Global Home
Data protection @BASF

Spracovanie údajov v skupine BASF

Na tejto webovej stránke by sme vám chceli vysvetliť, ako sa všeobecne spracúvajú osobné údaje v skupine BASF.  

Ochrana osobných údajov má pre spoločnosť BASF najvyššiu prioritu. To so sebou obnáša aj vysokú mieru  transparentnosti. Tu nájdete všetky informácie o tom, ako BASF spracúva osobné údaje kontaktných osôb, zákazníkov a obchodných partnerov. 

Alexandra Haug

BASF Data Protection Officer

Data_Protection_051905_shutterstock_1089540224_RGB.jpg

K dispozícii vám je prehľad koordinátorov EÚ pre ochranu údajov.

Ak nie je uvedené inak, za spracovanie údajov je zodpovedná spoločnosť BASF, s ktorou ste v kontakte (ďalej len "BASF" alebo "správca" alebo "my"). Prevádzkovateľa možno identifikovať napríklad takto:
 

 • Ak ste naším zákazníkom, poskytovateľom služieb alebo dodávateľom alebo máte so spoločnosťou BASF akýkoľvek iný obchodný vzťah, váš zmluvný partner spoločnosti BASF je správcom.
 • Na webových stránkach alebo na kanáloch sociálnych médií je správcom spoločnosť BASF uvedená v zásadách ochrany osobných údajov, odtlačku alebo podmienkach používania.
 • Ak ste účastníkom podujatia spoločnosti BASF, správcom je spoločnosť BASF, ktorá podujatie organizuje. 
 • V prípade digitálnych podujatí je správcom spoločnosť BASF, ktorá pozýva na príslušné digitálne podujatie.
 • Ak ste návštevníkom našich výrobných priestorov, správcom je spoločnosť BASF, s ktorou máte dohodnuté stretnutie a do ktorej priestorov vstupujete.
 • Ak si rezervujete ubytovanie v hoteli BASF alebo ste hosťom v reštaurácii BASF, spoločnosť BASF je správcom, ktorý prevádzkuje príslušné zariadenie.

Spoločnosť BASF ako medzinárodne pôsobiaca skupina má pre každú krajinu kontaktné osoby pre ochranu údajov. Pre krajiny Európskej únie nájdete prehľad s kontaktnými adresami tu.

Okrem toho sa môžete kedykoľvek obrátiť s otázkami a obavami týkajúcimi sa ochrany údajov na náš centrálny úrad pre ochranu údajov:

data-protection.eu@basf.com

V rámci skupiny BASF vykonáva BASF SE ako holdingová spoločnosť centrálne funkcie, ktoré si vyžadujú spracovanie osobných údajov a ktoré môžu byť vykonávané aj pre iné spoločnosti skupiny BASF. Takýmito centrálnymi funkciami môžu byť napr:
 

 • Oddelenie podnikovej komunikácie
 • Oddelenie ľudských zdrojov
 • Centralizované riadenie
 • Právne oddelenie, dodržiavanie predpisov, bezpečnosť v továrni, podnikový audit, ochrana údajov
 • Centrálne obstarávanie
   

Okrem toho niektoré spoločnosti skupiny BASF spracúvajú osobné údaje ako poskytovatelia služieb v rámci skupiny, pričom spracúvanie údajov sa môže vykonávať aj v mene príslušných spoločností skupiny BASF. Môžu to byť napr:
 

 • IT služby
 • Centrá zdieľaných služieb
   

Spoločnosť BASF používa aj centrálne systémy spracovania údajov, ktoré umožňujú štandardizované procesy spracovania údajov. Takýmito systémami môžu byť napr:
 

 • Centrálne databázy, ako napríklad CRM alebo systémy riadenia dodávateľov
 • Centrálne systémy archivácie a správy dokumentov
 • Centrálne komunikačné systémy

Spoločnosť BASF spracúva osobné údaje výlučne na konkrétne účely. V priebehu našej obchodnej činnosti vznikajú rôzne situácie spracovania, o ktorých vás spravidla informujeme v rámci príslušnej činnosti, napr. vo forme vyhlásenia o ochrane údajov na webovej stránke.

Spoločnosť BASF vo všeobecnosti spracúva vaše osobné údaje na tieto účely:
 

 • Zmluva

Ak ste vy alebo spoločnosť, pre ktorú pracujete, uzavreli zmluvu so spoločnosťou BASF, spracúvame osobné údaje, ak je to potrebné na plnenie zmluvy a v rozsahu, v akom je to potrebné. Spracúvanie údajov zahŕňa základné a kontaktné údaje, ako aj údaje súvisiace so zmluvou, ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje našich zákazníkov, obchodných partnerov, poskytovateľov služieb, dodávateľov, predajcov a iných obchodných partnerov. 

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a písm. f) GDPR za predpokladu, že zmluva je uzatvorená medzi spoločnosťou BASF a iným právnym subjektom.

 

 • Komunikácia s kontaktnými osobami

Ak nás kontaktujete, spracúvame vaše osobné údaje uvedené v príslušnom kontaktnom formulári, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť alebo s vami komunikovať. V prípade potreby vašu žiadosť interne postúpime kolegom zodpovedným za podporu vašej žiadosti. 

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

 • Spolupráca s obchodnými partnermi

Okrem vzťahov so zákazníkmi, poskytovateľmi služieb a dodávateľmi spolupracujeme aj so spoločnosťami a inštitúciami na projektoch, spoločných podnikoch a iných formách spolupráce s cieľom dosiahnuť pokrok vo vede a prispieť k témam, ktoré sú relevantné pre naše obchodné ciele. Na účely realizácie projektov a vytvárania sietí spracúvame najmä kontaktné údaje našich spolupracujúcich partnerov a údaje týkajúce sa príslušnej spolupráce. 

