Global Home
streda, 26. februára 2014
Médiá

BASF zvýšila obrat a zisk v roku 2013 a je mierne optimistická na rok 2014

 • 4. kvartál 2013:
  • Obrat 18,1 mld. eur (plus 1%)
  • EBIT pred započítaním zvláštnych položiek 1,5 mld. eur (plus 18%)
  • Všetky segmenty navýšili EBIT pred započítaním zvláštnych položiek v porovnaní s rovnakým kvartálom minulého roka
  • Reštrukturalizácia divízie Performance Products zapôsobila
 • Rok 2013:
  • Obrat 74 mld. eur (plus 3%)
  • EBIT pred započítaním zvláštnych položiek 7,2 mld. eur (plus 8%)
  • Rekordné cashflow
  • Navrhovaná cena dividendy: 2,70 eur (minulý rok 2,60 euro)
 • Výhľad na rok 2014: mierny nárast EBIT pred započítaním zvláštnych položiek v stále náročnom prostredí

Bratislava, 26. februára 2014 – Spoločnosť BASF navýšila obrat a zisk v roku 2013 v porovnaní s výsledkami predchádzajúceho roka. „Rok 2013 bol opäť náročný a do nášho priemyslu vniesol viaceré prekážky. Napriek tomu sme dosiahli náš cieľ. Predali sme viac, pracovali sme ešte v užšej spolupráci s našimi zákazníkmi a zdokonalili sme naše portfólio,“ povedal Dr. Kurt Bock, predseda predstavenstva BASF SE na výročnej tlačovej konferencii v Ludwigshafene.

Obrat skupiny BASF v štvrtom kvartáli 2013 dosiahol 18,1 mld. eur, čo predstavuje mierny nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Objemy narástli vo všetkých segmentoch. Predajné ceny boli celkovo o trochu nižšie v poslednom kvartáli, negatívny vplyv menového kurzu spôsobil pokles tržieb vo všetkých divíziách. Akvizície prispeli k nárastu obratu, najmä v divíziách Oil & Gas a Agricultural Solutions. Výnosy z hospodárenia (EBIT) pred započítaním zvláštnych položiek sa vo všetkých operačných divíziách v poslednom kvartáli 2013 zlepšili a vzrástli o 223 mil. eur na 1,5 mld. eur. EBIT zaznamenal nárast o 584 mil. eur na 1,6 mld. eur. To zahŕňa aj špeciálny príjem vo výške 429 mil. eur z novej klasifikácie spoločnosti GASCADE Gastransport GmbH. Tento joint venture bol prvotne plne skonsolidovaný. Od 31. decembra 2013 je spoločnosť GASCADE z dôvodu zmeny v hlasovacích právach v dozornej rade účtovaná v účtovnej závierke skupiny BASF metódou vlastného imania.

V porovnaní s rokom 2013 vzrástol obrat spoločnosti o takmer 3% na 74,0 mld. eur. Za tento vývoj je veľkou mierou zodpovedný značný nárast tržieb, daný najmä objemami predaja v divíziách Oil & Gas a Agricultural Solution. Tržby jemne poklesli v chemickom obchode, ktorý tvoria segmenty Chemicals, Performance Products a Functional Materials & Solutions, a to aj napriek vyšším objemom predaja. Predovšetkým negatívny vplyv menového kurzu bol toho dôvodom. EBIT pre započítaním zvláštnych položiek v roku 2013 vzrástol o 543 mil. eur na 7,2 mld. eur. Okrem úspešného obchodu s prostriedkami na ochranu rastlín a vyššieho príspevku zo segmentu Functional Materials & Solutions, bol tento nárast z veľkej časti výsledkom vyšších príjmov v segmente Other.

Čistý výnos je 4,8 mld. eur, čiže mierne vyšší ako v predchádzajúcom roku. Zisk na akciu vzrástol z 5,25 eur na 5,27 eur. Upravený zisk na akciu tvoril 5,37 eur, teda o 0,27 eur menej než predchádzajúci rok.

