streda, 26. februára 2014
Slovensko
Médiá

BASF zvýšila obrat a zisk v roku 2013 a je mierne optimistická na rok 2014

 • 4. kvartál 2013:
  • Obrat 18,1 mld. eur (plus 1%)
  • EBIT pred započítaním zvláštnych položiek 1,5 mld. eur (plus 18%)
  • Všetky segmenty navýšili EBIT pred započítaním zvláštnych položiek v porovnaní s rovnakým kvartálom minulého roka
  • Reštrukturalizácia divízie Performance Products zapôsobila
 • Rok 2013:
  • Obrat 74 mld. eur (plus 3%)
  • EBIT pred započítaním zvláštnych položiek 7,2 mld. eur (plus 8%)
  • Rekordné cashflow
  • Navrhovaná cena dividendy: 2,70 eur (minulý rok 2,60 euro)
 • Výhľad na rok 2014: mierny nárast EBIT pred započítaním zvláštnych položiek v stále náročnom prostredí

Bratislava, 26. februára 2014 – Spoločnosť BASF navýšila obrat a zisk v roku 2013 v porovnaní s výsledkami predchádzajúceho roka. „Rok 2013 bol opäť náročný a do nášho priemyslu vniesol viaceré prekážky. Napriek tomu sme dosiahli náš cieľ. Predali sme viac, pracovali sme ešte v užšej spolupráci s našimi zákazníkmi a zdokonalili sme naše portfólio,“ povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva BASF SE na výročnej tlačovej konferencii v Ludwigshafene.

Obrat skupiny BASF v štvrtom kvartáli 2013 dosiahol 18,1 mld. eur, čo predstavuje mierny nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Objemy narástli vo všetkých segmentoch. Predajné ceny boli celkovo o trochu nižšie v poslednom kvartáli, negatívny vplyv menového kurzu spôsobil pokles tržieb vo všetkých divíziách. Akvizície prispeli k nárastu obratu, najmä v divíziách Oil & Gas a Agricultural Solutions. Výnosy z hospodárenia (EBIT) pred započítaním zvláštnych položiek sa vo všetkých operačných divíziách v poslednom kvartáli 2013 zlepšili a vzrástli o 223 mil. eur na 1,5 mld. eur. EBIT zaznamenal nárast o 584 mil. eur na 1,6 mld. eur. To zahŕňa aj špeciálny príjem vo výške 429 mil. eur z novej klasifikácie spoločnosti GASCADE Gastransport GmbH. Tento joint venture bol prvotne plne skonsolidovaný. Od 31. decembra 2013 je spoločnosť GASCADE z dôvodu zmeny v hlasovacích právach v dozornej rade účtovaná v účtovnej závierke skupiny BASF metódou vlastného imania.

V porovnaní s rokom 2013 vzrástol obrat spoločnosti o takmer 3% na 74,0 mld. eur. Za tento vývoj je veľkou mierou zodpovedný značný nárast tržieb, daný najmä objemami predaja v divíziách Oil & Gas a Agricultural Solution. Tržby jemne poklesli v chemickom obchode, ktorý tvoria segmenty Chemicals, Performance Products a Functional Materials & Solutions, a to aj napriek vyšším objemom predaja. Predovšetkým negatívny vplyv menového kurzu bol toho dôvodom. EBIT pre započítaním zvláštnych položiek v roku 2013 vzrástol o 543 mil. eur na 7,2 mld. eur. Okrem úspešného obchodu s prostriedkami na ochranu rastlín a vyššieho príspevku zo segmentu Functional Materials & Solutions, bol tento nárast z veľkej časti výsledkom vyšších príjmov v segmente Other.

Čistý výnos je 4,8 mld. eur, čiže mierne vyšší ako v predchádzajúcom roku. Zisk na akciu vzrástol z 5,25 eur na 5,27 eur. Upravený zisk na akciu tvoril 5,37 eur, teda o 0,27 eur menej než predchádzajúci rok.

„Prevádzkový cashflow vo výške 7,9 mld. eur dosiahol rekordnú úroveň,“ povedal Dr. Hans-Ulrich Engel, finančný riaditeľ spoločnosti BASF.