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

 • Vzťahy s verejnosťou a zastupovanie záujmov vo verejnom a politickom sektore

Spoločnosť BASF pozorne sleduje aktuálne udalosti a verejné diskusie, ktoré ovplyvňujú naše produkty a firemné ciele. V tejto súvislosti pravidelne spolupracujeme s novinami a časopismi, aby sme odpovedali na ich otázky a koordinovali články. Okrem toho využívame tlačové mailing listy na informovanie vybraných zástupcov nezávislých médií o udalostiach relevantných pre spoločnosť. Na tieto účely spracúvame kontaktné údaje novinárov a zástupcov tlače. 

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Okrem toho spoločnosť BASF spravuje a prevádzkuje webové stránky, na ktorých poskytuje informácie zainteresovaným stranám, zákazníkom a iným obchodným partnerom. V tejto súvislosti spoločnosť BASF spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné z technických dôvodov na prezentáciu webovej stránky (napr. IP adresa a nevyhnutne potrebné súbory cookie). Okrem toho sa súbory cookie príležitostne používajú aj na meranie výkonu webovej stránky. Ďalšie informácie o konkrétnom používaní takýchto služieb a o ďalšom spracúvaní osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na príslušnej webovej stránke.

 

 • Podujatia

Ak spoločnosť BASF organizuje podujatia, spracúvame kontaktné údaje zúčastnených hostí s cieľom uskutočniť podujatie. V závislosti od podujatia to môže zahŕňať aj informácie týkajúce sa stravovania, napr. potravinové intolerancie alebo alergie. Ak sa na podujatí vyhotovujú fotografie, videozáznamy alebo iné nahrávky, budeme zúčastnených hostí informovať osobitne, najmä ak sa plánuje zverejnenie záznamov a nahrávok, a získame všetky potrebné súhlasy. 

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ak nie je uvedené inak.

 

 • Marketing

Ak máme váš súhlas alebo iné povolenie, budeme vám poskytovať informácie o produktoch a témach spoločnosti BASF vrátane informácií týkajúcich sa podujatí. Na účely poskytovania týchto informácií spracúvame vaše kontaktné údaje uvedené v príslušných registračných formulároch alebo formulároch žiadostí na účely realizácie príslušnej marketingovej aktivity, napr. zasielanie informačného bulletinu alebo prieskumu spokojnosti zákazníkov na stránke . Presné informácie o komunikačnom kanáli, účeloch spracovania a spracúvaných osobných údajoch nájdete v príslušnej žiadosti o súhlas a/alebo v súvisiacom vyhlásení o ochrane údajov.

Ak nám poskytnete spätnú väzbu, spracujeme vaše informácie s cieľom zlepšiť kvalitu našich produktov a služieb. V takom prípade vás môžeme kontaktovať, aby sme s vami prediskutovali akékoľvek následné otázky, ktoré môžu vyplynúť z tejto spätnej väzby. 

Právnym základom tohto spracovania údajov je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo príslušný právny základ, ktorý vám bol oznámený inak a konkrétne.

 

 • Udržiavanie a ochrana bezpečnosti našich zariadení, produktov a služieb

Na účely prevencie a odhaľovania bezpečnostných rizík, podvodných postupov alebo iných trestných alebo škodlivých činov; spracúvame základné a kontaktné údaje s cieľom identifikovať dotknuté osoby, napr. v súvislosti s nástupom poskytovateľa služieb alebo v súvislosti s udelením prístupu na zákaznícke portály. Spracúvanie údajov zahŕňa aj dodržiavanie a plnenie povinností spoločnosti BASF v oblasti starostlivosti a náležitej starostlivosti. V takýchto prípadoch spracúvame vaše kontaktné údaje, aby sme vás informovali o dôležitých zmenách v zložení výrobkov alebo o ich schválení. 

Ak nás navštívite osobne, vydáme vám denné vstupenky, ktoré vám umožnia prístup do našich priestorov, a budeme kontrolovať prístup z bezpečnostných dôvodov prostredníctvom postupov, ako je vydanie návštevníckeho preukazu. Na tento účel spracúvame konkrétne informácie o vás, ako je vaše meno, dátum narodenia, osoby, ktoré navštívite, číslo vášho preukazu totožnosti, vaše telefónne číslo a dĺžka vašej návštevy v dňoch. V prípade potreby musíte v rámci bezpečnostného testu odpovedať na testovacie otázky týkajúce sa bezpečného správania v priestoroch závodu; v takom prípade sa výsledky testu uložia. V prípade vodičov spoločnosť BASF spracúva aj evidenčné číslo použitého vozidla. Ak ako vodič prepravujete nebezpečný tovar, nebezpečný tovar sa kontroluje a kontrola sa dokumentuje.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

 • Dodržiavanie právnych požiadaviek 

Ak to vyžaduje zákon, spracúvame vaše osobné údaje na splnenie zákonných požiadaviek. Môžu to byť napríklad daňové a obchodné povinnosti týkajúce sa uchovávania údajov alebo predpisy na predchádzanie trestnej činnosti bielych golierov, ako sú zákony o praní špinavých peňazí.

Ak ste akcionárom spoločnosti BASF, spracúvame vaše osobné údaje potrebné na váš zápis do registra akcionárov spoločnosti BASF aj z dôvodov práva obchodných spoločností a akciových spoločností (napr. na základe § 67 nemeckého zákona o akciách - Aktiengesetz ). Vaše osobné údaje získavame od banky zapojenej do nákupu akcií.