„Prevádzkový cashflow vo výške 7,9 mld. eur dosiahol rekordnú úroveň,“ povedal Dr. Hans-Ulrich Engel, finančný riaditeľ spoločnosti BASF.

Na výročnom valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa bude konať 2. mája 2014, predstavenstvo a dozorná rada navrhnú dividendu na úrovni 2,70 eur za akciu. To je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 0,10 eur. Akcie BASF ponúknu na základe ceny akcie na konci roka 2013, ktorá bola na úrovni 77,49 eur, opäť vysoký dividendový výnos vo výške 3,5 %.

Výhľad na rok 2014
„Ani tento rok neočakávame priaznivý vietor. Avšak, sme mierne optimistickí pokiaľ ide o svetový hospodársky vývoj. Očakávame, že svetová ekonomika porastie v roku 2014 o niečo rýchlejšie ako v roku 2013, a to napriek pretrvávajúcej nestabilite,“ povedal Dr. Kurt Bock. Pre svetový chemický priemysel spoločnosť predvída tempo rastu porovnateľné s úrovňou predchádzajúceho roka a odhaduje o niečo vyšší rast v kľúčových odvetviach zákazníkov, ako je doprava, spotrebný tovar a elektronika. To pravdepodobne pozitívne ovplyvní obchod spoločnosti BASF.

Pre rok 2014 spoločnosť BASF predpokladá nasledujúcu hospodársku situáciu (čísla z predchádzajúceho roka sú uvedené v zátvorkách):

 • svetový hospodársky rast: +2,8 % (+2,3 %),
 • rast svetovej chemickej výroby (bez farmaceutického priemyslu): +4,4 % (+4,6 %),
 • priemerný výmenný kurz 1,30 dolára za euro (1,33 dolára za euro),
 • priemerná cena ropy (Brent) 110 dolárov za barel (109 dolárov za barel).

Dr. Kurt Bock k tomu dodáva: „Celkovo očakávame dobré výsledky v trhovom prostredí, ktoré je naďalej výzvou pre rok 2014. Našim cieľom je zvýšiť objemy predaja, bez ohľadu na akvizície a odpredaje.“ Vzhľadom na odpredaj odvetvia obchodu so zemným plynom a skladovanie plynu, ktoré je plánované v polovici roka 2014, sa však tržby budú v porovnaní s rokom 2013 pravdepodobne znižovať. Spoločnosť BASF očakáva mierny nárast hodnoty EBIT pred zaúčtovaním mimoriadnych položiek,  a to najmä v dôsledku výrazne  vyšších príspevkov zo segmentov Performance Products a Functional Materials & Solutions. Spoločnosť predpokladá pre skupinu BASF podstatne vyšší EBIT ako v roku 2013, čiastočne vďaka zvláštnemu výnosu z odpredaja odvetvia obchodu so zemným plynom a skladovaním plynu. „Našim cieľom je výrazne zvýšiť hodnotu EBIT po zaúčtovaní ceny kapitálu a vďaka tomu získať vysokú prémiu na kapitálové náklady,“ dodáva Dr. Kurt Bock.

Vývoj jednotlivých segmentov
Tržby v segmente Chemicals poklesli v štvrtom kvartáli o 5 % na 4,2 miliardy eur. Vyšší objem predaja vo všetkých divíziách nemohol vykompenzovať nižšie ceny a nepriaznivý vplyv menového kurzu. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek vzrástol o 65 mil. eur na 510 mil. eur predovšetkým vďaka značne vyšším ziskom v divízii Petrochemicals. Tržby za celý rok poklesli z dôvodu nižších cien a negatívneho vplyvu menového kurzu v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 5 % na 17,0 mld. eur. Hodnota EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek zaznamenala nárast o 11 mil. eur na 2,2 mld. eur.

Tržby v segmente Performance Products boli v poslednom kvartáli stabilné na úrovni približne 3,7 mld. eur. Vyšší objem predaja vykompenzoval nižšie ceny a nepriaznivý vplyv menového kurzu. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek vzrástol vďaka vyšším objemom predaja a zvýšeným maržiam o 33 mil. eur na 216 mil. eur. Napriek vyšším objemom obrat za celý rok poklesol o 1 % na 15,5 mld. eur. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek v porovnaní s rokom 2012 poklesol o 56 mil. eur na 1,4 mld. eur.