Na výročnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa bude konať 2. mája 2014, predstavenstvo a dozorná rada navrhnú dividendu na úrovni 2,70 eur za akciu. To je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 0,10 eur. Akcie BASF ponúknu na základe ceny akcie na konci roka 2013, ktorá bola na úrovni 77,49 eur, opäť vysoký dividendový výnos vo výške 3,5 %.

Výhľad na rok 2014
„Ani tento rok neočakávame priaznivý vietor. Avšak, sme mierne optimistickí pokiaľ ide o svetový hospodársky vývoj. Očakávame, že svetová ekonomika porastie v roku 2014 o niečo rýchlejšie ako v roku 2013, a to napriek pretrvávajúcej nestabilite,“ povedal Dr. Kurt Bock. Pre svetový chemický priemysel spoločnosť predvída tempo rastu porovnateľné s úrovňou predchádzajúceho roka a odhaduje o niečo vyšší rast v kľúčových odvetviach zákazníkov, ako je doprava, spotrebný tovar a elektronika. To pravdepodobne pozitívne ovplyvní obchod spoločnosti BASF.

Pre rok 2014 spoločnosť BASF predpokladá nasledujúcu hospodársku situáciu (čísla z predchádzajúceho roka sú uvedené v zátvorkách):

 • svetový hospodársky rast: +2,8 % (+2,3 %),
 • rast svetovej chemickej výroby (bez farmaceutického priemyslu): +4,4 % (+4,6 %),
 • priemerný výmenný kurz 1,30 dolára za euro (1,33 dolára za euro),
 • priemerná cena ropy (Brent) 110 dolárov za barel (109 dolárov za barel).

Dr. Kurt Bock k tomu dodáva: „Celkovo očakávame dobré výsledky v trhovom prostredí, ktoré je naďalej výzvou pre rok 2014. Našim cieľom je zvýšiť objemy predaja, bez ohľadu na akvizície a odpredaje.“ Vzhľadom na odpredaj odvetvia obchodu so zemným plynom a skladovanie plynu, ktoré je plánované v polovici roka 2014, sa však tržby budú v porovnaní s rokom 2013 pravdepodobne znižovať. Spoločnosť BASF očakáva mierny nárast hodnoty EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek,  a to najmä v dôsledku výrazne  vyšších príspevkov zo segmentov Performance Products a Functional Materials & Solutions. Spoločnosť predpokladá pre skupinu BASF podstatne vyšší EBIT ako v roku 2013, čiastočne vďaka zvláštnemu výnosu z odpredaja odvetvia obchodu so zemným plynom a skladovaním plynu. „Našim cieľom je výrazne zvýšiť hodnotu EBIT po zaúčtovaní ceny kapitálu a vďaka tomu získať vysokú prémiu na kapitálové náklady,“ dodáva Dr. Kurt Bock.

Vývoj jednotlivých segmentov
Tržby v segmente Chemicals poklesli v štvrtom kvartáli o 5 % na 4,2 miliardy eur. Vyšší objem predaja vo všetkých divíziách nemohol vykompenzovať nižšie ceny a nepriaznivý vplyv menového kurzu. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek vzrástol o 65 mil. eur na 510 mil. eur predovšetkým vďaka značne vyšším ziskom v divízii Petrochemicals. Tržby za celý rok poklesli z dôvodu nižších cien a negatívneho vplyvu menového kurzu v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 5 % na 17,0 mld. eur. Hodnota EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek zaznamenala nárast o 11 mil. eur na 2,2 mld. eur.

Tržby v segmente Performance Products boli v poslednom kvartáli stabilné na úrovni približne 3,7 mld. eur. Vyšší objem predaja vykompenzoval nižšie ceny a nepriaznivý vplyv menového kurzu. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek vzrástol vďaka vyšším objemom predaja a zvýšeným maržiam o 33 mil. eur na 216 mil. eur. Napriek vyšším objemom obrat za celý rok poklesol o 1 % na 15,5 mld. eur. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek v porovnaní s rokom 2012 poklesol o 56 mil. eur na 1,4 mld. eur.