V prípade potreby a v potrebnom rozsahu spolupracujeme aj so zástupcami orgánov, aby sme s nimi koordinovali právne relevantné otázky. V tejto súvislosti spracúvame kontaktné údaje a údaje týkajúce sa príslušnej spolupráce na účely právnej koordinácie.

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) GDPR.

 

 • Spracovanie údajov v kontexte právnych záležitostí

V súvislosti so súdnymi spormi môžeme v rámci týchto sporov spracúvať osobné údaje. Osobné údaje preto spracúvame aj vtedy a v takom rozsahu, ak je to potrebné na urovnanie právnych sporov, vymáhanie existujúcich zmlúv a na uplatnenie, výkon a obhajobu právnych nárokov. 

Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 

Ako medzinárodná skupina si BASF zakladá na flexibilných a užívateľsky prívetivých formách komunikácie a zároveň má záujem na efektívnej a potrebnej internej komunikácii a komunikácii s externými stranami.

Z týchto dôvodov spoločnosť BASF využíva digitálne konferenčné systémy najmä na realizáciu digitálnych podujatí:
 

 • komunikácia s internými a externými zainteresovanými stranami, napr. v rámci stretnutí a online konferencií
 • Realizácia online podujatí (napr. webinárov, informačných podujatí o odbornej príprave)
   

Pri používaní digitálnych konferenčných systémov spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov z technických dôvodov, keď používate jeden z našich digitálnych konferenčných systémov: 
 

 • komunikačné údaje (napr. vaša e-mailová adresa)
 • Súbory denníka, údaje denníka (napr. verzia konferenčného systému, IP adresa, audio a video kodek) 
 • Metadáta (napr. čas účasti, označenie uzla média, použitý hardvér, verzia operačného systému atď.)
 • údaje z profilu používateľa (napr. vaše používateľské meno (ak ho sami poskytnete) a profilový obrázok, ak je technicky dostupný).
 • Informácie o účte BASF (ak ich používajú zamestnanci BASF)
   

V závislosti od typu a formátu digitálnej udalosti spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ak nám ich dobrovoľne poskytnete:
 

 • Zvukové prenosy, pokiaľ ste neztlmili mikrofón.
 • Zadávanie textu, ak používate príslušnú funkciu chatu
 • Videoprenosy, ak ste aktivovali funkciu kamery
 • Prílohy, keď ich nahráte počas udalosti

 

Príslušné spracovanie údajov vykonávame na základe oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracúvania údajov. 

Spoločnosť BASF vo všeobecnosti používa tieto digitálne konferenčné systémy:

Konferenčný program spoločnosti Cisco Systems nám umožňuje ponúknuť vám video/audio účasť na našich digitálnych podujatiach. V závislosti od podujatia používame režim Meeting Center, Event Center alebo Training Center (ďalej len "WebEx").

WebEx je softvér spoločnosti

Spoločnosť Cisco Systems Inc. 
170 West Tasman Dr.
San Jose 
CA 95134 
SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ 
(ďalej len "spoločnosť Cisco")

 

Spracovanie údajov v službe WebEx prebieha na serveroch v dátových centrách v Európskej únii. V tejto súvislosti používame dohody o spracovaní objednávok v súlade s čl. 28 GDPR, aby sa zabezpečilo zavedenie rozsiahlych technických a organizačných opatrení, ktoré zodpovedajú aktuálne platným najnovším poznatkom v oblasti bezpečnosti IT, napr. pokiaľ ide o autorizáciu prístupu a koncepciu end-to-end šifrovania dátových liniek, databáz a serverov.

 

Na účely vzdialenej údržby môže spoločnosť Cisco požiadať o prístup k serverom. Tento prístup potom v každom jednotlivom prípade skontrolujeme a po schválení ho udelíme. V tomto prípade môžu takýto prístup uskutočniť aj pobočky spoločnosti Cisco z krajín mimo Európskej únie. V prípade prístupu z krajín mimo Európskej únie sme v jednotlivých nami schválených prípadoch uzatvorili so spoločnosťou Cisco štandardné zmluvy EÚ (štandardné zmluvné doložky). S cieľom zaručiť primeranú úroveň ochrany údajov pri prenose osobných údajov do tretej krajiny, ako sú napríklad USA ako špecifický prípad, sme zaviedli doplnkové opatrenia vo forme najmodernejších technických a organizačných opatrení, ako je autorizácia prístupu a koncepty šifrovania dátových liniek, databáz a serverov.

 

Funkcia videokonferencií Microsoft Teams nám umožňuje, aby ste sa na našich digitálnych podujatiach zúčastňovali prostredníctvom videa a zvuku. Na realizáciu online podujatí používame Microsoft Teams. V službe Microsoft Teams používame režim tímových stretnutí.

Microsoft Teams je súčasťou balíka Microsoft Office 365. Microsoft Teams je platforma pre produktivitu, spoluprácu a výmenu informácií pre jednotlivých používateľov, tímy, komunity a siete, ktorá sa používa v spoločnosti BASF. MS Teams má aj funkciu videokonferencií. 

Microsoft Office365 je softvér spoločnosti  

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 P521
Írsko
(ďalej len "Microsoft")

 

Microsoft Teams je súčasťou cloudovej aplikácie Office 365, pre ktorú je potrebné vytvoriť používateľské konto. 

Spracovanie údajov v službe Office 365 prebieha na serveroch v dátových centrách v Európskej únii (v Írsku a Holandsku). Na tento účel sme so spoločnosťou Microsoft uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok v súlade s čl. 28 GDPR. V súlade s tým sme sa so spoločnosťou Microsoft dohodli na rozsiahlych technických a organizačných opatreniach pre Office 365, ktoré zodpovedajú aktuálne platným najnovším poznatkom v oblasti bezpečnosti IT, napr. pokiaľ ide o autorizáciu prístupu a koncepciu end-to-end šifrovania dátových liniek, databáz a serverov.

