Global Home
Disclaimer

Disclaimer

Všeobecná informácia

Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť BASF; všetky práva, ktoré sa týkajú stránky, alebo ktoré z webovej stránky vyplývajú, prislúchajú spoločnosti BASF.

Prehlásenie

Uvedený obsah bol vytvorený s maximálnou dôslednosťou. Spoločnosť BASF však nemôže zaručiť jeho presnosť, úplnosť, spoľahlivosť, použiteľnosť ani aktuálnosť. Príslušný používateľ je preto vo všeobecnosti povinný odborne skontrolovať alebo dať si odborne skontrolovať celý obsah vzhľadom na zamýšľaný účel jeho použitia.

Spoločnosť BASF zodpovedá za vlastný obsah na týchto webových stránkach na základe všeobecných právnych predpisov. Nie je však povinná sledovať informácie šírené alebo uchovávané tretími stranami, ani skúmať okolnosti, ktoré môžu naznačovať nezákonnú činnosť. Povinnosť odstrániť alebo blokovať používanie informácií na základe všeobecných právnych predpisov tým zostáva nedotknutá. Zodpovednosť je však možné realizovať až odo dňa vedomosti o konkrétnom protiprávnom konaní. Po oznámení takéhoto porušenia zákona spoločnosť BASF okamžite odstráni príslušný obsah.

Táto webová stránka a všetky informácie o výrobkoch (ďalej len „produktové informácie“ alebo „produktový obsah“) sú poskytnuté „tak ako je“ a v rozsahu povolenom zákonom, bez akejkoľvek (výslovnej či predpokladanej) záruky, záväzku alebo zodpovednosti. Spoločnosť BASF, s výnimkou prípadov úmyselného pochybenia, nezodpovedá za škody spôsobené použitím alebo v súvislosti s použitím týchto informácií. Spoločnosť BASF v žiadnom prípade nezodpovedá ani nepreberá zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné alebo následné škody spôsobené použitím alebo v súvislosti s použitím takéhoto obsahu.

Zodpovednosť za odkazy

Súčasťou obsahu tejto webovej stránky sú aj odkazy na externé webové stránky, nad ktorými nemá spoločnosť BASF žiadnu kontrolu. Preto spoločnosť BASF nemôže prijať žiadnu zodpovednosť za ich obsah. Za obsah týchto externých webových stránok vždy zodpovedá príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Webové stránky, na ktoré uvádzame odkazy, boli preverené v čase prepojenia pre možné porušenie zákona a nenašiel sa na nich žiadny protizákonný obsah. Nepretržitá kontrola prepojených stránok však nemá opodstatnenie bez konkrétneho dôkazu porušenia zákona. Ak spoločnosť BASF dostane oznámenie o porušení zákona, príslušné odkazy okamžite odstráni. Ďalej spoločnosť BASF nenesie zodpovednosť za dostupnosť týchto stránok ani za ich obsah.

Autorské právo

Obsah a diela na týchto stránkach zostavila spoločnosť BASF a podliehajú autorskému právu. Na ich kopírovanie, spracovávanie, šírenie či akékoľvek používanie presahujúce hranice autorského zákona je potrebný písomný súhlas spoločnosti BASF. V prípade, že príslušný obsah nevytvorila spoločnosť BASF, platia autorské práva tretích strán. Obsah tretích strán je príslušne označený. Ak však používateľ zistí porušenie autorských práv, spoločnosť BASF ho prosí o oznámenie tejto skutočnosti. Po oznámení takéhoto porušenia zákona spoločnosť BASF príslušný obsah okamžite odstráni.

Produktové informácie

Informácie a dokumenty tretích strán

Pokiaľ produktové informácie poskytované používateľovi vychádzajú z údajov o inventári tretích strán, dátum poslednej aktualizácie je možné nájsť na dátovom formulári.

Hoci spoločnosť BASF vynaložila maximálne úsilie, aby zaručila presnosť, úplnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť a použiteľnosť informácií tretích strán, v rozsahu povolenom zákonom odmieta akékoľvek záruky či zodpovednosť.

Informácie a dokumenty spoločnosti BASF

Informácie o produktoch spoločnosti BASF vychádzajú z jej súčasných poznatkov a skúseností a sú v súlade s rozhodnutím prijímacieho orgánu. To však používateľovi nedovoľuje vykonávať vlastné skúšky a testy vzhľadom na množstvo faktorov, ktoré môžu mať vplyv na spracovanie a aplikáciu výrobku. Keďže skladovanie a použitie výrobku je mimo kontroly spoločnosti BASF a spoločnosť BASF nemôže predvídať všetky príslušné okolnosti, vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku jeho nevhodného skladovania a použitia.

Použitie výrobku v oblastiach, ktoré nie sú popísané v tejto príručke, nebolo preverená spoločnosťou BASF. To platí predovšetkým pre aplikácie, na ktoré sa vzťahuje povolenie alebo licencia prijímacieho orgánu, ale nie sú odporúčané spoločnosťou BASF. Spoločnosť BASF preto vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku takéhoto použitia.

Na účinok produktu môžu mať vplyv rôzne faktory, najmä tie, ktoré sa týkajú miestneho alebo regionálneho prostredia. Za takéto následky nemôže spoločnosť BASF ani jej distribuční partneri prijať žiadnu zodpovednosť.

Používateľ výrobku musí dodržiavať existujúce vlastnícke práva, zákony a predpisy, ako aj ustanovenia o schválení výrobku a návod na použitie. Všetky tvrdenia a informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Všeobecné obchodné podmienky

Ak nie je písomne uvedené inak, Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BASF nemožno meniť na tejto webovej stránke, v jej obsahu, materiáloch ani informáciách.

Zmeny a aktualizácia

Spoločnosť BASF môže, bez akejkoľvek z toho plynúcej zodpovednosti, kedykoľvek upraviť a/alebo ukončiť činnosť týchto Stránok alebo ich časti bez predchádzajúceho upozornenia na základe vlastného uváženia a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich aktualizáciu.

Záverečné ustanovenia

Všetky nároky či súdne spory spojené s týmito Stránkami alebo ich používaním sa budú riadiť a vykladať v súlade s nemeckými zákonmi, s výnimkou prípadov, keď budú v rozpore s právnymi zásadami.