Obrat divízie Functional Materials & Solutions v štvrtom štvrťroku zaznamenal pokles o 1 % na 4,1 mld. eur. Vyššie objemy boli vyvážené negatívnym vplyvom menového kurzu. Značný dopyt z automobilového priemyslu viedol k rastu objemu predaja. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek vzrástol vďaka vyšším ziskom v divíziách Catalysts a Coatings o 10 mil. eur na 238 mil. eur. Tržby za celý rok narástli o 1 % na takmer 17,3 mld. eur., a to predovšetkým vďaka vyšším objemom predaja. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek na úrovni 1,1 mld. eur bol o 138 mil. eur vyšší než v roku 2013.

Aj napriek významným nepriaznivým vplyvom menového kurzu sa obrat segmentu Agricultural Solutions v nesezónnom štvrtom kvartáli zvýšili o 1% na 890 mil. eur. Tento nárast spôsobila akvizícia spoločnosti Becker Underwood a taktiež mierne vyššie objemy predaja a ceny. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek sa vďaka vyšším maržiam a akvizícii spoločnosti Becker Underwood zdvojnásobil na 67 mil. eur.

Obrat za celý rok tvorí 5,2 mld. eur a v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenal nárast o 12 %. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek sa vďaka vyšším objemom predaja a cenám zvýšil o 185 mil. eur na 1,2 mld. eur.

Tržby v segmente Oil & Gas sa v poslednom štvrťroku zvýšili o 10 % na 4,2 mld. eur. K tomu prispeli hlavne aktíva v Nórsku, zvýšený objem produkcie spoločnosti Achimgaz a taktiež vyššie objemy predaja v Natural Gas Trading. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek vzrástol o 128 mil. eur na 535 mil. eur. K tomuto značnému nárastu prispeli nórske oblasti. Za celý rok sa tržby zvýšili o 16 % na približne 14,8 mld. eur, predovšetkým vďaka vyšším objemom predaja. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek vo výške takmer 2,0 mld. eur presiahol úroveň predchádzajúceho roka o 93 mil. eur. Čistý príjem sa zvýšil o 579 mil. eur na približne 1,8 mld. eur.

Obrat divízie Other vzrástol v štvrtom kvartáli o 7 % na 1,1 mld. eur. K rastu obratu výrazne prispeli spoločné podniky ELLBA pre monoméry styrénu a propylén oxid v Európe a Ázii. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek poklesol o 47 mil. eur na mínus 114 mil. eur. Celoročné tržby v porovnaní s rokom 2013 zaznamenali nárast o 3 % na 4,2 mld. eur. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek sa v porovnaní s mínus 790 mil. eur v roku 2012 zvýšil na mínus 618 mil. eur.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2013 zamestnávala 112 000 ľudí a v roku 2013 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2013 mala spoločnosť BASF na Slovensku 193 zamestnancov a v roku 2013 dosiahla obrat vo výške 163,8 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenie
Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenie, ktoré je založené na súčasných odhadoch a predpokladoch manažmentu spoločnosti BASF a na informáciách, ktoré sú teraz dostupné. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, keďže v sebe zahŕňajú i určitú mieru rizika a neistoty, ktorú je náročné predvídať. Taktiež sú založené na predpokladoch budúcich udalostí, ktoré nemusia byť presné. Skutočné výsledky, výkon, či úspechy spoločnosti BASF môže ovplyvniť mnoho faktorov, a tie sa následne môžu líšiť od výsledkov, výkonov, či úspechov, ktoré môžu byť v takýchto vyhláseniach vyjadrené alebo naznačené. Spoločnosť BASF nemá žiadnu povinnosť výhľadové vyhlásenie obsiahnuté v tejto správe aktualizovať.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej a Českej republike
Dr. Kurt Bock, predseda Rady výkonných riaditeľov prezentuej finančné výsledky BASF za rok 2013.

Výročná tlačová konferencia 2014

Tlačová správa

BASF finančné výsledky za rok 2013

Dôležité údaje za rok 2013
Dôležité údaje

Dôležité údaje za rok 2013

Posledná aktualizácia sobota, 1. decembra 2018