Okrem toho sme do služby Office 365 implementovali funkciu "Customer Lockbox". Funkcia Customer Lockbox zabezpečuje, že spoločnosť Microsoft nemá prístup k vášmu obsahu v prípadoch podpory bez predchádzajúceho povolenia správcu spoločnosti BASF. Tým sa zabezpečí, že prístup k vášmu obsahu umožnia len autorizované požiadavky. Funkcia Customer Lockbox sa používa len vtedy, ak bežné softvérové riešenia na riešenie problémov už nepomáhajú v prípade podpory.  

Na účely vzdialenej údržby môže spoločnosť Microsoft požiadať o prístup k serverom. Tento prístup potom v jednotlivých prípadoch skontrolujeme a po schválení ho udelíme. V tomto prípade môžu takýto prístup uskutočniť aj pobočky spoločnosti Microsoft z krajín mimo Európskej únie. V prípade prístupu z krajín mimo Európskej únie v nami schválenom individuálnom prípade sme so spoločnosťou Microsoft uzavreli štandardné zmluvy EÚ (štandardné doložky o ochrane údajov). S cieľom zaručiť primeranú úroveň ochrany údajov pri prenose osobných údajov do tretej krajiny, ako sú v konkrétnom prípade USA, máme, ako je uvedené vyššie, doplnkové opatrenia v podobe najmodernejších technických a organizačných opatrení, ako sú napr. Implementované koncepty autorizácie prístupu a šifrovania dátových liniek, databáz a serverov.

Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo spracúvať údaje zákazníkov na vlastné legitímne obchodné účely. Na toto spracovanie údajov spoločnosťou Microsoft nemáme žiadny vplyv. V rozsahu, v akom Microsoft Teams spracúva osobné údaje v súvislosti s legitímnymi obchodnými účelmi, je spoločnosť Microsoft nezávislým správcom týchto činností spracovania údajov a ako taká zodpovedá za dodržiavanie všetkých platných predpisov o ochrane údajov. Ak potrebujete informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Microsoft, pozrite si príslušné vyhlásenie spoločnosti Microsoft.

 

Online udalosti v spoločnosti BASF sa v zásade nezaznamenávajú. V odôvodnených individuálnych prípadoch sa však výnimočne môže uskutočniť nahrávanie. V týchto prípadoch budú účastníci informovaní osobitne a výslovne pred digitálnym podujatím a na začiatku stretnutia.

 

Ďalšie informácie získate od príslušnej kontaktnej osoby pre online podujatie alebo od kontaktnej osoby pre ochranu údajov v spoločnosti BASF.

Ako chemická spoločnosť, ktorá pracuje s nebezpečnými a škodlivými látkami, máme okrem iného záujem o zaistenie bezpečnosti našich závodov a našich zamestnancov. Z tohto dôvodu spoločnosť BASF vykonáva na vybraných miestach vo svojich priestoroch kamerový dohľad, ak je to potrebné na zabezpečenie bezpečnostných aspektov v spoločnosti BASF a v potrebnom rozsahu. Verejné priestory, ako aj súkromné priestory jednotlivcov (napr. súkromné záhrady) nie sú monitorované. Spoločnosť BASF poskytuje na mieste informácie prostredníctvom značiek a piktogramov umiestnených v blízkosti systému videodohľadu o konkrétnom videodohľadu, ktorý sa v každom prípade vykonáva. 

Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v príslušnom systéme videodohľadu.

Spoločnosť BASF má záujem prezentovať sa na čo najväčšom počte kanálov, byť dostupná pre zákazníkov, poskytovateľov služieb, iných obchodných partnerov, žiadateľov a záujemcov a propagovať témy a produkty prostredníctvom sociálnych sietí.

 

Osobné údaje spracúvame, keď navštívite spoločnosť BASF na kanáloch sociálnych médií. Prostredníctvom našich rôznych kanálov sociálnych médií vám chceme ponúknuť širokú škálu multimediálnych služieb a vymieňať si s vami názory na témy, ktoré sú pre vás dôležité. Okrem príslušného poskytovateľa sociálnej siete zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje používateľov aj na našich kanáloch sociálnych médií. Príslušné účely spracovania údajov a kategórie údajov uvádzame pri jednotlivých kanáloch sociálnych médií, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie. 

 

Spracovanie údajov slúži v zásade na tieto účely: 
 

 • Komunikácia s návštevníkmi kanálov sociálnych médií spoločnosti BASF; 
 • Vybavovanie otázok od návštevníkov našich kanálov sociálnych médií spoločnosti BASF; 
 • Zhromažďovanie štatistických informácií o dosahu kanálov sociálnych médií spoločnosti BASF; 
 • vykonávanie zákazníckych prieskumov, marketingových kampaní, analýz trhu, lotérií, súťaží alebo podobných propagačných akcií alebo podujatí; 
 • Riešenie sporov a hádok, zakladanie, uplatňovanie alebo obrana proti právnym nárokom alebo súdnym sporom, vymáhanie existujúcich zmlúv. 
   

Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov. 

V rámci našich aktivít na sociálnych sieťach využívame aj technológie tzv. sociálneho počúvania alebo sociálneho monitorovania (ďalej len "sociálne počúvanie"), aby sme získali predstavu o vnímaní našich produktov a služieb a identifikovali prípadný potenciál na zlepšenie. Pritom vyhodnocujeme komentáre a príspevky príslušnej siete na sociálnych sieťach podľa požiadavky na vyhľadávanie. Môžeme si prezerať len tie príspevky, ktoré používatelia sociálnej siete voľne sprístupnili neobmedzenému okruhu používateľov.