Obrat divízie Functional Materials & Solutions v štvrtom štvrťroku zaznamenal pokles o 1 % na 4,1 mld. eur. Vyššie objemy boli vyvážené negatívnym vplyvom menového kurzu. Značný dopyt z automobilového priemyslu viedol k rastu objemu predaja. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek vzrástol vďaka vyšším ziskom v divíziách Catalysts a Coatings o 10 mil. eur na 238 mil. eur. Tržby za celý rok narástli o 1 % na takmer 17,3 mld. eur., a to predovšetkým vďaka vyšším objemom predaja. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek na úrovni 1,1 mld. eur bol o 138 mil. eur vyšší než v roku 2013.

Aj napriek významným nepriaznivým vplyvom menového kurzu sa obrat segmentu Agricultural Solutions v nesezónnom štvrtom kvartáli zvýšili o 1% na 890 mil. eur. Tento nárast spôsobila akvizícia spoločnosti Becker Underwood a taktiež mierne vyššie objemy predaja a ceny. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek sa vďaka vyšším maržiam a akvizícii spoločnosti Becker Underwood zdvojnásobil na 67 mil. eur.

Obrat za celý rok tvorí 5,2 mld. eur a v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenal nárast o 12 %. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek sa vďaka vyšším objemom predaja a cenám zvýšil o 185 mil. eur na 1,2 mld. eur.

Tržby v segmente Oil & Gas sa v poslednom štvrťroku zvýšili o 10 % na 4,2 mld. eur. K tomu prispeli hlavne aktíva v Nórsku, zvýšený objem produkcie spoločnosti Achimgaz a taktiež vyššie objemy predaja v Natural Gas Trading. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek vzrástol o 128 mil. eur na 535 mil. eur. K tomuto značnému nárastu prispeli nórske oblasti. Za celý rok sa tržby zvýšili o 16 % na približne 14,8 mld. eur, predovšetkým vďaka vyšším objemom predaja. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek vo výške takmer 2,0 mld. eur presiahol úroveň predchádzajúceho roka o 93 mil. eur. Čistý príjem sa zvýšil o 579 mil. eur na približne 1,8 mld. eur.

Obrat divízie Other vzrástol v štvrtom kvartáli o 7 % na 1,1 mld. eur. K rastu obratu výrazne prispeli spoločné podniky ELLBA pre monoméry styrénu a propylén oxid v Európe a Ázii. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek poklesol o 47 mil. eur na mínus 114 mil. eur. Celoročné tržby v porovnaní s rokom 2013 zaznamenali nárast o 3 % na 4,2 mld. eur. EBIT pred zaúčtovaním zvláštnych položiek sa v porovnaní s mínus 790 mil. eur v roku 2012 zvýšil na mínus 618 mil. eur.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2013 zamestnávala 112 000 ľudí a v roku 2013 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2013 mala spoločnosť BASF na Slovensku 193 zamestnancov a v roku 2013 dosiahla obrat vo výške 163,8 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenie
Táto správa obsahuje výhľadové vyhlásenie, ktoré je založené na súčasných odhadoch a predpokladoch manažmentu spoločnosti BASF a na informáciách, ktoré sú teraz dostupné. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, keďže v sebe zahŕňajú i určitú mieru rizika a neistoty, ktorú je náročné predvídať. Taktiež sú založené na predpokladoch budúcich udalostí, ktoré nemusia byť presné. Skutočné výsledky, výkon, či úspechy spoločnosti BASF môže ovplyvniť mnoho faktorov, a tie sa následne môžu líšiť od výsledkov, výkonov, či úspechov, ktoré môžu byť v takýchto vyhláseniach vyjadrené alebo naznačené. Spoločnosť BASF nemá žiadnu povinnosť výhľadové vyhlásenie obsiahnuté v tejto správe aktualizovať.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia streda, 26. februára 2014