptul de a ridica obiecții

Dacă prelucrăm datele dumneavoastră pentru protejarea intereselor legitime, vă puteți opune acestei prelucrări din motive care derivă din situația dumneavoastră specifică. În acest caz, vom înceta să vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem furniza motive convingătoare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertății dumneavoastră, sau dacă scopul prelucrării este afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

 

Pentru a vă putea exercita aceste drepturi, puteți BASF SRL utilizând detaliile de contact de mai sus.

 

Unde puteți depune reclamațiile?

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul să depuneți o reclamație la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă GDPR.

Autoritatea de supraveghere căreia i se adresează reclamația vă informează cu privire la progresul și rezultatul reclamației, inclusiv cu privire la posibilitatea unei căi de atac, în conformitate cu articolul 78 GDPR.

În plus, puteți depune o reclamație la reprezentantul pentru protecția datelor specificat mai sus sau puteți contacta Autoritatea pentru Protecția Datelor sub a cărei jurisdicție ne aflăm:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336

București, România

 

Pentru cât timp sunt stocate datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe durata procesului de recrutare, inclusiv a unor cicluri subsecvente de recrutare, dar, în orice caz, nu mai mult de 1 (un) an de la data colectării. În cazul în care sunteți acceptat pentru un post în cadrul BASF SRL și veți deveni salariatul nostru, datele personale vor fi reținute pentru o perioadă ulterioară, așa cum este stabilit în Formularul de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal destinat salariaților.

În plus, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru perioada în care pot fi ridicate pretenții împotriva noastră.

 

Vor fi divulgate datele dumneavoastră unei țări terțe?

În cazul în care divulgăm date cu caracter personal furnizorilor de servicii sau companiilor din cadrul grupului BASF din afara Spațiului Economic European (SEE), acestea vor fi divulgate numai în cazul în care Comisia UE va confirma un nivel adecvat de protecție a datelor pentru țara terță sau dacă există alte garanții de protecție a datelor (cum ar fi norme corporative obligatorii sau clauze contractuale standard UE). Puteți solicita informațiile persoanelor de contact menționate mai sus.

 

Aveți obligația de a vă furniza datele?

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este obligatorie și necesară pentru derularea procesului de recrutare de către BASF SRL. Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vom putea iniția și derula / continua procesul de recrutare.