Zhromaždené údaje a rozsah spracovania údajov sa vo všeobecnosti určujú podľa typu a obsahu príslušnej žiadosti o vyhľadávanie a príspevkov. Môže ísť napríklad o príspevok v textovej podobe alebo nahraný obrazový súbor. 

V zásade dostávame len štatistické informácie ako výsledky našich požiadaviek na vyhľadávanie. V jednotlivých prípadoch sa nám však môžu ako výsledky vyhľadávania zobraziť aj konkrétne príspevky a komentáre, z ktorých možno vyvodiť aj závery o osobných údajoch jednotlivých používateľov, napríklad preto, že konkrétne príspevky alebo komentáre obsahujú používateľské meno používateľa, ktoré môže byť aj skutočným menom takéhoto používateľa. Takéto príspevky slúžia výlučne ako príkladná reprodukcia požadovaného obrazu nálady.

Náš prvoradý oprávnený záujem pri používaní sociálneho počúvania spočíva v tom, aby sme vo verejne prístupných vyjadreniach rozpoznali prípadné nedostatky našich produktov a služieb, ako aj nálady verejnosti o spoločnosti BASF a témy relevantné pre spoločnosť BASF vo verejnom diskurze a aby sme na ne mohli primerane reagovať. Právnym základom spracúvania osobných údajov v kontexte social listeningu je čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

Pri vykonávaní sociálneho počúvania využívame najmä služby týchto poskytovateľov:
 

Runtime Collective Ltd.
Suverénny dom
Church Street, 1. poschodie
Brighton
E Sussex
BN1 1UJ

Spojené kráľovstvo

 

Cision Germany GmbH
Westhafenplatz 1
D-60327 Frankfurt nad Mohanom

Spoločnosť BASF je všeobecne zastúpená a aktívna na týchto sociálnych sieťach:

Stránky fanúšikov spoločnosti BASF na Facebooku prevádzkuje na sociálnej sieti Facebook spoločnosť Meta Plaforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írsko ("Facebook"). Keď navštívite naše fanúšikovské stránky, spoločnosť Facebook spracúva vaše osobné údaje v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu

Spracúvame tieto osobné údaje: 

 • Vaše používateľské meno na Facebooku, ako aj komentáre uverejnené na našich fanúšikovských stránkach a správy, ktoré ste poslali prostredníctvom našich fanúšikovských stránok. 
 • Vaša aktivita na našich fanúšikovských stránkach prostredníctvom služby Facebook Insights, napr. návštevy našej webovej stránky, počet interakcií, návštev a priemerné trvanie prehrávania videa, informácie o tom, z ktorých krajín a miest pochádzajú naši návštevníci, a štatistiky o všeobecných vzťahoch našich návštevníkov. 
 • Ďalšie informácie potrebné na reakciu na požiadavky našich návštevníkov alebo na jednoznačnú identifikáciu našich návštevníkov v našich systémoch. 

 

Používame štatistické informácie (návštevnosť našej webovej stránky, počet interakcií, návštevnosť a priemerné trvanie prehrávania videí, informácie o tom, z ktorých krajín a miest pochádzajú naši návštevníci, a štatistiky o pomere pohlaví našich návštevníkov) o používaní fanúšikovských stránok, ktoré Facebook poskytuje v anonymnej forme prostredníctvom služby Facebook "Insights". Závery o jednotlivých používateľoch a prístup spoločnosti BASF k profilom jednotlivých používateľov nie sú možné. 

Viac informácií o službe Facebook Insights nájdete tu

 

Z tohto dôvodu sa spoločnosti BASF a Facebook považujú za "spoločných správcov" v zmysle GDPR, a preto uzavreli takzvanú dohodu o spoločnej zodpovednosti, aby splnili požiadavky GDPR. Túto dohodu o spoločnej zodpovednosti nájdete tu . Tu nájdete všetky informácie, ktoré sú pre vás ako dotknutú osobu relevantné, najmä pokiaľ ide o výkon vašich práv na ochranu údajov.

Na účely upozornenia používateľov na našu firemnú prezentáciu na Facebooku a jej obsah (príspevky) a na získanie nových sledovateľov používame Facebook Ads Manager. Pomocou tejto služby môžeme zobrazovať náš obsah a náš kanál ako odporúčanie používateľom Facebooku, ktorí sa možno neprihlásili na odber nášho kanála na základe ich záujmov a interakcií. Skupiny osôb možno definovať na základe všeobecných charakteristík miesta bydliska, veku, pohlavia, jazyka a záujmov. Výber jednotlivých používateľov nie je možný. Právnym základom tohto spracúvania údajov je náš prevažujúci oprávnený záujem na zlepšení nášho dosahu na Facebooku, čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Okrem spracovania osobných údajov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov nemá spoločnosť BASF žiadny vplyv na spracovanie osobných údajov v súvislosti s vaším používaním fanúšikovských stránok. 

Stránky BASF na Instagrame prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írsko. Keď navštívite stránky BASF na Instagrame, Instagram spracúva vaše osobné údaje v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu

Používame štatistické informácie (návštevy našich webových stránok, počet interakcií, informácie o tom, z ktorých krajín a miest pochádzajú naši návštevníci, a štatistiky o pohlaví našich návštevníkov) o používaní stránok BASF na Instagrame, ktoré Instagram sprístupňuje v anonymnej forme prostredníctvom služby Instagram "Insights". Závery o jednotlivých používateľoch a prístup k profilom jednotlivých používateľov zo strany spoločnosti BASF nie sú možné. 

Spracúvame tieto osobné údaje: 

 • Vaše používateľské meno na Instagrame, ako aj komentáre na našich stránkach BASF na Instagrame a správy, ktoré nám pošlete prostredníctvom našich stránok BASF na Instagrame. 
 • Vaša aktivita na našich stránkach BASF na Instagrame prostredníctvom služby Instagram Insights, napr. návštevy našej webovej stránky, rozsah príspevkov, informácie o tom, z ktorých krajín a miest pochádzajú naši návštevníci, a štatistiky o pomere pohlaví našich návštevníkov. 
 • Ďalšie informácie potrebné na reakciu na požiadavky našich návštevníkov alebo na jednoznačnú identifikáciu našich návštevníkov v našich systémoch. 

Na účely upozornenia používateľov na našu firemnú prezentáciu na Instagrame a jej obsah (príspevky) a získania nových sledovateľov používame Facebook Ads Manager, ktorý poskytuje aj Meta Group pre Instagram pod rovnakým názvom produktu. Pomocou tejto služby môžeme zobrazovať náš obsah a náš kanál ako odporúčanie používateľom Instagramu, ktorí sa možno neprihlásili na odber nášho kanála na základe ich záujmov a interakcií. Skupiny osôb možno definovať na základe všeobecných charakteristík miesta bydliska, veku, pohlavia, jazyka a záujmov. Výber jednotlivých používateľov nie je možný. Právnym základom tohto spracúvania údajov je náš prevažujúci oprávnený záujem na zlepšení nášho dosahu na Instagrame, čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Stránky spoločnosti BASF na Twitteri sú prevádzkované na sociálnej sieti Twitter spoločnosťou Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.  Pri návšteve stránok spoločnosti BASF na Twitteri sa zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje v rozsahu opísanom v jej zásadách ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu

Používame štatistické informácie (návštevy našich webových stránok, počet interakcií, informácie o krajinách a mestách, z ktorých prichádzajú naši návštevníci, a štatistiky o pomere pohlaví našich návštevníkov) o používaní stránok spoločnosti BASF na Twitteri, ktoré spoločnosť Twitter sprístupňuje v anonymnej forme prostredníctvom služby "Analytics". Nie je možné vyvodzovať závery o jednotlivých používateľoch a prístupe k profilom jednotlivých používateľov spoločnosti BASF. 

Spracúvame tieto osobné údaje: 

 • Vaše používateľské meno na Twitteri a komentáre na našich stránkach BASF na Twitteri a správy, ktoré nám pošlete prostredníctvom našich stránok BASF na Twitteri. 
 • Vaša aktivita na našich stránkach BASF na Twitteri prostredníctvom služby Twitter Analytics, napr. návštevy našej webovej stránky, počet interakcií, informácie o tom, z ktorých krajín a miest pochádzajú naši návštevníci, a štatistiky o pomere pohlaví našich návštevníkov. 
 • Ďalšie informácie potrebné na reakciu na požiadavky našich návštevníkov alebo na jednoznačnú identifikáciu našich návštevníkov v našich systémoch. 
   

Neukladáme ani nespracúvame žiadne vaše osobné údaje okrem vášho používateľského mena na Twitteri alebo vašej správy, keď nám napíšete priamo. 

V rámci našej firemnej prítomnosti na Twitteri nám Twitter poskytuje aj službu Twitter Ad Manager, pomocou ktorej môžeme upozorniť na našu firemnú identitu a jej obsah spôsobom orientovaným na cieľovú skupinu.  Cieľové skupiny možno definovať na základe všeobecných charakteristík miesta bydliska, veku, pohlavia, jazyka a záujmov. Výber jednotlivých používateľov nie je možný. Právnym základom tohto spracúvania údajov je náš prevažujúci oprávnený záujem na zlepšení nášho dosahu na Twitter, čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Stránky LinkedIn spoločnosti BASF prevádzkuje na sociálnej sieti LinkedIn spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko ("LinkedIn"). Keď navštívite stránky spoločnosti BASF na sieti LinkedIn, spoločnosť LinkedIn spracúva vaše osobné údaje v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu

Spracúvame tieto osobné údaje: 

 • Vaše používateľské meno na LinkedIn, ako aj komentáre na našich stránkach BASF LinkedIn a správy, ktoré nám posielate prostredníctvom našich stránok BASF LinkedIn. 
 • Ďalšie informácie potrebné na reakciu na požiadavky našich návštevníkov alebo na jednoznačnú identifikáciu našich návštevníkov v našich systémoch. 


Okrem toho využívame nasledujúce služby ponúkané spoločnosťou LinkedIn:

Na upozornenie na naše produkty používame Správcu kampaní LinkedIn, ktorý poskytuje spoločnosť LinkedIn. Pomocou nástroja LinkedIn Campaign Manager definujeme cieľové skupiny na základe nasledujúcich kritérií:
 

 • Miesto (napr. krajina, región, mesto)
 • Spoločnosti (napr. obchodné odvetvia, názvy, veľkosť)
 • Záujmy (napr. členské skupiny, záujmy)
 • Odborná prax (napr. pracovné pozície, funkcie, služobný vek, zručnosti)
 • Vzdelanie (napr. tituly, školy, študijné odbory)
 • Demografické údaje (napr. pohlavie, vek)
   

LinkedIn na základe svojho algoritmu zobrazuje náš obsah na svojej platforme používateľom, ktorí zodpovedajú definovanej cieľovej skupine. Právnym základom pre tento typ spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Na našom obchodnom účte LinkedIn zobrazujeme obsah, ktorý sa vám prezentuje na základe spracovania opísaného v bode 4a týchto zásad ochrany osobných údajov. Ak s uvedeným obsahom interagujete, napr. prihlásením sa na stiahnutie alebo streamovanie videa alebo iného ponúkaného aktíva, ako je biela kniha, spracúvame vaše zadané kontaktné údaje (napr. meno, e-mailovú adresu a spoločnosť) na účely poskytovania informácií o produktoch a službách súvisiacich s príslušným obsahom prostredníctvom zasielania súkromných správ alebo príspevkov.

Vaše osobné údaje ukladáme v Správcovi kampaní LinkedIn. V prípade technickej podpory môžu mať k vašim osobným údajom prístup tímy spoločnosti LinkedIn Inc. so sídlom na adrese 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, USA. USA sú krajinou, v ktorej úroveň ochrany údajov nie je porovnateľná s EÚ. Prihlásením sa na odber nášho obsahu výslovne súhlasíte s prenosom svojich osobných údajov do USA.

Právnym základom uvedeného spracovania je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy zástupcovi spoločnosti BASF, ktorý vás môže kontaktovať.

V súvislosti s používaním našej firemnej stránky LinkedIn používame štatistické informácie (návštevy našej webovej stránky, počet interakcií, informácie o tom, z ktorých krajín a miest pochádzajú naši návštevníci, a štatistiky o pracovnej oblasti našich návštevníkov), ktoré spoločnosť LinkedIn poskytuje v anonymnej forme prostredníctvom služby LinkedIn "Analytics". Závery o jednotlivých používateľoch a prístup spoločnosti BASF k profilom jednotlivých používateľov nie sú možné. 

Keďže spoločnosť BASF spracúva a ukladá vaše osobné údaje, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, spoločnosti BASF a LinkedIn sa považujú za "spoločných prevádzkovateľov" v zmysle GDPR, a preto uzavreli takzvanú dohodu o spoločnej zodpovednosti, aby splnili požiadavky GDPR. Túto dohodu o spoločnom prevádzkovateľovi nájdete na tu. Tu nájdete všetky informácie, ktoré sú pre vás ako dotknutú osobu relevantné, najmä pokiaľ ide o výkon vašich práv na ochranu údajov.

Okrem spracovania osobných údajov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov nemá spoločnosť BASF žiadny vplyv na spracovanie osobných údajov v súvislosti s vaším používaním našej firemnej stránky na sieti LinkedIn.

Stránky BASF XING sú prevádzkované na XING, sociálnej sieti spoločnosti XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko ("XING"). Keď navštívite stránky BASF XING, XING spracúva vaše osobné údaje v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré si môžete pozrieť tu

Používame štatistické informácie (počet interakcií, štatistiky o vekovom zložení a pracovných vzťahoch našich návštevníkov) o používaní stránok BASF XING, ktoré XING sprístupňuje v anonymnej forme prostredníctvom svojej štatistickej služby. Závery o jednotlivých používateľoch a prístup k profilom jednotlivých používateľov spoločnosti BASF nie sú možné.

Spracúvame tieto osobné údaje: 

 • Vaše používateľské meno XING, ako aj komentáre na našich stránkach BASF XING a správy, ktoré nám pošlete prostredníctvom našich stránok BASF XING. 
 • Vaša aktivita na našich stránkach BASF XING prostredníctvom štatistickej služby XING, napr. objem interakcií, štatistiky vekového zloženia a pracovných vzťahov našich návštevníkov. 
 • Ďalšie informácie potrebné na reakciu na požiadavky našich návštevníkov alebo na jednoznačnú identifikáciu našich návštevníkov v našich systémoch. 

Kanál spoločnosti BASF na YouTube prevádzkuje na platforme YouTube spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.  Keď navštívite kanál YouTube spoločnosti BASF, služba YouTube zhromažďuje a spracúva osobné údaje v rozsahu, v akom je to stanovené v jej zásadách ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov nájdete tu

Používame štatistické informácie (návštevy našej webovej stránky, počet interakcií, priemerné trvanie prehrávania videa, informácie o krajinách a mestách, z ktorých pochádzajú naši návštevníci, a štatistiky o pomere pohlaví našich návštevníkov) o používaní kanála YouTube spoločnosti BASF, ktoré YouTube poskytuje v anonymnej forme prostredníctvom služby "Analytics". Závery o jednotlivých používateľoch a prístup k profilom jednotlivých používateľov zo strany spoločnosti BASF nie sú možné. 

Spracúvame tieto osobné údaje: 

 • Vaše používateľské meno na YouTube a komentáre zverejnené na našom kanáli YouTube spoločnosti BASF. 
 • Vaša aktivita na našom kanáli YouTube spoločnosti BASF prostredníctvom služby YouTube Analytics, napr. návštevy našej webovej stránky, objem interakcií, priemerná dĺžka prehrávania videa, informácie o tom, z ktorých krajín a miest pochádzajú naši návštevníci, a štatistiky o pomere pohlaví našich návštevníkov. 
 • Ďalšie informácie potrebné na reakciu na požiadavky našich návštevníkov alebo na jednoznačnú identifikáciu našich návštevníkov v našich systémoch. 
   

Neukladáme ani nespracúvame žiadne vaše osobné údaje okrem vášho používateľského mena na YouTube a vášho komentára, keď komentujete naše video alebo sa s nami inak spojíte. 

Na našich kanáloch YouTube používame služby Google Ads, ktoré sú službou spoločnosti Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (ďalej len "Google"). Služba Google Ads nám umožňuje spúšťať reklamy na YouTube prostredníctvom definovania publika. Na určenie toho, kto vidí naše videá, používame rôzne kritériá ponúkané spoločnosťou Google, ako napríklad lokalitu, vek a záujmy.

Okrem toho používame remarketing v službe YouTube na zobrazovanie personalizovaných reklám divákom v službe YouTube a na partnerských stránkach s videami na základe ich predchádzajúcich interakcií s našimi videami alebo naším kanálom YouTube. Na tento účel vytvárame remarketingové kampane, ktoré oslovujú ľudí, ktorí vykonali akcie na YouTube, ako napr:

- Sledovali ste akékoľvek video z kanála BASF
- Pozerali ste niektoré videá spoločnosti BASF
- Zobrazené akékoľvek video alebo jeho náhľad na kanáli BASF
- Určité zobrazené videá (ako reklamy)
- Prihlásený kanál spoločnosti BASF
- Navštívte domovskú stránku kanála spoločnosti BASF
- Páči sa mi akékoľvek video z kanála BASF 
- Pridanie akéhokoľvek videa z kanála BASF do zoznamu skladieb
- Zdieľanie akéhokoľvek videa z kanála spoločnosti BASF 
 

Pri používaní reklám Google v službe YouTube nikdy nedokážeme identifikovať konkrétneho používateľa. Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google si môžete pozrieť na adrese tu.

V rámci našej spoločnosti majú k vašim vyššie uvedeným osobným údajom prístup len osoby a subjekty, ktoré ich potrebujú na plnenie vyššie uvedených účelov.

Spolupracujeme aj s poskytovateľmi služieb. Títo poskytovatelia služieb konajú len v súlade s našimi pokynmi a sú zmluvne zaviazaní dodržiavať platné požiadavky na ochranu údajov. 

V opačnom prípade poskytneme vaše údaje tretím stranám len vtedy, ak:
 

 • ste udelili svoj výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR,
 • zverejnenie je potrebné v súlade s článkom. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a neexistuje dôvod predpokladať, že máte prevažujúci oprávnený záujem na nezverejnení vašich údajov,
 • existuje zákonná povinnosť prevodu podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. c GDPR, alebo
 • je to právne prípustné a nevyhnutné na plnenie zmluvných vzťahov s vami v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. b) GDPR.

 

Vaše osobné údaje sa poskytnú poskytovateľom služieb v tretej krajine len v prípade, že sú splnené osobitné požiadavky čl. 44 a nasl. GDPR. Ak a v rozsahu, v akom sa poskytovatelia služieb nachádzajú v tretej krajine, je možné, že sa v tretej krajine nachádzajú buď servery príslušného poskytovateľa služieb, alebo sa tieto servery nachádzajú v EÚ, ale v podporných prípadoch sa k nim pristupuje z tretej krajiny. V niektorých tretích krajinách nie je úroveň ochrany údajov rovnocenná s EÚ, keďže orgány môžu mať zjednodušený prístup k osobným údajom alebo že existujú obmedzené práva proti takýmto opatreniam. Ak a v rozsahu, v akom udelíte súhlas, výslovne súhlasíte s prenosom osobných údajov do príslušnej tretej krajiny.

Pokiaľ počas obdobia uchovávania (napr. v rámci vyhlásenia o súhlase) nedôjde k výslovnému vyjadreniu súhlasu, osobné údaje dotknutých osôb sa vymažú, pokiaľ už nie sú potrebné na splnenie účelu uchovávania, pokiaľ vymazaniu nebránia zákonné povinnosti uchovávania (napr. obchodné a daňové povinnosti uchovávania).

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte práva opísané nižšie. Uplatnenie týchto práv je pre vás bezplatné. Možno však budete musieť preukázať svoju totožnosť dvoma faktormi. Na uplatnenie vašich práv vynaložíme primerané úsilie v súlade s našimi zákonnými povinnosťami.

Ak chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na nás akýmkoľvek spôsobom Kontaktné údaje nájdete v časti "Kontakt s úradníkom pre ochranu údajov" a na stránke s odtlačkami alebo odmietnutím zodpovednosti.

Právo na prístup:
Od prevádzkovateľa môžete požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré o vás uchováva (článok 15 GDPR). Ak máte priamy prístup k svojim údajom prostredníctvom portálov/samoobsluhy, právo na informácie sa považuje za splnené. 

Právo na opravu: Ak sú vaše osobné údaje nesprávne, máte právo požiadať o ich opravu (článok 16 GDPR).

Právo odvolať vyhlásenie o súhlase: Ak sa spracovanie vašich údajov zakladá na vašom súhlase, máte právo ho kedykoľvek odvolať v súlade s článkom 7 ods. 3 GDPR. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť dovtedy vykonaného spracúvania. Odvolanie môžete vyhlásiť písomne, e-mailom a v prípade potreby v rámci ponúkanej služby.

Právo namietať v prípade spracovania na ochranu oprávnených záujmov: Ak spracúvame vaše údaje na ochranu oprávnených záujmov, môžete proti tomuto spracúvaniu vzniesť námietku v súlade s článkom 21 GDPR z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. V takom prípade nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na vymazanie: Za podmienok stanovených v článku 17 GDPR máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Je to napr. v prípade, ak odvoláte udelený súhlas alebo údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú, a to za podmienok uvedených v článku 18 GDPR.

Právo na prenosnosť údajov: Ak ste nám sami poskytli osobné údaje, máte v súlade s článkom 20 GDPR právo požiadať nás o prenos priamo k inému prevádzkovateľovi alebo inej organizácii. Prípadne máte právo požiadať, aby sme vám údaje sami poskytli v strojovo čitateľnom formáte. To však platí len vtedy, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo na základe zmluvy alebo v rámci rokovaní o zmluve a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými postupmi.

Právo podať sťažnosť: Máte možnosť podať sťažnosť u úradníka pre ochranu údajov uvedeného v tomto vyhlásení o ochrane údajov (kontaktné údaje sú uvedené vyššie) alebo u dozorného orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

V každom prípade sa môžete obrátiť na: